Vega VEGACAP 62 Handleiding

Merk
Vega
Categorie
accessoires voor het maken van koffie
Model
VEGACAP 62
Type
Handleiding
Handleiding
Capacitieve staafmeetsonde voor
niveausignalering
VEGACAP 62
Relais (DPDT)
Document ID: 30004
2
Inhoudsopgave
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
Inhoudsopgave
1 Over dit document
1.1 Functie ............................................................................................................................. 4
1.2 Doelgroep ........................................................................................................................ 4
1.3 Gebruikte symbolen ......................................................................................................... 4
2 Voor uw veiligheid
2.1 Geautoriseerd personeel .................................................................................................. 5
2.2 Correct gebruik ................................................................................................................. 5
2.3 Waarschuwing voor misbruik ............................................................................................ 5
2.4 Algemene veiligheidsinstructies ....................................................................................... 5
2.5 Veiligheidsmarkering op het instrument ............................................................................ 6
2.6 EU-conformiteit ................................................................................................................ 6
2.7 Installatie en bedrijf in de USA en Canada ....................................................................... 6
2.8 Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving .......................................................................... 6
2.9 Milieuvoorschriften ........................................................................................................... 6
3 Productbeschrijving
3.1 Constructie ....................................................................................................................... 7
3.2 Werking ............................................................................................................................ 8
3.3 Bediening ......................................................................................................................... 9
3.4 Verpakking, transport en opslag ....................................................................................... 9
3.5 Toebehoren en reserve-onderdelen ............................................................................... 10
4 Monteren
4.1 Algemene instructies ...................................................................................................... 11
4.2 Montage-instructies ........................................................................................................ 13
5 Op de voedingsspanning aansluiten
5.1 Aansluiting voorbereiden ................................................................................................ 16
5.2 Aansluitstappen ............................................................................................................. 16
5.3 Aansluitschema eenkamerbehuizing .............................................................................. 17
6 In bedrijf nemen
6.1 Algemeen ....................................................................................................................... 19
6.2 Bedieningselementen .................................................................................................... 19
6.3 Functietabel .................................................................................................................... 22
7 Service en storingen oplossen
7.1 Onderhoud ..................................................................................................................... 24
7.2 Storingen oplossen ........................................................................................................ 24
7.3 Vervangen van de elektronica ........................................................................................ 26
7.4 Inkorten van de meetsonde ............................................................................................ 27
7.5 Procedure in geval van reparatie .................................................................................... 28
8 Demonteren
8.1 Demontagestappen ........................................................................................................ 29
8.2 Afvoeren ......................................................................................................................... 29
9 Bijlage
9.1 Technische gegevens ..................................................................................................... 30
9.2 Afmetingen ..................................................................................................................... 34
9.3 Industrieel octrooirecht ................................................................................................... 37
9.4 Handelsmerken .............................................................................................................. 37
3
Inhoudsopgave
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
Overige documentatie
Informatie:
Afhankelijk van de bestelde uitvoering hoort aanvullende documenta-
tie tot de levering. Deze vindt u in hoofdstuk "Productbeschrijving".
Handleidingen voor toebehoren en reserve-onderdelen
Tip:
Voor het veilig gebruik van uw VEGACAP 62 bieden wij toebehoren
en reserve-onderdelen aan. De bijbehorende documentatie is:
30174 - Elektronica VEGACAP serie 60
34296 - zonnekap
31088 - Flens conform DIN-EN-ASME-JIS-GOST
Uitgave: 2017-04-06
4
1 Over dit document
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
1 Over dit document
1.1 Functie
Deze handleiding geeft u de benodigde informatie over de mon-
tage, aansluiting en inbedrijfname van het instrument. Deze bevat
bovendien belangrijke instructies voor het onderhoud, het oplossen
van storingen, het vervangen van onderdelen en de veiligheid van de
gebruiker. Lees deze daarom door voor de inbedrijfname en bewaar
deze handleiding als onderdeel van het product in de directe nabij-
heid van het instrument.
1.2 Doelgroep
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor gekwaliceerd vakper-
soneel. De inhoud van deze handleiding moet aan het personeel
beschikbaar worden gesteld.
1.3 Gebruikte symbolen
Informatie, tip, instructie
Dit symbool markeert nuttige aanvullende informatie.
Voorzichtig: bij niet aanhouden van deze waarschuwing kunnen
storingen of foutief functioneren ontstaan.
Waarschuwing: bij niet aanhouden van deze waarschuwingen kan
persoonlijk letsel en/of zware materiële schade ontstaan.
Gevaar: bij niet aanhouden van deze waarschuwing kan ernstig
persoonlijk letsel en/of onherstelbare schade aan het instrument
ontstaan.
Ex-toepassingen
Dit symbool markeert bijzondere instructies voor Ex-toepassingen.
SIL-toepassingen
Dit symbool markeert instructies betreende de functionele veiligheid,
die bij veiligheidsrelevante toepassing bijzonder zorgvuldig moeten
worden aangehouden.
Lijst
De voorafgaande punt markeert een lijst zonder dwingende volgorde.
→
Handelingsstap
Deze pijl markeert een afzonderlijke handeling.
1 Handelingsvolgorde
Voorafgaande getallen markeren opeenvolgende handelingen.
Afvoeren batterij
Dit symbool markeert bijzondere instructies voor het afvoeren van
batterijen en accu's.
5
2 Voor uw veiligheid
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
2 Voor uw veiligheid
2.1 Geautoriseerd personeel
Alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven handelingen mogen
alleen door opgeleid en door de eigenaar van de installatie geautori-
seerd vakpersoneel worden uitgevoerd.
Bij werkzaamheden aan en met het instrument moet altijd de beno-
digde persoonlijke beschermende uitrusting worden gedragen.
2.2 Correct gebruik
De VEGACAP 62 is een sensor voor niveausignalering.
Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied is in hoofdstuk
"Productbeschrijving" opgenomen.
De bedrijfsveiligheid van het instrument is alleen bij correct gebruik
conform de specicatie in de gebruiksaanwijzing en in de evt. aanvul-
lende handleidingen gegeven.
Handelingen die verder gaan dan hetgeen beschreven in de ge-
bruiksaanwijzing mogen uit veiligheids- en garantie-overwegingen
alleen door personeel worden uitgevoerd dat is geautoriseerde door
de leverancier. Eigenmachtig ombouwen of veranderen is uitdrukkelijk
verboden.
2.3 Waarschuwing voor misbruik
Bij ondeskundig of verkeerd gebruik kunnen van dit instrument
toepassingsspecieke gevaren uitgaan, zoals bijvoorbeeld overlopen
van de tank of schade aan installatiedelen door verkeerde montage
of instelling. Dit kan materiële, persoonlijke of milieuschade tot gevolg
hebben. Bovendien kunnen daardoor de veiligheidsspecicaties van
het instrument worden beïnvloed.
2.4 Algemene veiligheidsinstructies
Het instrument voldoet aan de laatste stand van de techniek rekening
houdend met de geldende voorschriften en richtlijnen. Het mag alleen
in technisch optimale en bedrijfsveilige toestand worden gebruikt. De
exploitant is voor het storingsvrije bedrijf van het instrument verant-
woordelijk. Bij gebruik in agressieve of corrosieve media, waarbij een
storing van het instrument tot een gevaarlijke situatie kan leiden, moet
de exploitant door passende maatregelen de correcte werking van
het instrument waarborgen.
De operator is verder verplicht, tijdens de gehele toepassingsduur de
overeenstemming van de benodigde bedrijfsveiligheidsmaatregelen
met de actuele stand van de betreende instituten vast te stellen en
nieuwe voorschriften aan te houden.
Door de gebruiker moeten de veiligheidsinstructies in deze handlei-
ding, de nationale installatienormen en de geldende veiligheidsbepa-
lingen en ongevallenpreventievoorschriften worden aangehouden.
Ingrepen anders dan die welke in de handleiding zijn beschreven mo-
gen uit veiligheids- en garantie-overwegingen alleen door personeel
6
2 Voor uw veiligheid
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
worden uitgevoerd, dat daarvoor door de fabrikant is geautoriseerd.
Eigenmachtige ombouw of veranderingen zijn uitdrukkelijk verboden.
Uit veiligheidsoverwegingen mogen alleen de door de fabrikant goed-
gekeurde toebehoren worden gebruikt.
Om gevaren te voorkomen, moeten de op het instrument aange-
brachte veiligheidsmarkeringen en -instructies worden aangehouden
en moet de betekenis daarvan in deze handleiding worden opge-
zocht.
2.5 Veiligheidsmarkering op het instrument
De veiligheidssymbolen en -instructies die op het instrument zijn
aangebracht moeten worden aangehouden.
2.6 EU-conformiteit
Het instrument voldoet aan de wettelijke eisen van de geldende
EU-richtlijnen. Met de CE-markering bevestigen wij de succesvolle
beproeving.
De EU-conformiteitsverklaring vindt u op onze homepage onder
www.vega.com/downloads.
2.7 Installatie en bedrijf in de USA en Canada
Deze instructies zijn uitsluitend geldig voor de USA en Canada. Daar-
om is de volgende tekst alleen beschikbaar in het Engels.
Installations in the US shall comply with the relevant requirements of
the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70).
Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of
the Canadian Electrical Code
2.8 Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving
Houdt in geval van Ex-toepassingen de Ex-specieke veiligheidsin-
structies aan. Deze zijn een onderdeel van dit bedrijfsvoorschrift en
worden bij ieder instrument met Ex-toelating meegeleverd.
2.9 Milieuvoorschriften
De bescherming van de natuurlijke levensbronnen is een van de be-
langrijkste taken. Daarom hebben wij een milieumanagementsysteem
ingevoerd met als doel, de bedrijfsmatige milieubescherming con-
stant te verbeteren. Het milieumanagementsysteem is gecerticeerd
conform DIN EN ISO 14001.
Help ons, te voldoen aan deze eisen en houdt rekening met de mi-
lieu-instructies in deze handleiding.
Hoofdstuk "Verpakking, transport en opslag"
Hoofdstuk "Afvoeren"
7
3 Productbeschrijving
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
3 Productbeschrijving
3.1 Constructie
De levering bestaat uit:
Niveauschakelaar VEGACAP 62
Documentatie
Deze gebruiksaanwijzing
Safety Manual "Functionele veiligheid (SIL)" (optie)
Aanvullende gebruiksaanwijzing "Connectoren voor niveaus-
chakelaars" (optie)
Ex-specieke "Veiligheidsinstructies" (bij Ex-uitvoeringen)
Evt. andere certicaten
De VEGACAP 62 bestaat uit de componenten:
Procesaansluiting met meetsonde
Behuizing met elektronica
Deksel behuizing
1
2
3
Fig. 1: VEGACAP 62, staafversie met kunststof behuizing
1 Deksel behuizing
2 Behuizing met elektronica
3 Procesaansluiting
De typeplaat bevat de belangrijkste gegevens voor de identicatie en
toepassing van het instrument:
Leveringsomvang
Componenten
Typeplaat
8
3 Productbeschrijving
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
2
1
11
10
13
12
14
15
9
3
6
4
5
7
8
Fig. 2: Opbouw van de typeplaat (voorbeeld)
1 Instrumenttype
2 Productcode
3 Toelatingen
4 Proces- en omgevingstemperatuur, procesdruk
5 Voeding en signaaluitgang elektronica
6 Beschermingsgraad
7 Sondelengte
8 Opdrachtnummer
9 Serienummer van het instrument
10 Materiaal onderdelen in aanraking met medium
11 Symbool voor instrumentveiligheidsklasse
12 Aanwijzing voor het aanhouden van de instrumentdocumentatie
13 ID-nummers instrumentdocumentatie
14 Erkend instituut voor de CE-markering
15 Toelatingsrichlijnen
Met de serienummers is het mogelijk via "www.vega.com", "VEGA
Tools" en "Instrument zoeken" de uitleveringsgegevens van het in-
strument op te roepen. Naast op de typeplaat op het instrument vindt
u het serienummer ook intern in het instrument.
3.2 Werking
De VEGACAP 62 is een niveauschakelaar voor toepassing in alle
takken van de industrie.
De deels geïsoleerde meetsonde is geschikt voor de meting van
stortgoederen en vloeistoen.
De bewezen mechanische constructie zorgt voor een hoge bedrijfs-
zekerheid.
Meetelektrode, product en tankwand vormen een elektrische con-
densator. De capaciteit van de condensator wordt in wezen door drie
factoren beïnvloed.
Toepassingsgebied
W
erkingsprincipe
9
3 Productbeschrijving
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
1
2
3
Fig. 3: Werkingsprincipe - plaatcondensator
1 Afstand elektrodenvlakken
2 Grootte elektrodenvlakken
3 Soort diëlektricum tussen de elektroden
De elektrode en de tankwand zijn daarbij de condensatorplaten. Het
product is het diëlektricum. Vanwege de hogere diëlektrische con-
stante van het product ten opzicht van lucht neemt de capaciteit van
de condensator bij toenemende bedekking van de elektrode toe.
De capaciteitsverandering wordt door de elektronica omgezet in een
schakelcommando.
De VEGACAP 62 is een compact instrument, d.w.z deze kan zonder
externe versterker worden toegepast. De geïntegreerde elektronica
analyseert het niveausignaal en stelt een schakelsignaal ter beschik-
king. Met dit schakelsignaal kunt u een nageschakelt instrument
direct bedienen (bijv. een waarschuwingsinrichting, een pomp, enz.).
De specicaties betreende voedingsspanning vindt u in hoofdstuk
"Technische gegevens".
3.3 Bediening
De meetsonde kan op de elektronica worden aangepast op de
DK-waarde van het product.
Een schakelcommando kan zowel bij bedekking als ook bij het vrijko-
men van de elektrode worden uitgestuurd.
Op de elektronica vindt u de volgende aanwijs- en bedieningsele-
menten:
Controle-LED voor indicatie van de schakeltoestand (groen/rood)
Potentiometer voor schakelpuntaanpassing
DIL-schakelaar voor meetbereikinstelling
DIL-schakelaar voor bedrijfsstandenomschakeling
3.4 Verpakking, transport en opslag
Uw instrument werd op weg naar de inbouwlocatie beschermd door
een verpakking. Daarbij zijn de normale transportbelastingen door
een beproeving verzekerd conform ISO 4180.
Voedingsspanning
Verpakking
10
3 Productbeschrijving
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
Bij standaard instrumenten bestaat de verpakking uit karton; deze is
milieuvriendelijke en herbruikbaar. Bij speciale uitvoeringen wordt ook
PE-schuim of PE-folie gebruikt. Voer het overblijvende verpakkings-
materiaal af via daarin gespecialiseerde recyclingbedrijven.
Het transport moet rekening houdend met de instructies op de trans-
portverpakking plaatsvinden. Niet aanhouden daarvan kan schade
aan het instrument tot gevolg hebben.
De levering moet na ontvangst direct worden gecontroleerd op volle-
digheid en eventuele transportschade. Vastgestelde transportschade
of verborgen gebreken moeten overeenkomstig worden behandeld.
De verpakkingen moeten tot aan de montage gesloten worden
gehouden en rekening houdend met de extern aangebrachte opstel-
lings- en opslagmarkeringen worden bewaard.
Verpakkingen, voor zover niet anders aangegeven, alleen onder de
volgende omstandigheden opslaan:
Niet buiten bewaren
Droog en stofvrij opslaan
Niet aan agressieve media blootstellen
Beschermen tegen directe zonnestralen
Mechanische trillingen vermijden
Opslag- en transporttemperatuur zie "Appendix - Technische
gegevens - Omgevingscondities"
Relatieve luchtvochtigheid 20 … 85 %.
Bij een gewicht van instrumenten meer dan 18 kg (39,68 lbs) moeten
voor het tillen en dragen daarvoor geschikte inrichtingen worden
gebruikt.
3.5 Toebehoren en reserve-onderdelen
De beschermkap beschermt het sensorhuis tegen vervuiling en ster-
ke opwarming door zonnestralen.
Meer informatie vindt u in de extra handleiding "Beschermkap" (docu-
ment-ID 34296).
Schroefdraadenzen staan in verschillende uitvoeringen ter beschik-
king conform de volgende normen: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10,
ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.
Meer informatie vindt u in de extra handleiding "Flenzen conform DIN-
EN-ASME-JIS".
Transport
Transpor
tinspectie
Opslag
Opslag- en transporttem-
peratuur
Tillen en dragen
Beschermkap
Flenzen
11
4 Monteren
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
4 Monteren
4.1 Algemene instructies
Waarborg, dat alle onderdelen van het apparaat die zich in het proces
bevinden, in het bijzonder sensorelement, procesafdichting en pro-
cesaansluiting, geschikt zijn voor de betreende procesomstandighe-
den. Daartoe behoren in het bijzonder de procesdruk, procestempe-
ratuur en de chemische eigenschappen van het medium.
De specicaties daarvoor vindt u in hoofdstuk "Technische gegevens"
en op de typeplaat.
Het instrument is geschikt voor normale en aanvullende omgevings-
condities conform DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1.
In principe kan de niveauschakelaar in iedere willekeurige positie
worden ingebouwd. Het instrument moet wel zodanig worden gemon-
teerd, dat de elektrode zich op de hoogte van het gewenste schakel-
punt bevindt.
Neem voor het uitvoeren van laswerkzaamheden aan de silo de
elektronica uit de sensor. U voorkomt daarmee beschadigingen aan
de elektronica door inductieve koppeling.
Aard de meetsonde voor het lassen direct op de staaf resp. de kabel.
Bij schroefdraaduitvoeringen mag de behuizing niet worden gebruikt
voor inschroeven van het instrument! Het vastdraaien kan op die ma-
nier schade aan het draaimechaniek van de behuizing veroorzaken.
Gebruik voor het inschroeven het daarvoor bedoelde zeskant.
Gebruik de aanbevolen kabel (zie hoofdstuk "Op de voedingsspan-
ning aansluiten") en draai de kabelwartel vast aan.
U beschermt uw instrument extra tegen het binnendringen van vocht
door de aansluitkabel voor de kabelwartel naar beneden te leiden.
Regen- en condenswater kan dan afdruipen. Dit geldt vooral bij bui-
tenopstelling of in ruimten waar met een hoge vochtigheid rekening
moet worden gehouden (bijv. vanwege reinigingsprocessen) of op
gekoelde resp. verwarmde tanks.
Waarborg voor het behoud van de beschermingsklasse van het in-
strument, dat de deksel van de behuizing tijdens bedrijf altijd gesloten
en eventueel geborgd is.
Waarborg, dat de in hoofdstuk "Technische gegevens" aangegeven
vervuilingsgraad bij de aanwezige omstandigheden past.
Geschiktheid voor de
pr
ocesomstandigheden
Geschiktheid voor de om-
gevingsomstandigheden
Schakelpunt
Laswerkzaamheden
Gebruik
Vochtigheid
12
4 Monteren
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
Fig. 4: Maatregelen tegen het binnendringen van vocht
Houdt de VEGACAP 62 niet vast aan de elektrode. Vooral bij zware
ensuitvoeringen of lange staafuitvoeringen kan de sensor door het
gewicht van het instrument beschadigd raken.
Bij over- of onderdruk in de tank moet u de procesaansluiting afdich-
ten. Controleer vooraf of het afdichtingsmateriaal bestendig is tegen
het product en de procestemperatuur.
De maximaal toelaatbare druk vindt u in het hoofdstuk "Technische
gegevens" of op de typeplaat van de sensor.
Metalen silo
Let erop, dat de mechanische aansluiting van de meetsonde met de
tank elektrisch geleidend is, om voldoende massa te waarborgen.
Gebruik geleidende pakkingen zoals bijv. koper en lood. Isolerende
maatregelen, zoals bijv. het omwikkelen van het schroefdraad met
teon band, kunnen bij metalen tanks de noodzakelijke verbinding
onderbreken. Aardt daarom de meetsonde aan de tank of gebruik
geleidend afdichtingsmateriaal.
Niet geleidende silo
Bij niet geleidende tanks, bijv. kunststof tanks, moet de tweede pool
van de condensator afzonderlijk worden gerealiseerd, bijv. door een
omhullingsbuis.
Wanneer aan het dak van de tank condens wordt gevormd, kan
de afdruipende vloeistof een brug vormen en zo foutschakelingen
veroorzaken.
Gebruik daarom een beschermbuis of een langere isolatie. De lengte
is afhankelijk van de condensatiehoeveelheid en het gedrag van het
product.
Metrisch schroefdraad
Bij instrumentbehuizingen met metrisch schroefdraad zijn de ka-
belwartels af fabriek ingeschroefd. Deze zijn met kunststof pluggen
afgesloten als transportbeveiligingen.
U moet deze pluggen verwijderen voordat de elektrische aansluitin-
gen worden gemaakt.
Transport
Druk/v
acuüm
Tankmateriaal
Condensaatvorming
Kabelinvoeren -
NPT-schroefdraad
Kabelwartels
13
4 Monteren
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
NPT-schroefdraad
Bij instrumentbehuizingen met zelfafdichtende NPT-schroefdraad
kunnen de kabelwartels niet af fabriek worden ingeschroefd. De vrije
openingen van de kabeldoorvoeren zijn daarom met rode stofbe-
schermdoppen afgesloten als transportbeveiliging.
De beschermdoppen moeten voor de inbedrijfname door toegela-
ten kabelwartels worden vervangen of met geschikte blindpluggen
worden afgesloten.
4.2 Montage-instructies
Roerwerken, trillingen uit de installatie e.d. kunnen sterke zijwaartse
krachten op de niveauschakelaar veroorzaken. Kies daarom de elek-
trode van de VEGACAP 62 niet te lang, maar controleer, of in plaats
daarvan niet een korte niveauschakelaar aan de zijkant in horizontale
positie kan worden gemonteerd.
Extreme trillingen in de installatie, bijv. door roerwerken en turbulen-
te stroming in de tank bijv. door uïdisatie kan de elektrode van de
VEGACAP 62 in de resonantietrilling brengen. Wanneer een lange
staafuitvoering nodig is, kunt u daarom direct boven het uiteinde van
de elektrode een geschikte geïsoleerde ondersteuning of inspanning
aanbrengen, om de elektrode te xeren.
Wanneer het instrument in de vulstroom is ingebouwd, kan dit onge-
wenste foutieve metingen tot gevolg hebben. Monteer het instrument
daarom op een plaats in de tank, waar geen storende invloeden,
zoals bijv. van vulopeningen, roerwerken enz. kunnen optreden.
Dit geldt vooral voor uitvoeringen met lange elektroden.
Fig. 5: Instromend medium
Roerwerkenenuïdisatie
Instromend medium
14
4 Monteren
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
Om een zo nauwkeurig mogelijk schakelpunt te realiseren, kunt u de
VEGACAP 62 horizontaal inbouwen. Wanneer het schakelpunt zich
echter met een tolerantie van enkele centimeters mag verplaatsen,
verdient het aanbeveling, de VEGACAP 62 ca. 20° schuin naar bene-
den wijzend in te bouwen, zodat er geen afzettingen kunnen worden
gevormd.
Bouw de staafmeetsonden zodanig in, dat de meetsonde vrij in de
silo steekt. Bij inbouw in een buis of een sok kan het medium zich
afzetten, waardoor de meting wordt beïnvloed. Dit geldt vooral voor
aanhechtende media.
20°
Fig. 6: Horizontale montage
De elektrode moet zo vrij mogelijk in de tank steken, om afzettingen
te voorkomen. Vermijdt daarom sokken voor enzen en inschroefsok-
ken. Dit geldt vooral bij producten, die tot afzetting neigen.
In stortgoedsilo's kunnen stortgoedtaluds worden gevormd, die het
schakelpunt veranderen. Let hierop bij de opstelling van de sensor in
de silo. Het verdient aanbeveling, de inbouwplaats zodanig te kiezen,
dat de meetsonde een gemiddelde waarde van het stortgoedtalud
detecteert.
Rekening houdend met de plaats van de vul- en aftapopening in de
tank moet de meetsonde worden gepositioneerd.
Om bij cilindrische silo's de meetfout te compenseren, die door het
stortgoedtalud ontstaat, moet u de sensor op een afstand d/6 van de
silowand inbouwen.
Horizontale montage
Aansluitingen
Stor
tgoedtalud
15
4 Monteren
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
dd
d
6
d
6
Fig. 7: Vullen en afvoeren in het midden
d
d
6
1
2
3
Fig. 8: Vullen in het midden, afvoer aan de zijkant
1 VEGACAP 62
2 Afvoeropening
3 Vulopening
16
5 Op de voedingsspanning aansluiten
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
5 Op de voedingsspanning aansluiten
5.1 Aansluiting voorbereiden
Let altijd op de volgende veiligheidsinstructies:
Waarschuwing:
Alleen in spanningsloze toestand aansluiten.
De elektrische aansluiting mag alleen door opgeleide en door de
eigenaar geautoriseerde vakspecialisten worden uitgevoerd.
Sluit het instrument in principe zodanig aan, dat spanningsloos
aansluiten en losmaken op de klemmen mogelijk is.
Opmerking:
Installeer een goed toegankelijke scheidingsinrichting voor het instru-
ment. De scheidingsinrichting moet voor het instrument zijn gemar-
keerd (IEC/EN61010).
Sluit de voedingsspanning aan conform de navolgende aansluit-
schema's. Let daarbij op de algemene installatievoorschriften. De
elektronica met relaisuitgang is in veiligheidsklasse I uitgevoerd. Voor
het aanhouden van deze veiligheidsklasse is het absoluut noodza-
kelijk, dat de randaarde op de interne randaarde-aansluitklem wordt
aangesloten. Bij Ex-toepassingen moet u verplicht de opstellingsvoor-
schriften voor explosiegevaarlijke omgeving aanhouden.
De specicaties betreende voedingsspanning vindt u in hoofdstuk
"Technische gegevens".
Het instrument word met standaard 3-aderige kabel zonder afscher-
ming aangesloten. Indien elektromagnetische instrooiingen worden
verwacht, die boven de testwaarden van de EN 61326 voor industrie-
le omgeving liggen, moet afgeschermde kabel worden gebruikt.
Waarborg, dat de gebruikte kabel de voor de maximaal optredende
omgevingstemperatuur benodigde temperatuurbestendigheid en
brandveiligheid heeft.
Gebruik kabels met ronde doorsnede. Een kabelbuitendiameter van
5 … 9 mm zorgt voor een goede afdichtende werking in de kabelwar-
tel. Wanneer u kabel met een andere diameter of doorsnede gebruikt,
vervang dan de afdichting of gebruik een geschikt kabelwartel.
5.2 Aansluitstappen
Bij Ex-instrumenten mag het deksel van de behuizing alleen worden
geopend, wanneer er geen explosiegevaarlijke atomsfeer aanwezig
is.
Ga als volgt tewerk:
1. Deksel behuizing afschroeven
2. Wartelmoer van de kabelwartel losmaken en de afsluitplug uitne-
men
3. Aansluitkabel ca. 10 cm ontdoen van de mantel, aderuiteinde ca.
1 cm ontdoen van de isolatie.
Veiligheidsinstructies
aanhouden
Voedingsspanning
Verbindingskabel
17
5 Op de voedingsspanning aansluiten
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
4. Kabel door de kabelwartel in de sensor schuiven
5. Openingshefboom van de klemmen met een schroevendraaier
optillen (zie guur hierna).
6. Aderuiteinden conform aansluitschema in de open klemmen
steken
7. Openingshefboom van de klemmen naar beneden drukken, de
klemveer sluit hoorbaar.
8. Controleer of de kabels goed in de klemmen zijn bevestigd door
licht hieraan te trekken
9. Wartelmoer van de kabelwartel vast aandraaien. De afdichtring
moet de kabel geheel omsluiten
10. Eventueel nieuwe inregeling uitvoeren.
11. Deksel behuizing vastschroeven
De elektrische aansluiting is zo afgerond.
Fig. 9: Aansluitstappen 5 en 6
5.3 Aansluitschema eenkamerbehuizing
1
4
44
2 3
Fig. 10: Materiaalvarianten eenkamerbehuizing
1 Kunststof (niet bij stof-Ex)
2 Aluminium
3 RVS
4 Filterelement voor drukcompensatie
Overzicht behuizingen
18
5 Op de voedingsspanning aansluiten
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
4
5
6
2
1
3
Fig. 11: Elektronica- en aansluitruimte
1 Potentiometer voor schakelpuntaanpassing
2 DIL-schakelaar voor meetbereikinstelling
3 DIL-schakelaar voor bedrijfsstandenomschakeling
4 Aardklem
5 Aansluitklemmen
6 Controle-LED
Het verdient aanbeveling de VEGACAP 62 zodanig aan te sluiten, dat
het schakelcircuit bij niveaumelding, kabelbreuk of storing is geopend
(fail safe).
De relais worden altijd in de rusttoestand getoond.
3
2 1
Fig. 12: Aansluitschema
1 Relaisuitgang
2 Relaisuitgang
3 Voedingsspanning
Elektronica- en aansluit-
ruimte
Aansluitschema
19
6 In bedrijf nemen
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
6 In bedrijf nemen
6.1 Algemeen
De getallen tussen haakjes hebben betrekking op de navolgende
afbeeldingen.
Op de elektronica vindt u de volgende aanwijs- en bedieningsele-
menten:
Potentiometer voor schakelpuntaanpassing
DIL-schakelaar voor meetbereikinstelling
DIL-schakelaar voor omschakeling bedrijfsstanden - min./max.
Controle-LED
Opmerking:
Stel voor de inbedrijfname van de VEGACAP 62 met de bedrijfsstan-
denschakelaar (3) de bedrijfsstand in. Wanneer u de bedrijfsstanden-
schakelaar (3) naderhand omschakelt, verandert de schakeluitgang.
D.w.z. nageschakelde apparaten worden eventueel aangestuurd.
6.2 Bedieningselementen
4
5
6
2
1
3
Fig. 13: Elektronica met relaisuitgang
1 Potentiometer voor schakelpuntaanpassing
2 DIL-schakelaar voor meetbereikkeuze (met compensatietoets)
3 DIL-schakelaar voor bedrijfsstandenomschakeling
4 Aardklem
5 Aansluitklemmen
6 Controle-LED
De schakeltoestand van de elektronica kan bij gesloten behuizing
worden gecontroleerd (alleen kunststof behuizing) zie "Functietabel".
Opmerking:
Draai het huisdeksel tot aan de schroefdraadaanslag dicht, zodat het
kijkglas zich boven de controle-LED bevindt.
Functie/opbouw
20
6 In bedrijf nemen
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
Voor de instelling van de VEGACAP 62 draait u eerst het deksel van
de behuizing af.
Met de potentiometer kunt u het schakelpunt aanpassen op het
stortgoed.
met de potentiometer (1) en de meetbereikkeuzeschakelaar (2) kunt
u de gevoeligheid van de elektrode aanpassen op de elektrische ei-
genschappen van het product en de omstandigheden in de tank. Dat
is nodig, zodat de niveauschakelaar bijv. ook producten met een zeer
lage resp. zeer hoge DK-waarde betrouwbaar kan detecteren.
Bereik 1: 0 … 20 pF
Bereik 2: 0 … 85 pF
Bereik 3: 0 … 450 pF
Met de bedrijfsstandenschakelaar (3) kunt u de schakeltoestand van
het relais veranderen. U kunt daarmee de gewenste bedrijfsstand
instellen (max. - maximum bewaking resp. overvulbeveiliging, min. -
minimum bewaking resp. droogloopbeveiliging).
Het verdient aanbeveling, de aansluiting in ruststroomprincipe uit te
voeren (relaiscontact bij het bereiken van het schakelpunt span-
ningsloos), omdat het relais bij een geconstateerde storing dezelfde
(veilige) toestand aanneemt.
Controlelamp voor aanwijzing van de schakeltoestand.
groen = relais bekrachtigd
rood = relais spanningsloos
rood (knippert) = storing
De schakelpuntinstelling is in principe alleen mogelijk in ingebouwde
toestand.
De specicaties tussen haakjes hebben betrekking op de voorgaande
afbeelding.
Horizontaal gemonteerde meetsensor, haakse meetsensor
1. Bedrijfsstandenschakelaar (3) op bedrijfsstand max. [min.] instel-
len.
2. Meetbereikkeuzeschakelaar (2) op stand 1 instellen.
3. Waarborg dat de elektrode niet is bedekt.
4. Potentiometer (1) op 0 draaien, de controle-LED (6) gaat rood
branden [groen branden].
5. Om het leeg-schakelpunt te bepalen, de potentiometer (1) zeer
langzaam rechtsom verdraaien, tot de controle-LED groen
brandt [rood brandt]. Wanneer de controle-LED verder rood
brandt [groen brandt], de meetbereikkeuzeschakelaar (2) op het
eerstvolgende hogere niveau instellen en de instelling met de
potentiometer herhalen, tot de controle-LED groen brandt [rood
brandt].
6. De stand van de potentiometer (1) noteren.
Schakelpuntaanpassing
(1)
Meetbereikkeuzeschake-
laar (2)
Bedrijfsstandenomscha-
keling (3)
Controle-LED (6)
Schakelpuntinstelling
Bedrijfsstand max. [be-
drijfsstand min.]
21
6 In bedrijf nemen
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
In bepaalde gevallen is het laagste bereik (bereik 1 = hoogste
gevoeligheid) niet voldoende om het vol-schakelpunt in te stellen.
Dit zal een extra vulprocedure noodzakelijk maken.
Daarom verdient het aanbeveling het leeg-schakelpunt in alle drie
meetbereiken in te stellen en te noteren. De meetbereikkeuze
schakelaar (2) op het eerstvolgende hogere bereik instellen en de
instelling herhalen. De waarden voor de volgende bereiken ook
noteren.
7. Meetbereikkeuzeschakelaar (2) naar het laagste bereik terug-
schakelen, waarbij de controle-LED nog groen brandt [rood
brandt].
8. Tank vullen, tot de elektrode volledig is bedekt.
9. Potentiometer (1) zeer langzaam rechtsom verder draaien, tot de
controle-LED groent brandt [rood brandt].
10. De stand van de potentiometer (1) noteren. Het verdient aanbeve-
ling de waarde van het leeg-schakelpunt en het vol-schakelpunt
en het bereik te documenteren.
11. Wanneer de controle-LED niet groen brandt [rood brandt], de
meetbereikkeuzeschakelaar op het eerstvolgende hogere bereik
instellen en de instelling met de potentiometer herhalen, tot de
controle-LED groen brandt [rood brandt].
12. Potentiometer (1) op de gemiddelde waarde van de beide geno-
teerde waarden instellen.
Het meetsysteem is nu bedrijfsgereed.
Leeginregeling Volinregeling
Bereik 1
Bereik 2
Bereik 3
Tab. 1: Noteer de stand van de potentiometer
Opmerking:
Wanneer u het vol-schakelpunt binnen geen enkel bereik kunt vinden,
verdient het aanbeveling de meetbereikkeuzeschakelaar (2) in het
laagste bereik te schakelen, waarbinnen u het leeg-schakelpunt heeft
gevonden. Stel de potentiometer (1) in op de gemiddelde waarde
tussen het leeg-schakelpunt en 10.
Verticaal gemonteerde elektroden
1. Bedrijfsstandenschakelaar (3) op bedrijfsstand max. instellen.
2. Meetbereikkeuzeschakelaar (2) op stand 1 instellen.
3. De tank tot het gewenste niveau vullen.
4. Potentiometer (1) op 10 draaien.
Wanneer de controle-LED (6) rood brand: stel de meetbereikkeu-
zeschakelaar (2) in op het eerstvolgend hogere meetbereik.
Wanneer de controle-LED (6) groen brandt: ga verder met de
volgende stap.
Bedrijfsstand max. (maxi-
maal niveausignalering)
22
6 In bedrijf nemen
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
5. Potentiometer (1) zeer langzaam linksom draaien, tot de contro-
le-LED (6) rood brandt.
Het meetsysteem is nu bedrijfsgereed.
1. Bedrijfsstandenschakelaar (3) op bedrijfsstand min. instellen.
2. Meetbereikkeuzeschakelaar (2) op stand 1 instellen.
3. Niveau tot het gewenste min. niveau laten afnemen.
4. Potentiometer (1) op 0 draaien, de controle-LED (6) brandt groen.
5. Potentiometer (1) zeer langzaam rechtsom verdraaien tot de
controle-LED (6) rood brandt. Wanneer de controle-LED niet rood
brandt, de meetbereikkeuzeschakelaar (2) naar het eerstvolgen-
de hogere bereik verstellen en de instelling met de potentiometer
(1) herhalen, tot de controle-LED rood brandt.
Het meetsysteem is nu bedrijfsgereed.
6.3 Functietabel
De volgende tabel geeft een overzicht van de schakeltoestanden
afhankelijk van de ingestelde bedrijfsstand en het niveau.
Niveau Schakeltoestand Controle-LED
Bedrijfsstand max.
Overvulbeveiliging
53 4
(8)(6) (7)
Relais stroomgeleidend Groen
Bedrijfsstand max.
Overvulbeveiliging
53 4
(8)(6) (7)
Relais spanningsloos Rood
Bedrijfsstand min.
Droogloopbeveiliging
53 4
(8)(6) (7)
Relais stroomgeleidend Groen
Bedrijfsstand min.
Droogloopbeveiliging
53 4
(8)(6) (7)
Relais spanningsloos Rood
Uitval voedingsspanning
(bedrijfsstand min./max.)
Willekeurig
53 4
(8)(6) (7)
Relais spanningsloos
Bedrijfsstand min. (mini-
maal niveausignalering)
23
6 In bedrijf nemen
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
Niveau Schakeltoestand Controle-LED
Storing Willekeurig
53 4
(8)(6) (7)
Relais spanningsloos Knippert rood
24
7 Service en storingen oplossen
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
7 Service en storingen oplossen
7.1 Onderhoud
Bij correct gebruik is bij normaal bedrijf geen bijzonder onderhoud
nodig.
7.2 Storingen oplossen
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de installatie,
geschikte maatregelen voor het oplossen van optredende storingen
te nemen.
De VEGACAP 62 biedt een hoge mate aan functionele betrouwbaar-
heid. Toch kunnen er tijdens bedrijf storingen optreden. Deze kunnen
bijv. worden veroorzaakt door het volgende:
Sensor
Proces
Voedingsspanning
Signaalverwerking
De eerste maatregel is het controleren van het uitgangssignaal. In
veel gevallen kunnen oorzaken langs deze weg worden vastgesteld
en kunnen de storingen worden opgelost.
Wanneer deze maatregelen echter geen resultaat hebben, neem dan
in dringende gevallen contact op met de VEGA service-hotline onder
tel.nr.
+49 1805 858550.
De hotline staat ook buiten kantoortijden 7 dagen per week, 24 uur
per dag ter beschikking. Omdat wij deze service wereldwijd aanbie-
den, wordt deze in de Engelse taal verleend. De service is gratis,
alleen de normale telefoonkosten komen voor uw rekening.
Gedrag bij storingen
Storingsoorzaken
Storingen v
erhelpen
24-uurs service hotline
25
7 Service en storingen oplossen
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
Fout Oorzaak Oplossen
Het instrument meldt
bedekt zonder product-
bedekking
Het instrument meldt
niet-bedekt met product-
bedekking
Verkeerde bedrijfsstand
op de meetversterker ge-
kozen
Correcte bedrijfsstand op de bedrijfsstandenschakelaar
van de meetversterker instellen (A: overloopbeveiliging,
B: droogloopbeveiliging). De aansluiting moet conform
het ruststroomprincipe worden uitgevoerd.
Voedingsspanning te laag Bedrijfsspanning controleren
Kortsluiting binnen de sen-
sor, bijv. door vocht in de
behuizing.
Elektronica uit de meetsonde verwijderen. Weerstand
tussen de stekkeraansluitingen controleren. Zie de vol-
gende instructies.
Elektronica defect Bedrijfsstandenschakelaar (A/B) op de meetversterker
bedienen. Wanneer de meetversterker omschakelt, kan
de meetsonde mechanisch zijn beschadigd. Wanneer
de schakelfunctie bij de juiste bedrijfsstand weer niet
correct functioneert, moet u de meetsonde ter reparatie
aan ons opsturen.
Elektrode controleren op eventuele aanhechting en de-
ze verwijderen
Inbouwlocatie ongunstig Controleer, of de elektrode door afzettingen op de sok
wordt bedekt.
Instrument op een plaats inbouwen, waar bijv. geen op-
hoping in de tank kan ontstaan.
Controle-LED knippert
rood
Elektronica heeft een sto-
ring herkend
Instrument vervangen resp. voor reparatie inzenden
Elektronica uit de meetsonde verwijderen. Weerstand tussen de
stekkeraansluitingen controleren.
Tussen geen van de aansluitingen mag een verbinding bestaan
(hoogohmig). Indien wel een verbinding bestaat, het instrument ver-
vangen of ter reparatie verzenden.
1 2 3
Fig. 30: Weerstand binnen de sensor controleren
1 Afscherming
2 Meetsonde
3 Aardpotentiaal
Schakelsignaal contro-
leren
Weerstand binnen de
sensor controleren
26
7 Service en storingen oplossen
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
Afhankelijk van de oorzaak van de storing en de getroen maatrege-
len moeten eventueel de in het hoofdstuk "In bedrijf nemen" beschre-
ven handelingen weer worden uitgevoerd.
7.3 Vervangen van de elektronica
Over het algemeen kunnen alle elektronica-units serie CP60 on-
derling worden uitgewisseld. Indien u elektronica met een andere
signaaluitgang wilt gebruiken, dan vindt u de daarbij passende
gebruiksaanwijzing op onze homepage onder downloads.
Ga als volgt tewerk:
1. Voedingsspanning uitschakelen
2. Deksel behuizing afschroeven
3. Openingshefboom van de klemmen met een schroevedraaier
optillen
4. Aansluitkabels uit de klemmen trekken
5. De beide bevestigingsschroeven met een schroevendraaier (torx
grootte T10 of sleuf 4) losdraaien.
2
1
Fig. 31: Bevestigingsschroeven losmaken
1 Elektronica
2 Bevestigingsschroeven (2 stuks)
6. De oude elektronica verwijderen
7. Nieuwe elektronica met de oude vergelijken. De typeplaat op de
elektronica moet overeenkomen met de typeplaat van de oude
elektronica. Dit geldt vooral voor instrument in explosiegevaarlijke
omgeving.
8. Instellingen van de beide elektronica-units vergelijken. De bedie-
ningselementen van de nieuwe elektronica op dezelfde instellin-
gen als de oude elektronica instellen.
Informatie:
Let erop, dat de behuizing tijdens het vervangen niet wordt verdraaid.
De connector kan daardoor in een andere stand komen te staan.
9. Elektronica voorzichtig plaatsen. Let erop, dat de connector zich
in de juiste stand bevindt.
Gedrag na oplossen
storing
27
7 Service en storingen oplossen
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
10. De beide bevestigingsschroeven met een schroevendraaier (torx
grootte T10 of recht 4) inschroeven en vastdraaien
11. Aderuiteinden conform aansluitschema in de open klemmen
steken
12. Openingshefboom van de klemmen naar beneden drukken, de
klemveer sluit hoorbaar.
13. Controleer of de kabels goed in de klemmen zijn bevestigd door
licht hieraan te trekken
14. Kabelwartel op lekdichtheid controleren. De afdichtring moet de
kabel geheel omsluiten.
15. Meetsonde in de tank bouwen. Let erop dat de meetsonde niet
wordt bedekt.
2
1
Fig. 32: Compensatieknop
1 Meetbereikkeuzeschakelaar (compensatieknop)
2 Controle-LED
16. Meetbereikkeuzeschakelaar (1) indrukken en zolang ingedrukt
houden, tot de controle-LED (2) groent knippert.
17. Inregeling opnieuw uitvoeren. Zie daarvoor hoofdstuk "In bedrijf
nemen, bedieningselementen".
18. Deksel behuizing vastschroeven
Het vervangen van de elektronica is nu afgerond.
7.4 Inkorten van de meetsonde
De staaf van de meetsonde kan willekeurig worden ingekort.
1. Staaf van de meetsonde met een ijzerzaag tot de gewenste leng-
te inkorten.
2. Meetsonde in de tank bouwen. Let erop dat de meetsonde niet
wordt bedekt.
28
7 Service en storingen oplossen
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
2
1
Fig. 33: Compensatieknop
1 Meetbereikkeuzeschakelaar (compensatieknop)
2 Controle-LED
3. Meetbereikkeuzeschakelaar (1) indrukken en zolang ingedrukt
houden, tot de controle-LED (2) groent knippert.
4. Hierdoor is de meetsonde op de veranderde lengte gecompen-
seerd.
5. Inregeling opnieuw uitvoeren. Zie daarvoor hoofdstuk "In bedrijf
nemen, bedieningselementen".
7.5 Procedure in geval van reparatie
Een formulier voor retourzenden van het instrument en gedetailleerde
informatie over de procedure vindt u in het downloadgedeelte van
www.vega.com.
U helpt on zo, de reparatie snel en zonder tijdverlies vanwege vragen
uit te voeren.
Wanneer een reparatie nodig is, gaat u als volgt te werk:
Omschrijving van de opgetreden storing.
Het instrument schoonmaken en goed inpakken
Het ingevulde formulier en eventueel een veiligheidsspecicatie-
blad buiten op de verpakking aanbrengen.
Vraag het adres voor de retourzending op bij uw vertegenwoordi-
ging. Deze vindt u op onze homepage www.vega.com.
29
8 Demonteren
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
8 Demonteren
8.1 Demontagestappen
Waarschuwing:
Let voor het demonteren goed op gevaarlijke procesomstandigheden
zoals bijv. druk in de tank, hoge temperaturen, agressieve of toxische
media enz.
Houdt de hoofdstukken "Monteren" en "Op de voedingsspanning
aansluiten" aan en voer de daar genoemde handelingen uit in omge-
keerde volgorde.
8.2 Afvoeren
Het instrument bestaat uit materialen die door gespecialiseerde recy-
clingbedrijven weer kunnen worden hergebruikt. Wij hebben daarom
de elektronica eenvoudig demonteerbaar ontworpen en gebruiken
recyclebare materialen.
WEEE-richtlijn 2002/96/EG
Dit instrument valt niet onder de WEEE-richtlijn 2002/96/EG en de
betreende nationale wetgeving. Voer het instrument af direct naar
een gespecialiseerd recyclingbedrijf en gebruik daarvoor niet de
gemeentelijke vuilophaaldiensten. Deze mogen alleen voor privé
producten conform de WEEE-richtlijn worden gebruikt.
Een deskundige afvoer voorkomt negatieve eecten op mens en
milieu en maakt hergebruik van waardevolle grondstoen mogelijk.
Materialen: zie hoofdstuk "Technische gegevens"
Wanneer u niet de mogelijkheid heeft, het ouder instrument goed af te
voeren, neem dan met ons contact op voor terugname en afvoer.
30
9 Bijlage
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
9 Bijlage
9.1 Technische gegevens
Algemenespecicaties
Materiaal 316 L komt overeen met 1.4404 of 1.4435.
Materialen, in aanraking met medium
Ʋ Procesaansluiting - schroefdraad 316L, St C22.8 (1.0460)
Ʋ Procesaansluiting - ens 316L
Ʋ Procesafdichting Klingersil C-4400
Ʋ Isolatie (deels geïsoleerd) PTFE, PEEK
Ʋ Elektrode (staaf PTFE-deels geïso-
leerd. ø 12 mm/0.472 in)
316L
Ʋ Elektrode (staaf PEEK-deels geïso-
leerd. ø 12 mm/0.472 in)
316L
Materialen, niet in aanraking met medium
Ʋ Kunststof behuizing Kunststof PBT (polyester)
Ʋ Gietaluminium behuizing Gietaluminium AlSi10Mg, poedergecoat (basis: polyes-
ter)
Ʋ RVS-behuizing (jngietstaal) 316L
Ʋ RVS-huis (geëlektropoleerd) 316L
Ʋ Afdichting tussen behuizing en deksel
behuizing
Siliconen
Ʋ Aardklem 316L
Ʋ Kabelwartel PA, roestvast staal, messing
Ʋ Afdichting kabelwartel NBR
Ʋ Afsluitplug kabelwartel PA
Procesaansluitingen
Ʋ Pijpschroefdraad, cilindrisch (DIN
3852-A)
G½, G¾, G1, G1½
Ʋ Schroefdraad, conisch (ASME
B1.20.1)
½ NPT, ¾ NPT, 1 NPT, 1½ NPT
Ʋ Flenzen DIN vanaf DN 20, ASME vanaf 1"
Gewicht
Ʋ Gewicht instrument (afhankelijk van
procesaansluiting)
0,8 … 4 kg (0.18 … 8.82 lbs)
Ʋ Staafgewicht: ø 12 mm (0.472 in) 900 g/m (9.9 oz/ft)
Sensorlengte (L) 0,1 … 6 m (0.328 … 19.69 ft)
Max. zijwaartse belasting 10 Nm (7.4 lbf ft)
Max. aandraaimoment (procesaanslui-
ting - schroefdraad)
100 Nm (73 lbf ft)
Aandraaimoment voor NPT-kabelwartels en conduit-buizen
Ʋ Kunststof behuizing max. 10 Nm (7.376 lbf ft)
Ʋ Aluminium/RVS-behuizing max. 50 Nm (36.88 lbf ft)
31
9 Bijlage
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
Meetfrequentie 430 kHz
Uitgangsgrootheid
Uitgang Relaisuitgang (DPDT), 2 potentiaalvrije omschakelcon-
tacten
Schakelspanning
Ʋ Min. 10 mV
Ʋ Max. 253 V AC, 253 V DC
Bij stroomcircuits > 150 V AC/DC moeten de relaiscon-
tacten zich in hetzelfde circuit bevinden.
Schakelstroom
Ʋ Min. 10 µA
Ʋ Max. 3 A AC, 1 A DC
Schakelvermogen
Ʋ Min. 50 mW
Ʋ Max. 750 VA AC, 54 W DC
Wanneer inductieve lasten of hogere stromen worden
geschakeld, wordt de goudlaag op de relaiscontactvlak-
ken permanent beschadigd. Het contact is daarna niet
meer geschikt voor het schakelen van signaalcircuits.
Contactmateriaal (relaiscontacten) AgNi (Au-geplateerd) of AgSnO (Au-geplateerd)
Bedrijfsstanden (omschakelbaar) Min./Max.
Schakelvertraging
Ʋ Bij bedekking 0,7 s
Ʋ Bij vrijkomen 0,7 s
Ʋ Bij storing 1 s
Meetnauwkeurigheid (volgens DIN EN 60770-1)
Referentie-omstandigheden conform DIN EN 61298-1
Ʋ Temperatuur +18 … +30 °C (+64 … +86 °F)
Ʋ Relatieve luchtvochtigheid 45 … 75 %
Ʋ Luchtdruk 860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psig)
Afwijking door sterke, hoogfrequente
elektromagnetische velden in het kader
van de EN 61326
< 3% van het ingestelde meetbereik
1)
Invloed omgevingstemperatuur < 0,15%/10 K van het ingestelde meetbereik
2)
Omgevingscondities
Omgevingstemperatuur aan behuizing
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Opslag- en transporttemperatuur -40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
1)
Afstand van de procesaansluiting tot aan het ingestelde schakelpunt.
2)
Afstand van de procesaansluiting tot aan het ingestelde schakelpunt.
32
9 Bijlage
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
Procescondities
Procesdruk
Ʋ Standaard -1 … +64 bar/-100 … 6400 kPa (-14.5 … 928 psig)
Ʋ Met beschermbuisadapter (PN1) 0 … +1 bar/0 … 100 kPa (0 … 14.5 psig)
Procestemperatuur VEGACAP 62 van
316L
-50 … +150 °C (-58 … +302 °F)
Procestemperatuur VEGACAP 62 van St
C22.8
-20 … +150 °C (-4 … +302 °F)
Procestemperatuur (schroefdraad- resp.
enstemperatuur) met temperatuurtus-
senstuk (optie).
3)
-50 … +200 °C (-58 … +392 °F)
1
2
3
-50°C
(-58°F)
50°C
(122°F)
40°C
(104°F)
-40°C
(-40°F)
80°C
(176°F)
0°C
(32°F)
100°C
(212°F)
150°C
(302°F)
200°C
(392°F)
Fig. 34: Omgevingstemperatuur - procestemperatuur
1 Procestemperatuur
2 Omgevingstemperatuur
3 Temperatuurbereik met temperatuurtussenstuk
Diëlektrische constante ≥ 1,5
Elektromechanische gegevens
Kabeldoorvoer/connector (afhankelijk van de uitvoering)
Ʋ Eenkamerbehuizing 1 x kabelwartel M20 x 1,5 (kabel: ø 5 … 9 mm), 1 x
blindplug M20 x 1,5; meegeleverd 1 x kabelwartel
M20 x 1,5
of:
1 x kabelwartel ½ NPT, 1 x blindplug ½ NPT, 1 x kabel-
wartel ½ NPT
of:
1 x connector M12 x 1, 1 x blindplug M20 x 1,5
Veerkrachtklemmen voor aderdiameter tot 1,5 mm² (AWG 16)
Bedieningselementen
Bedrijfsstandenschakelaar
Ʋ Min. Minimaal niveaudetectie resp. droogloopbeveiliging
Ʋ Max. Maximaal niveaudetectie resp. overvulbeveiliging
3)
Alleen in combinatie met PTFE-isolatie.
33
9 Bijlage
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
DIL-schakelaar voor meetbereikinstelling
Ʋ Bereik 1 0 … 20 pF
Ʋ Bereik 2 0 … 85 pF
Ʋ Bereik 3 0 … 450 pF
Potentiometer Schakelpuntaanpassing
Voedingsspanning
Bedrijfsspanning
20 … 253 V AC, 50/60 Hz, 20 … 72 V DC (bij
U > 60 V DC mag de omgevingstemperatuur max.
50 °C/122 °F zijn)
Opgenomen vermogen 1 … 8 VA (AC), ca. 1 W (DC)
Elektrische veiligheidsmaatregelen
Beschermingsgraad
IP 66/IP 67 (NEMA Type 4X)
Overspanningscategorie III
Veiligheidsklasse I
Functionele veiligheid (SIL)
Functionele veiligheid conform IEC 61508/IEC 61511
Ʋ Eenkanaals architectuur (1oo1D) Tot SIL2
Ʋ Meerkanaals architectuur Zie extra handleiding "Safety Manual (SIL)"
Toelatingen
Instrumenten met toelatingen kunnen afhankelijk van de uitvoering verschillende technische speci-
caties hebben.
Bij deze moeten daarom de bijbehorende toelatingsdocumenten worden aangehouden. Deze zijn
in de leveringsomvang opgenomen of kunnen via www.vega.com, "Instrument zoeken (serienum-
mer)" en via de algemene download-sectie worden gedownload.
34
9 Bijlage
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
9.2 Afmetingen
VEGACAP 62 - behuizing
32
1
4
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
117 mm (4.61")
M20x1,5/
½ NPT
~ 59 mm
(2.32")
ø 80 mm
(3.15")
112 mm (4.41")
M20x1,5/
½ NPT
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.03")
112 mm (4.41")
M20x1,5/
½ NPT
~ 116 mm (4.57")
ø 86 mm (3.39")
116 mm (4.57")
M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT
Fig. 35: Uitvoeringen behuizing
1 Kunststof eenkamer
2 RVS-éénkamer (elektrolytisch gepolijst)
3 RVS-éénkamer(jngietmetaal)
4 Aluminium - eenkamer
ø 16 mm
(0.63")
100 mm
(3.94")
12 mm
(0.47")
L
G ¾, G 1, G 1½
56 mm
(2.21")
22 mm
(0.87”)
Fig. 36: VEGACAP 62, schroefdraaduitvoering G1 (ISO 228 T1)
L Sensorlengte, zie hoofdstuk "Technische gegevens"
35
9 Bijlage
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
108 mm (4.25")
ø 40 mm (1.58")
Fig. 37: Temperatuurtussenstuk
ø 16 mm
(0.63")
ø 27 mm
(1.06")
L
7 mm
(0.28")
Fig. 38: VEGACAP 62, beschermbuis, bijv. tegen sterke condensvorming
L Lengte van de beschermbuisadapter, zie hoofdstuk "Technische gegevens"
36
9 Bijlage
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
ø 27 mm
(1.06")
L
Fig. 39: VEGACAP 62, omhullingsbuis, bijv. bij lage diëlektrische constante of voor linearisering
L Lengte omhullingsbuis, zie hoofdstuk "Technische gegevens"
37
9 Bijlage
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
9.3 Industrieel octrooirecht
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indu-
strial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com
9.4 Handelsmerken
Alle gebruikte merken en handels- en bedrijfsnamen zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaar/
auteur.
38
Notes
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
39
Notes
VEGACAP 62 • Relais (DPDT)
30004-NL-170523
Printing date:
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
30004-NL-170523
De gegevens omtrent leveromvang, toepassing, gebruik en bedrijfsomstandighe-
den van de sensoren en weergavesystemen geeft de stand van zaken weer op het
moment van drukken.
Wijzigingen voorbehouden
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2017
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
www.vega.com
/