EINHELL Expert GE-CT 18 Li Kit Handleiding

Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

NL
- 93 -
Inhoudsopgave
1. Veiligheidsaanwijzingen
2. Beschrijving van het toestel en leveringsomvang
3. Doelmatig gebruik
4. Technische gegevens
5. Vóór inbedrijfstelling
6. Bediening
7. Reiniging, onderhoud en bestellen van wisselstukken
8. Verwijdering en recyclage
9. Storingen
10. Indicatie lader
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 93Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 93 02.04.2019 07:50:3202.04.2019 07:50:32
NL
- 94 -
Gevaar! - Handleiding lezen om het letselrisico te verminderen
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 94Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 94 02.04.2019 07:50:3202.04.2019 07:50:32
NL
- 95 -
Gevaar!
Bij het gebruik van toestellen dienen enkele
veiligheidsmaatregelen te worden nageleefd om
lichamelijk gevaar en schade te voorkomen. Lees
daarom deze originele handleiding/veiligheidsins-
tructies zorgvuldig door. Bewaar deze goed zodat
u de informatie op elk moment kunt terugvinden.
Mocht u dit toestel aan andere personen door-
geven, gelieve dan deze originele handleiding/
veiligheidsinstructies mee te geven. Wij zijn niet
aansprakelijk voor ongevallen of schade die te
wijten zijn aan niet-naleving van deze handleiding
en van de veiligheidsinstructies.
1. Veiligheidsaanwijzingen
De overeenkomstige veiligheidsinstructies vindt u
in de bijgaande brochure.
Gevaar!
Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzin-
gen. Nalatigheden bij de inachtneming van de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen
elektrische schok, brand en/of zware letsels tot
gevolg hebben. Bewaar alle veiligheidsinstruc-
ties en aanwijzingen voor de toekomst.
Verklaring van het aanwijzingsbord op het
toestel (zie g. 23)
1: Waarschuwing !
2: Oog- en gehoorbescherming dragen!
3: Tegen vocht beschermen!
4: Lees de gebruiksaanwijzing alvorens het ge-
reedschap in gebruik te stellen!
5: Hou derden weg uit de gevarenzone!
6: Gereedschap loopt uit!
2. Beschrijving van het toestel en
leveringsomvang
2.1 Beschrijving van het toestel ( g. 1/2)
1. Beveiligingstoets tegen onbedoeld aanzetten
2. AAN/UIT-schakelaar
3. Bevestigingssluiting om de handgreep te
draaien
4. Extra handgreep
5. Hoogteverstelling (wartelmoer)
6. Kantgeleiding
7. Meskop
8. Beschermkap
9. Mes
10. Lader
11. Accu
12. Opbergvak voor reservemes
13. Arretering voor draaibare motorkop
14. Fixeerschroef
2.2 Leveringsomvang
Gelieve de volledigheid van het artikel te contro-
leren aan de hand van de beschreven omvang
van de levering. Indien er onderdelen ontbreken,
gelieve u dan binnen 5 werkdagen na aankoop
van het artikel te wenden tot ons servicecenter of
tot het verkooppunt waar u het apparaat heeft ge-
kocht, en leg een geldig bewijs van aankoop voor.
Gelieve daarvoor de garantietabel in de service-
informatie aan het einde van de handleiding in
acht te nemen.
Open de verpakking en neem het toestel
voorzichtig uit de verpakking.
Verwijder het verpakkingsmateriaal alsmede
verpakkings-/transportbeveili-gingen (indien
aanwezig).
Controleer of de leveringsomvang compleet
is.
Controleer het toestel en de accessoires op
transportschade.
Bewaar de verpakking indien mogelijk tot aan
het einde van de garantieperiode.
Gevaar!
Het toestel en het verpakkingsmateriaal zijn
geen speelgoed voor kinderen! Kinderen mo-
gen niet met plastic zakken, folies en kleine
stukken spelen! Er bestaat inslik- en verstik-
kingsgevaar!
Trimmer
Beschermkap
Accu (Bij artikelnr. 34.111.72 niet bij de leve-
ringsomvang begrepen)
Laadtoestel (Bij artikelnr. 34.111.72 niet bij de
leveringsomvang begrepen)
Extra handgreep met reservemessen
Originele handleiding
Veiligheidsvoorschriften
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 95Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 95 02.04.2019 07:50:3202.04.2019 07:50:32
NL
- 96 -
3. Doelmatig gebruik
Het gereedschap dient voor het snoeien van ga-
zon, kleine grasvlakten, in de particuliere tuin voor
eigen gebruik en in de hobbytuin.
Als gereedschappen voor de particuliere tuin voor
eigen gebruik en in de hobbytuin worden diegene
beschouwd die niet worden gebruikt in openbare
plantsoenen, parken, sportpleinen, langs wegen
en in de land- en bosbouw. Het behoorlijk gebruik
van het gereedschap houdt in dat de bijgaande
handleiding van de fabrikant in acht wordt geno-
men.
LET OP! Wegens gevaar voor personen en
materiële schade mag het gereedschap niet
worden gebruikt om takken klein te snijden
voor het composteren.
Het toestel mag slechts voor werkzaamheden
worden gebruikt waarvoor het bedoeld is. Elk ver-
der gaand gebruik is niet doelmatig. Voor daaruit
voortvloeiende schade of letsel van welke aard
dan ook is de gebruiker/bediener, niet de fabri-
kant, aansprakelijk.
Wij wijzen erop dat onze toestellen overeen-
komstig hun bestemming niet ontworpen zijn voor
commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik.
Wij zijn niet aansprakelijk indien het toestel in
ambachtelijke of industriële bedrijven alsmede bij
gelijk te stellen activiteiten wordt gebruikt.
4. Technische gegevens
Toerental n
0
........................................8500 t/min.
Snijcirkel ................................................Ø 24 cm
max. looptijd ....................................... ca. 55 min
Beschermingsniveau ........................................III
Geluidsvermogen L
WA
.............................. 84,3 dB
Geluidsdrukniveau L
pA
............................ 64,3 dB
Onzekerheid K .........................................2,97 dB
Wisselaccu ........................18 V d. c. / 2000 mAh
.........................(facultatief: 18 V d. c. / 1500 mAh)
.........................(facultatief: 18 V d. c. / 3000 mAh)
.........................(facultatief: 18 V d. c. / 4000 mAh)
.........................(facultatief: 18 V d. c. / 5200 mAh)
Vibratie ....................................................5,8 m/s
2
Onzekerheid K ........................................2,3 m/s
2
Gewicht ..................................................... 2,2 kg
Geluidsdrukniveau dicht bij het
oor van de bediener .............................. 78 dB(A)
Onzekerheid K ..............................................3 dB
Laadtoestel
Netspanning .................... 200-250 V ~ 50-60 Hz
Uitgang
Nominale spanning .............................. 21 V d. c.
Nominale stroom ................................... 3000 mA
Het geluid van de machine kan 85 dB(A) over-
schrijden. In dit geval zijn geluidswerende maat-
regelen voor de bediener vereist. Het geluid is
gemeten volgens EN ISO 11201: 2010; EN ISO
3744: 2010. De waarde van de op de greep afge-
geven trillingen is bepaald volgens EN 28662-1:
1992.
LET OP!
De vibratiewaarde zal op grond van het toepas-
singsgebied van het elektrische gereedschap ve-
randeren en kan in uitzonderingsgevallen boven
de opgegeven waarde liggen.
Beperk de geluidsontwikkeling en vibratie tot
een minimum!
Gebruik enkel intacte toestellen.
Onderhoud en reinig het toestel regelmatig.
Pas uw manier van werken aan het toestel
aan.
Overbelast het toestel niet.
Laat het toestel indien nodig nazien.
Schakel het toestel uit als het niet wordt ge-
bruikt.
Draag handschoenen.
Voorzichtig!
Restrisico’s
Er blijven altijd restrisico’s over ook al wordt
dit elektrisch gereedschap naar behoren be-
diend. Volgende gevaren kunnen zich voordo-
en in verband met de bouwwijze en uitvoe-
ring van dit elektrisch gereedschap:
1. Longletsels indien geen gepaste stofmasker
wordt gedragen.
2. Gehoorschade indien geen gepaste gehoor-
beschermer wordt gedragen.
3. Schade aan de gezondheid die voortvloeit
uit hand-arm-trillingen indien het toestel lang
zonder onderbreking wordt gebruikt of niet
naar behoren wordt gehanteerd en onder-
houden.
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 96Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 96 02.04.2019 07:50:3202.04.2019 07:50:32
NL
- 97 -
5. Vóór inbedrijfstelling
5.1 Montage van de beschermkap ( g. 3-4)
Schuif de beschermkap ( g. 1, pos. 8) in pijl-
richting het motorhuis op zoals getoond in g. 3.
Zorg ervoor dat de kap naar behoren vastklikt!
Vergewis u ervan dat de beschermkap gemon-
teerd is zoals getoond in g. 4.
5.2 Montage meskop (afbeelding 5 – 6)
Steek de meskop (pos. 7) op de draagas en xeer
hem met de schroef (pos. 14).
5.3 Mes erin zetten (afbeelding 7)
De grotere opening van het mes (pos. 9) in de
mesdrager (A) van de meskop (pos. 7) leggen en
in de richting van de pijl naar buiten trekken, tot
het mes is vastgeklikt zoals te zien in afbeelding
22.
5.4 Hoogteverstelling ( g. 8)
Draai de wartelmoer (pos. 5) los tot de steel van
de gazontrimmer gemakkelijk ineen en uiteen
kan worden bewogen. Stel dan de gewenste
werkhoogte in ( g. 9) en zet de steel in deze
stand vast door de wartelmoer opnieuw vast te
schroeven.
5.5 Montage van de extra handgreep ( g. 10)
Monteer de extra handgreep op de voorziene
bevestiging mits inachtneming van de vertanding
(pos. I en II). Daarna maakt u de extra handgreep
vast m.b.v. de bijgaande schroef en de stelslui-
ting. Zorg ervoor dat het opbergvak voor de re-
servemessen naar het bovendeel van het toestel
wijst.
5.6 Verstellen van de extra handgreep
( g. 11)
Zet de bevestigingssluiting (pos. 3) van de extra
handgreep los zodat de handgreep gemakkelijk
naar voren en achteren kan worden bewogen.
Stel de gewenste positie in en haal de bevesti-
gingsschroef terug aan.
5.7 Verstellen van de schuine stand van de
geleidesteel ( g. 12)
Druk op de knop voor het verstellen van de schu-
ine stand (pos. K). U kan nu de steel instellen op
de gewenste hellingshoek. Om de hellingshoek te
xeren, laat u de knop los en laat u de steel vast-
klikken. 3 vastklikposities zijn mogelijk.
5.8. Montage van de accu ( g. 13/14)
Druk de zijdelingse grendelknoppen van de accu
in, zoals getoond in g. 13, en schuif de accu de
accuopname, die ervoor is voorzien, in. Zodra de
accu de positie bereikt zoals getoond in g. 14
op het vastklikken van de grendelknoppen letten!
De montage van de accu gebeurt in omgekeerde
volgorde.
5.9 Accu laden ( g. 15)
1. Accupack het gereedschap uit nemen. Daar-
voor de zijdelingse grendelknop indrukken.
2. Vergelijk of de netspanning vermeld op het
kenplaatje overeenkomt met de voorhanden
zijnde netspanning. Steek de netstekker van
de lader (10) het stopcontact in. De groene
LED begint te knipperen.
3. Steek de accu (11) de lader (10) in.
4. Onder punt “indicatie lader” vindt u een tabel
met de betekenissen van de LED-indicatie op
de lader.
Tijdens het laden kan de accu wat warm worden.
Dat is echter normaal. Mocht het laden van het
accupack niet mogelijk zijn, controleer dan
of op het stopcontact de netspanning voor-
handen is
of een perfect contact aan de laadcontacten
voorhanden is.
Indien het laden van het accupack altijd nog niet
mogelijk is, stuur dan
de lader
en de accu pack
naar onze klantenservice.
In het belang van een lange levensduur van het
accupack is het raadzaam om op tijd voor het
herladen van het accupack te zorgen. Dit is in ie-
der geval noodzakelijk wanneer u vaststelt dat het
vermogen van de accugazontrimmer vermindert.
Ontlaadt het accupack nooit helemaal. Dat leidt
tot een defect van het accupack!
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 97Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 97 02.04.2019 07:50:3202.04.2019 07:50:32
NL
- 98 -
5.10 Accu-capaciteitsindicator ( g. 16)
Druk op de schakelaar voor accu-capaciteitsindi-
cator (pos. C). De accu-capaciteitsindicator (pos.
B) signaleert de laadtoestand van de accu aan de
hand van 3 LEDs.
Alle 3 LEDs branden:
De accu is vol geladen.
2 of 1 LED(s) branden:
De accu beschikt over voldoende restlading.
1 LED knippert:
De accu is leeg, laad de accu op.
Alle LEDs knipperen:
De accu werd diep ontladen en is defect. Een
defecte accu mag niet meer gebruikt en geladen
worden!
6. Bediening
Gelieve de volgende instructies in acht te nemen
teneinde het hoogste vermogen van uw gazon-
trimmer te behalen:
Gebruik de gazontrimmer niet zonder be-
scherminrichting.
Maai niet als het gras nat is. De beste resulta-
ten behaalt u als het gras droog is.
Om uw gazontrimmer in te schakelen drukt u
op de inschakelblokkering (fig. 2 / pos. 1) en
op de Aan/Uit-schakelaar (fig. 2 / pos. 2).
Om uw gazontrimmer uit te schakelen laat u
de AAN/UIT-schakelaar (fig. 2, pos. 2) terug
los.
De gazontrimmer enkel nader bij het gras
brengen als de schakelaar ingedrukt is, d.w.z.
als de gazontrimmer in werking is.
Om correct te maaien het toestel zijdelings
zwenken en vooruitgaan. Hou daarbij de
gazontrimmer met ca. 30° schuin (zie fig. 17
en 18).
Bij lang gras moet het gras vanaf de top
trapsgewijs korter worden gesneden (zie fig.
19).
Maak gebruik van de beschermkap om onno-
dige slijtage te vermijden.
Hou de gazontrimmer weg van harde voor-
werpen om een onnodige slijtage te voorko-
men.
Gebruik van de gazontrimmer als graskan-
tafsnijder
Om de kanten van uw gazon en perken te snijden
kan de gazontrimmer als volgt worden veranderd:
accu verwijderen
Trek de arretering voor de draaibare motor-
kop in pijlrichting zoals getoond in fig. 20.
Draai de motorkop met 90° naar de gewenste
richting tot die vastklikt (Fig. 21).
Op die manier is de gazontrimmer veran-
derd in een kantmaaier waarmee u verticale
sneden van uw gazon kan uitvoeren.
Om het apparaat weer om te bouwen gaat u
in omgekeerde volgorde te werk.
7. Reiniging, onderhoud en
bestellen van wisselstukken
Gevaar!
De gazontrimmer uitschakelen voordat u hem op-
bergt en schoonmaakt, de accu eraf trekken.
7.1 Reiniging
Hou de veiligheidsinrichtingen, de ventila-
tiespleten en het motorhuis zo veel mogelijk
vrij van stof en vuil. Wrijf het toestel met een
schone doek af of blaas het met perslucht bij
lage druk schoon.
Het is aan te bevelen het toestel onmiddellijk
na elk gebruik schoon te maken.
Maak het toestel regelmatig met een vochtige
doek en wat zachte zeep schoon. Gebruik
geen reinigings- of oplosmiddelen; die zou-
den de kunststofdelen van het toestel kunnen
aantasten. Zorg ervoor dat geen water binnen
in het toestel terecht kan komen.
Aankoekingen met een borstel van de be-
schermkap verwijderen.
7.2 Vervangen van het mes
LET OP! Voor het vervangen van het mes ze-
ker de accu verwijderen!
Om het mes te verwijderen schuift u het mes
naar binnen en verwijdert u het via de grotere
opening zoals getoond in fig. 22.
De inbouw van het nieuwe mes gebeurt in
omgekeerde volgorde (afbeelding 7). Op cor-
rect vastklikken letten.
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 98Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 98 02.04.2019 07:50:3202.04.2019 07:50:32
NL
- 99 -
7.3 Onderhoud
Binnen in het toestel zijn er geen andere te onder-
houden onderdelen.
7.4 Bestellen van wisselstukken:
Gelieve bij het bestellen van wisselstukken de
volgende gegevens te vermelden:
Type van het toestel
Artikelnummer van het toestel
Ident-nummer van het toestel
Stuknummer van het gewenste wisselstuk
Actuele prijzen en info vindt u terug onder
www.isc-gmbh.info
8. Verwijdering en recyclage
Het toestel bevindt zich in een verpakking om
transportschade te voorkomen. Deze verpak-
king is een grondstof en bijgevolg herbruikbaar
of kan in de grondstofkringloop teruggebracht
worden. Het toestel en zijn accessoires bestaan
uit verschillende materialen, zoals b.v. metaal en
plastic. Geef defecte onderdelen af bij een verza-
melplaats voor gevaarlijk afval. Informeer u in uw
speciaalzaak of bij uw gemeentebestuur!
9. Storingen
Het toestel werkt niet:
Controleer of de accu geladen is en of het laadt-
oestel functioneert. Indien het gereedschap niet
werkt ondanks er spanning op staat, stuur het
naar het opgegeven adres van de klantendienst.
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 99Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 99 02.04.2019 07:50:3202.04.2019 07:50:32
NL
- 100 -
10. Indicatie lader
Indicatiestatus
Betekenis en maatregel
Rode LED
Groene
LED
Uit Knippert Operationaliteit
De lader is aangesloten aan het net en operationeel; de accu zit niet in de
lader.
Aan Uit Laden
De lader laadt de accu in de snelle laadmodus. De laadduur vindt u direct
aan de lader.
Aanwijzing! Al naargelang de acculading kan de laadduur iets afwijken
van de vermelde tijden.
Uit Aan De accu is opgeladen en operationeel.
Daarna wordt tot aan de volledige lading omgeschakeld op een bu erla-
ding.
Laat de accu hiervoor ongeveer 15 min. langer in de lader zitten.
Maatregel:
Neem de accu uit de lader. Isoleer de lader van het net.
Knippert Uit Aanpassingslading
De lader bevindt zich in de modus behoedzame lading.
Hierbij wordt de accu om veiligheidsredenen langzamer geladen, hetgeen
meer tijd vergt. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
- De accu werd zeer lange tijd niet meer geladen.
- De accutemperatuur ligt niet in het ideale bereik.
Maatregel:
Wacht tot het laadproces is afgesloten, de accu kan niettemin verder wor-
den geladen.
Knippert Knippert Fout
Laadproces is niet meer mogelijk. De accu is defect.
Maatregel:
Een defecte accu mag niet meer worden opgeladen.
Neem de accu uit de lader.
Aan Aan Temperatuurstoring
De accu is te warm (bijv. direct instralend zonlicht) of te koud (onder 0 °C).
Maatregel:
Neem de accu de lader uit en bewaar hem 1 dag bij kamertemperatuur
(ca. 20 °C).
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 100Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 100 02.04.2019 07:50:3202.04.2019 07:50:32
NL
- 101 -
Enkel voor EU-landen
Elektrisch gereedschap hoort niet bij het huisvuil thuis!
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG op afgedankte elektrische en elektronische toestellen en
omzetting in nationaal recht dienen afgedankte elektrische gereedschappen afzonderlijk te worden ver-
zameld en milieuvriendelijk te worden gerecycleerd.
Recyclagealternatief i.p.v. het toestel terug te sturen:
De eigenaar van het elektrische toestel is alternatief verplicht, i.p.v. het toestel terug te sturen, mede te
werken bij de behoorlijke recyclage in geval hij zich van het eigendom ontdoet. Het afgedankte toestel
kan hiervoor ook bij een verzamelplaats worden afgegeven die voor een verwijdering als bedoeld in de
wetgeving in zake recyclage en afvalverwerking zorgt. Hieronder vallen niet bij de afgedankte toestellen
gevoegde accessoires en hulpmiddelen zonder elektrische componenten.
Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren van de producten, geheel of ge-
deeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van iSC GmbH.
Technische wijzigingen voorbehouden
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 101Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 101 02.04.2019 07:50:3302.04.2019 07:50:33
NL
- 102 -
Service-informatie
Wij werken in alle landen die in het garantiebewijs zijn genoemd, samen met competente servicepart-
ners, wier contactgegevens u kunt a eiden uit het garantiebewijs. Deze staan voor alle diensten zoals
reparatie, het verscha en van wisselstukken of slijtdelen of voor de aankoop van verbruiksmaterialen te
uwer beschikking.
U moet er rekening mee houden dat bij dit product de volgende delen onderhevig zijn aan een slijtage
door gebruik of een natuurlijke slijtage, resp. dat de volgende delen nodig zijn als verbruiksmaterialen.
Categorie Voorbeeld
Slijtstukken* Meskop, Accu
Verbruiksmateriaal/verbruiksstukken* Mes
Ontbrekende onderdelen
* niet verplicht bij de leveringsomvang begrepen!
Bij gebreken of defecten verzoeken wij u om de fout te melden op het internet onder www.isc-gmbh.info.
Gelieve te zorgen voor een nauwkeurige beschrijving van de fout en daarbij in elk geval de volgende
vragen te beantwoorden:
Heeft het toestel reeds eenmaal gewerkt of was het vanaf het begin defect?
Is u iets opgevallen voordat het defect zich voordeed (symptoom vóór het defect)?
Welke foutieve werkwijze vertoont het toestel volgens u (hoofdsymptoom)?
Beschrijf deze foutieve werkwijze.
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 102Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 102 02.04.2019 07:50:3302.04.2019 07:50:33
NL
- 103 -
Garantiebewijs
Geachte klant,
onze producten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Mocht dit apparaat echter ooit
niet naar behoren functioneren, spijt dit ons ten zeerste en vragen u zich te wenden tot onze service-
dienst onder het adres vermeld op dit garantiebewijs. Wij staan ook graag telefonisch tot uw dienst via
het vermelde servicetelefoonnummer. Voor eisen in verband met het recht garantie geldt het volgende:
1. Deze garantievoorwaarden zijn uitsluitend gericht aan de gebruikers, d.w.z. natuurlijke personen die
dit product niet in het kader van hun ambachtelijke noch van een andere zelfstandige activiteit willen
gebruiken. Deze garantievoorwaarden regelen aanvullende garantieprestaties, die de hieronder ge-
noemde fabrikant kopers van zijn nieuwe apparaten toezegt in aanvulling tot de wettelijke garantie.
Uw wettelijke garantieclaims blijven onaangetast door deze garantie. Onze garantieprestatie is voor
u gratis.
2. De garantieprestatie geldt uitsluitend voor gebreken aan een door u aangekocht nieuw apparaat
van de hieronder genoemde fabrikant die aantoonbaar berusten op een materiaal- of productiefout,
en is naar onze keuze beperkt tot het verhelpen van zulke gebreken aan het apparaat of de vervan-
ging ervan.
Wij wijzen erop dat onze apparaten overeenkomstig hun bestemming niet ontworpen zijn voor com-
mercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Van een garantiecontract is derhalve geen sprake, als
het apparaat binnen de garantieperiode in commerciële, ambachtelijke of industriële bedrijven werd
ingezet of aan een daarmee gelijk te stellen belasting werd blootgesteld.
3. Van onze garantie zijn uitgesloten:
- Schade aan het apparaat als gevolg van niet-inachtneming van de montagehandleiding of op
grond van ondeskundige installatie, als gevolg van niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing
(zoals bijv. door aansluiting aan een verkeerde netspanning of stroomsoort) of niet-inachtneming
van de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften, door blootstelling van het apparaat aan abnormale
omgevingsvoorwaarden of door nalatig onderhoud en verzorging.
- Schade aan het apparaat als gevolg van misbruik of ondeskundige toepassingen (zoals bijv. over-
belasting van het apparaat of de inzet van niet toegelaten gereedschappen of toebehoren), binnen-
dringen van vreemde voorwerpen in het apparaat (zoals bijv. zand, stenen of stof, transportschade),
gebruik van geweld of als gevolg van externe invloeden (zoals bijv. schade door vallen).
- Schade aan het apparaat of aan delen van het apparaat die valt te herleiden tot slijtage als gevolg
van gebruik, en als gevolg van normale of andere natuurlijke slijtage.
4. De garantieperiode bedraagt 24 maanden en gaat in op de datum van aankoop van het apparaat.
Garantieclaims dienen voor het verloop van de garantieperiode binnen de twee weken na het vast-
stellen van het defect geldend te worden gemaakt. Het indienen van garantieclaims na verloop van
de garantieperiode is uitgesloten. De herstelling of vervanging van het apparaat leidt niet tot een
verlenging van de garantieperiode noch wordt door deze prestatie een nieuwe garantieperiode voor
het apparaat of voor eventueel ingebouwde wisselstukken op gang gebracht. Dit geldt ook bij het ter
plaatse uitvoeren van een serviceactiviteit.
5. Gelieve om een garantieclaim in te dienen het defecte apparaat aan te melden onder: www.isc-
gmbh.info. Houd het aankoopbewijs of een ander bewijs van uw aankoop van het nieuwe apparaat
bij de hand. Apparaten die zonder bijhorende bewijzen of zonder typeplaatje worden teruggestuurd,
worden op grond van de ontbrekende mogelijkheid om het apparaat toe te kennen uitgesloten van
de garantieprestatie. Valt het defect van het apparaat binnen onze garantieprestatie, dan bezorgen
wij u per omgaande een gerepareerd of nieuw apparaat terug.
Uiteraard staan wij ook tot u dienst om, mits betaling van de kosten, defecten van het apparaat te ver-
helpen die buiten de garantieomvang vallen. Te dien einde stuurt u het apparaat aan ons serviceadres
op.
Voor slijtstukken, verbruiksmateriaal en ontbrekende onderdelen wordt verwezen naar de beperkingen
van deze garantie conform de service-informatie van deze handleiding.
Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 103Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 103 02.04.2019 07:50:3302.04.2019 07:50:33

Documenttranscriptie

NL Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Veiligheidsaanwijzingen Beschrijving van het toestel en leveringsomvang Doelmatig gebruik Technische gegevens Vóór inbedrijfstelling Bediening Reiniging, onderhoud en bestellen van wisselstukken Verwijdering en recyclage Storingen Indicatie lader - 93 - Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 93 02.04.2019 07:50:32 NL Gevaar! - Handleiding lezen om het letselrisico te verminderen - 94 - Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 94 02.04.2019 07:50:32 NL Gevaar! Bij het gebruik van toestellen dienen enkele veiligheidsmaatregelen te worden nageleefd om lichamelijk gevaar en schade te voorkomen. Lees daarom deze originele handleiding/veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Bewaar deze goed zodat u de informatie op elk moment kunt terugvinden. Mocht u dit toestel aan andere personen doorgeven, gelieve dan deze originele handleiding/ veiligheidsinstructies mee te geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade die te wijten zijn aan niet-naleving van deze handleiding en van de veiligheidsinstructies. 1. Veiligheidsaanwijzingen De overeenkomstige veiligheidsinstructies vindt u in de bijgaande brochure. Gevaar! Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Nalatigheden bij de inachtneming van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen elektrische schok, brand en/of zware letsels tot gevolg hebben. Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor de toekomst. Verklaring van het aanwijzingsbord op het toestel (zie fig. 23) 1: Waarschuwing ! 2: Oog- en gehoorbescherming dragen! 3: Tegen vocht beschermen! 4: Lees de gebruiksaanwijzing alvorens het gereedschap in gebruik te stellen! 5: Hou derden weg uit de gevarenzone! 6: Gereedschap loopt uit! 2. Beschrijving van het toestel en leveringsomvang 2.1 Beschrijving van het toestel (fig. 1/2) 1. Beveiligingstoets tegen onbedoeld aanzetten 2. AAN/UIT-schakelaar 3. Bevestigingssluiting om de handgreep te draaien 4. Extra handgreep 5. Hoogteverstelling (wartelmoer) 6. Kantgeleiding 7. Meskop 8. Beschermkap 9. Mes 10. Lader 11. 12. 13. 14. Accu Opbergvak voor reservemes Arretering voor draaibare motorkop Fixeerschroef 2.2 Leveringsomvang Gelieve de volledigheid van het artikel te controleren aan de hand van de beschreven omvang van de levering. Indien er onderdelen ontbreken, gelieve u dan binnen 5 werkdagen na aankoop van het artikel te wenden tot ons servicecenter of tot het verkooppunt waar u het apparaat heeft gekocht, en leg een geldig bewijs van aankoop voor. Gelieve daarvoor de garantietabel in de serviceinformatie aan het einde van de handleiding in acht te nemen. • Open de verpakking en neem het toestel voorzichtig uit de verpakking. • Verwijder het verpakkingsmateriaal alsmede verpakkings-/transportbeveili-gingen (indien aanwezig). • Controleer of de leveringsomvang compleet is. • Controleer het toestel en de accessoires op transportschade. • Bewaar de verpakking indien mogelijk tot aan het einde van de garantieperiode. Gevaar! Het toestel en het verpakkingsmateriaal zijn geen speelgoed voor kinderen! Kinderen mogen niet met plastic zakken, folies en kleine stukken spelen! Er bestaat inslik- en verstikkingsgevaar! • • • • • • • Trimmer Beschermkap Accu (Bij artikelnr. 34.111.72 niet bij de leveringsomvang begrepen) Laadtoestel (Bij artikelnr. 34.111.72 niet bij de leveringsomvang begrepen) Extra handgreep met reservemessen Originele handleiding Veiligheidsvoorschriften - 95 - Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 95 02.04.2019 07:50:32 NL 3. Doelmatig gebruik Het gereedschap dient voor het snoeien van gazon, kleine grasvlakten, in de particuliere tuin voor eigen gebruik en in de hobbytuin. Als gereedschappen voor de particuliere tuin voor eigen gebruik en in de hobbytuin worden diegene beschouwd die niet worden gebruikt in openbare plantsoenen, parken, sportpleinen, langs wegen en in de land- en bosbouw. Het behoorlijk gebruik van het gereedschap houdt in dat de bijgaande handleiding van de fabrikant in acht wordt genomen. LET OP! Wegens gevaar voor personen en materiële schade mag het gereedschap niet worden gebruikt om takken klein te snijden voor het composteren. Het toestel mag slechts voor werkzaamheden worden gebruikt waarvoor het bedoeld is. Elk verder gaand gebruik is niet doelmatig. Voor daaruit voortvloeiende schade of letsel van welke aard dan ook is de gebruiker/bediener, niet de fabrikant, aansprakelijk. Wij wijzen erop dat onze toestellen overeenkomstig hun bestemming niet ontworpen zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Wij zijn niet aansprakelijk indien het toestel in ambachtelijke of industriële bedrijven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt gebruikt. 4. Technische gegevens Toerental n0 ........................................ 8500 t/min. Snijcirkel ................................................ Ø 24 cm max. looptijd ....................................... ca. 55 min Beschermingsniveau ........................................III Geluidsvermogen LWA .............................. 84,3 dB Geluidsdrukniveau LpA ............................ 64,3 dB Onzekerheid K ......................................... 2,97 dB Wisselaccu ........................ 18 V d. c. / 2000 mAh .........................(facultatief: 18 V d. c. / 1500 mAh) .........................(facultatief: 18 V d. c. / 3000 mAh) .........................(facultatief: 18 V d. c. / 4000 mAh) .........................(facultatief: 18 V d. c. / 5200 mAh) Vibratie ....................................................5,8 m/s2 Onzekerheid K ........................................2,3 m/s2 Gewicht ..................................................... 2,2 kg Geluidsdrukniveau dicht bij het oor van de bediener .............................. 78 dB(A) Onzekerheid K .............................................. 3 dB Laadtoestel Netspanning .................... 200-250 V ~ 50-60 Hz Uitgang Nominale spanning .............................. 21 V d. c. Nominale stroom ................................... 3000 mA Het geluid van de machine kan 85 dB(A) overschrijden. In dit geval zijn geluidswerende maatregelen voor de bediener vereist. Het geluid is gemeten volgens EN ISO 11201: 2010; EN ISO 3744: 2010. De waarde van de op de greep afgegeven trillingen is bepaald volgens EN 28662-1: 1992. LET OP! De vibratiewaarde zal op grond van het toepassingsgebied van het elektrische gereedschap veranderen en kan in uitzonderingsgevallen boven de opgegeven waarde liggen. Beperk de geluidsontwikkeling en vibratie tot een minimum! • Gebruik enkel intacte toestellen. • Onderhoud en reinig het toestel regelmatig. • Pas uw manier van werken aan het toestel aan. • Overbelast het toestel niet. • Laat het toestel indien nodig nazien. • Schakel het toestel uit als het niet wordt gebruikt. • Draag handschoenen. Voorzichtig! Restrisico’s Er blijven altijd restrisico’s over ook al wordt dit elektrisch gereedschap naar behoren bediend. Volgende gevaren kunnen zich voordoen in verband met de bouwwijze en uitvoering van dit elektrisch gereedschap: 1. Longletsels indien geen gepaste stofmasker wordt gedragen. 2. Gehoorschade indien geen gepaste gehoorbeschermer wordt gedragen. 3. Schade aan de gezondheid die voortvloeit uit hand-arm-trillingen indien het toestel lang zonder onderbreking wordt gebruikt of niet naar behoren wordt gehanteerd en onderhouden. - 96 - Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 96 02.04.2019 07:50:32 NL 5. Vóór inbedrijfstelling 5.8. Montage van de accu (fig. 13/14) Druk de zijdelingse grendelknoppen van de accu in, zoals getoond in fig. 13, en schuif de accu de accuopname, die ervoor is voorzien, in. Zodra de accu de positie bereikt zoals getoond in fig. 14 op het vastklikken van de grendelknoppen letten! De montage van de accu gebeurt in omgekeerde volgorde. 5.1 Montage van de beschermkap (fig. 3-4) Schuif de beschermkap (fig. 1, pos. 8) in pijlrichting het motorhuis op zoals getoond in fig. 3. Zorg ervoor dat de kap naar behoren vastklikt! Vergewis u ervan dat de beschermkap gemonteerd is zoals getoond in fig. 4. 5.2 Montage meskop (afbeelding 5 – 6) Steek de meskop (pos. 7) op de draagas en fixeer hem met de schroef (pos. 14). 5.3 Mes erin zetten (afbeelding 7) De grotere opening van het mes (pos. 9) in de mesdrager (A) van de meskop (pos. 7) leggen en in de richting van de pijl naar buiten trekken, tot het mes is vastgeklikt zoals te zien in afbeelding 22. 5.4 Hoogteverstelling (fig. 8) Draai de wartelmoer (pos. 5) los tot de steel van de gazontrimmer gemakkelijk ineen en uiteen kan worden bewogen. Stel dan de gewenste werkhoogte in (fig. 9) en zet de steel in deze stand vast door de wartelmoer opnieuw vast te schroeven. 5.5 Montage van de extra handgreep (fig. 10) Monteer de extra handgreep op de voorziene bevestiging mits inachtneming van de vertanding (pos. I en II). Daarna maakt u de extra handgreep vast m.b.v. de bijgaande schroef en de stelsluiting. Zorg ervoor dat het opbergvak voor de reservemessen naar het bovendeel van het toestel wijst. 5.9 Accu laden (fig. 15) 1. Accupack het gereedschap uit nemen. Daarvoor de zijdelingse grendelknop indrukken. 2. Vergelijk of de netspanning vermeld op het kenplaatje overeenkomt met de voorhanden zijnde netspanning. Steek de netstekker van de lader (10) het stopcontact in. De groene LED begint te knipperen. 3. Steek de accu (11) de lader (10) in. 4. Onder punt “indicatie lader” vindt u een tabel met de betekenissen van de LED-indicatie op de lader. Tijdens het laden kan de accu wat warm worden. Dat is echter normaal. Mocht het laden van het accupack niet mogelijk zijn, controleer dan • of op het stopcontact de netspanning voorhanden is • of een perfect contact aan de laadcontacten voorhanden is. Indien het laden van het accupack altijd nog niet mogelijk is, stuur dan • de lader • en de accu pack naar onze klantenservice. In het belang van een lange levensduur van het accupack is het raadzaam om op tijd voor het herladen van het accupack te zorgen. Dit is in ieder geval noodzakelijk wanneer u vaststelt dat het vermogen van de accugazontrimmer vermindert. Ontlaadt het accupack nooit helemaal. Dat leidt tot een defect van het accupack! 5.6 Verstellen van de extra handgreep (fig. 11) Zet de bevestigingssluiting (pos. 3) van de extra handgreep los zodat de handgreep gemakkelijk naar voren en achteren kan worden bewogen. Stel de gewenste positie in en haal de bevestigingsschroef terug aan. 5.7 Verstellen van de schuine stand van de geleidesteel (fig. 12) Druk op de knop voor het verstellen van de schuine stand (pos. K). U kan nu de steel instellen op de gewenste hellingshoek. Om de hellingshoek te fixeren, laat u de knop los en laat u de steel vastklikken. 3 vastklikposities zijn mogelijk. - 97 - Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 97 02.04.2019 07:50:32 NL 5.10 Accu-capaciteitsindicator (fig. 16) Druk op de schakelaar voor accu-capaciteitsindicator (pos. C). De accu-capaciteitsindicator (pos. B) signaleert de laadtoestand van de accu aan de hand van 3 LEDs. Alle 3 LEDs branden: De accu is vol geladen. 2 of 1 LED(s) branden: De accu beschikt over voldoende restlading. 1 LED knippert: De accu is leeg, laad de accu op. Alle LEDs knipperen: De accu werd diep ontladen en is defect. Een defecte accu mag niet meer gebruikt en geladen worden! Gebruik van de gazontrimmer als graskantafsnijder Om de kanten van uw gazon en perken te snijden kan de gazontrimmer als volgt worden veranderd: • accu verwijderen • Trek de arretering voor de draaibare motorkop in pijlrichting zoals getoond in fig. 20. • Draai de motorkop met 90° naar de gewenste richting tot die vastklikt (Fig. 21). • Op die manier is de gazontrimmer veranderd in een kantmaaier waarmee u verticale sneden van uw gazon kan uitvoeren. • Om het apparaat weer om te bouwen gaat u in omgekeerde volgorde te werk. 7. Reiniging, onderhoud en bestellen van wisselstukken Gevaar! De gazontrimmer uitschakelen voordat u hem opbergt en schoonmaakt, de accu eraf trekken. 6. Bediening Gelieve de volgende instructies in acht te nemen teneinde het hoogste vermogen van uw gazontrimmer te behalen: • Gebruik de gazontrimmer niet zonder bescherminrichting. • Maai niet als het gras nat is. De beste resultaten behaalt u als het gras droog is. • Om uw gazontrimmer in te schakelen drukt u op de inschakelblokkering (fig. 2 / pos. 1) en op de Aan/Uit-schakelaar (fig. 2 / pos. 2). • Om uw gazontrimmer uit te schakelen laat u de AAN/UIT-schakelaar (fig. 2, pos. 2) terug los. • De gazontrimmer enkel nader bij het gras brengen als de schakelaar ingedrukt is, d.w.z. als de gazontrimmer in werking is. • Om correct te maaien het toestel zijdelings zwenken en vooruitgaan. Hou daarbij de gazontrimmer met ca. 30° schuin (zie fig. 17 en 18). • Bij lang gras moet het gras vanaf de top trapsgewijs korter worden gesneden (zie fig. 19). • Maak gebruik van de beschermkap om onnodige slijtage te vermijden. • Hou de gazontrimmer weg van harde voorwerpen om een onnodige slijtage te voorkomen. 7.1 Reiniging • Hou de veiligheidsinrichtingen, de ventilatiespleten en het motorhuis zo veel mogelijk vrij van stof en vuil. Wrijf het toestel met een schone doek af of blaas het met perslucht bij lage druk schoon. • Het is aan te bevelen het toestel onmiddellijk na elk gebruik schoon te maken. • Maak het toestel regelmatig met een vochtige doek en wat zachte zeep schoon. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen; die zouden de kunststofdelen van het toestel kunnen aantasten. Zorg ervoor dat geen water binnen in het toestel terecht kan komen. • Aankoekingen met een borstel van de beschermkap verwijderen. 7.2 Vervangen van het mes LET OP! Voor het vervangen van het mes zeker de accu verwijderen! • Om het mes te verwijderen schuift u het mes naar binnen en verwijdert u het via de grotere opening zoals getoond in fig. 22. • De inbouw van het nieuwe mes gebeurt in omgekeerde volgorde (afbeelding 7). Op correct vastklikken letten. - 98 - Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 98 02.04.2019 07:50:32 NL 7.3 Onderhoud Binnen in het toestel zijn er geen andere te onderhouden onderdelen. 7.4 Bestellen van wisselstukken: Gelieve bij het bestellen van wisselstukken de volgende gegevens te vermelden: • Type van het toestel • Artikelnummer van het toestel • Ident-nummer van het toestel • Stuknummer van het gewenste wisselstuk Actuele prijzen en info vindt u terug onder www.isc-gmbh.info 8. Verwijdering en recyclage Het toestel bevindt zich in een verpakking om transportschade te voorkomen. Deze verpakking is een grondstof en bijgevolg herbruikbaar of kan in de grondstofkringloop teruggebracht worden. Het toestel en zijn accessoires bestaan uit verschillende materialen, zoals b.v. metaal en plastic. Geef defecte onderdelen af bij een verzamelplaats voor gevaarlijk afval. Informeer u in uw speciaalzaak of bij uw gemeentebestuur! 9. Storingen Het toestel werkt niet: Controleer of de accu geladen is en of het laadtoestel functioneert. Indien het gereedschap niet werkt ondanks er spanning op staat, stuur het naar het opgegeven adres van de klantendienst. - 99 - Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 99 02.04.2019 07:50:32 NL 10. Indicatie lader Indicatiestatus Groene Rode LED LED Uit Knippert Aan Uit Uit Aan Knippert Uit Knippert Knippert Aan Aan Betekenis en maatregel Operationaliteit De lader is aangesloten aan het net en operationeel; de accu zit niet in de lader. Laden De lader laadt de accu in de snelle laadmodus. De laadduur vindt u direct aan de lader. Aanwijzing! Al naargelang de acculading kan de laadduur iets afwijken van de vermelde tijden. De accu is opgeladen en operationeel. Daarna wordt tot aan de volledige lading omgeschakeld op een bufferlading. Laat de accu hiervoor ongeveer 15 min. langer in de lader zitten. Maatregel: Neem de accu uit de lader. Isoleer de lader van het net. Aanpassingslading De lader bevindt zich in de modus behoedzame lading. Hierbij wordt de accu om veiligheidsredenen langzamer geladen, hetgeen meer tijd vergt. Dit kan de volgende oorzaken hebben: - De accu werd zeer lange tijd niet meer geladen. - De accutemperatuur ligt niet in het ideale bereik. Maatregel: Wacht tot het laadproces is afgesloten, de accu kan niettemin verder worden geladen. Fout Laadproces is niet meer mogelijk. De accu is defect. Maatregel: Een defecte accu mag niet meer worden opgeladen. Neem de accu uit de lader. Temperatuurstoring De accu is te warm (bijv. direct instralend zonlicht) of te koud (onder 0 °C). Maatregel: Neem de accu de lader uit en bewaar hem 1 dag bij kamertemperatuur (ca. 20 °C). - 100 - Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 100 02.04.2019 07:50:32 NL Enkel voor EU-landen Elektrisch gereedschap hoort niet bij het huisvuil thuis! Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG op afgedankte elektrische en elektronische toestellen en omzetting in nationaal recht dienen afgedankte elektrische gereedschappen afzonderlijk te worden verzameld en milieuvriendelijk te worden gerecycleerd. Recyclagealternatief i.p.v. het toestel terug te sturen: De eigenaar van het elektrische toestel is alternatief verplicht, i.p.v. het toestel terug te sturen, mede te werken bij de behoorlijke recyclage in geval hij zich van het eigendom ontdoet. Het afgedankte toestel kan hiervoor ook bij een verzamelplaats worden afgegeven die voor een verwijdering als bedoeld in de wetgeving in zake recyclage en afvalverwerking zorgt. Hieronder vallen niet bij de afgedankte toestellen gevoegde accessoires en hulpmiddelen zonder elektrische componenten. Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren van de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van iSC GmbH. Technische wijzigingen voorbehouden - 101 - Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 101 02.04.2019 07:50:33 NL Service-informatie Wij werken in alle landen die in het garantiebewijs zijn genoemd, samen met competente servicepartners, wier contactgegevens u kunt afleiden uit het garantiebewijs. Deze staan voor alle diensten zoals reparatie, het verschaffen van wisselstukken of slijtdelen of voor de aankoop van verbruiksmaterialen te uwer beschikking. U moet er rekening mee houden dat bij dit product de volgende delen onderhevig zijn aan een slijtage door gebruik of een natuurlijke slijtage, resp. dat de volgende delen nodig zijn als verbruiksmaterialen. Categorie Voorbeeld Slijtstukken* Meskop, Accu Verbruiksmateriaal/verbruiksstukken* Mes Ontbrekende onderdelen * niet verplicht bij de leveringsomvang begrepen! Bij gebreken of defecten verzoeken wij u om de fout te melden op het internet onder www.isc-gmbh.info. Gelieve te zorgen voor een nauwkeurige beschrijving van de fout en daarbij in elk geval de volgende vragen te beantwoorden: • • • Heeft het toestel reeds eenmaal gewerkt of was het vanaf het begin defect? Is u iets opgevallen voordat het defect zich voordeed (symptoom vóór het defect)? Welke foutieve werkwijze vertoont het toestel volgens u (hoofdsymptoom)? Beschrijf deze foutieve werkwijze. - 102 - Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 102 02.04.2019 07:50:33 NL Garantiebewijs Geachte klant, onze producten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Mocht dit apparaat echter ooit niet naar behoren functioneren, spijt dit ons ten zeerste en vragen u zich te wenden tot onze servicedienst onder het adres vermeld op dit garantiebewijs. Wij staan ook graag telefonisch tot uw dienst via het vermelde servicetelefoonnummer. Voor eisen in verband met het recht garantie geldt het volgende: 1. Deze garantievoorwaarden zijn uitsluitend gericht aan de gebruikers, d.w.z. natuurlijke personen die dit product niet in het kader van hun ambachtelijke noch van een andere zelfstandige activiteit willen gebruiken. Deze garantievoorwaarden regelen aanvullende garantieprestaties, die de hieronder genoemde fabrikant kopers van zijn nieuwe apparaten toezegt in aanvulling tot de wettelijke garantie. Uw wettelijke garantieclaims blijven onaangetast door deze garantie. Onze garantieprestatie is voor u gratis. 2. De garantieprestatie geldt uitsluitend voor gebreken aan een door u aangekocht nieuw apparaat van de hieronder genoemde fabrikant die aantoonbaar berusten op een materiaal- of productiefout, en is naar onze keuze beperkt tot het verhelpen van zulke gebreken aan het apparaat of de vervanging ervan. Wij wijzen erop dat onze apparaten overeenkomstig hun bestemming niet ontworpen zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Van een garantiecontract is derhalve geen sprake, als het apparaat binnen de garantieperiode in commerciële, ambachtelijke of industriële bedrijven werd ingezet of aan een daarmee gelijk te stellen belasting werd blootgesteld. 3. Van onze garantie zijn uitgesloten: - Schade aan het apparaat als gevolg van niet-inachtneming van de montagehandleiding of op grond van ondeskundige installatie, als gevolg van niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing (zoals bijv. door aansluiting aan een verkeerde netspanning of stroomsoort) of niet-inachtneming van de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften, door blootstelling van het apparaat aan abnormale omgevingsvoorwaarden of door nalatig onderhoud en verzorging. - Schade aan het apparaat als gevolg van misbruik of ondeskundige toepassingen (zoals bijv. overbelasting van het apparaat of de inzet van niet toegelaten gereedschappen of toebehoren), binnendringen van vreemde voorwerpen in het apparaat (zoals bijv. zand, stenen of stof, transportschade), gebruik van geweld of als gevolg van externe invloeden (zoals bijv. schade door vallen). - Schade aan het apparaat of aan delen van het apparaat die valt te herleiden tot slijtage als gevolg van gebruik, en als gevolg van normale of andere natuurlijke slijtage. 4. De garantieperiode bedraagt 24 maanden en gaat in op de datum van aankoop van het apparaat. Garantieclaims dienen voor het verloop van de garantieperiode binnen de twee weken na het vaststellen van het defect geldend te worden gemaakt. Het indienen van garantieclaims na verloop van de garantieperiode is uitgesloten. De herstelling of vervanging van het apparaat leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode noch wordt door deze prestatie een nieuwe garantieperiode voor het apparaat of voor eventueel ingebouwde wisselstukken op gang gebracht. Dit geldt ook bij het ter plaatse uitvoeren van een serviceactiviteit. 5. Gelieve om een garantieclaim in te dienen het defecte apparaat aan te melden onder: www.iscgmbh.info. Houd het aankoopbewijs of een ander bewijs van uw aankoop van het nieuwe apparaat bij de hand. Apparaten die zonder bijhorende bewijzen of zonder typeplaatje worden teruggestuurd, worden op grond van de ontbrekende mogelijkheid om het apparaat toe te kennen uitgesloten van de garantieprestatie. Valt het defect van het apparaat binnen onze garantieprestatie, dan bezorgen wij u per omgaande een gerepareerd of nieuw apparaat terug. Uiteraard staan wij ook tot u dienst om, mits betaling van de kosten, defecten van het apparaat te verhelpen die buiten de garantieomvang vallen. Te dien einde stuurt u het apparaat aan ons serviceadres op. Voor slijtstukken, verbruiksmateriaal en ontbrekende onderdelen wordt verwezen naar de beperkingen van deze garantie conform de service-informatie van deze handleiding. - 103 - Anl_GE_CT_18_Li_Kit_2_Ah_SPK9.indb 103 02.04.2019 07:50:33
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138

EINHELL Expert GE-CT 18 Li Kit Handleiding

Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor