Facom 921 A1 Handleiding

Merk
Facom
Categorie
Elektrisch gereedschap
Model
921 A1
Type
Handleiding
V.AG50F
MINI MEULEUSE D’ANGLE
MINI ANGLE GRINDER
MINI-WINKELSCHLEIFER
HAAKSE MINISLIJPMACHINE
MINI CORTADORA ANGULAR
MINI SMERIGLIATRICE AD ANGOLO
Notice originale
Original instructions
Originalbedienungsanleitung
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Manual original
Istruzioni originali
Manual original
Instrukcją oryginalną
Original brugsanvisning
Οδηγίες χρήσης
Originalbruksanvisning
Alkuperäinen käyttöohje
Původní návod
Eredeti útmutató
Instrucţiuni originale
Оригинална инструкция /паспорт/
Originálny návod
Оригинальное руководство
Originale instruksjonene
MINI AFIADORA ANGULAR
MINIATUROWA SZLIFIERKA KĄTOWA
MINI VINKELSLIBER
ΜΙΝΙ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
MINIVINKELSLIPARE
MINI KULMAHIOMAKONE
MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA
MINI SAROKCSISZOLÓ
MINI POLIZOR UNGHIULAR
МИНИЪГЛОШЛАЙФ
MINIATÚRNA UHLOVÁ BRÚSKA
УГЛОВАЯ МИНИ-ДРЕЛЬ
Ø 50 mm
MINIVINKELSLIPER
NU-V.AG50F_0616.indd 1 17/06/2016 13:26:58
NL
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE IS INGESLOTEN. EERST DIT HANDBOEK LEZEN, DAN HET THE MACHINE BEDIENEN. HET BEHOORT
TOT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKGEVER DE IN DIT HANDBOEK GEGEVEN INFORMATIE AAN DE GEBRUIKER TER HAND TE
STELLEN. EEN NALATEN DE HIERNAVOLGENDE WAARSCHUWINGEN OP TE VOLGEN KAN LICHAMELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.
INGEBRUIKNAME VAN DE MACHINE
• DE SLIJPMACHINES VOORZIEN VAN AFBRAAM- OF AFKORTSCHIJVEN ZIJN UITSLUITEND
BESTEMD VOOR HET SLIJPEN EN AFBRAMEN VAN VOORWERPEN VAN METAAL OF EEN LEGERING
(ALUMINIUM, MESSING, BRONS, enz...). BIJ IEDER ANDER GEBRUIK KAN FACOM GEEN AANSPRA
-
KELIJKHEID AANVAARDEN.
Restrisico’s
Ondanks de naleving van de geldige veiligheidsvoorschriften en de uitvoering van de veiligheids-
voorzieningen kunnen bepaalde restrisico’s niet worden vermeden. Het betreft met name:
- Uitzonderlijk gehoorverlies.
- Risico op persoonlijk letsel als gevolg van rondvliegende deeltjes.
- Risico op brandwonden als gevolg van accessoires die heet worden tijdens het gebruik.
- Risico op persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
- Risico op stof van gevaarlijke substanties.
DEZE MACHINE IS NIET GESCHIKT VOOR EEN GEBRUIK IN EEN EXPLOSIEGEVAARLIJKE OMGEVING.
De slijpmachine is ontworpen voor professioneel snijden en slijpwerkzaamheden.
NIET gebruiken onder natte omstandigheden of in aanwezigheid van brandbare vloeistoffen of
gassen.
Deze slijpmachine is een professioneel elektrisch gereedschap.
Zorg dat kinderen NIET in contact kunnen komen met het gereedschap. Toezicht is nodig wanneer
onervaren operators dit gereedschap gebruiken.
- Jonge kinderen en mensen met een beperking. Dit apparaat is niet ontworpen zonder toezicht
gebruikt te worden door jonge kinderen of personen met een beperking.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke beperking noch door personen die onvoldoende ervaring, kennis en
vaardigheden hebben, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid. Kinderen mogen nooit alleen gelaten worden in aanwezigheid van dit product.
Deze machine en accessoires moeten overeenkomstig de instructies van deze handleiding gebruikt
worden. Het gebruik van deze machine voor andere werkzaamheden zou tot een gevaarlijke
situatie voor personen en de omgeving kunnen leiden.
• Dit machine altijd bedienen, controleren en onderhouden in overeenstemming met alle
voorschriften (plaatselijk, staat, federaal en land), die betrekking hebben op hand-gehouden/
hand-bediende pneumatische gereedschappen.
• Voor veiligheid, topprestatie, en maximale bestendigheid van de onderdelen dit machine laten
werken bij een maximale luchtdruk van 90 psig (6.2 bar/620 kPa) bij de inlaat met
eenluchttoevoerslang, die een inwendige diameter van 3/8” (10 mm) heeft.
• Overschrijding van deze aangegeven maximale gebruiksdruk van 6,2 bar kan tot gevaarlijke
situaties leiden, zoals een overmatige snelheid, breuk van elementen, een hoger koppel of een
grotere kracht die de machine en zijn accessoires of het te bewerken voorwerp onherstelbaar zou
kunnen beschadigen.
• Zorg ervoor dat alle slangen en fittingen de juiste afmetingen hebben en goed zijn
vastgemaakt.
• Gebruik slangen of verbindingsstukken niet op een verkeerde manier.
• Altijd schone, en gesmeerd droge lucht gebruiken bij een maximum luchtdruk van 90 psig.
Stof, corroderende uitwasemingen en/of te grote vochtigheid kunnen de motor van een
drukluchtmachine ruïneren.
• De gereedschappen (machine) niet smeren met ontvlambare of vluchtige
vloeistoffen als petroleum, diesel of benzine.
• Geen typeplaatjes verwijderen. Beschadigde typeplaatjes moeten worden vervangen.
• U wordt aangeraden een slagklem te gebruiken. Een koppeling, die direct aan de luchtinlaat is
aangebracht, doet de massa van het machine toenemen en de beweeglijkheid van het machine
afnemen.
• De pneumatische machine moet uitgerust en aangesloten worden op de persluchtleiding via
snelkoppelingen om uitschakeling in geval van gevaar te vereenvoudigen.
• Wanneer de levensduur van het machine verstreken is, wordt u aangeraden het machine
te demonteren en ontvetten,en de delen gescheiden naar materialen op te bergen zodat zij
gerecycled kunnen worden.
• Voor de verschillende gevaren leest en assimileert u goed de veiligheidsinstructies voor de instal-
latie, de werkuitvoering, de reparatie, het onderhoud, de vervanging van accessoires of werken in
de buurt van de slijpmachine. Nalatigheid kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
• Alleen gekwalificeerde en opgeleide operators mogen de slijpmachine installeren, instellen of
gebruiken.
• Breng geen wijzigingen aan deze slijpmachine aan. Wijzigingen kunnen de doeltreffendheid van
de veiligheidsmaatregelen verminderen en het risico voor de gebruiker verhogen.
• Gooi de veiligheidsvoorschriften niet weg; geef ze aan de gebruiker.
• Gebruik de slijpmachine niet wanneer deze is beschadigd.
• Wees erop bedacht dat gebreken aan het werkstuk of accessoires of zelfs aan de ingebedde tool
zelf, projectielen op hoge snelheid kan veroorzaken.
• Zorg dat het werkstuk goed vast zit.
• Zorg dat het schuurmiddel stevig vastgezet wordt op de slijpmachine.
• Zorg dat de beschermer op de juiste plaats is geïnstalleerd, in goede staat en correct gemon
-
teerd is; controleer de beschermer regelmatig.
• Controleer of de flenzen, volgens de instructies van de fabrikant, worden gebruikt en in goede
staat zijn, bijvoorbeeld geen scheuren en krommingen vertonen en vlak zijn.
• Controleer of de spil en de spilschroefdraden niet beschadigd of versleten zijn.
• Zorg dat vonken en puin als gevolg van het gebruik geen gevaar vormen.
• Vermijd contact met de roterende spil en de gemonteerde slijpschijf om in- en afsnijding te
voorkomen aan/van handen en andere lichaamsdelen.
• Gebruikers en het onderhoudspersoneel moeten fysiek in staat zijn de omvang, het gewicht en
de kracht van het gereedschap te beheersen.
• Zorg voor een gestroomlijnde lichaamshouding met de voeten stevig op de grond.
• Voor bovenhands werken, draagt u een veiligheidshelm.
• Bij het afsnijden, moet het werkstuk zodanig worden ondersteund, dat de sleuf gedurende de
volledige werkuitvoering constant blijft of breder wordt.
• Wanneer het schuurmiddel vastloopt in een snijgleuf, zet u de slijpmachine uit verwijdert u
de slijpschijf. Controleer of de snijschijf nog steeds goed vast zit en niet beschadigd is voordat u
verder gaat met de werkuitvoering.
• Slijp- en snijschijven mogen niet gebruikt worden voor laterale slijpwerkzaamheden. Slijpma
-
chines mogen niet worden gebruikt boven de maximale omtreksnelheid van een schuurmiddel.
• De gebruiker moet erop letten dat geen omstanders in de buurt zijn.
• Slijpvonken kunnen kleding in brand zetten en ernstige brandwonden veroorzaken. Zorg dat
vonken niet terechtkomen op kleding. Draag brandvertragende kleding en zorg dat u een emmer
water naast u hebt.
• Controleer de schuurmiddelen voor gebruik. Gebruik geen schuurmiddelen die (zouden kunnen)
zijn gevallen of die afgesplinterd, gebarsten of anderszins defect zijn.
• Zorg dat het schuurmiddel goed gemonteerd en vastgezet is voor gebruik en laat de slijpma
-
chine ten minste 1 minuut op lage snelheid functioneren in een veilige positie; stop onmiddellijk
wanneer veel trillingen of andere gebreken worden geconstateerd en bepaal de oorzaak van
deze gebreken.
• Voorkom dat het uiteinde van de spil in contact komt met de bodem van holtes, kegels of
pluggen voorzien van schroefdraadgaten, die bestemd zijn voor de montage van machinespillen,
door hun afmetingen en andere belangrijke gegevens te controleren.
• Wanneer de schuurmiddelen geleverd of gebruikt worden met reduceeradapters of
doorvoerbussen, moet de gebruiker controleren of de adapter of doorvoerbus niet de flens
aanraakt en dat de sluitkracht voldoende roterende aandrijfkracht heeft om te voorkomen dat
het schuurmiddel wegglijdt.
• Wanneer flenzen worden geleverd voor verschillende types of maten schuurmiddelen, moet
altijd de juiste flens voor het gebruikte schuurmiddel worden gebruikt.
• Vermijd direct contact met het ingevoerde gereedschap tijdens en na gebruik, omdat het heet
of scherp kan zijn.
• Bewaar en behandel het schuurmiddel zorgvuldig, overeenkomstig de instructies van FACOM.
• Uitglijden, struikelen en vallen zijn de belangrijkste oorzaken van verwondingen op de
werkplek. Wees bedacht op gladde oppervlakken na gebruik van het gereedschap en een risico op
struikelen als gevolg van de luchtstroom of de hydraulische slang.
• Werk voorzichtig in een onbekende omgeving. Er kunnen verborgen gevaren zijn, zoals
elektriciteit of leidingen van andere nutsvoorzieningen.
• Zorg dat er geen elektrische kabels, gasleidingen, enz. zijn die gevaarlijk kunnen zijn na
NU-V.AG50F_0616.indd 12 17/06/2016 13:27:15
GEBRUIK VAN DE MACHINE
• Controleer, alvorens de machine te gebruiken, of er geen gevaarlijke interactie met de onmid
-
dellijk omgeving is (explosiegavaarlijk gas, ontvlambare of gevaarlijke vloeistoffen, onbekende
leidingen, mantels of elektriciteitskabels, enz...).
• Controleer, alvorens de machine op de luchtaanvoerleiding aan te sluiten of de trekker niet in
de Aanstand geblokkeerd wordt door een obstakel en of er geen afstel- of montagegereedschap
aanwezig is.
• Controleer of de machine is aangesloten op de leiding via een snelkoppeling en of er een
luchtafsluitklep in de buurt is, om onmiddellijk de lucht af te sluiten in geval van blokkering,
breuk of een ander incident.
• Houd handen, losse kleding of lang haar weg van het draaiende eind van het machine.
• Ontgrendel de veiligheidshendel om de machine aan te zetten. De maximale bedrijfssnel-
heid mag niet hoger zijn dan de nominale snelheid van de machine.
Voordat u de tool aanzet,
zorgt u dat de snijschijf correct gemonteerd en goed vast zit. Gebruik snijschijven ingedeeld
in de categorie hoger dan 20.000 tpm met een diameter van 50 mm en slechts een centrale
middellijngat van max 10 mm
.
De aanbevolen wieldiameter mag niet worden overschreden. Als de opening van het snijwiel
een grotere diameter heeft, kan het snijwiel gaan slingeren. Als de luchttoevoer, slangen en
verbindingsstukken in orde zijn en de machine toch niet goed functioneert, dient u deze naar
een door FACOM gemachtigd servicecentrum te brengen.
• Let op en anticipeer op plotselinge veranderingen in de werking van enig perslucht
ma-
chine
zowel tijdens de start als gedurende het in bedrijf zijn.
Controleer of het element waarop gewerkt zal worden, stevig vastgezet is.
Laat in geval van blokkering onmiddellijk de trekker los en haal de machine van de
persluchtleiding.
• Uitsluitend de door FACOM aanbevolen bijbehorende hulpstuk-ken gebruiken.
• Het gebruiken van andere dan originele FACOM onderdelen kan gevaar opleveren voor de
veiligheid, en een vermindering met zich brengen van het prestatievermogen van het machine en
een toeneming van het onderhoud ervan; het kan en annuleer
van alle garantie-bepalingen tot gevolg hebben. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door hiertoe gemachtigd en geschoold personeel. Raadpleeg uw dichtstbezijnde erkende FACOM
Servicenter.
Draai met behulp van een platte schroevendraaier aan de instelschroef om de snelheid te
verlagen/te verhogen.
Geen beschadigde, gerafelde of versleten luchtslangen of fittingen gebruiken.
Pneumatische machine kunnen tijdens gebruik ervan trillen. Trillingen, zich
herhalende bewegingen, of ongemakkelijke houdingen kunnen schadelijk zijn
vooruw handen en armen. Stop met bediening van enig machine wanneer u
ongemak, een tintelendgevoel of pijn ervaart. Zoek medisch advies alvorens
werk te hervatten.
Het machine niet aan de slang dragen.
Steeds in een goede houding staan. Als u het machine bedient mag U zich niet
te ver uitstrekken.
Gebruik een machine niet wanneer u drugs, alcohol of medicijnen gebruikt heeft
of wanneer u moe bent.
Gebruik beveiligingsmiddelen zoals een bril, handschoenen, veiligheidsschoenen
en gehoorbeschermers. Blijf oplettend, gebruik altijd uw gezonde verstand
tijdens het gebruik van de machine.
Men dient te allen tijde de luchtinlaat af te sluiten en deluchttoevoerslang te
ontkoppelen voordat enig deelaan dit machine wordt aangebracht, verwijderd
ofafgesteld, of voordat enig onderhoud aan dit machine mag worden
uitgevoerd.
Tijdens het bewerken van bepaalde materialen kan blootstelling aan stof
gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
Neem kennis van de samenstelling van het te bewerken materiaal en gebruik
de juiste veiligheidselementen. Gebruik in geval van twijfel zo veel mogelijk
bescherming.
WAARSCHUWING
beschadiging door het gereedschap.
• Gebruik en onderhoud de slijpmachine in overeenstemming met de aanbevelingen in deze
instructies, om zoveel mogelijk stof- en rookuitstoot te voorkomen.
• Oriënteer de uitlaat zodanig dat zo weinig mogelijk stof kan opdwarrelen in stoffige ruimtes.
• Waar stof of rook ontstaat, moet deze bij voorkeur bij de uitstoot worden beheerd.
• Alle geïntegreerde functies of accessoires voor de inzameling, de extractie of de verwijdering van
stof of rook in de lucht moeten zo goed mogelijk gebruikt en onderhouden worden overeenkomstig de
instructies van de fabrikant.
• Selecteer, onderhoud en vervang de verbruiksartikelen/de ingebedde tool volgens de aanbevelingen
in de instructies, om onnodige ontwikkeling van stof of rook te voorkomen.
• Werken met bepaalde materialen genereert de uitstoot van stof en rook, die een explosieve
omgeving kunnen veroorzaken.
• Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan onherstelbaar gehoorverlies en andere problemen veroor
-
zaken, zoals tinnitus (rinkelend, zoemend, fluitend of brommend geluid in de oren). Daarom zijn een
risicobeoordeling en de uitvoering van passende controles voor deze gevaren van essentieel belang.
• Passende controles om het risico te verminderen zijn maatregelen nemen, zoals geluiddempend
materiaal om te voorkomen dat werkstukken «rinkelen».
• Gebruik en onderhoud de slijpmachine in overeenstemming met de aanbevelingen in de handleiding
om onnodige geluidsoverlast te voorkomen.
• Selecteer, onderhoud en vervang de verbruiksartikelen/de ingebedde tool volgens de aanbevelingen
in de handleiding, om onnodige geluidsoverlast te voorkomen.
• Draag warme kleding wanneer u in koude omstandigheden werkt en houdt uw handen warm en
droog.
• Gebruik en onderhoud de slijpmachine in overeenstemming met de aanbevelingen in de handleiding
om onnodige trillingen te voorkomen.
• Laat de ingebedde tool niet ratelen op het werkstuk omdat hierdoor waarschijnlijk bijzonder veel
trillingen ontstaan.
• Selecteer, onderhoud en vervang de verbruiksartikelen/de ingebedde tool volgens de aanbevelingen
in de handleiding, om onnodige trillingen te voorkomen.
• Houd het gereedschap vast met een lichte maar stevige grip, rekening houdend met de vereiste
handkracht omdat het risico als gevolg van trillingen doorgaans groter is bij een hogere grijpkracht.
• Gebruik vloeiblokken wanneer deze geleverd worden samen met de aaneengehechte schuurmid-
delen.
• oriënteer nooit rechtstreeks lucht op uzelf of iemand anders.
• Losgeraakte slangen kunnen ernstig letsel veroorzaken. Controleer altijd of slangen en nippels niet
beschadigd zijn of los zitten.
• Wanneer universele draaikoppelingen (klauwkoppelingen) worden gebruikt, moeten vergrendelings-
pennen worden geïnstalleerd en veiligheidskabels voor de controle van losgeraakte slangen worden
gebruikt om zich te beschermen tegen een eventuele verkeerde slang-op-tool en slang-op-slang
aansluiting.
ONDERHOUD
Uw FACOM slijpmachine is ontworpen voor duurzaam gebruik en minimaal onderhoud. Duurzame
tevredenheid ten aanzien van het gebruik hangt af van een correct gebruik en de periodieke
schoonmaak van het gereedschap.
Smeren
Wanneer geen smeermiddel gebruikt wordt op het persluchtnetwerk, moet u na elke gebruiksperiode
van acht uur, 1/2 à 1 cm3smeerolie bijvullen via de smeernippel.
Schoonmaken
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere agressieve chemische middelen voor het rei-
nigen van de niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze chemicaliën kunnen de kunststoffen
in deze onderdelen zachter maken. Gebruik een vochtig doekje met alleen zacht zeewater. Voorkom
vloeistof in het gereedschap; dompel nooit een onderdeel van het gereedschap onder in een vloedstof.
NU-V.AG50F_0616.indd 13 17/06/2016 13:27:16
1/4 NPT
Ø 10 mm
3/8 "
CE-CONFORMITEITSVERKLARING
ONDERGETEKENDE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANKRIJK, VERKLAART ONDER DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
DAT HET PRODUCT V.AG50F
– HAAKSE MINISLIJPMACHINE Ø 50 MM MERK FACOM
- BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE « MACHINES » 2006/42/CE
- EN BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE GEHARMONISEERDE EUROPESE RICHTLIJN EN
ISO 11148-7: 2012
Ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het technische dossier en legt deze verklaring af namens Facom.
20.03.2016
Snelheidsregulering
INGEBRUIKNEMING VAN HET DE MACHINE
NOODSTOPKLEP
* k = meetonzekerheid in dB ** k = meetonzekerheid in m/s²
DE SMERING
Gebruik altijd een in de persleiding geïntegreerde olievernevelaar.
Wij bevelen de FACOM N.580 gecombineerde reduceerventiel met
olievernevelaar en vochtafscheider aan.
Spuit, indien er geen smeerinrichting op de persluchtleiding gebruikt wordt,
iedere acht uur ½ tot 1 cm
3
via de inlaatkoppeling van de machine naar
binnen.
Markus Rompel
Referentie
Rating snelheid
Gemiddeld
luchtverbruik
Werkdruk Gewicht Afmetingen
omw./min l/min bar kg mm
V.AG50F 20000 113 6,2 0,55 138 x 59 x 85
Referentie Slijpschijf voor
afbramen
Motor-
vermogen
Centrale
middellijngat
max.
schijfwijdte
Geluidsniveau Trillingsniveau
m/s
2
Deuk dB(A) Vermogen dB(A) Deuk dB(C)
mm kW
mm mm
k* k* k* k**
V.AG50F Ø 50 0,3 max. 10 max. 5 81 3 92 3 130 3 1,7 1,02
GEBRUIK DE HAAKSE MINISLIJPMACHINE NOOIT ZONDER DE
VEILIGHEIDSKAP
10 mm
NU-V.AG50F_0616.indd 14 17/06/2016 13:27:17

Document transcriptie

Notice originale Original instructions Originalbedienungsanleitung Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Manual original Istruzioni originali Manual original Instrukcją oryginalną Original brugsanvisning Οδηγίες χρήσης Originalbruksanvisning MINI MEULEUSE D’ANGLE Alkuperäinen käyttöohje Původní návod Eredeti útmutató Instrucţiuni originale Оригинална инструкция /паспорт/ Originálny návod Оригинальное руководство Originale instruksjonene V.AG50F Ø 50 mm MINI ANGLE GRINDER MINI-WINKELSCHLEIFER HAAKSE MINISLIJPMACHINE MINI CORTADORA ANGULAR MINI SMERIGLIATRICE AD ANGOLO MINI AFIADORA ANGULAR MINIATUROWA SZLIFIERKA KĄTOWA MINI VINKELSLIBER ΜΙΝΙ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ MINIVINKELSLIPARE MINI KULMAHIOMAKONE MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA MINI SAROKCSISZOLÓ MINI POLIZOR UNGHIULAR МИНИЪГЛОШЛАЙФ MINIATÚRNA UHLOVÁ BRÚSKA УГЛОВАЯ МИНИ-ДРЕЛЬ MINIVINKELSLIPER NU-V.AG50F_0616.indd 1 17/06/2016 13:26:58 NL WAARSCHUWING BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE IS INGESLOTEN. EERST DIT HANDBOEK LEZEN, DAN HET THE MACHINE BEDIENEN. HET BEHOORT TOT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKGEVER DE IN DIT HANDBOEK GEGEVEN INFORMATIE AAN DE GEBRUIKER TER HAND TE STELLEN. EEN NALATEN DE HIERNAVOLGENDE WAARSCHUWINGEN OP TE VOLGEN KAN LICHAMELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN. INGEBRUIKNAME VAN DE MACHINE • DE SLIJPMACHINES VOORZIEN VAN AFBRAAM- OF AFKORTSCHIJVEN ZIJN UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET SLIJPEN EN AFBRAMEN VAN VOORWERPEN VAN METAAL OF EEN LEGERING (ALUMINIUM, MESSING, BRONS, enz...). BIJ IEDER ANDER GEBRUIK KAN FACOM GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN. Restrisico’s Ondanks de naleving van de geldige veiligheidsvoorschriften en de uitvoering van de veiligheidsvoorzieningen kunnen bepaalde restrisico’s niet worden vermeden. Het betreft met name: - Uitzonderlijk gehoorverlies. - Risico op persoonlijk letsel als gevolg van rondvliegende deeltjes. - Risico op brandwonden als gevolg van accessoires die heet worden tijdens het gebruik. - Risico op persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik. - Risico op stof van gevaarlijke substanties. DEZE MACHINE IS NIET GESCHIKT VOOR EEN GEBRUIK IN EEN EXPLOSIEGEVAARLIJKE OMGEVING. De slijpmachine is ontworpen voor professioneel snijden en slijpwerkzaamheden. NIET gebruiken onder natte omstandigheden of in aanwezigheid van brandbare vloeistoffen of gassen. Deze slijpmachine is een professioneel elektrisch gereedschap. Zorg dat kinderen NIET in contact kunnen komen met het gereedschap. Toezicht is nodig wanneer onervaren operators dit gereedschap gebruiken. - Jonge kinderen en mensen met een beperking. Dit apparaat is niet ontworpen zonder toezicht gebruikt te worden door jonge kinderen of personen met een beperking. - Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking noch door personen die onvoldoende ervaring, kennis en vaardigheden hebben, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen nooit alleen gelaten worden in aanwezigheid van dit product. Deze machine en accessoires moeten overeenkomstig de instructies van deze handleiding gebruikt worden. Het gebruik van deze machine voor andere werkzaamheden zou tot een gevaarlijke situatie voor personen en de omgeving kunnen leiden. • Dit machine altijd bedienen, controleren en onderhouden in overeenstemming met alle voorschriften (plaatselijk, staat, federaal en land), die betrekking hebben op hand-gehouden/ hand-bediende pneumatische gereedschappen. • Voor veiligheid, topprestatie, en maximale bestendigheid van de onderdelen dit machine laten werken bij een maximale luchtdruk van 90 psig (6.2 bar/620 kPa) bij de inlaat met eenluchttoevoerslang, die een inwendige diameter van 3/8” (10 mm) heeft. • Overschrijding van deze aangegeven maximale gebruiksdruk van 6,2 bar kan tot gevaarlijke situaties leiden, zoals een overmatige snelheid, breuk van elementen, een hoger koppel of een grotere kracht die de machine en zijn accessoires of het te bewerken voorwerp onherstelbaar zou kunnen beschadigen. • Zorg ervoor dat alle slangen en fittingen de juiste afmetingen hebben en goed zijn vastgemaakt. • Gebruik slangen of verbindingsstukken niet op een verkeerde manier. • Altijd schone, en gesmeerd droge lucht gebruiken bij een maximum luchtdruk van 90 psig. Stof, corroderende uitwasemingen en/of te grote vochtigheid kunnen de motor van een drukluchtmachine ruïneren. • De gereedschappen (machine) niet smeren met ontvlambare of vluchtige vloeistoffen als petroleum, diesel of benzine. • Geen typeplaatjes verwijderen. Beschadigde typeplaatjes moeten worden vervangen. • U wordt aangeraden een slagklem te gebruiken. Een koppeling, die direct aan de luchtinlaat is aangebracht, doet de massa van het machine toenemen en de beweeglijkheid van het machine afnemen. • De pneumatische machine moet uitgerust en aangesloten worden op de persluchtleiding via snelkoppelingen om uitschakeling in geval van gevaar te vereenvoudigen. • Wanneer de levensduur van het machine verstreken is, wordt u aangeraden het machine te demonteren en ontvetten,en de delen gescheiden naar materialen op te bergen zodat zij gerecycled kunnen worden. • Voor de verschillende gevaren leest en assimileert u goed de veiligheidsinstructies voor de installatie, de werkuitvoering, de reparatie, het onderhoud, de vervanging van accessoires of werken in NU-V.AG50F_0616.indd 12 de buurt van de slijpmachine. Nalatigheid kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. • Alleen gekwalificeerde en opgeleide operators mogen de slijpmachine installeren, instellen of gebruiken. • Breng geen wijzigingen aan deze slijpmachine aan. Wijzigingen kunnen de doeltreffendheid van de veiligheidsmaatregelen verminderen en het risico voor de gebruiker verhogen. • Gooi de veiligheidsvoorschriften niet weg; geef ze aan de gebruiker. • Gebruik de slijpmachine niet wanneer deze is beschadigd. • Wees erop bedacht dat gebreken aan het werkstuk of accessoires of zelfs aan de ingebedde tool zelf, projectielen op hoge snelheid kan veroorzaken. • Zorg dat het werkstuk goed vast zit. • Zorg dat het schuurmiddel stevig vastgezet wordt op de slijpmachine. • Zorg dat de beschermer op de juiste plaats is geïnstalleerd, in goede staat en correct gemonteerd is; controleer de beschermer regelmatig. • Controleer of de flenzen, volgens de instructies van de fabrikant, worden gebruikt en in goede staat zijn, bijvoorbeeld geen scheuren en krommingen vertonen en vlak zijn. • Controleer of de spil en de spilschroefdraden niet beschadigd of versleten zijn. • Zorg dat vonken en puin als gevolg van het gebruik geen gevaar vormen. • Vermijd contact met de roterende spil en de gemonteerde slijpschijf om in- en afsnijding te voorkomen aan/van handen en andere lichaamsdelen. • Gebruikers en het onderhoudspersoneel moeten fysiek in staat zijn de omvang, het gewicht en de kracht van het gereedschap te beheersen. • Zorg voor een gestroomlijnde lichaamshouding met de voeten stevig op de grond. • Voor bovenhands werken, draagt u een veiligheidshelm. • Bij het afsnijden, moet het werkstuk zodanig worden ondersteund, dat de sleuf gedurende de volledige werkuitvoering constant blijft of breder wordt. • Wanneer het schuurmiddel vastloopt in een snijgleuf, zet u de slijpmachine uit verwijdert u de slijpschijf. Controleer of de snijschijf nog steeds goed vast zit en niet beschadigd is voordat u verder gaat met de werkuitvoering. • Slijp- en snijschijven mogen niet gebruikt worden voor laterale slijpwerkzaamheden. Slijpmachines mogen niet worden gebruikt boven de maximale omtreksnelheid van een schuurmiddel. • De gebruiker moet erop letten dat geen omstanders in de buurt zijn. • Slijpvonken kunnen kleding in brand zetten en ernstige brandwonden veroorzaken. Zorg dat vonken niet terechtkomen op kleding. Draag brandvertragende kleding en zorg dat u een emmer water naast u hebt. • Controleer de schuurmiddelen voor gebruik. Gebruik geen schuurmiddelen die (zouden kunnen) zijn gevallen of die afgesplinterd, gebarsten of anderszins defect zijn. • Zorg dat het schuurmiddel goed gemonteerd en vastgezet is voor gebruik en laat de slijpmachine ten minste 1 minuut op lage snelheid functioneren in een veilige positie; stop onmiddellijk wanneer veel trillingen of andere gebreken worden geconstateerd en bepaal de oorzaak van deze gebreken. • Voorkom dat het uiteinde van de spil in contact komt met de bodem van holtes, kegels of pluggen voorzien van schroefdraadgaten, die bestemd zijn voor de montage van machinespillen, door hun afmetingen en andere belangrijke gegevens te controleren. • Wanneer de schuurmiddelen geleverd of gebruikt worden met reduceeradapters of doorvoerbussen, moet de gebruiker controleren of de adapter of doorvoerbus niet de flens aanraakt en dat de sluitkracht voldoende roterende aandrijfkracht heeft om te voorkomen dat het schuurmiddel wegglijdt. • Wanneer flenzen worden geleverd voor verschillende types of maten schuurmiddelen, moet altijd de juiste flens voor het gebruikte schuurmiddel worden gebruikt. • Vermijd direct contact met het ingevoerde gereedschap tijdens en na gebruik, omdat het heet of scherp kan zijn. • Bewaar en behandel het schuurmiddel zorgvuldig, overeenkomstig de instructies van FACOM. • Uitglijden, struikelen en vallen zijn de belangrijkste oorzaken van verwondingen op de werkplek. Wees bedacht op gladde oppervlakken na gebruik van het gereedschap en een risico op struikelen als gevolg van de luchtstroom of de hydraulische slang. • Werk voorzichtig in een onbekende omgeving. Er kunnen verborgen gevaren zijn, zoals elektriciteit of leidingen van andere nutsvoorzieningen. • Zorg dat er geen elektrische kabels, gasleidingen, enz. zijn die gevaarlijk kunnen zijn na 17/06/2016 13:27:15 beschadiging door het gereedschap. • Gebruik en onderhoud de slijpmachine in overeenstemming met de aanbevelingen in deze instructies, om zoveel mogelijk stof- en rookuitstoot te voorkomen. • Oriënteer de uitlaat zodanig dat zo weinig mogelijk stof kan opdwarrelen in stoffige ruimtes. • Waar stof of rook ontstaat, moet deze bij voorkeur bij de uitstoot worden beheerd. • Alle geïntegreerde functies of accessoires voor de inzameling, de extractie of de verwijdering van stof of rook in de lucht moeten zo goed mogelijk gebruikt en onderhouden worden overeenkomstig de instructies van de fabrikant. • Selecteer, onderhoud en vervang de verbruiksartikelen/de ingebedde tool volgens de aanbevelingen in de instructies, om onnodige ontwikkeling van stof of rook te voorkomen. • Werken met bepaalde materialen genereert de uitstoot van stof en rook, die een explosieve omgeving kunnen veroorzaken. • Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan onherstelbaar gehoorverlies en andere problemen veroorzaken, zoals tinnitus (rinkelend, zoemend, fluitend of brommend geluid in de oren). Daarom zijn een risicobeoordeling en de uitvoering van passende controles voor deze gevaren van essentieel belang. • Passende controles om het risico te verminderen zijn maatregelen nemen, zoals geluiddempend materiaal om te voorkomen dat werkstukken «rinkelen». • Gebruik en onderhoud de slijpmachine in overeenstemming met de aanbevelingen in de handleiding om onnodige geluidsoverlast te voorkomen. • Selecteer, onderhoud en vervang de verbruiksartikelen/de ingebedde tool volgens de aanbevelingen in de handleiding, om onnodige geluidsoverlast te voorkomen. • Draag warme kleding wanneer u in koude omstandigheden werkt en houdt uw handen warm en droog. • Gebruik en onderhoud de slijpmachine in overeenstemming met de aanbevelingen in de handleiding om onnodige trillingen te voorkomen. • Laat de ingebedde tool niet ratelen op het werkstuk omdat hierdoor waarschijnlijk bijzonder veel trillingen ontstaan. • Selecteer, onderhoud en vervang de verbruiksartikelen/de ingebedde tool volgens de aanbevelingen in de handleiding, om onnodige trillingen te voorkomen. • Houd het gereedschap vast met een lichte maar stevige grip, rekening houdend met de vereiste handkracht omdat het risico als gevolg van trillingen doorgaans groter is bij een hogere grijpkracht. • Gebruik vloeiblokken wanneer deze geleverd worden samen met de aaneengehechte schuurmiddelen. • oriënteer nooit rechtstreeks lucht op uzelf of iemand anders. • Losgeraakte slangen kunnen ernstig letsel veroorzaken. Controleer altijd of slangen en nippels niet beschadigd zijn of los zitten. • Wanneer universele draaikoppelingen (klauwkoppelingen) worden gebruikt, moeten vergrendelingspennen worden geïnstalleerd en veiligheidskabels voor de controle van losgeraakte slangen worden gebruikt om zich te beschermen tegen een eventuele verkeerde slang-op-tool en slang-op-slang aansluiting. GEBRUIK VAN DE MACHINE • Controleer, alvorens de machine te gebruiken, of er geen gevaarlijke interactie met de onmiddellijk omgeving is (explosiegavaarlijk gas, ontvlambare of gevaarlijke vloeistoffen, onbekende leidingen, mantels of elektriciteitskabels, enz...). • Controleer, alvorens de machine op de luchtaanvoerleiding aan te sluiten of de trekker niet in de Aanstand geblokkeerd wordt door een obstakel en of er geen afstel- of montagegereedschap aanwezig is. • Controleer of de machine is aangesloten op de leiding via een snelkoppeling en of er een luchtafsluitklep in de buurt is, om onmiddellijk de lucht af te sluiten in geval van blokkering, breuk of een ander incident. • Houd handen, losse kleding of lang haar weg van het draaiende eind van het machine. • Ontgrendel de veiligheidshendel om de machine aan te zetten. De maximale bedrijfssnelheid mag niet hoger zijn dan de nominale snelheid van de machine. Voordat u de tool aanzet, zorgt u dat de snijschijf correct gemonteerd en goed vast zit. Gebruik snijschijven ingedeeld in de categorie hoger dan 20.000 tpm met een diameter van 50 mm en slechts een centrale middellijngat van max 10 mm. De aanbevolen wieldiameter mag niet worden overschreden. Als de opening van het snijwiel een grotere diameter heeft, kan het snijwiel gaan slingeren. Als de luchttoevoer, slangen en verbindingsstukken in orde zijn en de machine toch niet goed functioneert, dient u deze naar een door FACOM gemachtigd servicecentrum te brengen. • Let op en anticipeer op plotselinge veranderingen in de werking van enig persluchtmachine zowel tijdens de start als gedurende het in bedrijf zijn. • Controleer of het element waarop gewerkt zal worden, stevig vastgezet is. • Laat in geval van blokkering onmiddellijk de trekker los en haal de machine van de persluchtleiding. • Uitsluitend de door FACOM aanbevolen bijbehorende hulpstuk-ken gebruiken. • Het gebruiken van andere dan originele FACOM onderdelen kan gevaar opleveren voor de veiligheid, en een vermindering met zich brengen van het prestatievermogen van het machine en een toeneming van het onderhoud ervan; het kan en annuleer van alle garantie-bepalingen tot gevolg hebben. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiertoe gemachtigd en geschoold personeel. Raadpleeg uw dichtstbezijnde erkende FACOM Servicenter. Draai met behulp van een platte schroevendraaier aan de instelschroef om de snelheid te verlagen/te verhogen. ONDERHOUD Uw FACOM slijpmachine is ontworpen voor duurzaam gebruik en minimaal onderhoud. Duurzame tevredenheid ten aanzien van het gebruik hangt af van een correct gebruik en de periodieke schoonmaak van het gereedschap. Smeren Wanneer geen smeermiddel gebruikt wordt op het persluchtnetwerk, moet u na elke gebruiksperiode van acht uur, 1/2 à 1 cm3smeerolie bijvullen via de smeernippel. Schoonmaken WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere agressieve chemische middelen voor het reinigen van de niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze chemicaliën kunnen de kunststoffen in deze onderdelen zachter maken. Gebruik een vochtig doekje met alleen zacht zeewater. Voorkom vloeistof in het gereedschap; dompel nooit een onderdeel van het gereedschap onder in een vloedstof. WAARSCHUWING Geen beschadigde, gerafelde of versleten luchtslangen of fittingen gebruiken. Pneumatische machine kunnen tijdens gebruik ervan trillen. Trillingen, zich herhalende bewegingen, of ongemakkelijke houdingen kunnen schadelijk zijn vooruw handen en armen. Stop met bediening van enig machine wanneer u ongemak, een tintelendgevoel of pijn ervaart. Zoek medisch advies alvorens werk te hervatten. Het machine niet aan de slang dragen. Steeds in een goede houding staan. Als u het machine bedient mag U zich niet te ver uitstrekken. Gebruik een machine niet wanneer u drugs, alcohol of medicijnen gebruikt heeft of wanneer u moe bent. NU-V.AG50F_0616.indd 13 Gebruik beveiligingsmiddelen zoals een bril, handschoenen, veiligheidsschoenen en gehoorbeschermers. Blijf oplettend, gebruik altijd uw gezonde verstand tijdens het gebruik van de machine. Men dient te allen tijde de luchtinlaat af te sluiten en deluchttoevoerslang te ontkoppelen voordat enig deelaan dit machine wordt aangebracht, verwijderd ofafgesteld, of voordat enig onderhoud aan dit machine mag worden uitgevoerd. Tijdens het bewerken van bepaalde materialen kan blootstelling aan stof gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Neem kennis van de samenstelling van het te bewerken materiaal en gebruik de juiste veiligheidselementen. Gebruik in geval van twijfel zo veel mogelijk bescherming. 17/06/2016 13:27:16 INGEBRUIKNEMING VAN HET DE MACHINE DE SMERING Gebruik altijd een in de persleiding geïntegreerde olievernevelaar. Wij bevelen de FACOM N.580 gecombineerde reduceerventiel met olievernevelaar en vochtafscheider aan. NOODSTOPKLEP Spuit, indien er geen smeerinrichting op de persluchtleiding gebruikt wordt, iedere acht uur ½ tot 1 cm3 via de inlaatkoppeling van de machine naar binnen. GEBRUIK DE HAAKSE MINISLIJPMACHINE NOOIT ZONDER DE VEILIGHEIDSKAP ➠ ➠ 10 mm Referentie V.AG50F Referentie V.AG50F Slijpschijf voor afbramen Motorvermogen Centrale middellijngat max. schijfwijdte mm kW mm mm Ø 50 0,3 max. 10 max. 5 Geluidsniveau Deuk dB(A) Vermogen dB(A) k* k* 81 3 92 Rating snelheid Gemiddeld luchtverbruik Werkdruk Gewicht Afmetingen omw./min l/min bar kg mm 20000 113 6,2 0,55 138 x 59 x 85 * k = meetonzekerheid in dB ** k = meetonzekerheid in m/s² 3 Trillingsniveau m/s2 Deuk dB(C) k* 130 k** 3 1,7 1,02 1/4 NP T Ø 10 mm 3/8 " CE-CONFORMITEITSVERKLARING ONDERGETEKENDE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANKRIJK, VERKLAART ONDER DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID DAT HET PRODUCT V.AG50F – HAAKSE MINISLIJPMACHINE Ø 50 MM MERK FACOM - BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE « MACHINES » 2006/42/CE - EN BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE GEHARMONISEERDE EUROPESE RICHTLIJN EN ISO 11148-7: 2012 Ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het technische dossier en legt deze verklaring af namens Facom. Markus Rompel 20.03.2016 Snelheidsregulering NU-V.AG50F_0616.indd 14 17/06/2016 13:27:17
/

Deze handleiding is ook geschikt voor