Siemens EQ.6 plus s400 (TE654319RW) Handleiding

Categorie
Koffie makers
Type
Handleiding
A
E-Nr. ……… FD…
b
c
a
TZ80002
d
g ie f
*
h
* *
B
C
1
12
9
10
11
13
3
2
5
6
4
17
19
en English 2
fr Français 26
nl Nederlands 52
pl Polski 77
cs Čeština 103
ru Pycckий 127
de Deutsch 154
Included in delivery (see page 5)
Contenu de l’emballage (voir page 29)
Leveringsomvang (zie pagina 55)
Zakres dostawy (patrzstrona80)
Součást dodávky (vizstrana106)
Объем поставки (см.стр.130)
Lieferumfang (sieheSeite157)
52
nl
Inhoud
Geachtekoffieliefhebber,
Hartelijkgefeliciteerdmetdeaankoopvan
dezevolautomatischeespressomachine
vanSiemens.
Dezegebruiksaanwijzingbehandelt
verschillendevariantenvandemachinedie
zichindedetailsonderscheiden.
Neemtevensdebijgevoegdebeknopte
handleidinginacht.Dezekanineen
speciaalopbergvak16wordenbewaard.
Voor het gebruik van deze
gebruiksaanwijzing:
Deomslagvandezegebruiksaanwijzing
kuntuvooraanuitklappen.Daarvindt
uafbeeldingenvandemachinemet
nummers,waardezegebruiksaanwijzing
steedsnaarverwijst.
Voorbeeld:zetgroep14
Display-indicatiesensymbolenwordenin
dezegebruiksaanwijzingeveneensspeciaal
weergegeven.Zokuntuherkennendat
hetomtekstenofsymbolengaatdieopde
machinewordenweergegevenofdaarop
zijnafgedrukt.
Voorbeelddisplaytekst:Espresso
Voorbeeldbedieningselementen:C
Bestemming van het apparaat ��������������53
Belangrijke veiligheidsinstructies ��������53
Leveringsomvang ����������������������������������� 55
In één oogopslag ������������������������������������55
Overzicht – Bedieningselementen ��������56
Display ����������������������������������������������������� 57
Inbedrijfstelling ��������������������������������������� 58
Eigen instellingen “Favoriet” ���������������59
Kinderbeveiliging �����������������������������������59
Drankbereiding ���������������������������������������59
Bereidingvankoffie..................................61
Bereidingmetmelk...................................61
Speciale dranken......................................62
Bereidingmetgemalenkoffie...................63
Instellenvandemaalfijnheid....................64
Menu ��������������������������������������������������������64
Verzorging en dagelijkse reiniging �������67
Melksysteemreinigen...............................68
Zetgroepreinigen(afbeeldingG)..............69
Serviceprogramma’s ������������������������������69
Melksysteemreinigen...............................70
Ontkalken.................................................70
Reinigen...................................................71
calc‘nClean...............................................71
Tips voor het besparen van energie �����72
Vorstbeveiliging �������������������������������������� 72
Bewaren van toebehoren ����������������������� 72
Toebehoren ���������������������������������������������73
Afval ��������������������������������������������������������� 73
Garantievoorwaarden�����������������������������73
Zelf eenvoudige problemen verhelpen74
Technische gegevens ����������������������������76
53
nl
Bestemmingvanhetapparaat
Bestemming van het
apparaat
Dit apparaat is alleen bestemd
voor huishoudelijk gebruik en de
huiselijke omgeving.
Gebruik het apparaat alleen
binnenshuis bij kamertempe-
ratuur en tot 2000 m boven de
zeespiegel.
Belangrijke
veiligheidsinstructies
De gebruiksaanwijzing a.u.b.
zorgvuldig doorlezen, opvolgen
en goed bewaren! Als u dit appa-
raat aan iemand anders geeft,
lever dan ook deze gebruiksaan-
wijzing mee.
Dit apparaat kan worden
bediend door kinderen vanaf
8 jaar en door personen met
fysieke, sensorische of geeste-
lijke beperkingen of met gebrek-
kige ervaring en/of kennis,
indien zij onder toezicht staan of
zijn geïnstrueerd in het veilige
gebruik van het apparaat en de
daaruit resulterende gevaren
hebben begrepen. Kinderen
jonger dan 8 jaar dienen uit
de buurt van het apparaat en
het aansluitsnoer te worden
gehouden en mogen het appa-
raat niet bedienen. Kinderen
mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud
mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen, tenzij ze 8 jaar
of ouder zijn en onder toezicht
staan.
Bestemming van het
apparaat
Belangrijke
veiligheidsinstructies
54
nl Belangrijkeveiligheidsinstructies
W Waarschuwing
Gevaar voor elektrische
schokken!
Het apparaat mag uitslui-
tend via een conform de
voorschriften geïnstalleerd
stopcontact met randaarde
op een stroomnet met wissel-
stroom worden aangesloten.
Overtuig u ervan dat het
randaardesysteem van de
elektrische huisinstallatie
conform de elektrotechnische
voorschriften is geïnstalleerd.
Het apparaat uitsluitend
aansluiten en gebruiken
volgens de gegevens op het
typeplaatje.
Alleen gebruiken wanneer het
aansluitsnoer en het apparaat
niet beschadigd zijn.
Om gevaren te vermijden,
mogen reparaties aan het
apparaat, zoals het vervangen
van een beschadigd aansluit-
snoer, uitsluitend worden
uitgevoerd door onze Service.
Het apparaat en het aansluit-
snoer nooit onderdompelen in
water.
Bij storingen direct de stekker
uit het stopcontact trekken of
de netspanning uitschakelen.
W Waarschuwing
Gevaar door magnetisme!
Het apparaat bevat permanente
magneten die elektronische
implantaten zoals pacemakers,
of insulinepompen kunnen
beïnvloeden. Dragers van elek-
tronische implantaten dienen
een minimumafstand van
10 cm tot het apparaat en bij
het wegnemen tot de volgende
delen aan te houden: melkreser-
voir, melksysteem, watertank en
zetgroep.
W Waarschuwing
Verstikkingsgevaar!
Laat kinderen niet met
verpakkingsmateriaal spelen.
Bewaar kleine onderdelen
op een veilige plaats om te
voorkomen dat deze worden
ingeslikt.
W Waarschuwing
Gevaar voor letsel!
Grijp niet in het maalwerk.
Onjuist gebruik van het
apparaat kan letsel tot gevolg
hebben.
W Waarschuwing
Verbrandingsgevaar!
Het melksysteem wordt erg
warm. Laat dit na gebruik
eerst afkoelen alvorens het
aan te raken.
Na het gebruik kunnen de
oppervlakken van het verwar-
mingselement of de warm-
houdplaat nog enige tijd heet
zijn.
55
nl
Leveringsomvang
W Waarschuwing
Gevaar voor elektrische
schokken!
Het apparaat mag uitslui-
tend via een conform de
voorschriften geïnstalleerd
stopcontact met randaarde
op een stroomnet met wissel-
stroom worden aangesloten.
Overtuig u ervan dat het
randaardesysteem van de
elektrische huisinstallatie
conform de elektrotechnische
voorschriften is geïnstalleerd.
Het apparaat uitsluitend
aansluiten en gebruiken
volgens de gegevens op het
typeplaatje.
Alleen gebruiken wanneer het
aansluitsnoer en het apparaat
niet beschadigd zijn.
Om gevaren te vermijden,
mogen reparaties aan het
apparaat, zoals het vervangen
van een beschadigd aansluit-
snoer, uitsluitend worden
uitgevoerd door onze Service.
Het apparaat en het aansluit-
snoer nooit onderdompelen in
water.
Bij storingen direct de stekker
uit het stopcontact trekken of
de netspanning uitschakelen.
W Waarschuwing
Gevaar door magnetisme!
Het apparaat bevat permanente
magneten die elektronische
implantaten zoals pacemakers,
of insulinepompen kunnen
beïnvloeden. Dragers van elek-
tronische implantaten dienen
een minimumafstand van
10 cm tot het apparaat en bij
het wegnemen tot de volgende
delen aan te houden: melkreser-
voir, melksysteem, watertank en
zetgroep.
W Waarschuwing
Verstikkingsgevaar!
Laat kinderen niet met
verpakkingsmateriaal spelen.
Bewaar kleine onderdelen
op een veilige plaats om te
voorkomen dat deze worden
ingeslikt.
W Waarschuwing
Gevaar voor letsel!
Grijp niet in het maalwerk.
Onjuist gebruik van het
apparaat kan letsel tot gevolg
hebben.
W Waarschuwing
Verbrandingsgevaar!
Het melksysteem wordt erg
warm. Laat dit na gebruik
eerst afkoelen alvorens het
aan te raken.
Na het gebruik kunnen de
oppervlakken van het verwar-
mingselement of de warm-
houdplaat nog enige tijd heet
zijn.
1 NetschakelaarJ
2 Bedieningsveld (zie de volgende
pagina)
3 Display
4 Uitloop(koffie,melk,heetwater),
indehoogteverstelbaar
a) Deksel
b) Melksysteem/koffie-uitloop
(tweedelig)
c) Melkslangetje
d) Aanzuigbuisje
5 Verwijderbaarwaterreservoir
6 Dekselvanwaterreservoir
7 Opbergvakjevoormaatschepje
8 Maatschepje
(aanbrenghulpvoorwaterfilter)
9 Bonenreservoir
10 Aromadeksel
11 Draaischakelaarvoorinstelling
maalfijnheid
12 Koffielade
(koffiemaling/reinigingstab)
13 Deurvanzetgroep
14 Zetgroep
a) Vergrendeling
b) Deksel
15 Uitwerphendel
16 Opbergvakvoorbeknoptehandleiding
17 Lekschaal
a) Afdekplaat
b) Lekrooster(tweedelig)
c) Koffiedikreservoir
d) Vlotter
18 Snoeropbergvak
19 Typeplaatje(E.-nr.;FD)
*Degebruiksaanwijzingbehandeltverschil-
lendevarianten.Demeteen*gemarkeerde
positieszijnslechtsinbepaaldemodellen
voorhanden.
In één oogopslag
(Afbeeldingen B, C, D, E, F en Gopdeuitklapbarepagina’s)
Leveringsomvang
(Afbeelding Aopdeuitklapbarepagina’s)
a Volautomatischeespressomachine
b Gebruiksaanwijzing
c Beknoptehandleiding
d Melkslangetjeenaanzuigbuisje
e Teststrookjevoorde
hardheidvanhetwater
f Maatschepje
g Waterfilter*
h Melkreservoirmet“freshLock”deksel*
i Ontkalkingstabs*
56
nl Overzicht–Bedieningselementen
Overzicht – Bedieningselementen
(Afbeelding Bopdeuitklapbarepagina’s)
F
Devolgendesymbolenzijnafhankelijkvandebedrijfstoestandvandemachinete
zienresp.verlicht:
Espresso Latte macchiato
Espresso macch. Koffie verkeerd
Koffie Melkschuim
Cappuccino
Specialedranken(ziehoofdstuk
„Specialedranken“).
start
stop
C–Start-Stop-toets I–Selectieomlaag
F – Terug
menu
A – Menu openen
G–Afnamevantweekopjes
tegelijkertijd
ok
B–Bevestigen/Opslaan
H–Koffiesterkteinstellen
ml
D–Maatkopjeselecteren
R–Favorietoproepen
(kortaanraken)enkinderbevei-
liging(tenminste3seconden
aanraken).
57
nl
Display
Netschakelaar J
MetdenetschakelaarJwordtdemachine
in-ofuitgeschakeld.Demachinespoelt
automatischalsdezewordtin-en
uitgeschakeld.
Demachinespoeltnietwanneer:
dezebijhetinschakelennogwarmis.
ervóórhetuitschakelengeenkoffiewerd
gezet.
Demachineisklaarvoorgebruikalsde
symboleninhetbedieningsveldenhet
displayoplichten.
Bedieningsveld (tiptoets)
Inhetbedieningsveldkandooraanraking
vandesymbolenentekensheeleenvoudig
genavigeerdworden.
Erklinkteenakoestischsignaal.
Designaaltoonkanin-enuitgeschakeld
worden(ziehoofdstuk“Menu–Toetstonen”).
Drankkeuze
Dooraanrakingvanhetdesbetreffende
symboolwordtdegewenstedrank
directgeselecteerd(ziehoofdstuk
“Drankbereiding”).
Start / Stop-toets
Door aanraking van Cwordtde
drankbereidingofeenserviceprogramma
gestart.Doorhetopnieuwaanrakenvan
C tijdensdedrankbereidingwordt
deafnamevoortijdiggestopt.
Menu
Door aanraking van Awordthetmenu
opgeroepen,denavigatiesymbolenworden
geactiveerdenlichtenop.Dooraanraking
van I,B en Fwordtinhetmenu
genavigeerdenwordterinformatieopge-
roepenofwordenerinstellingenuitgevoerd
(ziehoofdstuk“Menu”).
Drankopties
Door aanraking van HofDwordt
desterkteofhoeveelheidvandedrank
aangepast,dooraanrakingvanGworden
tweekopjestegelijkertijdtoebereidzodra
metCdeafnamewordtgestart(zie
hoofdstuk“Drankbereiding”).
“Favoriet” en kinderbeveiliging
DooreenkorteaanrakingvanRworden
gepersonaliseerde dranken opgeroepen
(ziehoofdstuk“EigeninstellingenFavoriet”).
Als Rtenminste3secondenlangwordt
ingedrukt,wordtdekinderbeveiliging
geactiveerdofgedeactiveerd(ziehoofdstuk
“Kinderbeveiliging”).
Display
Ophetdisplaywordendegeselecteerde
drankeneninstellingenalsmedemeldingen
overdebedrijfstoestandweergegeven.
Espresso
normaal medium
Waterreservoir vullen a.u.b.
Demeldingverdwijntzodradehandelingis
uitgevoerd.
58
nl Inbedrijfstelling
Inbedrijfstelling
Algemeen
Vulhetwaterreservoiruitsluitendmet
zuiver,koudwaterzonderkoolzuurenhet
bonenreservoiruitsluitendmetgeroosterde
bonen.Gebruikgeengeglaceerde,gekara-
meliseerdeofmetanderesuikerhoudende
additievenbehandeldekoffiebonen,aange-
ziendezedezetgroepkunnenverstoppen.
Bijdezemachineisdehardheidvanhet
waterinstelbaar.Affabriekisdemachine
opwaterhardheid4ingesteld.Controleer
dedaadwerkelijkewaterhardheidmet
hetmeegeleverdeteststrookje.Alser
eenanderewaardedanwaterhardheid4
wordtaangegeven,moetdemachinena
inbedrijfstellingovereenkomstiggepro-
grammeerdworden(zieonderhoofdstuk
“Menu–Waterhardheid”).
Machine in gebruik nemen
Verwijderdebeschermendefolie.
Zetdevolautomatischeespressomachine
neeropeenvlakenvoorhetgewicht
geschikt,watervastoppervlak.
Deventilatiespletenvandemachine
moetenvrijblijven.
F
Belangrijk:Gebruikdemachine
alleeninvorstvrijeruimten.Alsde
machinebijtemperaturenonder0°C
isgetransporteerdofopgeslagen,
dientutenminste3uurtewachten
alvorensdemachineingebruikte
nemen.
Sluitdenetstekker(snoeropbergvak18)
aanophetstopcontact.Steldesnoer-
lengteafdoorhetsnoerietsinhetvak
terugteduwenofverdernaarbuiten
tetrekken.Plaatsdemachinehiervoor
bijvoorbeeldmetdeachterzijdetegen
detafelrandentrekhetsnoeromlaagof
schuifhetomhoog.
Klaphetdekselvanhetwaterreservoir6
omhoog.
Verwijderhetwaterreservoir5,spoelhet
reservoiruitenvulhetmetvers,koud
water.Letopdemarkering“max”.
Brenghetwaterreservoir5inrechte
standaanendrukhethelemaalomlaag.
Sluithetdekselvanhetwaterreservoir6
weer.
Vulhetbonenreservoir9metkoffiebonen.
Schakeldemachineinmetbehulpvande
netschakelaar1 J.
Hetbedieningsveldenhetdisplayworden
geactiveerd.Ophetdisplayverschijntde
voorafingesteldetaalwaarindeandere
displaytekstenwordenweergegeven.Erzijn
meerderetalenbeschikbaar.
Raak Izovaakaantotdegewenste
taalophetdisplaygemarkeerdis.
Deutsch
English
Français
Raak Caanomdeselectiete
bevestigen.
Degeselecteerdetaalisopgeslagen.
Hetmerkenlogoophetdisplay3 isverlicht.
Demachinewordtverwarmdengespoeld,
erloopteenbeetjewateruitdeuitloop4.
Demachineisklaarvoorgebruikalsde
symbolenophetbedieningsveldenhet
displayoplichten.
F
Devolautomatischeespressoma-
chineisaffabriekgeprogrammeerd
metdestandaardinstellingenvoor
eenoptimalewerking.Demachine
wordtnaeengekozentijdautoma-
tischuitgeschakeld(ziehoofdstuk
“Menu–Auto. uitschakeling”).
59
nl
Eigeninstellingen“Favoriet”
F
Alsudemachinevoordeeerste
keergebruikt,nadatereenonder-
houdsprogrammaisuitgevoerdof
nadatdemachinelangeretijdnietis
gebruikt,dientudeeerstedrankniet
tedrinkenaangeziendezenogniet
hetvollearomabezit.
F
Nadeinbedrijfstellingvandevolau-
tomatischeespressomachinewordt
pasnaafnamevanenkelekopjes
eenfijneenstabiele“crème”bereikt.
F
Bijlangduriggebruikkunnenwater-
druppelsbijdeventilatiespleten
ontstaan.Ditiseennormaal
verschijnsel.
Eigen instellingen
“Favoriet”
Hetaantalfavorietenisafhankelijkvan
hetmodel.OnderhetmenupuntFavoriet
kunnen individuele (gepersonaliseerde)
drankenwordenopgeslagenengewijzigd
(ziehoofdstuk“Menu–Favoriet”).
Individuele drank oproepen
Raak Rkortaan.
Selecteereenalmeteigeninstellingen
opgeslagenfavoriet.
Raak Caanomdeafnamete
starten.
Kinderbeveiliging
Omkinderentebeschermentegen
verbrandingenkandemachinegeblokkeerd
worden.
Raak Rtenminste3secondenaan.
Ophetdisplay3verschijnteensleutel.
Dekinderbeveiligingisgeactiveerd.
Nuisergeenbedieningmeermogelijk.
Raak Rtenminste3secondenaan.
Desleutelophetdisplay3verdwijntweer.
Dekinderbeveiligingisgedeactiveerd.
Demachinekanweeralsgebruikelijk
wordenbediend.
Drankbereiding
Dezevolautomatischeespressomachine
maaltvoorelketoebereidingversekoffie.
Bewaardebonenvooreenoptimale
kwaliteitgekoeldenineenafgesloten
verpakking.
F
Belangrijk: Vuldagelijksvers,koud
waterinhetwaterreservoir5.Voor
eengoedewerkingvandemachine
moetzichaltijdvoldoendewaterin
hetwaterreservoir5bevinden.
F
Verwarmkopjes,metnamekleine
espressokopjesmeteendikkewand,
voormetbijv.heetwater.
F
Bijenkeleinstellingenwordtde
koffieintweestappentoebereid(zie
“aromaDoubleShot”).Wachta.u.b.
tothetprocescompleetisafgesloten.
Verschillendedrankenkunnenheel
eenvoudigmeteendrukopdeknopworden
toebereid.
Drankkeuze
Dooraanrakingvandedesbetreffende
symbolenwordtdegewenstedrankdirect
geselecteerd.Degeselecteerdedrank
wordtdoorlijnenbovenenonderhet
symboolaangeduid.Denaamvandedrank
endeactueelingesteldewaardenvoor
koffiesterkteenmaatvanhetkopjeworden
weergegevenophetdisplay3.
Devolgendedrankenkunnengeselecteerd
worden:
Espresso Latte macchiato
Espresso macch. Koffie verkeerd
Koffie Melkschuim
Cappuccino
60
nl Drankbereiding
Doordetoets„specialedranken“meer-
maalsaanteraken,kunnennaelkaar
verschillendedrankenwordengeselecteerd:
Heet water Americano *
Warme melk * Flat white *
Kleiner Brauner * Cafe cortado *
Koffiekan *
Demeteen*gemarkeerdepositieszijn
slechtsinbepaaldemodellenvoorhanden.
Koffiesterkte aanpassen,
koffiemaling selecteren
Door aanraking van Hwordtdesterkte
vandekoffieindividueelingesteldof
debereidingmetkoffiemalingwordt
geselecteerd.
Devolgendeinstellingenzijnmogelijk:
zeer mild zeer sterk
mild doubleshot sterk
normaal doubleshot sterk+
sterk Koffielade
Selecteerdegewenstedrankdooraanra-
kingvanhetdesbetreffendesymbool.
Raak Hzovaakaantotdegewenste
instellingbijv.sterkofKoffielade (zie
hoofdstuk“Bereidingmetgemalenkoffie”)
ophetdisplaywordtweergegeven.
aromaDouble Shot
Hoelangerhetkoffiezettenduurt,deste
meerbitterstoffenenongewenstearoma’s
vrijkomen.Hierdoorsmaaktdekoffie
mindergoedenwordtmindergoedverteer-
baar.Voorextrasterkekoffiebeschikt
demachinedaaromovereenspeciale
aromaDoubleShot-functie.Nadatdehelft
vandekoffieisgezet,wordeneropnieuw
koffiebonengemalenentoebereid,zodat
alleendelekkereenmaagvriendelijke
aroma’svrijkomen.
F
DefunctiearomaDoubleShotkan
vooralledrankenmetmin.35ml
vulhoeveelheidkoffiewordeninge-
steld.Voorkleinedrankjeszoalseen
kleineespressoofbijinstellingop
Gisdefunctienietbeschikbaar.
Maat kopje selecteren
Door aanraking van Dwordtdevulhoe-
veelheidvandedrankindividueelingesteld.
Devolgendeinstellingenzijnmogelijk:
klein medium groot
Selecteerdegewenstedrankdooraanra-
kingvanhetdesbetreffendesymbool.
Raak Dzovaakaan,totdegewenste
instellingophetdisplayverschijnt.
F
Eenpijlofpijlennaastdeinstelling,
bijv.„groot ˆ“gevenaandatdein
defabriekvooringesteldeinhoud
(ziehoofdstuk„Menu–Maat kopje
instellen“)werdveranderd.
Twee kopjes tegelijkertijd
Door aanraking van Gwordennaselectie
vaneendrankmetalleenkoffieofvan
eendrankmetkoffieenmelk(bijbepaalde
machinesuitsluitendvoordrankenmet
alleenkoffie)tweekopjestegeljkertijd
toebereidzodradeafnamemetC
wordtgestart.Deinstellingwordtweerge-
gevenophetdisplay.
Selecteerdegewenstedrankdooraanra-
kingvanhetdesbetreffendesymbool.
Raak Gaan.
Zettweevoorverwarmdekopjeslinksen
rechtsonderdeuitloop4.
Raak Caanomdeafnamete
starten.
Degeselecteerdedrankwordttoebereiden
stroomtvervolgensindebeidekopjes.
F
Dedrankwordtintweestappen
(tweemaalprocessen)toebereid.
Wachteventothetprocesvolledigis
afgesloten.
F
Afhankelijk van het machinetype:
Defunctie“Tweekopjestegelijkertijd”
isalleenbeschikbaarvoordranken
metalleenkoffie,nietvoordranken
metkoffieenmelk.
61
nl
Drankbereiding
Bereiding van koffie
Demachinemoetklaarzijnvoorgebruik.
Zeteenvoorverwarmdkopjeonderde
uitloop4.
Selecteerdegewenstesoortkoffie
EspressoofKoffiedooraanrakingvanhet
desbetreffendesymbool.
Ophetdisplaywordendenaamvande
drankendeactueelingesteldewaarden
voorkoffiesterkteenmaatvanhetkopje
weergegeven.
Koffie
normaal medium
F
Demaatvanhetkopjeendekoffie-
sterktekunnendooraanrakingvan
D en Hwordengewijzigd.Gabij
selectievanKoffieladetewerkzoals
beschrevenonder“Bereidingmet
gemalenkoffie”.
Bijvoorbeeld:
Raak Dzovaakaantotdatgrootophet
displayverschijnt.
Raak Hzovaakaantotdatmildophet
displayverschijnt.
Raak Caanomdeafnamete
starten.
Dekoffiewordtgezetenstroomtvervolgens
inhetkopje.
F
Door Copnieuwaante
rakenkandeafnamevoortijdig
wordengestopt.
Bereiding met melk
Dezevolautomatischeespressomachine
beziteengeïntegreerdmelksysteem.
Daarmeekunnendrankenmetkoffieen
melkofmelkschuimenwarmemelkworden
toebereid.
B
Gevaar voor verbranding!
Bovensteenonderstegedeeltevanhet
melksysteem4bwordenzeerwarm.
Laathetsysteemnagebruikeerst
afkoelenalvorenshetaanteraken.
F
Let op!
Opgedroogdemelkrestenzijn
moeilijkteverwijderen,daaromna
elkgebruikreinigen(ziehoofdstuk
“Melksysteemreinigen”).
F
Bijdebereidingmetmelkkunnen
fluitendegeluidenontstaan.Deze
hebbeneentechnischeoorzaakdoor
hetmelksysteem4b.
F
Door Copnieuwte
bedienen,kandeafnamevoortijdig
wordengestopt.
Demachinemoetklaarzijnvoorgebruik.
Melkslangetjeenaanzuigbuisjemoeten
aangeslotenzijn.
Hanghetaanzuigbuisje4dinhet
melkreservoir.
Zeteenvoorverwarmdkopjeofglas
onderdeuitloop.
Dranken met koffie en melk
SelecteerEspresso macch.,
Koffie verkeerd,Latte macchiato of
Cappuccinodooraanrakingvanhet
desbetreffendesymbool.
Ophetdisplaywordendenaamvande
drankendevoorafingesteldewaardenvoor
demaatvanhetkopjeendekoffiesterkte
weergegeven.
62
nl Drankbereiding
F
Demaatvanhetkopjeendekoffie-
sterktekunnendooraanrakingvan
D en Hwordengewijzigd.Ga
bijselectieKoffieladetewerkzoals
beschrevenonder“Bereidingmet
gemalenkoffie”.
Raak Caanomdeafnamete
starten.
Eerstkomtermelkresp.melkschuiminhet
kopjeresp.hetglas.Vervolgenswordtde
koffiegezetenstroomtdezeinhetkopje
resp.hetglas.
Door Céénkeeraanterakenkan
demelk-ofkoffieafnamevoortijdigworden
gestopt;doorCtweekeeraante
rakenstoptdecompleteafname.
Melkschuim
Selecteermelkschuim door aanraking van
hetsymbool.
Steldemaatvanhetkopjeindooraanra-
king van D.
Raak Caanomdeafname
testarten.
Melkschuimstroomtuitdeuitloop.
Speciale dranken
Doordetoets„specialedranken“meermaals
aanteraken,kunnennaelkaarverschillende
drankenwordengeselecteerd.
Met*gekenmerktepositieszijnalleen
aanweziginbepaaldemodellen.
Heet water
Voordaterwarmwaterwordtafgenomen,
moethetmelksysteemwordengereinigden
hetmelkslangetjewordenlosgetrokken(zie
hoofdstuk“Melksysteemreinigen”).Alshet
melksysteemnietwordtgereinigd,kunnen
ergeringehoeveelhedenmelksamenmet
hetwaterwordenafgegeven.
B
Verbrandingsgevaar!
Hetmelksysteem4bwordtzeer
warm.Laatditnagebruikeerst
afkoelenalvorenshetaanteraken.
Demachinemoetklaarzijnvoorgebruik.
Plaatseenkopjeofglasonderdeuitloop4.
Raakhetsymbool“specialedranken”zo
vaakaantotophetdisplayheet water
verschijnt.
Steldemaatvanhetkopjeindooraanra-
king van D.
Raak Caanomdeafnamete
starten.
F
Gaalsvolgttewerkalsdemelding
Melkslang verwijderen a.u.b.verschijnt:
Trekhetmelkslangetje4c los en raak
Copnieuwaan.
Erstroomtwarmwateruitdeuitloop4.
F
Door Copnieuwaante
rakenkandeafnamevoortijdig
wordengestopt.
Warme melk *
Leeseersthethoofdstuk“Bereidingmet
melk”enneemditinacht.
Daarna:
Raakhetsymbool“specialedranken”zo
vaakaantotophetdisplayWarme melk
verschijnt.
Steldemaatvanhetkopjeindooraanra-
king van D.
Raak Caanomdeafnamete
starten.
Erstroomtwarmwateruitdeuitloop4.
F
Door Copnieuwaante
rakenkandeafnamevoortijdig
wordengestopt.
Americano *
Zeteenvoorverwarmdkopjeonderde
uitloop4.
Raakhetsymbool“specialedranken”zo
vaakaantotophetdisplayAmericano
verschijnt.
Voerinstellingenzoalsmaatvanhet
kopjeensterkteuitzoalsbeschrevenin
hethoofdstuk“Bereidingvankoffie”.
Raak Caanomdeafname
testarten.
Dekoffiewordtgezetenstroomtvervolgens
inhetkopje.
63
nl
Drankbereiding
F
Door Copnieuwaante
rakenkandeafnamevoortijdig
wordengestopt.
Flat White *, Kleiner Brauner * of
Cafe cortado *
Leeseersthethoofdstuk“Bereidingmet
melk”enneemditinacht.
Daarna:
Plaatseenkopjeofglasonderdeuitloop4.
Raakhetsymbool“specialedranken”zo
vaakaantotFlat White, Kleiner Brauner of
Cafe cortadoophetdisplayverschijnt.
Voerinstellingenzoalsmaatvanhet
kopjeensterkteuitzoalsbeschrevenin
hethoofdstuk“Bereidingvankoffie”.
Raak Caanomdeafname
testarten.
Eerstwordtermelkinhetkopjeofglas
gegoten.Vervolgenswordtdekoffiegezet
enstroomtdezeinhetkopjeofhetglas.
F
Door Céénkeeraante
rakenkandemelk-ofkoffieafname
voortijdigwordengestopt.Door
Ctweekeeraanteraken
stoptdecompleteafname.
Kanfunctie *
Plaatseenkanonderdeuitloop4.
Raakhetsymbool“specialedranken”zo
vaakaantotophetdisplayKanfunctie
verschijnt.
SteldooraanrakingvanH de
koffiesterktein.
SteldooraanrakingvanD de hoeveel-
heid(4of6kopjes)in.
Raak Caanomdeafnamete
starten.
Dekoffiewordtgezetenstroomtvervolgens
indekan.
F
Door Copnieuwaante
rakenkandeafnamevoortijdig
wordengestopt.
Bereiding met gemalen koffie
Dezevolautomatischeespressomachine
kanookmetgemalenkoffie(geenoplos-
koffie)wordengebruikt.
F
Bijdebereidingmetgemalenkoffie
zijndeinstellingenvoordekoffies-
terkte,debereidingvantweekopjes
tegelijkenaromaDoubleShotniet
beschikbaar.
Demachinemoetklaarzijnvoorgebruik.
Zeteenvoorverwarmdkopjeonderde
uitloop4.
Selecteereendrankmetalleenkoffieof
metkoffieenmelkdooraanrakingvan
hetdesbetreffendesymbool.
Raak HzovaakaantotdatKoffielade
ophetdisplayverschijnt.
Opendekoffielade12.
Gebruikmaximaal2afgestrekenmaat-
schepjeskoffiemaling.
F
Let op!
Gebruikgeenkoebonenof
oploskoe.
Sluitdekoffielade12.
Raak Caanomdeafnamete
starten.
Dekoffiewordtgezetenstroomtvervolgens
inhetkopje.
F
Door Copnieuwte
bedienen,kandeafnamevoortijdig
wordengestopt.
64
nl Menu
Instellen van de maalfijnheid
Metdedraaischakelaar11voordemaalfijn-
heidkuntudegewenstefijnheidvande
koffiemalinginstellen.
F
Let op!
Versteldemaalfijnheiduitsluitend
bijlopendmaalwerk!Anderskande
machinebeschadigdraken.
A
Gevaar voor letsel!
Grijpnietinhetmaalwerk.
Steldedraaischakelaar11bijlopend
maalwerkinopeenfijnerekoffiemaling
(a:draaientegendewijzersvandeklok
in)ofopeengroverekoffiemaling(b:
draaienmetdewijzersvandeklokmee).
a b
F
Denieuweinstellingispasmerkbaar
vanafdetweedekopkoffie.
F
Stelbijdonkergebrandeboneneen
fijnere,bijlichtereboneneengrovere
maalfijnheidin.
Menu
Hetmenuisbedoeldvoorhetindividueel
wijzigenvaninstellingen,voorhetoproepen
vaninformatieenvoorhetstartenvan
processen.
Openhetmenudooraanrakingvan
A.
Ophetdisplayverschijnendeverschillende
instelmogelijkheden,denavigatiesymbolen
lichtenop.Deactueleinstellingwordtop
hetdisplaygemarkeerd.
Navigatie in het menu:
I =omlaagnavigeren
B =bevestigen/opslaan
F =teruggaan
A =menuopenen/menuverlaten
F
Door aanraking van Iworden
instel-ofkeuzemogelijkhedenin
terugkerendevolgordeweergegeven.
Nadathetonderstemenupuntis
bereikt,verschijnthetbovenste
menupuntweer.
Bijvoorbeeld:
Koffietemperatuurmax.instellen:
Raak Aaan.Hetmenuwordt
geopend.
Raak Izovaakaan,tot
Koffietemperatuurophetdisplay
verschijnt.
Raak Baan,zodatbijv.hoog
verschijnt.
Raak Izovaakaan,totmax.ophet
displayverschijnt.
Raak Baanomopteslaan.Ophet
displayverschijntdebevestiging.
HetmenupuntKoffietemperatuur
verschijnt.
Raak Faanomhetmenuteverlaten.
De volgende instellingen kunnen
worden uitgevoerd:
Reiniging en verzorging
Hetstartenvanspeciale
serviceprogramma’s.
Er kan Melksysteem reinigen,Ontkalken,
Reinigenofcalc‘nClean geselecteerd
worden.
SelecteermetIhetgewenste
programmaenbevestigmetB.
Raak Caanomhetprogramma
testarten.
F
Belangrijk:Neemabsoluuthet
hoofdstuk“Serviceprogramma’s”
inacht.
65
nl
Menu
Info serviceprogramma’s
(afhankelijkvanhetmachinetype)
Weergavevanhetaantaldrankendatnog
kanwordenafgenomen,voordatereen
serviceprogrammamoetwordenuitgevoerd.
LaatmetI Reinigen na --- cof
Ontkalken na --- cweergeven.
VerlaatdeweergavemetF.
F
Detellerlooptomtechnischeredenen
nietprecies“ophetkopjeaf”.
Verhouding koffie-melk
Deaffabriekingesteldemengverhouding
koffie/melkkaninmeerderestappen
wordenaangepast.
SelecteermetI de drank (alleen
voorkoffiedrankenmetmelk)enbevestig
metB.
SelecteermetIdegewenste
mengverhouding(instellingvanhetmelk-
gedeeltein%)enbevestigmetB.
Deinstellingisopgeslagen.
Voorbeeld:Bijeeningesteldewaarde
van30%wordt30%melken70%koffie
afgegeven.
Favoriet
InhetmenupunktFavorietkunnengeïndivi-
dualiseerdedrankenwordenaangelegdof
gewijzigd.Hetaantalfavorietenisafhanke-
lijkvanhetmodel.
SelecteermetIeennieuwofal
aanwezigprofielenbevestigmetB.
Raakdegewenstedrankaanenbevestig
metB.
Ophetdisplayverschijntafhankelijkvan
dedrankdeselectievoordedrankinstel-
lingen zoals mlofverhouding koffie-melk.
Voerdeselectieuitenbevestigmet
B.
Dedrankisopgeslageninhetprofiel.
Maat kopje instellen
Instellingvandevulhoeveelheidvoor
elkedrankenvoorelkemaatkopje.Deaf
fabriekingesteldevulhoeveelheidkanin
meerderestappenwordenaangepast.
SelecteermetI de drank en
bevestigmetB.
SelecteermetIdegewenstevulhoe-
veelheidenbevestigmetB.
Deinstellingisopgeslagen.
Waterhardheid
Instellingopdeplaatselijkewaterhardheid.
Erkanuitniveau1,2,3,4ofOnthardings-
systeemwordengekozen.Devoorafinge-
steldewaterhardheidisniveau4.
SelecteermetIdegewenstewater-
hardheidenbevestigmetB.
F
Dejuisteinstellingvandewaterhard-
heidisvanbelang,opdatdemachine
tijdigmeldt,datdezemoetworden
ontkalkt.
Dewaterhardheidkanmetdebijgevoegde
teststrookwordenvastgesteldofbijhet
plaatselijkewaterbedrijfwordennage-
vraagd.StelOnthardingssysteem in als er in
hethuiseenwateronthardingsinrichtingis
geïnstalleerd.
Houddeteststrookkortinhetwateren
leeshetresultaatna1minuutaf.
Niveau Waterhardheid
Duits(°dH) Frans(°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
Auto. uitschakeling
Instellingvandetijdsperiodewaarnade
machinenadelaatstedrankbereidingauto-
matischwordtuitgeschakeld.
Erkunnenwaardenvan15minutentoten
met8uurgeselecteerdworden.Devooraf
ingesteldeperiodeis30minuten.
SelecteermetIdegewenste
tijdsperiodeenbevestigmetB.
66
nl Menu
Koffietemperatuur
Instellingvandetemperatuurvoorkoffieen
warmwater.
Er kan normaal,hoog,ofmax.geselecteerd
worden.Deinstellinggeldtvoorallesoorten
bereiding.
SelecteermetIhetgewenste
temperatuurniveauenbevestigmet
B.
Waterfilter
Instellingofereenwaterfiltergeactiveerd
moetwordenofdatergeenwaterfilter
gebruiktwordt.
Ers kan Nieuw filter activerenofGeen filter
ingezetgeselecteerdworden.
F
Hetgebruikvaneenwaterfilterkan
kalkafzettingenverminderen.
Waterfilterszijnverkrijgbaarindehandel
ofviadeservicedienst(ziehoofdstuk
“Toebehoren”).
F
Belangrijk:Voordatereennieuw
waterfilterkanwordengebruikt,moet
ditwordengespoeld.
Drukhetwaterfilterhiervoorstevigvastin
hetwaterreservoir5 metbehulpvanhet
maatschepje8.
Vulhetwaterreservoirtotdemarkering
max�”metwater.
Verbindhetmelkslangetje4cmethet
melksysteem4b enhetaanzuigbuisje4d.
Heteindevandeaanzuigbuis4d in de
afdruipplaat17bsteken.
Raak AaanenselecteerWaterfilter
metbehulpvanI.
Raak BaanenselecteerNieuw filter
activerenmetbehulpvanI.
Maakdelekschaalleegenplaatsdeze
terug.
BevestigmetB.
Hetwaterstroomtnudoorhetfilteromditte
spoelen.
Vervolgensdelekschaallegenen
terugplaatsen.
Demachineisweerklaarvoorgebruik.
F
Doorhetspoelenvanhetfilteris
tegelijkertijddeinstellingvoorde
weergave“Waterfilter vervangen”
geactiveerd.
Nadezeweergaveoftenminstena
2maandenishetlterverbruikt.Om
hygiënischeredenenenomverkal-
king(enschadeaandemachine)te
voorkomen,dientuhetlterindat
gevaltevervangen.
Alsergeennieuwfilterwordtingezet,moet
deinstellingGeen filter ingezetgeselecteerd
enmetBbevestigdworden.
F
Alsdemachinelangeretijdnietwordt
gebruikt(bijv.vakantie),moethet
ingezettefiltervoorgebruikvande
machinewordengespoeld.Neem
hiervooreenvoudigwegeenkopje
warmwateraf.
Talen
Instellingvandetaalwaarindedisplaytek-
stenwordenweergegeven.
SelecteermetIdegewenstetaalen
bevestigmetB.
Vorstbeveiliging
Serviceprogrammaombeschadigingdoor
vorsttijdenstransportenopslagtevoor-
komen.Demachinewordthierbijvolledig
geleegd.
F
Demachinemoetklaarzijnvoor
gebruikenhetwaterreservoir5 moet
gevuldzijn.
Raak Caanomhetprogramma
testarten.
67
nl
Verzorgingendagelijksereiniging
Verwijderhetwaterreservoir.Demachine
leegthetsysteemvanleidingenautoma-
tischenwordtuitgeschakeld.
Maakhetwaterreservoir5 en de
lekschaal 17leeg.
Toetstonen
In-ofuitschakelenvandetonenbijhet
aanrakenvanhetbedieningsveld.
BevestigdekeuzemetB.
SelecteermetI Toetstonen aanof
Toetstonen uitenbevestigmetB.
Info drankafname
(afhankelijkvanhetmachinetype)
Weergavevanhetaantaldrankendatsinds
deinbedrijfstellingisbereid.
VerlaatdeweergavemetF.
Fabrieksinstellingen
Terugzettenvanalleeigeninstellingenop
deuitleveringstoestand.
Raak Caanomalleeigeninstel-
lingentewissen.
Verzorging en
dagelijkse reiniging
E
Gevaar voor elektrische schok!
Trekvóórdereinigingdenetstekker
uithetstopcontact.Dompelde
machinenooitonderinwater.
Gebruikgeenstoomreiniger.
Veegdebehuizingschoonmeteen
zachte,vochtigedoek.
Reinighetbedieningspaneelmeteen
microvezeldoekje.
Gebruikgeenreinigingsmiddelendie
alcoholofspiritusbevatten.
Gebruikgeenschurendedoekenof
schurendereinigingsmiddelen.
Verwijderrestenvankalk,koffie,melk,
reinigings-enontkalkingsoplossingen
altijdonmiddellijk.Doorzulkerestenkan
ercorrosieoptreden.
Nieuwesponsdoekjeskunnenzouten
bevatten.Zoutenkunnenroestaanhet
edelstaalveroorzaken,wasdededoeken
daaromvoorgebruikgrondiguit.
Trek de lekschaal 17metkoffiedikreser-
voir 17cnaarvoreneruit.Verwijderde
afdekplaat17aenhetlekrooster17b.
Maakdelekschaalenhetkoffiedikreser-
voirleegenreinigdeze.
Wasdebinnenkantvandemachine
(opnameschaal)endekoffielade(niet
uitneembaar)uit.
Demonteerdevlotter17d en reinig deze
meteenvochtigedoek(afhankelijkvan
hetmachinetype).
L
Plaatsdevolgendeonderdelenniet in
de vaatwasser:
afdekplaatvandelekschaal17a,deksel4a,
zetgroep14,waterreservoir5enaroma-
deksel 10.
M
Devolgendeonderdelenzijngeschikt
voordevaatwasser:
lekschaal 17,lekrooster17b,koffiedikre-
servoir 17c,maatschepje8 en bovensteen
onderstegedeeltevanhetmelksysteem4b.
F
Belangrijk: lekschaal 17enkoffiedik-
houder 17cmoetendagelijksworden
geleegdenschoongemaaktom
afzettingentevoorkomen.
68
nl Verzorgingendagelijksereiniging
F
Alsdemachineinkoudetoestand
wordtingeschakeldofnaafnamevan
koffiewordtuitgeschakeld,wordtde
machineautomatischgespoeld.Zo
reinigthetsysteemzichzelf.
F
Belangrijk:Alsdemachinelangere
tijd(bijv.vakantie)nietwordtgebruikt,
moetdecompletemachineinclusief
melksysteem4benzetgroep14
grondigwordengereinigd.
Melksysteem reinigen
A
Reinighetmelksysteem4b na elke
bereidingmetmelk!
F
Hetmelksysteem4b wordtdirectna
debereidingvaneenmelkhoudende
drankautomatischgereinigdmet
eenkortestraalstoom.Vooreen
bijzondergrondigereinigingkanhet
melksysteem4b automatischmethet
programma“Melksysteem reinigen”
wordengereinigd(ziehoofdstuk
“Serviceprogramma’s–Melksysteem
reinigen”).
Handmatig reinigen
B
Gevaar voor verbranding!
Hetmelksysteem4bwordtzeer
warm.Laatditnagebruikeerst
afkoelenalvorenshetaanteraken.
Haalhetmelksysteem4bvoorhetreinigen
uitelkaar:
Schuifdeuitloop4helemaalnaar
beneden.
Haalhetdeksel4aernaarvorentoeaf
entrekhetmelkslangetjelos.
Trekhetmelksysteem4brechtnaar
voreneruit.
Haalhetbovensteenonderstegedeelte
vanhetmelksysteem4buitelkaar.
Koppelhetmelkslangetjeenhetaanzuig-
buisjelos.
Reinigdeafzonderlijkeonderdelenmet
zeepsopeneenzachtedoek.
Spoelalleonderdelenmetschoonwater
endroogdezevervolgensaf.
F
Hetbovensteenonderstegedeelte
vanhetmelksysteem4balsmede
hetmelkslangetje4cenhetaanzuig-
buisje4dkunnenookindevaat-
wasserwordengedaan.
Zetdeafzonderlijkeonderdelenweerin
elkaar.
Plaatshetmelksysteem4bweer recht
vanvorenindemachine.
Brenghetdeksel4aweeraan.
69
nl
Serviceprogramma’s
Zetgroep reinigen (afbeelding G)
F
Zietevensdebeknoptehandleiding
inhetopbergvak16.
Aanvullendophetautomatischereinigings-
programmadientdezetgroep14regelmatig
tewordenverwijderdomdezetereinigen.
Schakeldemachinecompleetuitmetde
netschakeaar1 J.
Open de deur 13 vandezetgroep.
Schuifderodevergrendeling14a aan de
zetgroep14helemaalnaarlinks.
Drukdeuitwerphendel15helemaal
omlaag.Dezetgroepwordtlosgemaakt.
Houddezetgroep14vastindeuitspa-
ringenvoordevingersentrekhemer
voorzichtiguit.
F
Belangrijk:Reinigdezetgroep
zonderafwasmiddelendoedezeniet
indevaatwasser.
Verwijderhetdeksel14bvandezetgroep
enreinigdezetgroep14 grondig onder
stromendwater.
Reinigdezeefvandezetgroepgrondig
onderdewaterstraal.
Reinigdebinnenkantvandemachine
grondigmeteenvochtigedoek,verwijder
eventueelaanwezigekoffieresten.
Laatdezetgroep14endebinnenkant
vandemachinedrogen.
Plaatshetdeksel14bweeropde
zetgroepenschuifdezetgroep14totaan
deaanslagindemachine.
Duwdeuitwerphendel15helemaal
omhoog.
Schuifderodevergrendeling14a hele-
maalnaarrechtsensluitdedeur13.
Serviceprogramma’s
F
Zietevensdebeknoptehandleiding
inhetopbergvak16.
Inbepaaldetijdsintervallenverschijntna
vooraankondiginginhetdisplay3of
Ontkalken nodigof
Reinigen nodigof
calc‘nClean nodig.
Demachinemoetonmiddellijkmethetdesbe-
treffendeprogrammagereinigdofontkalkt
worden.Naarkeuzekunnendeprocessen
Ontkalken en Reinigendoordefunctie
calc‘nCleanwordensamengevat(ziehoofd-
stuk“calc‘nClean”).Alshetserviceprogramma
nietvolgensdeaanwijzingenwordtuitge-
voerd,kandemachinebeschadigdraken.
F
Belangrijk:alshetapparaatniet
bijtijdswordtontkalkt,verschijnt
Ontkalken nodig. Apparaat wordt spoedig
geblokkeerd --> 3 sec. menu indrukken.
Voerhetontkalkenonmiddellijk
volgensdeinstructiesuit.Alshetappa-
raatgeblokkeerdis,kanhetpasnahet
ontkalkenweerwordenbediend.
F
Let op!
Gebruikbijelkserviceprogramma
ontkalkings-enreinigingsmiddelen
volgensdegebruiksaanwijzing.
Onderbreekhetserviceprogrammain
geen geval!
Drinkdevloeistoenniet!
Gebruiknooitazijn,middelenopbasis
vanazijn,citroenzuurofmiddelenop
basisvancitroenzuur!
Doenooitontkalkingstabsof
andereontkalkingsmiddeleninde
koelade12!
70
nl Serviceprogramma’s
Verwijdervóórdestartvanhetdesbetref-
fendeserviceprogramma(ontkalken,
reinigenofcalc‘nClean)dezetgroep,reinig
dezevolgensdeaanwijzingenenzetdeze
weerterug.
Speciaal ontwikkelde en geschikte
ontkalkings- en reinigingstabs zijn
verkrijgbaar in de handel, alsmede
via de servicedienst (zie hoofdstuk
“Toebehoren”)�
Melksysteem reinigen
Duur:ca.1minuut.
OpenhetmenumetA.
SelecteermetI Reiniging en
verzorgingenbevestigmetB.
SelecteermetI Melksysteem reinigen
enbevestigmetB.
Raak Caanomhetprogramma
testarten.
Ophetdisplay3zietudenodige
aanwijzingen:
Zeteenleegglasonderdeuitloop4 en
hanghetuiteindevanhetaanzuigbuisje
4dinhetglas.
Raak Caan.Hetmelksysteem
wordtnuautomatischgereinigd.
Maakhetglasvervolgensleegenreinig
hetaanzuigbuisje4d.
Reinighetmelksysteemdaarnaastregel-
matighandmatig(vaatwasserofmetde
hand).
Ontkalken
Duur:ca.30minuten.
Debalkonderinhetdisplaygeeftaanhoe
verhetprocesgevorderdis.
F
Alsereenwaterfilterinhetwater-
reservoir 5aanwezigis,moetudit
altijdeerstverwijderenalvorenshet
serviceprogrammatestarten.
OpenhetmenumetA.
SelecteermetI Reiniging en
verzorgingenbevestigmetB.
SelecteermetI Ontkalken en
bevestigmetB.
Raak Caanomhetprogramma
testarten.
Ophetdisplay3zietudenodige
aanwijzingen:
Maak de lekschaal 17leegenzetdeze
weerterug.
F
DeaanwijzingZo nodig waterfilter
uitnemen ¢startwordtweergegeven.
Verwijderhetwaterfilterenraak
Copnieuwaan.
Vullauwwarmwaterinhetlegewater-
reservoir 5totaandemarkering“0,5 l”
enloshierin1Siemensontkalkingstab
TZ80002op.
Raak Caan.
Zeteenkommeteeninhoudvan0,5l
onderdeuitloop4.
Hanghetuiteindevanhetaanzuigbuisje
4dindekom.
Raak Caan.
Hetontkalkingsprogrammalooptnuca.
20minuten.
F
Alserteweinigontkalkingsoplossing
inhetwaterreservoir5zit,verschijnt
demeldingOntkalker bijvullen ¢start.
Vulontkalkingsoplossingbijenraak
opnieuwCaan.
Spoelhetwaterreservoir5envulditmet
verswatertotaandemarkering“max”.
Plaatshetfilterterug(alsueenfilter
gebruikt).
Raak Caan.
71
nl
Serviceprogramma’s
Hetontkalkingsprogrammalooptnu
ca.1minuutwaarbijdemachinewordt
gespoeld.
Maak de lekschaal 17leegenzetdeze
weerterug.
F
Let op:Veegdemachinemeteen
zachte,vochtigedoekafomresten
vandeontkalkingsoplossingdirect
teverwijderen.Bijzulkerestenkan
ercorrosieoptreden.Nieuwespons-
doekjeskunnenzoutenbevatten.
Zoutenkunnenroestaanhetedel-
staalveroorzaken,wasdedoekjes
daaromvóórgebruikgrondiguit.
Reinighetaanzuigbuisje4d van de
uitloopgrondig.
Demachineisklaarmetontkalkenenweer
klaarvoorgebruik.
Reinigen
Duur:ca.9minuten.
Debalkonderinhetdisplaygeeftaanhoe
verhetprocesgevorderdis.
OpenhetmenumetA.
SelecteermetI Reiniging en
verzorgingenbevestigmetB.
SelecteermetI Reinigenenbevestig
metB.
Raak Caanomhetprogramma
testarten.
Ophetdisplay3zietudenodige
aanwijzingen:
Maak de lekschaal 17 leegenzetdeze
weerterug.
Opendekoffielade12.
DoeereenreinigingstabvanSiemensin
ensluitdelade12.
Raak Caan.
Hetreinigingsprogrammalooptnuca.
7minuten.
Maak de lekschaal 17 leegenzetdeze
weerterug.
Demachineisklaarmetreinigenenweer
klaarvoorgebruik.
calc‘nClean
Duur:ca.43minuten.
calc‘nCleancombineertdeafzonderlijke
functiesOntkalkenenReinigen.
Alsdebeideprogramma’svlaknaelkaar
uitgevoerdmoetenworden,steltdevolauto-
matischeespressomachineautomatischdit
serviceprogrammavoor.
Debalkonderinhetdisplaygeeftaanhoe
verhetprocesgevorderdis.
F
Alsereenwaterfilterinhetwater-
reservoir 5aanwezigis,moetudit
altijdeerstverwijderenalvorenshet
serviceprogrammatestarten.
OpenhetmenumetA.
SelecteermetI Reiniging en
verzorgingenbevestigmetB.
SelecteermetI calc‘nClean en
bevestigmetB.
Raak Caanomhetprogramma
testarten.
Ophetdisplay3zietudenodige
aanwijzingen:
Maak de lekschaal 17 leegenzetdeze
weerterug.
Opendekoffielade12.
DoeeenSiemensreinigingstabindelade
12ensluitdelade.
Raak Caan.
F
DeaanwijzingZo nodig waterfilter
uitnemen ¢startwordtweergegeven.
Verwijderhetwaterfilterenraak
Copnieuwaan.
Vulhetlegewaterreservoir5totde
markering“0,5 l”metlauwwarmwater
enloshierin1Siemensontkalkingstab
TZ80002op.
Raak Caan.
Zeteenkommeteeninhoudvanmin.1l
onderdeuitloop4.
Hanghetuiteindevanhetaanzuigbuisje
4dindekom.
Raak Caan.
Hetontkalkingsprogrammalooptnuca.
28minuten.
72
nl Tipsvoorhetbesparenvanenergie
F
Alserteweinigontkalkingsoplossing
inhetwaterreservoir5zit,verschijnt
demeldingOntkalker bijvullen ¢start.
Vulontkalkingsoplossingbijenraak
opnieuwCaan.
Spoelhetwaterreservoir5envulditmet
verswatertotdemarkering“max”.
Plaatshetfilterterug(alsueenfilter
gebruikt).
Raak Caan.
Hetontkalkingsprogrammalooptnunogca.
1minuutdoor,vervolgenshetreinigingspro-
grammaca.7minutenwaarbijdemachine
wordtgespoeld.
Maak de lekschaal 17 leegenzetdeze
weerterug.
F
Belangrijk:Veegdemachinemet
eenzachte,vochtigedoekafom
restenvandeontkalkingsoplossing
directteverwijderen.Doorzulke
restenkanercorrosieoptreden.
Nieuwesponsdoekjeskunnenzouten
bevatten.Zoutenkunnenroestaan
hetedelstaalveroorzaken,wasde
doekjesdaaromvóórgebruikgrondig
uit.Reinighetaanzuigbuisje4d van
deuitloopgrondig.
Demachineisklaarmetontkalkenenweer
klaarvoorgebruik.
F
Belangrijk:Gabijonderbrekingvan
eenserviceprogramma,bijv.door
stroomuitval,alsvolgttewerk:
Spoelhetwaterreservoir5envulditmet
verswatertotaandemarkering“max”.
Raak Caan.
Hetapparaatwordtomveiligheidsredenen
ca.2minutenlangdoorgespoeld.
Maak de lekschaal 17 leegenzetdeze
weerterug.
Hetafgebrokenserviceprogrammamoet
opnieuwwordengestart.
Tips voor het besparen van
energie
Alsdevolautomatischeespressomachine
nietwordtgebruikt,moetdemachinemet
denetschakelaar1 Jaandevoorkant
vandemachinewordenuitgeschakeld.
Steldeautomatischeuitschakelingin
hetmenuonderAuto. uitschakeling in op
15minuten.
Onderbreekdeafnamevankoffieof
melkschuimindienmogelijkniet.Het
voortijdigonderbrekenleidttoteen
verhoogdenergieverbruikentotsneller
vollopenvandelekschaal.
Ontkalkdemachineregelmatigom
kalkafzettingentevoorkomen.Kalkresten
leidentoteenhogerenergieverbruik.
Vorstbeveiliging
F
Let op!
Ombeschadigingdoorvorsttijdens
transportenopslagtevoorkomen,
moetdemachineeerstvolledig
geleegdworden.
Ziehoofdstuk“Menu–Vorstbeveiliging”.
Bewaren van toebehoren
Devolautomatischeespressomachineheeft
specialevakkenvoorhetmaatschepjeen
debeknoptehandleiding.
Verwijder,omhetmaatschepje8te
bewaren,hetwaterreservoir5enplaats
hetmaatschepjeindevoorgevormde
uitsparing7.
Open,omdebeknoptehandleidingte
bewaren,hetdeurtjevandezetgroep13
ensteekdebeknoptehandleidinginhet
daarvoorbestemdevak16.
73
nl
Toebehoren
Toebehoren
Onderstaandtoebehorenisindehandelen
viadeservicedienstverkrijgbaar:
Toebehoren Bestel nummer
handel/servicedienst
Reinigingstabs TZ80001/00311807
Ontkalkingstabs TZ80002/00576693
Waterfilter TZ70003/00575491
Verzorgingsset TZ80004/00576330
Melkreservoirmet
“freshLock”deksel
TZ80009N/00576166
Afval
J
Gooiverpakkingsmateriaalopeen
milieuvriendelijkemanierweg.Dit
apparaatisgekenmerktinovereen-
stemmingmetdeEuropeserichtlijn
2012/19/EUbetreffendeafgedankte
elektrischeenelektronischeappara-
tuur(wasteelectricalandelectronic
equipment–WEEE).Derichtlijn
geefthetkaderaanvoordeindeEU
geldigeterugnemingenverwerking
vanoudeapparaten.Raadpleeguw
gespecialiseerde handelaar voor
degeldendevoorschrifteninzake
afvalverwijdering.
Garantievoorwaarden
Voorditapparaatgeldendegarantie-
voor-waardendiewordenuitgegevendoor
devertegenwoordigingvanonsbedrijfin
hetlandvanaankoop.Deleverancier,bij
wieuhetapparaatheeftgekocht,geeft
uhierovergraagmeerinformatie.Om
aanspraaktemakenopdegarantieheeft
ualtijduwaankoopbewijsnodig.
Wijzigingenvoorbehouden.
74
nl Zelfeenvoudigeproblemenverhelpen
Zelf eenvoudige problemen verhelpen
Probleem Oorzaak Oplossing
Sterkwisselendekoffie-of
melkschuimkwaliteit.
Demachineisverkalkt. Demachinevolgensde
gebruiksaanwijzingontkalken.
Erkangeentheewater
wordengenomen.
Hetmelksysteemofde
opnamevanhetmelksys-
teemisverontreinigd.
Hetmelksysteemofdeopname
reinigen(ziehoofdstuk“Melksys-
teemreinigen”).
Teweinigofgeen
melkschuimofhetmelk-
systeemzuigtgeenmelk
aan.
Hetmelksysteemofde
opnamevanhetmelksys-
teemisverontreinigd.
Hetmelksysteemofdeopname
reinigen(ziehoofdstuk“Melksys-
teemreinigen”).
Ongeschiktemelk. Geengekooktemelkgebruiken.
Koudemelkmeteenvetgehalte
vanminstens1,5%gebruiken.
Hetmelksysteemisniet
juistinelkaargezet.
Bevochtighetbovensteen
onderstegedeelteenzethet
systeeminelkaar.
Demachineisverkalkt. Demachinevolgensde
gebruiksaanwijzingontkalken.
Depersoonlijkingestelde
vulhoeveelheidwordtniet
bereikt,dekoffiedruppelt
alleenmaarofstroomt
helemaalnietmeer.
Demaalfijnheidistefijn.
Degemalenkoffieistefijn.
Maalfijnheidgroverinstellen.
Groverekoffiemalinggebruiken.
Demachineissterk
verkalkt.
Demachinevolgensde
gebruiksaanwijzingontkalken.
Koffieheeftgeen“crème”. Koffiesoortnietgeschikt. Koffiesoortmeteenhoger
percentagerobustabonen
gebruiken.
Debonenzijnnietmeer
brandvers.
Versebonengebruiken.
Demaalfijnheidis
nietafgestemdopde
koffiebonen.
Maalfijnheidfijnerinstellen.
Dekoffieiste“zuur”. Demaalfijnheidistegrof
ingesteldofdekoffiemaling
istegrof.
Maalfijnheidfijnerinstellenof
fijnerekoffiemalinggebruiken.
Koffiesoortnietgeschikt. Donkerdergebrandesoort
gebruiken.
Dekoffieiste“bitter”. Demaalfijnheidis te fijn
ingesteld of dekoffiemaling
istefijn.
Maalfijnheidgroverinstellenof
groverekoffiemalinggebruiken.
Koffiesoortnietgeschikt. Anderekoffiesoortgebruiken.
Bel de hotline als u de problemen niet kunt verhelpen!
De telefoonnummers staan op de laatste pagina’s van de gebruiksaanwijzing�
75
nl
Zelfeenvoudigeproblemenverhelpen
Probleem Oorzaak Oplossing
Dekoffiesmaakt
“verbrand”.
Te hoge
bereidingstemperatuur
Temperatuurreduceren,
ziehoofdstuk
“Menu–Koffietemperatuur”.
Demaalfijnheidistefijn
ingesteldofdekoffiemaling
istefijn.
Maalfijnheidgroverinstellenof
groverekoffiemalinggebruiken.
Koffiesoortnietgeschikt. Anderekoffiesoortgebruiken.
Hetwaterfilterblijft
nietvastzitteninhet
waterreservoir.
Hetwaterfilterisniet
correctbevestigd.
Waterfilterstevigenrechtnaar
benedenindereservoiraanslui-
tingdrukken.
Hetkoffiedikisniet
compactentenat.
Demaalfijnheidistefijnof
tegrofingesteld,oferis
nietgenoegkoffiemaling
gebruikt.
Maalfijnheidgroveroffijner
instellen,of2afgestreken
maatschepjeskoffiemaling
gebruiken.
Lekwateropbinnenzijde
machinebodembijverwij-
derdelekschaal.
Lekschaaltevroeg
verwijderd.
Lekschaal pas enkele seconden
nadelaatstedrankbereiding
wegnemen.
Display-indicatie
Bonenreservoir vullen
a.u.b.
ondanks gevuld
bonenreservoirof
maalwerkmaaltgeen
koffiebonen.
Bonenvallennietinhet
maalwerk(tevettebonen).
Lichttegenhetbonenreservoir
tikken.Eventueeleenander
soortkoffiegebruiken.Het
bonenreservoirleegmaken
enmeteendrogedoek
schoonvegen.
Display-indicatie
Lekschaal legen a.u.b.
ondankslegelekschaal.
Bijeenuitgeschakeld
apparaatwordthetlegen
nietherkend.
Schakelhetapparaatin,
verwijderdelekschaalenplaats
dezeterug.
De lekschaal is
verontreinigd.
Reinigdelekschaalgrondig.
Display-indicatie
Water zonder koolzuur
bijvullen of filter vervangen
Waterreservoirisonjuist
aangebracht.
Brenghetwaterreservoirjuist
aan.
Koolzuurhoudendwaterin
hetwaterreservoir.
Vulhetwaterreservoirmet
schoonleidingwater.
Vlotterinhetwaterreser-
voirzitvast.
Verwijderhetreservoirenreinig
ditgrondig.
Nieuwwaterfilterniet
volgensdegebruiksaanwij-
zinggespoeld.
Spoelhetwaterreservoirvolgens
degebruiksaanwijzingenneem
hetingebruik.
Erzitluchtinhetwater-
filter.
Dompelhetwaterfilterzolang
onderinwatertotergeenlucht-
bellenmeerontsnappen.Breng
hetfilterhiernaweeraan.
Waterfilteroud. Plaatseennieuwwaterfilter.
Bel de hotline als u de problemen niet kunt verhelpen!
De telefoonnummers staan op de laatste pagina’s van de gebruiksaanwijzing�
76
nl Technische gegevens
Probleem Oorzaak Oplossing
Display-indicatie
Zetgroep reinigen
en terugplaatsen a.u.b.
Verontreinigdezetgroep. Zetgroepreinigen.
Teveelkoffiemalinginde
zetgroep.
Zetgroepreinigen.Maximaal
2afgestrekenmaatschepjes
koffiemalinggebruiken.
Hetmechanismevande
zetgroepbeweegtstroef.
Zetgroepreinigen(zie
hoofdstuk“Verzorgingen
dagelijksereiniging”).
Display-indicatie
Machine opnieuw starten
Apparaattewarm. Laathetapparaatafkoelen.
Verontreinigdezetgroep. Reinigdezetgroep.
Display-indicatie
Apparaat niet voldoende
ontkalkt. Procedure
herhalen
Onjuisteofonvoldoende
ontkalkerofapparaatvoor-
dienovermatigverkalkt.
Ontkalkingsprogrammaopnieuw
uitvoeren.
Display-indicatie
Apparaat laten afkoelen
Hetapparaatisteheet. Schakelhetapparaat
30minutenuit.
Display-indicatie
Storing
Bel de hotline a.u.b.
Ertreedteenfoutinde
machineop.
Beldehotline.
Bel de hotline als u de problemen niet kunt verhelpen!
De telefoonnummers staan op de laatste pagina’s van de gebruiksaanwijzing�
Technische gegevens
Elektrischeaansluiting(spanning–frequentie) 220-240V–50/60Hz
Aangeslotenvermogen 1500W
Maximalepompdruk,statisch 15bar(TE651..,TE653..,TE654..)
19bar(TE655..,TE657..)
Maximalecapaciteitwaterreservoir(zonderfilter) 1,7l
Maximalecapaciteitbonenreservoir ~300g
Lengtenetsnoer 100cm
Afmetingen(hxbxd) 385x301x458mm
Gewicht,leeg 10-12kg
Typemaalwerk keramisch

Documenttranscriptie

en English fr Français 26 nl Nederlands 52 pl Polski 77 cs Čeština 103 ru Pycckий 127 de Deutsch 154 A 2 Included in delivery (see page 5) Contenu de l’emballage (voir page 29) Leveringsomvang (zie pagina 55) Zakres dostawy (patrz strona 80) Součást dodávky (viz strana 106) Объем поставки (см. стр. 130) Lieferumfang (siehe Seite 157) b a c TZ80002 E-Nr. ……… FD… … d e f g* h* i* nl Geachte koffieliefhebber, Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van deze volautomatische espressomachine van Siemens. Deze gebruiksaanwijzing behandelt verschillende varianten van de machine die zich in de details onderscheiden. Neem tevens de bijgevoegde beknopte handleiding in acht. Deze kan in een speciaal opbergvak 16 worden bewaard. Voor het gebruik van deze gebruiksaanwijzing: De omslag van deze gebruiksaanwijzing kunt u vooraan uitklappen. Daar vindt u afbeeldingen van de machine met nummers, waar deze gebruiksaanwijzing steeds naar verwijst. Voorbeeld: zetgroep 14 Display-indicaties en symbolen worden in deze gebruiksaanwijzing eveneens speciaal weergegeven. Zo kunt u herkennen dat het om teksten of symbolen gaat die op de machine worden weergegeven of daarop zijn afgedrukt. Voorbeeld displaytekst: Espresso Voorbeeld bedieningselementen: C 52 Inhoud Bestemming van het apparaat��������������53 Belangrijke veiligheidsinstructies��������53 Leveringsomvang�����������������������������������55 In één oogopslag������������������������������������55 Overzicht – Bedieningselementen��������56 Display�����������������������������������������������������57 Inbedrijfstelling���������������������������������������58 Eigen instellingen “Favoriet” ���������������59 Kinderbeveiliging�����������������������������������59 Drankbereiding���������������������������������������59 Bereiding van koffie...................................61 Bereiding met melk....................................61 Speciale dranken.......................................62 Bereiding met ­gemalen koffie....................63 Instellen van de maalfijnheid.....................64 Menu��������������������������������������������������������64 Verzorging en dagelijkse reiniging�������67 Melksysteem reinigen................................68 Zetgroep reinigen (afbeelding G)..............69 Serviceprogramma’s������������������������������69 Melksysteem reinigen................................70 Ontkalken..................................................70 Reinigen....................................................71 ­calc‘nClean................................................71 Tips voor het besparen van energie�����72 Vorstbeveiliging��������������������������������������72 Bewaren van toebehoren�����������������������72 Toebehoren���������������������������������������������73 Afval���������������������������������������������������������73 Garantievoorwaarden����������������������������73 Zelf eenvoudige problemen verhelpen� 74 Technische gegevens����������������������������76 Bestemming van het apparaat Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Gebruik het apparaat alleen binnenshuis bij kamertemperatuur en tot 2000 m boven de zeespiegel. Bestemming van het apparaat nl Belangrijke veiligheidsinstructies De gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig doorlezen, opvolgen en goed bewaren! Als u dit apparaat aan iemand anders geeft, lever dan ook deze gebruiksaanwijzing mee. Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen jonger dan 8 jaar dienen uit de buurt van het apparaat en het aansluitsnoer te worden gehouden en mogen het apparaat niet bedienen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. 53 nl Belangrijke veiligheidsinstructies W Waarschuwing Gevaar voor elektrische schokken! ■ Het apparaat mag uitsluitend via een conform de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom worden aangesloten. Overtuig u ervan dat het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie conform de elektrotechnische voorschriften is geïnstalleerd. ■ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje. ■ Alleen gebruiken wanneer het aansluitsnoer en het apparaat niet beschadigd zijn. ■ Om gevaren te vermijden, mogen reparaties aan het apparaat, zoals het vervangen van een beschadigd aansluitsnoer, uitsluitend worden uitgevoerd door onze Service. ■ Het apparaat en het aansluitsnoer nooit onderdompelen in water. ■ Bij storingen direct de stekker uit het stopcontact trekken of de netspanning uitschakelen. 54 W Waarschuwing Gevaar door magnetisme! Het apparaat bevat permanente magneten die elektronische implantaten zoals pacemakers, of insulinepompen kunnen beïnvloeden. Dragers van elektronische implantaten dienen een minimumafstand van 10 cm tot het apparaat en bij het wegnemen tot de volgende delen aan te houden: melkreservoir, melksysteem, watertank en zetgroep. W Waarschuwing Verstikkingsgevaar! ■ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen. ■ Bewaar kleine onderdelen op een veilige plaats om te voorkomen dat deze worden ingeslikt. W Waarschuwing Gevaar voor letsel! ■ Grijp niet in het maalwerk. ■ Onjuist gebruik van het apparaat kan letsel tot gevolg hebben. W Waarschuwing Verbrandingsgevaar! ■ Het melksysteem wordt erg warm. Laat dit na gebruik eerst afkoelen alvorens het aan te raken. ■ Na het gebruik kunnen de oppervlakken van het verwarmingselement of de warmhoudplaat nog enige tijd heet zijn. Leveringsomvang nl Leveringsomvang (Afbeelding A op de uitklapbare pagina’s) a b c d e Volautomatische espressomachine Gebruiksaanwijzing Beknopte handleiding Melkslangetje en aanzuigbuisje Teststrookje voor de hardheid van het water f g h i Maatschepje Waterfilter * Melkreservoir met “freshLock” deksel* Ontkalkingstabs* In één oogopslag (Afbeeldingen B, C, D, E, F en G op de uitklapbare pagina’s) 1 2 Netschakelaar J Bedieningsveld (zie de volgende pagina) 3 Display 4 Uitloop (koffie, melk, ­heet water), in de hoogte verstelbaar a) Deksel b) Melksysteem / koffie-uitloop (tweedelig) c) Melkslangetje d) Aanzuigbuisje 5 Verwijderbaar waterreservoir 6 Deksel van waterreservoir 7 Opbergvakje voor maatschepje 8 Maatschepje (aanbrenghulp voor waterfilter) 9 Bonenreservoir 10 Aromadeksel 11 Draaischakelaar voor instelling maalfijnheid 12 Koffielade (koffiemaling / reinigingstab) 13 Deur van zetgroep 14 Zetgroep a) Vergrendeling b) Deksel 15 Uitwerphendel 16 Opbergvak voor beknopte handleiding 17 Lekschaal a) Afdekplaat b) Lekrooster (tweedelig) c) Koffiedikreservoir d) Vlotter 18 Snoeropbergvak 19 Typeplaatje (E.-nr.; FD) * De gebruiksaanwijzing behandelt verschillende varianten. De met een * gemarkeerde posities zijn slechts in bepaalde modellen voorhanden. 55 nl Overzicht – Bedieningselementen Overzicht – Bedieningselementen (Afbeelding B op de uitklapbare pagina’s) FF De volgende symbolen zijn afhankelijk van de bedrijfstoestand van de machine te zien resp. verlicht: start stop Espresso Latte macchiato Espresso macch. Koffie verkeerd Koffie Melkschuim Cappuccino Speciale dranken (zie hoofdstuk „Speciale dranken“). C – Start-Stop-toets I – Selectie omlaag F – Terug menu A – Menu openen G – Afname van twee kopjes tegelijkertijd ok B – Bevestigen / Opslaan H – Koffiesterkte instellen ml D – Maat kopje selecteren R – Favoriet oproepen (kort aanraken) en kinderbeveiliging (ten minste 3 seconden aanraken). 56 Display Netschakelaar J Met de netschakelaar J wordt de machine i­n- of uitgeschakeld. De machine spoelt automatisch als deze wordt in- en uit­geschakeld. De machine spoelt niet wanneer: ■■ deze bij het inschakelen nog warm is. ■■ er vóór het uitschakelen geen koffie werd gezet. De machine is klaar voor gebruik als de symbolen in het bedieningsveld en het display oplichten. Bedieningsveld (tiptoets) In het bedieningsveld kan door aanraking van de symbolen en tekens heel eenvoudig genavigeerd worden. Er klinkt een akoestisch signaal. De signaaltoon kan in- en ­uitgeschakeld worden (zie hoofdstuk “Menu – Toetstonen”). Drankkeuze Door aanraking van het ­desbetreffende symbool wordt de gewenste drank direct ­geselecteerd (zie hoofdstuk “Drankbereiding”). Start / Stop-toets Door aanraking van C wordt de drankbereiding of een serviceprogramma gestart. Door het opnieuw aanraken van C tijdens de drankbereiding wordt de afname voortijdig gestopt. Menu Door aanraking van A wordt het menu opgeroepen, de navigatiesymbolen worden geactiveerd en lichten op. Door aanraking van I, B en F wordt in het menu genavigeerd en wordt er informatie opgeroepen of worden er ­instellingen uitgevoerd (zie hoofdstuk “Menu”). nl Drankopties Door aanraking van H of D wordt de sterkte of hoeveelheid van de drank aangepast, door aanraking van G worden twee kopjes tegelijkertijd toebereid zodra met C de afname wordt gestart (zie hoofdstuk “Drank­bereiding”). “Favoriet” en kinderbeveiliging Door een korte aanraking van R worden gepersonaliseerde dranken opgeroepen (zie hoofdstuk “Eigen instellingen Favoriet”). Als R ten minste 3 seconden lang wordt ingedrukt, wordt de kinderbeveiliging geactiveerd of gedeactiveerd (zie hoofdstuk “Kinderbeveiliging”). Display Op het display worden de geselecteerde dranken en instellingen alsmede meldingen over de bedrijfstoestand weergegeven. Espresso normaal medium Waterreservoir vullen a.u.b. De melding verdwijnt zodra de handeling is uitgevoerd. 57 nl Inbedrijfstelling Inbedrijfstelling Algemeen Vul het waterreservoir uitsluitend met zuiver, koud water zonder koolzuur en het bonenreservoir uitsluitend met geroosterde bonen. Gebruik geen geglaceerde, gekarameliseerde of met andere suikerhoudende additieven behandelde koffiebonen, aangezien deze de zetgroep kunnen verstoppen. Bij deze machine is de hardheid van het water instelbaar. Af fabriek is de machine op waterhardheid 4 ingesteld. Controleer de daadwerkelijke waterhardheid met het meegeleverde teststrookje. Als er een andere waarde dan water­hardheid 4 wordt aangegeven, moet de machine na inbedrijfstelling overeenkomstig geprogrammeerd worden (zie onder hoofdstuk “Menu – Waterhardheid”). Machine in gebruik nemen ■■ Verwijder de beschermende folie. ■■ Zet de volautomatische espressomachine neer op een vlak en voor het gewicht geschikt, watervast oppervlak. ■■ De ventilatiespleten van de machine moeten vrij blijven. FF Belangrijk: Gebruik de machine alleen in vorstvrije ruimten. Als de machine bij temperaturen onder 0° C is getransporteerd of opgeslagen, dient u ten minste 3 uur te wachten alvorens de machine in gebruik te nemen. ■■ Sluit de netstekker (snoeropbergvak 18) aan op het stopcontact. Stel de snoerlengte af door het snoer iets in het vak terug te duwen of verder naar buiten te trekken. Plaats de machine hiervoor bijvoorbeeld met de achterzijde tegen de tafelrand en trek het snoer omlaag of schuif het omhoog. ■■ Klap het deksel van het waterreservoir 6 omhoog. ■■ Verwijder het waterreservoir 5, spoel het reservoir uit en vul het met vers, koud water. Let op de markering “max”. 58 ■■ Breng het waterreservoir 5 in rechte stand aan en druk het helemaal omlaag. ■■ Sluit het deksel van het waterreservoir 6 weer. ■■ Vul het bonenreservoir 9 met koffiebonen. ■■ Schakel de machine in met behulp van de netschakelaar 1 J. Het bedieningsveld en het display worden geactiveerd. Op het display verschijnt de vooraf ingestelde taal waarin de andere displayteksten worden weergegeven. Er zijn meerdere talen beschikbaar. ■■ Raak I zo vaak aan tot de gewenste taal op het display ­gemarkeerd is. Deutsch English Français ■■ Raak C aan om de selectie te bevestigen. De geselecteerde taal is opgeslagen. Het merkenlogo op het display 3 is verlicht. De machine wordt verwarmd en gespoeld, er loopt een beetje water uit de uitloop 4. De machine is klaar voor gebruik als de symbolen op het bedieningsveld en het display oplichten. FF De volautomatische espressomachine is af fabriek geprogrammeerd met de standaardinstellingen voor een optimale werking. De machine wordt na een gekozen tijd automatisch uitgeschakeld (zie hoofdstuk “Menu – Auto. uitschakeling”). Eigen instellingen “Favoriet” FF Als u de machine voor de eerste keer gebruikt, nadat er een onderhoudsprogramma is uitgevoerd of nadat de machine langere tijd niet is gebruikt, dient u de eerste drank niet te drinken aangezien deze nog niet het volle aroma bezit. Drankbereiding Deze volautomatische espressomachine maalt voor elke toebereiding verse koffie. Bewaar de bonen voor een optimale kwaliteit gekoeld en in een afgesloten verpakking. FF FF FF FF Na de inbedrijfstelling van de volautomatische espressomachine wordt pas na afname van enkele kopjes een fijne en stabiele “crème” bereikt. Bij langdurig gebruik kunnen waterdruppels bij de ventilatiespleten ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel. Eigen instellingen “Favoriet” Het aantal favorieten is afhankelijk van het model. Onder het menupunt “Favoriet” kunnen individuele (gepersonaliseerde) dranken worden opgeslagen en gewijzigd (zie hoofdstuk “Menu – Favoriet”). Individuele drank oproepen ■■ Raak R kort aan. ■■ Selecteer een al met eigen instellingen opgeslagen favoriet. ■■ Raak C aan om de afname te starten. Kinderbeveiliging Om kinderen te beschermen tegen verbrandingen kan de machine geblokkeerd worden. ■■ Raak R ten minste 3 seconden aan. Op het display 3 verschijnt een sleutel. De kinderbeveiliging is ­geactiveerd. Nu is er geen bediening meer mogelijk. nl Belangrijk: Vul dagelijks vers, koud water in het waterreservoir 5. Voor een goede werking van de machine moet zich altijd voldoende water in het waterreservoir 5 bevinden. Verwarm kopjes, met name kleine espressokopjes met een dikke wand, voor met bijv. heet water. FF Bij enkele instellingen wordt de koffie in twee stappen toebereid (zie “­aromaDouble Shot”). Wacht a.u.b. tot het proces compleet is afgesloten. Verschillende dranken kunnen heel eenvoudig met een druk op de knop worden toebereid. Drankkeuze Door aanraking van de desbetreffende symbolen wordt de gewenste drank direct ­geselecteerd. De geselecteerde drank wordt door lijnen boven en onder het symbool aangeduid. De naam van de drank en de actueel ingestelde waarden voor koffiesterkte en maat van het kopje worden weergegeven op het display 3. De volgende dranken kunnen geselecteerd worden: Espresso Latte macchiato Espresso macch. Koffie verkeerd Koffie Melkschuim Cappuccino ■■ Raak R ten minste 3 seconden aan. De sleutel op het display 3 verdwijnt weer. De kinderbeveiliging is gedeactiveerd. De machine kan weer als gebruikelijk worden bediend. 59 nl Drankbereiding Door de toets „speciale dranken“ meermaals aan te raken, kunnen na elkaar verschillende dranken worden geselecteerd: Heet water Americano * Warme melk * Flat white * Cafe cortado * Kleiner Brauner * Koffiekan * De met een * gemarkeerde posities zijn slechts in bepaalde modellen voorhanden. Koffiesterkte aanpassen, koffiemaling selecteren Door aanraking van H wordt de sterkte van de koffie individueel ingesteld of de bereiding met koffiemaling wordt geselecteerd. De volgende instellingen zijn mogelijk: zeer mild zeer sterk mild doubleshot sterk normaal doubleshot sterk+ sterk Koffielade ■■ Selecteer de gewenste drank door aanraking van het desbetreffende symbool. ■■ Raak H zo vaak aan tot de gewenste instelling bijv. sterk of Koffielade (zie hoofdstuk “Bereiding met gemalen koffie”) op het display wordt weergegeven. aromaDouble Shot Hoe langer het koffiezetten duurt, des te meer bitterstoffen en ongewenste aroma’s vrijkomen. Hierdoor smaakt de koffie minder goed en wordt minder goed verteerbaar. Voor extra sterke koffie beschikt de machine daarom over een speciale aromaDouble Shot-functie. Nadat de helft van de koffie is gezet, worden er opnieuw koffiebonen gemalen en toebereid, zodat alleen de lekkere en maagvriendelijke aroma’s vrijkomen. FF De functie aromaDouble Shot kan voor alle dranken met min. 35 ml vulhoeveelheid koffie worden ingesteld. Voor kleine drankjes zoals een kleine espresso of bij instelling op G is de functie niet beschikbaar. 60 Maat kopje selecteren Door aanraking van D wordt de vulhoeveelheid van de drank individueel ingesteld. De volgende instellingen zijn mogelijk: groot klein medium ■■ Selecteer de gewenste drank door aanraking van het desbetreffende symbool. ■■ Raak D zo vaak aan, tot de gewenste instelling op het display verschijnt. FF Een pijl of pijlen naast de instelling, bijv. „groot ˆ“ geven aan dat de in de fabriek vooringestelde inhoud (zie hoofdstuk „Menu – Maat kopje instellen“) werd veranderd. Twee kopjes tegelijkertijd Door aanraking van G worden na selectie van een drank met alleen koffie of van een drank met koffie en melk (bij bepaalde machines uitsluitend voor dranken met alleen koffie) twee kopjes tegeljkertijd toebereid zodra de afname met C wordt gestart. De instelling wordt weergegeven op het display. ■■ Selecteer de gewenste drank door aanraking van het desbetreffende symbool. ■■ Raak G aan. ■■ Zet twee voorverwarmde kopjes links en rechts onder de uitloop 4. ■■ Raak C aan om de afname te starten. De geselecteerde drank wordt toebereid en stroomt vervolgens in de beide kopjes. FF De drank wordt in twee stappen (twee maalprocessen) toebereid. Wacht even tot het proces volledig is afgesloten. FF Afhankelijk van het machinetype: De functie “Twee kopjes tegelijkertijd” is alleen beschikbaar voor dranken met alleen koffie, niet voor dranken met koffie en melk. Drankbereiding Bereiding van koffie De machine moet klaar zijn voor gebruik. ■■ Zet een voorverwarmd kopje onder de uitloop 4. ■■ Selecteer de gewenste soort koffie Espresso of Koffie door aanraking van het desbetreffende symbool. Op het display worden de naam van de drank en de actueel ingestelde waarden voor koffiesterkte en maat van het kopje ­weergegeven. medium FF De maat van het kopje en de koffiesterkte kunnen door aanraking van D en H worden gewijzigd. Ga bij selectie van Koffielade te werk zoals beschreven onder “Bereiding met gemalen koffie”. Bijvoorbeeld: ■■ Raak D zo vaak aan totdat groot op het display verschijnt. ■■ Raak H zo vaak aan totdat mild op het display verschijnt. ■■ Raak C aan om de afname te starten. De koffie wordt gezet en stroomt vervolgens in het kopje. FF Door C opnieuw aan te raken kan de afname voortijdig worden gestopt. Bereiding met melk Deze volautomatische espressomachine bezit een geïntegreerd melksysteem. Daarmee kunnen dranken met koffie en melk of melkschuim en warme melk worden toebereid. BB Gevaar voor verbranding! Bovenste en onderste gedeelte van het melksysteem 4b worden zeer warm. Laat het systeem na gebruik eerst afkoelen alvorens het aan te raken. FF Koffie normaal nl Let op! Opgedroogde melkresten zijn moeilijk te verwijderen, daarom na elk gebruik reinigen (zie hoofdstuk “Melksysteem reinigen”). FF Bij de bereiding met melk kunnen fluitende geluiden ontstaan. Deze hebben een technische oorzaak door het melksysteem 4b. FF Door C opnieuw te bedienen, kan de afname voortijdig worden gestopt. De machine moet klaar zijn voor gebruik. Melkslangetje en aanzuigbuisje moeten aangesloten zijn. ■■ Hang het aanzuigbuisje 4d in het melkreservoir. ■■ Zet een voorverwarmd kopje of glas onder de uitloop. Dranken met koffie en melk ■■ Selecteer Espresso macch., Koffie verkeerd, Latte macchiato of Cappuccino door aanraking van het desbetreffende symbool. Op het display worden de naam van de drank en de vooraf ingestelde waarden voor de maat van het kopje en de koffiesterkte weergegeven. 61 nl Drankbereiding FF De maat van het kopje en de koffiesterkte kunnen door aanraking van D en H worden gewijzigd. Ga bij selectie Koffielade te werk zoals beschreven onder “Bereiding met gemalen koffie”. ■■ Raak C aan om de afname te starten. Eerst komt er melk resp. melkschuim in het kopje resp. het glas. Vervolgens wordt de koffie gezet en stroomt deze in het kopje resp. het glas. Door C één keer aan te raken kan de melk- of koffieafname voortijdig worden gestopt; door C twee keer aan te raken stopt de complete afname. Melkschuim ■■ Selecteer melkschuim door aanraking van het symbool. ■■ Stel de maat van het kopje in door aanraking van D. ■■ Raak C aan om de afname te starten. Melkschuim stroomt uit de uitloop. Speciale dranken Door de toets „speciale dranken“ meermaals aan te raken, kunnen na elkaar verschillende dranken worden geselecteerd. Met * gekenmerkte posities zijn alleen aanwezig in bepaalde modellen. Heet water Voordat er warm water wordt afgenomen, moet het melksysteem worden gereinigd en het melkslangetje worden losgetrokken (zie hoofdstuk “Melksysteem reinigen”). Als het melksysteem niet wordt gereinigd, kunnen er geringe hoeveelheden melk samen met het water worden afgegeven. BB Verbrandingsgevaar! Het melksysteem 4b wordt zeer warm. Laat dit na gebruik eerst afkoelen alvorens het aan te raken. 62 De machine moet klaar zijn voor gebruik. ■■ Plaats een kopje of glas onder de uitloop 4. ■■ Raak het symbool “speciale dranken” zo vaak aan tot op het display heet water verschijnt. ■■ Stel de maat van het kopje in door aanraking van D. ■■ Raak C aan om de afname te starten. FF Ga als volgt te werk als de melding Melkslang verwijderen a.u.b. verschijnt: ■■ Trek het melkslangetje 4c los en raak C opnieuw aan. Er stroomt warm water uit de uitloop 4. FF Door C opnieuw aan te raken kan de afname voortijdig worden gestopt. Warme melk * Lees eerst het hoofdstuk “Bereiding met melk” en neem dit in acht. Daarna: ■■ Raak het symbool “speciale dranken” zo vaak aan tot op het display Warme melk verschijnt. ■■ Stel de maat van het kopje in door aanraking van D. ■■ Raak C aan om de afname te starten. Er stroomt warm water uit de uitloop 4. FF Door C opnieuw aan te raken kan de afname voortijdig worden gestopt. Americano * ■■ Zet een voorverwarmd kopje onder de uitloop 4. ■■ Raak het symbool “speciale dranken” zo vaak aan tot op het display Americano verschijnt. ■■ Voer instellingen zoals maat van het kopje en sterkte uit zoals beschreven in het hoofdstuk “Bereiding van koffie”. ■■ Raak C aan om de afname te starten. De koffie wordt gezet en stroomt vervolgens in het kopje. nl Drankbereiding FF Bereiding met ­gemalen koffie Flat White *, Kleiner Brauner * of Cafe cortado * Lees eerst het hoofdstuk “Bereiding met melk” en neem dit in acht. Daarna: ■■ Plaats een kopje of glas onder de uitloop 4. ■■ Raak het symbool “speciale dranken” zo vaak aan tot Flat White, Kleiner Brauner of Cafe cortado op het display verschijnt. ■■ Voer instellingen zoals maat van het kopje en sterkte uit zoals beschreven in het hoofdstuk “Bereiding van koffie”. ■■ Raak C aan om de afname te starten. Eerst wordt er melk in het kopje of glas gegoten. Vervolgens wordt de koffie gezet en stroomt deze in het kopje of het glas. FF Door C opnieuw aan te raken kan de afname voortijdig worden gestopt. FF Door C één keer aan te raken kan de melk- of koffieafname voortijdig worden gestopt. Door C twee keer aan te raken stopt de complete afname. Kanfunctie * ■■ Plaats een kan onder de uitloop 4. ■■ Raak het symbool “speciale dranken” zo vaak aan tot op het display Kanfunctie verschijnt. ■■ Stel door aanraking van H de koffiesterkte in. ■■ Stel door aanraking van D de hoeveelheid (4 of 6 kopjes) in. ■■ Raak C aan om de afname te starten. De koffie wordt gezet en stroomt vervolgens in de kan. Deze volautomatische espressomachine kan ook met gemalen koffie (geen oploskoffie) worden gebruikt. Bij de bereiding met gemalen koffie zijn de instellingen voor de koffiesterkte, de bereiding van twee kopjes tegelijk en aromaDouble Shot niet beschikbaar. De machine moet klaar zijn voor gebruik. ■■ Zet een voorverwarmd kopje onder de uitloop 4. ■■ Selecteer een drank met alleen koffie of met koffie en melk door aanraking van het desbetreffende symbool. ■■ Raak H zo vaak aan totdat Koffielade op het display verschijnt. ■■ Open de koffielade 12. ■■ Gebruik maximaal 2 afgestreken maatschepjes koffiemaling. FF Let op! Gebruik geen koffiebonen of oploskoffie. ■■ Sluit de koffielade 12. ■■ Raak C aan om de afname te starten. De koffie wordt gezet en stroomt vervolgens in het kopje. FF Door C opnieuw te bedienen, kan de afname voortijdig worden gestopt. FF Door C opnieuw aan te raken kan de afname voortijdig worden gestopt. 63 nl Menu Instellen van de maalfijnheid Met de draaischakelaar 11 voor de maalfijnheid kunt u de gewenste fijnheid van de koffiemaling instellen. FF Let op! Verstel de maalfijnheid uitsluitend bij lopend maalwerk! Anders kan de machine beschadigd raken. AA Gevaar voor letsel! Grijp niet in het maalwerk. ■■ Stel de draaischakelaar 11 bij lopend maalwerk in op een fijnere koffiemaling (a: ­draaien tegen de wijzers van de klok in) of op een grovere koffiemaling (b: draaien met de wijzers van de klok mee). FF Door aanraking van I worden instel- of keuzemogelijkheden in terugkerende volgorde weergegeven. Nadat het onderste menupunt is bereikt, verschijnt het bovenste menupunt weer. De nieuwe instelling is pas merkbaar vanaf de tweede kop koffie. Bijvoorbeeld: Koffietemperatuur max. instellen: ■■ Raak A aan. Het menu wordt geopend. ■■ Raak I zo vaak aan, tot ­Koffietemperatuur op het display verschijnt. ■■ Raak B aan, zodat bijv. hoog verschijnt. ■■ Raak I zo vaak aan, tot max. op het display verschijnt. ■■ Raak B aan om op te slaan. Op het display verschijnt de bevestiging. ■■ Het menupunt Koffietemperatuur verschijnt. ■■ Raak F aan om het menu te verlaten. Stel bij donker gebrande bonen een fijnere, bij lichtere bonen een grovere maalfijnheid in. De volgende instellingen kunnen ­worden uitgevoerd: a b FF FF Menu Het menu is bedoeld voor het individueel wijzigen van instellingen, ­voor het oproepen van informatie en voor het starten van processen. ■■ Open het menu door aanraking van A. Op het display verschijnen de verschillende instelmogelijkheden, de navigatiesymbolen lichten op. De actuele instelling wordt op het display gemarkeerd. 64 Navigatie in het menu: I = omlaag navigeren B = bevestigen / opslaan F = teruggaan A = menu openen / menu verlaten Reiniging en verzorging Het starten van speciale serviceprogramma’s. Er kan Melksysteem reinigen, Ontkalken, Reinigen of calc‘nClean geselecteerd worden. ■■ Selecteer met I het gewenste programma en bevestig met B. ■■ Raak C aan om het programma te starten. FF Belangrijk: Neem absoluut het hoofdstuk “Serviceprogramma’s” in acht. Menu Info serviceprogramma’s (afhankelijk van het machinetype) Weergave van het aantal dranken dat nog kan worden afgenomen, voordat er een serviceprogramma moet worden uitgevoerd. ■■ Laat met I Reinigen na --- c ­of Ontkalken na --- c weergeven. ■■ Verlaat de weergave met F. FF De teller loopt om technische redenen niet precies “op het kopje af”. Verhouding koffie-melk De af fabriek ingestelde mengverhouding koffie/melk kan in meerdere stappen worden aangepast. ■■ Selecteer met I de drank (alleen voor koffiedranken met melk) en bevestig met B. ■■ Selecteer met I de gewenste mengverhouding (instelling van het melkgedeelte in %) en bevestig met B. ■■ De instelling is opgeslagen. Voorbeeld: Bij een ingestelde waarde van 30 % wordt 30 % melk en 70 % koffie afgegeven. Favoriet In het menupunkt Favoriet kunnen geïndividualiseerde dranken worden aangelegd of gewijzigd. Het aantal favorieten is afhankelijk van het model. ■■ Selecteer met I een nieuw of al aanwezig profiel en bevestig met B. ■■ Raak de gewenste drank aan en bevestig met B. ■■ Op het display verschijnt afhankelijk van de drank de selectie voor de drankinstellingen zoals ml of verhouding koffie-melk. ■■ Voer de selectie uit en bevestig met B. ■■ De drank is opgeslagen in het profiel. nl Maat kopje instellen Instelling van de vulhoeveelheid voor elke drank en voor elke maat kopje. De af fabriek ingestelde vulhoeveelheid kan in meerdere stappen worden aangepast. ■■ Selecteer met I de drank en bevestig met B. ■■ Selecteer met I de gewenste vulhoeveelheid en bevestig met B. De instelling is opgeslagen. Waterhardheid Instelling op de plaatselijke waterhardheid. Er kan uit niveau 1, 2, 3, 4 of Onthardingssysteem worden gekozen. De vooraf ingestelde waterhardheid is niveau 4. ■■ Selecteer met I de gewenste waterhardheid en bevestig met B. FF De juiste instelling van de waterhardheid is van belang, opdat de machine tijdig meldt, dat deze moet worden ontkalkt. De waterhardheid kan met de bijgevoegde teststrook worden vastgesteld of bij het plaatselijke waterbedrijf worden nagevraagd. Stel Onthardingssysteem in als er in het huis een wateronthardingsinrichting is geïnstalleerd. ■■ Houd de teststrook kort in het water en lees het resultaat na 1 minuut af. Niveau Waterhardheid Frans (°fH) Duits (°dH) 1 1-7 1-13 2 8-14 14-25 3 15-21 26-38 4 22-30 39-54 Auto. uitschakeling Instelling van de tijdsperiode waarna de machine na de laatste drankbereiding automatisch wordt uitgeschakeld. Er kunnen waarden van 15 minuten tot en met 8 uur geselecteerd worden. De vooraf ingestelde periode is 30 minuten. ■■ Selecteer met I de gewenste ­tijdsperiode en bevestig met B. 65 nl Menu Koffietemperatuur Instelling van de temperatuur voor koffie en warm water. Er kan normaal, hoog, of max. geselecteerd worden. De instelling geldt voor alle soorten bereiding. ■■ Selecteer met I het gewenste temperatuurniveau en bevestig met B. Waterfilter Instelling of er een waterfilter geactiveerd moet worden of dat er geen waterfilter gebruikt wordt. Ers kan Nieuw filter activeren of Geen filter ingezet geselecteerd worden. FF Het gebruik van een waterfilter kan kalkafzettingen verminderen. Waterfilters zijn verkrijgbaar in de handel of via de servicedienst (zie hoofdstuk “Toebehoren”). FF Belangrijk: Voordat er een nieuw waterfilter kan worden gebruikt, moet dit worden gespoeld. ■■ Druk het waterfilter hiervoor stevig vast in het waterreservoir 5 met behulp van het maatschepje 8. ■■ Raak B aan en selecteer Nieuw filter ­activeren met behulp van I. ■■ Maak de lekschaal leeg en plaats deze terug. ■■ Bevestig met B. Het water stroomt nu door het filter om dit te spoelen. ■■ Vervolgens de lekschaal legen en terugplaatsen. De machine is weer klaar voor gebruik. FF Door het spoelen van het filter is tegelijkertijd de instelling voor de weergave “Waterfilter vervangen” geactiveerd. Na deze weergave of ten minste na 2 maanden is het filter verbruikt. Om hygiënische redenen en om verkalking (en schade aan de machine) te voorkomen, dient u het filter in dat geval te vervangen. Als er geen nieuw filter wordt ingezet, moet de instelling Geen filter ingezet geselecteerd en met B bevestigd worden. FF Als de machine langere tijd niet wordt gebruikt (bijv. vakantie), moet het ingezette filter voor gebruik van de machine worden gespoeld. Neem hiervoor eenvoudigweg een kopje warm water af. Talen Instelling van de taal waarin de displayteksten worden weergegeven. ■■ Selecteer met I de gewenste taal en bevestig met B. ■■ Vul het waterreservoir tot de markering “max.” met water. ■■ Verbind het melkslangetje 4c met het melksysteem 4b en het aanzuigbuisje 4d. ■■ Het einde van de aanzuigbuis 4d in de afdruipplaat 17b steken. ■■ Raak A aan en selecteer ­Waterfilter met behulp van I. 66 Vorstbeveiliging Serviceprogramma om beschadiging door vorst tijdens transport en opslag te voorkomen. De machine wordt hierbij volledig geleegd. FF De machine moet klaar zijn voor gebruik en het waterreservoir 5 moet gevuld zijn. ■■ Raak C aan om het programma te starten. Verzorging en dagelijkse reiniging ■■ Verwijder het waterreservoir. De machine leegt het systeem van leidingen automatisch en wordt uitgeschakeld. ■■ Maak het waterreservoir 5 en de lekschaal 17 leeg. Toetstonen In- of uitschakelen van de tonen bij het aanraken van het bedieningsveld. ■■ Bevestig de keuze met B. ■■ Selecteer met I Toetstonen aan of Toetstonen uit en bevestig met B. Info drankafname (afhankelijk van het machinetype) Weergave van het aantal dranken dat sinds de inbedrijfstelling is bereid. ■■ Verlaat de weergave met F. Fabrieksinstellingen Terugzetten van alle eigen instellingen op de uitleveringstoestand. ■■ Raak C aan om alle eigen instellingen te wissen. Verzorging en dagelijkse reiniging EE Gevaar voor elektrische schok! Trek vóór de reiniging de netstekker uit het stopcontact. Dompel de machine nooit onder in water. Gebruik geen stoomreiniger. ■■ Veeg de behuizing schoon met een zachte, vochtige doek. ■■ Reinig het bedieningspaneel met een microvezeldoekje. ■■ Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten. nl ■■ Gebruik geen schurende doeken of ­schurende reinigingsmiddelen. ■■ Verwijder resten van kalk, koffie, melk, reinigings- en ontkalkingsoplossingen altijd onmiddellijk. Door zulke resten kan er corrosie optreden. ■■ Nieuwe sponsdoekjes kunnen zouten bevatten. Zouten kunnen roest aan het edelstaal veroorzaken, was de de doeken daarom voor gebruik grondig uit. ■■ Trek de lekschaal 17 met koffiedikreservoir 17c naar voren eruit. Verwijder de afdekplaat 17a en het lekrooster 17b. Maak de lekschaal en het koffiedikreservoir leeg en reinig deze. ■■ Was de binnenkant van de machine (opname schaal) en de koffielade (niet uitneembaar) uit. ■■ Demonteer de vlotter 17d en reinig deze met een vochtige doek (afhankelijk van het machinetype). LL Plaats de volgende onderdelen niet in de vaatwasser: afdekplaat van de lekschaal 17a, deksel 4a, zetgroep 14, waterreservoir 5 en aromadeksel 10. MM De volgende onderdelen zijn geschikt voor de vaatwasser: lekschaal 17, lekrooster 17b, koffiedikreservoir 17c, maatschepje 8 en bovenste en onderste gedeelte van het melksysteem 4b. FF Belangrijk: lekschaal 17 en koffiedikhouder 17c moeten dagelijks worden geleegd en schoongemaakt om afzettingen te voorkomen. 67 nl Verzorging en dagelijkse reiniging FF Als de machine in koude toestand wordt ingeschakeld of na afname van koffie wordt uitgeschakeld, wordt de machine automatisch gespoeld. Zo reinigt het systeem zichzelf. ■■ Trek het melksysteem 4b recht naar voren eruit. FF Belangrijk: Als de machine langere tijd (bijv. vakantie) niet wordt gebruikt, moet de complete machine inclusief melksysteem 4b en zetgroep 14 grondig worden gereinigd. Melksysteem reinigen AA FF ■■ Haal het bovenste en onderste gedeelte van het melksysteem 4b uit elkaar. Reinig het melksysteem 4b na elke bereiding met melk! Het melksysteem 4b wordt direct na de bereiding van een melkhoudende drank automatisch gereinigd met een korte straal stoom. Voor een bijzonder grondige reiniging kan het melksysteem 4b automatisch met het programma “Melksysteem reinigen” worden gereinigd (zie hoofdstuk “Serviceprogramma’s – Melksysteem reinigen”). Handmatig reinigen BB Gevaar voor verbranding! Het melksysteem 4b wordt zeer warm. Laat dit na gebruik eerst afkoelen alvorens het aan te raken. Haal het melksysteem 4b voor het reinigen uit elkaar: ■■ Schuif de uitloop 4 helemaal naar beneden. ■■ Haal het deksel 4a er naar voren toe af en trek het melkslangetje los. ■■ Koppel het melkslangetje en het aanzuigbuisje los. ■■ Reinig de afzonderlijke onderdelen met zeepsop en een zachte doek. ■■ Spoel alle onderdelen met schoon water en droog deze vervolgens af. FF Het bovenste en onderste gedeelte van het melksysteem 4b alsmede het melkslangetje 4c en het aanzuigbuisje 4d kunnen ook in de vaatwasser worden gedaan. ■■ Zet de afzonderlijke onderdelen weer in elkaar. ■■ Plaats het melksysteem 4b weer recht van voren in de machine. ■■ Breng het deksel 4a weer aan. 68 Serviceprogramma’s Zetgroep reinigen (afbeelding G) FF Zie tevens de beknopte handleiding in het opbergvak 16. Aanvullend op het automatische reinigingsprogramma dient de zetgroep 14 regelmatig te worden verwijderd om deze te reinigen. ■■ Schakel de machine compleet uit met de netschakeaar 1 J. ■■ Open de deur 13 van de zetgroep. ■■ Schuif de rode vergrendeling 14a aan de zetgroep 14 helemaal naar links. ■■ Druk de uitwerphendel 15 helemaal omlaag. De zetgroep wordt losgemaakt. ■■ Houd de zetgroep 14 vast in de uitsparingen voor de vingers en trek hem er voorzichtig uit. FF Belangrijk: Reinig de zetgroep zonder afwasmiddel en doe deze niet in de vaatwasser. ■■ Verwijder het deksel 14b van de zetgroep en reinig de zetgroep 14 grondig onder stromend water. nl ■■ Laat de zetgroep 14 en de binnenkant van de machine drogen. ■■ Plaats het deksel 14b weer op de zetgroep en schuif de zetgroep 14 tot aan de aanslag in de machine. ■■ Duw de uitwerphendel 15 helemaal omhoog. ■■ Schuif de rode vergrendeling 14a helemaal naar rechts en sluit de deur 13. Serviceprogramma’s FF Zie tevens de beknopte handleiding in het opbergvak 16. In bepaalde tijdsintervallen verschijnt na vooraankondiging in het display 3 of Ontkalken nodig of Reinigen nodig of calc‘nClean nodig. De machine moet onmiddellijk met het desbetreffende programma gereinigd of ontkalkt worden. Naar keuze kunnen de processen Ontkalken en Reinigen door de functie ­calc‘nClean worden samengevat (zie hoofdstuk “­calc‘nClean”). Als het serviceprogramma niet volgens de aanwijzingen wordt uitgevoerd, kan de machine beschadigd raken. FF ■■ Reinig de zeef van de zetgroep grondig onder de waterstraal. ■■ Reinig de binnenkant van de machine grondig met een vochtige doek, verwijder eventueel aanwezige koffieresten. Belangrijk: als het apparaat niet bijtijds wordt ontkalkt, verschijnt Ontkalken nodig. Apparaat wordt spoedig geblokkeerd --> 3 sec. menu indrukken. Voer het ontkalken onmiddellijk volgens de instructies uit. Als het apparaat geblokkeerd is, kan het pas na het ontkalken weer worden bediend. FF Let op! Gebruik bij elk serviceprogramma ontkalkings- en reinigingsmiddelen volgens de gebruiksaanwijzing. Onderbreek het serviceprogramma in geen geval! Drink de vloeistoffen niet! Gebruik nooit azijn, middelen op basis van azijn, citroenzuur of middelen op basis van citroenzuur! Doe nooit ontkalkingstabs of andere ontkalkingsmiddelen in de koffielade 12! 69 nl Serviceprogramma’s Verwijder vóór de start van het desbetreffende serviceprogramma (ontkalken, reinigen of ­calc‘nClean) de zetgroep, reinig deze volgens de aanwijzingen en zet deze weer terug. Speciaal ontwikkelde en geschikte ontkalkings- en reinigingstabs zijn verkrijgbaar in de handel, alsmede via de servicedienst (zie hoofdstuk “Toebehoren”). Melksysteem reinigen Duur: ca. 1 minuut. Open het menu met A. ■■ Selecteer met I Reiniging en ­verzorging en bevestig met B. ■■ Selecteer met I Melksysteem reinigen en bevestig met B. ■■ Raak C aan om het programma te starten. Op het display 3 ziet u de nodige aanwijzingen: ■■ Zet een leeg glas onder de uitloop 4 en hang het uiteinde van het aanzuigbuisje 4d in het glas. ■■ Raak C aan. Het melksysteem wordt nu automatisch gereinigd. ■■ Maak het glas vervolgens leeg en reinig het aanzuigbuisje 4d. Reinig het melksysteem daarnaast regelmatig handmatig (vaatwasser of met de hand). Ontkalken Duur: ca. 30 minuten. De balk onder in het display geeft aan hoe ver het proces gevorderd is. FF Als er een waterfilter in het waterreservoir 5 aanwezig is, moet u dit altijd eerst verwijderen alvorens het serviceprogramma te starten. ■■ Open het menu met A. ■■ Selecteer met I Reiniging en ­verzorging en bevestig met B. ■■ Selecteer met I Ontkalken en bevestig met B. ■■ Raak C aan om het programma te starten. Op het display 3 ziet u de nodige aanwijzingen: ■■ Maak de lekschaal 17 leeg en zet deze weer terug. FF De aanwijzing Zo nodig waterfilter uitnemen ¢start wordt weergegeven. ■■ Verwijder het waterfilter en raak C opnieuw aan. ■■ Vul lauwwarm water in het lege waterreservoir 5 tot aan de markering “0,5 l” en los hierin 1 Siemens ontkalkingstab TZ80002 op. ■■ Raak C aan. ■■ Zet een kom met een inhoud van 0,5 l onder de uitloop 4. ■■ Hang het uiteinde van het aanzuigbuisje 4d in de kom. ■■ Raak C aan. Het ontkalkingsprogramma loopt nu ca. 20 minuten. FF Als er te weinig ontkalkingsoplossing in het waterreservoir 5 zit, verschijnt de melding Ontkalker bijvullen ¢start. ■■ ­Vul ontkalkingsoplossing bij en raak opnieuw C aan. ■■ Spoel het waterreservoir 5 en vul dit met vers water tot aan de markering “max”. ■■ Plaats het filter terug (als u een filter gebruikt). ■■ Raak C aan. 70 Het ontkalkingsprogramma loopt nu ca. 1 ­minuut waarbij de machine wordt gespoeld. ■■ Maak de lekschaal 17 leeg en zet deze weer terug. FF Let op: Veeg de machine met een zachte, vochtige doek af om resten van de ontkalkingsoplossing direct te verwijderen. Bij zulke resten kan er corrosie optreden. Nieuwe sponsdoekjes kunnen zouten bevatten. Zouten kunnen roest aan het edelstaal veroorzaken, was de doekjes daarom vóór gebruik grondig uit. Reinig het aanzuigbuisje 4d van de uitloop grondig. De machine is klaar met ontkalken en weer klaar voor gebruik. Reinigen Duur: ca. 9 minuten. De balk onder in het display geeft aan hoe ver het proces gevorderd is. ■■ Open het menu met A. ■■ Selecteer met I Reiniging en ­verzorging en bevestig met B. ■■ Selecteer met I Reinigen en bevestig met B. ■■ Raak C aan om het programma te starten. Op het display 3 ziet u de nodige aanwijzingen: ■■ Maak de lekschaal 17 leeg en zet deze weer terug. ■■ Open de koffielade 12. ■■ Doe er een reinigingstab van Siemens in en sluit de lade 12. ■■ Raak C aan. Het reinigingsprogramma loopt nu ca. 7 minuten. ■■ Maak de lekschaal 17 leeg en zet deze weer terug. De machine is klaar met reinigen en weer klaar voor gebruik. nl Serviceprogramma’s ­calc‘nClean Duur: ca. 43 minuten. ­calc‘nClean combineert de afzonderlijke functies Ontkalken en Reinigen. Als de beide programma’s vlak na elkaar uitgevoerd moeten worden, stelt de volautomatische espressomachine automatisch dit serviceprogramma voor. De balk onder in het display geeft aan hoe ver het proces gevorderd is. FF Als er een waterfilter in het waterreservoir 5 aanwezig is, moet u dit altijd eerst verwijderen alvorens het serviceprogramma te starten. ■■ Open het menu met A. ■■ Selecteer met I Reiniging en ­verzorging en bevestig met B. ■■ Selecteer met I calc‘nClean en bevestig met B. ■■ Raak C aan om het programma te starten. Op het display 3 ziet u de nodige aanwijzingen: ■■ Maak de lekschaal 17 leeg en zet deze weer terug. ■■ Open de koffielade 12. ■■ Doe een Siemens reinigingstab in de lade 12 en sluit de lade. ■■ Raak C aan. FF De aanwijzing Zo nodig waterfilter uitnemen ¢start wordt weergegeven. ■■ Verwijder het waterfilter en raak C opnieuw aan. ■■ Vul het lege waterreservoir 5 tot de markering “0,5 l” met lauwwarm water en los hierin 1 Siemens ontkalkingstab TZ80002 op. ■■ Raak C aan. ■■ Zet een kom met een inhoud van min. 1 l onder de uitloop 4. ■■ Hang het uiteinde van het aanzuigbuisje 4d in de kom. ■■ Raak C aan. Het ontkalkingsprogramma loopt nu ca. 28 minuten. 71 nl Tips voor het besparen van energie FF Als er te weinig ontkalkingsoplossing in het waterreservoir 5 zit, verschijnt de melding Ontkalker bijvullen ¢start. ■■ Vul ontkalkingsoplossing bij en raak opnieuw C aan. ■■ Spoel het waterreservoir 5 en vul dit met vers water tot de markering “max”. ■■ Plaats het filter terug (als u een filter gebruikt). ■■ Raak C aan. Het ontkalkingsprogramma loopt nu nog ca. 1 minuut door, vervolgens het reinigingsprogramma ca. 7 minuten waarbij de machine wordt gespoeld. ■■ Maak de lekschaal 17 leeg en zet deze weer terug. FF Belangrijk: Veeg de machine met een zachte, vochtige doek af om resten van de ontkalkingsoplossing direct te verwijderen. Door zulke resten kan er corrosie optreden. Nieuwe sponsdoekjes kunnen zouten bevatten. Zouten kunnen roest aan het edelstaal veroorzaken, was de doekjes daarom vóór gebruik grondig uit. Reinig het aanzuigbuisje 4d van de uitloop grondig. De machine is klaar met ontkalken en weer klaar voor gebruik. FF Belangrijk: Ga bij onderbreking van een serviceprogramma, bijv. door stroomuitval, als volgt te werk: ■■ Spoel het waterreservoir 5 en vul dit met vers water tot aan de markering “max”. ■■ Raak C aan. Het apparaat wordt om veiligheidsredenen ca. 2 minuten lang doorgespoeld. ■■ Maak de lekschaal 17 leeg en zet deze weer terug. Het afgebroken serviceprogramma moet opnieuw worden gestart. 72 Tips voor het besparen van energie ■■ Als de volautomatische espressomachine niet wordt gebruikt, moet de machine met de netschakelaar 1 J aan de voorkant van de machine worden uitgeschakeld. ■■ Stel de automatische uitschakeling in het menu onder ­Auto. uitschakeling in op 15 minuten. ■■ Onderbreek de afname van koffie of melkschuim indien mogelijk niet. Het voortijdig onderbreken leidt tot een verhoogd energieverbruik en tot sneller vollopen van de lekschaal. ■■ Ontkalk de machine regelmatig om kalkafzettingen te voorkomen. Kalkresten leiden tot een hoger energieverbruik. Vorstbeveiliging FF Let op! Om beschadiging door vorst tijdens transport en opslag te voorkomen, moet de machine eerst volledig geleegd worden. Zie hoofdstuk “Menu – Vorstbeveiliging”. Bewaren van toebehoren De volautomatische espressomachine heeft speciale vakken voor het maatschepje en de beknopte handleiding. ■■ Verwijder, om het maatschepje 8 te bewaren, het waterreservoir 5 en plaats het maatschepje in de voorgevormde uitsparing 7. ■■ Open, om de beknopte handleiding te bewaren, het deurtje van de zetgroep 13 en steek de beknopte handleiding in het daarvoor bestemde vak 16. Toebehoren Onderstaand toebehoren is in de handel en via de servicedienst verkrijgbaar: Toebehoren Bestel­nummer handel / servicedienst Reinigingstabs TZ80001/00311807 TZ80002/00576693 Ontkalkingstabs Waterfilter TZ70003/00575491 Verzorgingsset TZ80004/00576330 Melkreservoir met TZ80009N/00576166 “freshLock” deksel Toebehoren nl Afval J Gooi verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier weg. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar voor de geldende voorschriften inzake afvalverwijdering. Garantievoorwaarden Voor dit apparaat gelden de garantievoor-waarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie heeft u altijd uw aankoopbewijs nodig. Wijzigingen voorbehouden. 73 nl Zelf eenvoudige problemen verhelpen Zelf eenvoudige problemen verhelpen Probleem Sterk wisselende koffie- of melkschuimkwaliteit. Er kan geen theewater worden genomen. Oplossing De machine volgens de gebruiksaanwijzing ontkalken. Het melksysteem of de Het melksysteem of de opname opname van het melksys- reinigen (zie hoofdstuk “Melksysteem is verontreinigd. teem reinigen”). Te weinig of geen Het melksysteem of de Het melksysteem of de opname melkschuim of het melk­ opname van het melksys- reinigen (zie hoofdstuk “Melksyssysteem zuigt geen melk teem is verontreinigd. teem reinigen”). aan. Ongeschikte melk. Geen gekookte melk gebruiken. Koude melk met een vetgehalte van minstens 1,5% gebruiken. Het melksysteem is niet Bevochtig het bovenste en juist in elkaar gezet. onderste gedeelte en zet het systeem in elkaar. De machine is verkalkt. De machine volgens de gebruiksaanwijzing ontkalken. De persoonlijk ingestelde De maalfijnheid is te fijn. Maalfijnheid grover instellen. vulhoeveelheid wordt niet De gemalen koffie is te fijn. Grovere koffiemaling gebruiken. bereikt, de koffie druppelt De machine is sterk De machine volgens de alleen maar of stroomt verkalkt. gebruiksaanwijzing ontkalken. helemaal niet meer. Koffie heeft geen “crème”. Koffiesoort niet geschikt. Koffiesoort met een hoger percentage robustabonen gebruiken. Verse bonen gebruiken. De bonen zijn niet meer brandvers. De maalfijnheid is Maalfijnheid fijner instellen. niet afgestemd op de koffiebonen. De koffie is te “zuur”. De maalfijnheid is te grof Maalfijnheid fijner instellen of ingesteld of de koffiemaling fijnere koffiemaling gebruiken. is te grof. Koffiesoort niet geschikt. Donkerder gebrande soort gebruiken. De koffie is te “bitter”. Maalfijnheid grover instellen of De maalfijnheid is te fijn ingesteld of de koffiemaling grovere koffiemaling gebruiken. is te fijn. Koffiesoort niet geschikt. Andere koffiesoort gebruiken. Bel de hotline als u de problemen niet kunt verhelpen! De telefoonnummers staan op de laatste pagina’s van de gebruiksaanwijzing. 74 Oorzaak De machine is verkalkt. Zelf eenvoudige problemen verhelpen Probleem De koffie smaakt “verbrand”. Het waterfilter blijft niet vastzitten in het waterreservoir. Het koffiedik is niet compact en te nat. Lekwater op binnenzijde machinebodem bij verwijderde lekschaal. Display-indicatie ­Bonenreservoir vullen a.u.b. ondanks gevuld bonenreservoir of maalwerk maalt geen koffiebonen. Display-indicatie ­Lekschaal legen a.u.b. ondanks lege lekschaal. nl Oorzaak Te hoge bereidingstemperatuur Oplossing Temperatuur reduceren, zie hoofdstuk “Menu – Koffietemperatuur”. De maalfijnheid is te fijn Maalfijnheid grover instellen of ingesteld of de koffiemaling grovere koffiemaling gebruiken. is te fijn. Koffiesoort niet geschikt. Andere koffiesoort gebruiken. Waterfilter stevig en recht naar Het waterfilter is niet correct bevestigd. beneden in de reservoiraansluiting drukken. De maalfijnheid is te fijn of Maalfijnheid grover of fijner te grof ingesteld, of er is instellen, of 2 afgestreken niet genoeg koffiemaling maatschepjes koffiemaling gebruikt. gebruiken. Lekschaal te vroeg Lekschaal pas enkele seconden na de laatste drankbereiding verwijderd. wegnemen. Bonen vallen niet in het Licht tegen het bonenreservoir maalwerk (te vette bonen). tikken. Eventueel een ander soort koffie gebruiken. Het bonenreservoir leegmaken en met een droge doek schoonvegen. Bij een uitgeschakeld apparaat wordt het legen niet herkend. De lekschaal is verontreinigd. Waterreservoir is onjuist Display-indicatie Water zonder koolzuur aangebracht. bijvullen of filter vervangen Koolzuurhoudend water in het waterreservoir. Vlotter in het waterreservoir zit vast. Nieuw waterfilter niet volgens de gebruiksaanwijzing gespoeld. Er zit lucht in het water­ filter. Schakel het apparaat in, verwijder de lekschaal en plaats deze terug. Reinig de lekschaal grondig. Breng het waterreservoir juist aan. Vul het waterreservoir met schoon leidingwater. Verwijder het reservoir en reinig dit grondig. Spoel het waterreservoir volgens de gebruiksaanwijzing en neem het in gebruik. Dompel het waterfilter zo lang onder in water tot er geen luchtbellen meer ontsnappen. Breng het filter hierna weer aan. Waterfilter oud. Plaats een nieuw waterfilter. Bel de hotline als u de problemen niet kunt verhelpen! De telefoonnummers staan op de laatste pagina’s van de gebruiksaanwijzing. 75 nl Technische gegevens Probleem Display-indicatie Zetgroep reinigen en terugplaatsen a.u.b. Display-indicatie Machine opnieuw starten Oorzaak Verontreinigde zetgroep. Te veel koffiemaling in de zetgroep. Oplossing Zetgroep reinigen. Zetgroep reinigen. Maximaal 2 afgestreken maatschepjes koffiemaling gebruiken. Zetgroep reinigen (zie Het mechanisme van de zetgroep beweegt stroef. hoofdstuk “Verzorging en dagelijkse reiniging”). Apparaat te warm. Laat het apparaat afkoelen. Verontreinigde zetgroep. Reinig de zetgroep. Onjuiste of onvoldoende Ontkalkingsprogramma opnieuw ontkalker of apparaat voor- uitvoeren. dien overmatig verkalkt. Display-indicatie Apparaat niet voldoende ontkalkt. Procedure herhalen Het apparaat is te heet. Display-indicatie Schakel het apparaat Apparaat laten afkoelen 30 minuten uit. Er treedt een fout in de Display-indicatie Bel de hotline. Storing machine op. Bel de hotline a.u.b. Bel de hotline als u de problemen niet kunt verhelpen! De telefoonnummers staan op de laatste pagina’s van de gebruiksaanwijzing. Technische gegevens Elektrische aansluiting (spanning – frequentie) Aangesloten vermogen Maximale pompdruk, statisch Maximale capaciteit waterreservoir (zonder filter) Maximale capaciteit bonenreservoir Lengte netsnoer Afmetingen (h x b x d) Gewicht, leeg Type maalwerk 76 220-240 V – 50 / 60 Hz 1500 W 15 bar (TE651.., TE653.., TE654..) 19 bar (TE655.., TE657..) 1,7 l ~300 g 100 cm 385 x 301 x 458 mm 10-12 kg keramisch
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189

Siemens EQ.6 plus s400 (TE654319RW) Handleiding

Categorie
Koffie makers
Type
Handleiding