AEG AGN71800F0 Handleiding

Merk
AEG
Categorie
koelkast-diepvriezers
Model
AGN71800F0
Type
Handleiding
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten
de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al
uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
2
INHOUD
4 Veiligheidsinformatie
7 Bedieningspaneel
10 Het eerste gebruik
10 Dagelijks gebruik
11 Handige aanwijzingen en tips
12 Onderhoud en reiniging
13 Problemen oplossen
15 Technische gegevens
15 Montage
16 Geluiden
18 Het milieu
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke
veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
Inhoud
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiks-
aanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissin-
gen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzienin-
gen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt
verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur ge-
bruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door
het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van
het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kin-
deren een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor
dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een ge-
woon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te ver-
snellen.
Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij
ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
4 Veiligheidsinformatie
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op eni-
gerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onder-
houdspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de ach-
terkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risi-
co op een elektrische schok of brand.
6.
U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje
1)
voor de
binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Gloeilampjes
2)
gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke ap-
paraten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand.
3)
Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken
druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
2) Als er is voorzien in een lamp.
3) Als het apparaat vorstvrij is.
Veiligheidsinformatie 5
IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat gecon-
sumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds-
werkzaamheden verricht.
Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u
het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhit-
ting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voor-
komen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding.
4)
Onderhoud
Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van on-
derhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektri-
cien of competent persoon.
Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit
en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het
normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale over-
heidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool
zijn recyclebaar.
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
6 Veiligheidsinformatie
BEDIENINGSPANEEL
1 2 3 4 5 6
1 ON/OFF-toets
2 Mode-toets
3 OK-toets
4 Toets temperatuur lager
5 Toets temperatuur hoger
6 Display
Het ingestelde geluid van de toetsen kan harder worden gezet door een paar seconden ge-
lijktijdig te drukken op de toets Mode en de toets Temperatuur lager. De wijziging kan weer
ongedaan worden gemaakt.
Display
3 4 5 621
1 Timer-functie
2 FROSTMATIC-functie
3 Minute Minder-functie
4 functie Kinderslot
5 Indicatielampje alarm
6 Temperatuurlampje
Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF -knop als het display uit is.
3. Het alarm kan na een paar seconden afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm.
4. If "dEMo" verschijnt op het display, het apparaat staat in de demonstratiestand. Zie de
paragraaf 'Problemen oplossen'.
5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen:
Bedieningspaneel
7
1. Druk op de ON/OFF-knop voor 5 seconden.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
3. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te slui-
ten.
Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de vriezer kan worden aangepast door op de temperatuur-
knop te drukken.
Standaard ingestelde temperatuur:
-18 °C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.
FROSTMATIC-functie
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.
Het FROSTMATIC-lampje wordt getoond.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.
3. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren.
Minute Minder-functie
DeMinute Minder -functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een ge-
kozen tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet
afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze
snel te laten afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Minute Minder -lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).
2. Druk op de timerknop om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.
3. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het Minute Minder -lampje wordt getoond.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een alarm:
8 Bedieningspaneel
1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak.
2. Druk op de OK -knop om de klank uit te schakelen en de functie te beëindigen.
U kunt de functie op elk moment uitzetten.
1. Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -indicatielampje knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het Minute Minder -indicatielampje gaat uit.
U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door op de knop Temperatuur
kouder en de knop Temperatuur warmer te drukken.
Kinderslot-functie
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen on-
bedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.
3. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Kinderslot gaat uit.
Alarm hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een eerdere stroom-
uitval) wordt aangegeven door:
knipperende indicatielampjes van het alarm en de vriezertemperatuur
het geluid van de zoemer.
Om het alarm te resetten:
1. Druk op een willekeurige toets.
2. De zoemer gaat uit.
3. De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een
aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur.
4. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn her-
steld.
Als het alarm is teruggekeerd, gaat het indicatielampje alarm uit.
Alarm deur open
Er klinkt een geluidsalarm als de deur ongeveer 80 seconden open blijft staan.
Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur sluiten), wordt het geluidsalarm uitge-
schakeld.
Bedieningspaneel
9
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
If “dEMo” verschijnt op het display, het apparaat staat in de demonstratiestand. Raadpleeg
de paragraaf "Problemen oplossen".
DAGELIJKS GEBRUIK
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange pe-
riode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om levensmiddelen in te vriezen, activeert u de functie FROSTMATICminimaal 24 uur voor-
dat u deze in het vriesvak legt.
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen in de twee bovenste vakken.
De maximumhoeveelheid levensmiddelen die in 24 uur kunnen worden ingevroren, is aan-
gegeven op het typeplaatje , een label dat zich aan de binnenkant van het apparaat be-
vindt.
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voed-
sel toe.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u er producten in plaatst.
De vriesmanden zorgen ervoor dat u het voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan
vinden. Verwijder alle laden voor de bewaring van grote hoeveelheden voedsel. Op alle
planken kan voedsel worden gelegd dat uitsteekt tot de belastingslimiet die vermeld staat
op de zijkant van het middengedeelte
(indien nodig).
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder 'tijdsduur' is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Kalender ingevroren voedsel
De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan
10 Het eerste gebruik
De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmid-
delen Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is,
hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd ingevro-
ren.
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op
kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig
is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog be-
vroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze
bladen met water en zet ze dan in het vriesvak.
Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te halen.
Koude accumulators
De vriezer is voorzien van een of meer koudeaccumulators; hierdoor blijft het voedsel lan-
ger koud als de stroom uitvalt of als er een storing is.
HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belang-
rijke tips:
de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het
typeplaatje;
het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit
in;
bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren
en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht
zijn;
leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorko-
men dat dit laatste warm wordt;
smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de
huid vastvriezen;
Handige aanwijzingen en tips
11
het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar
uw vriezer gebracht worden;
de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk.
Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden inge-
vroren.
Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen
uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat
ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of bescha-
dig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproduc-
ten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het opper-
vlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat ver-
beteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in
dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje af-
wasmiddel.
12 Onderhoud en reiniging
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de vriezer
Het vriesvak van dit model is een "no-frost"-type. Dit betekent dat zich in het vriesvak geen
ijs vormt als deze in bedrijf is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie van koude
lucht in het vak, die aangedreven wordt door een automatisch geregelde ventilator.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voor-
zorgsmaatregelen:
trek de stekker uit het stopcontact
verwijder al het voedsel,
ontdooi de koelkast
5)
, en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om
te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u problemen gaat oplossen.
Alleen een gekwalificeerd elektrotechnicus of een bevoegd persoon mag problemen oplos-
sen die niet in deze handleiding beschreven zijn.
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het apparaat werkt niet. Het apparaat is uitgeschakeld. Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stop-
contact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch appa-
raat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een gekwa-
lificeerd elektricien.
Het alarmlampje knippert. De temperatuur in de vriezer is
te hoog.
Zie "Alarm hoge temperatuur"
De compressor werkt con-
tinu.
De temperatuur is niet goed in-
gesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten. Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend. Laat de deur niet langer dan no-
dig openstaan.
5) Indien nodig,
Problemen oplossen 13
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot ka-
mertemperatuur voordat u het
opbergt.
De omgevingstemperatuur is te
hoog.
Verlaag de omgevingstempera-
tuur.
De functie FROSTMATIC is inge-
schakeld.
Raadpleeg "FROSTMATICfunctie"
De temperatuur in de vrie-
zer is te laag.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De functie FROSTMATIC is inge-
schakeld.
Raadpleeg "FROSTMATICfunctie"
De temperatuur in de vrie-
zer is te hoog.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten. Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot ka-
mertemperatuur voordat u het
opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk
opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk
op.
Producten zijn te dicht op elkaar
geplaatst.
Berg de producten zo op dat er
een koude luchtcirculatie is.
Er wordt een vierkantje
boven- of onderin het
temperatuurdisplay weer-
gegeven.
Er is een fout opgetreden in de
temperatuurmeting.
Neem contact op met de klanten-
service (het koelsysteem blijft
werken om uw levensmiddelen
koud te houden, maar de tempe-
ratuur kan niet aangepast wor-
den).
dEMo verschijnt op het
display.
Het apparaat staat in de demon-
stratiestand (dEMo).
Houd de knop OK ongeveer 10 se-
conden ingedrukt tot er een lang
zoemgeluid klinkt en het display
even uit gaat: het apparaat gaat
weer werken.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-af-
deling.
14 Problemen oplossen
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte 1780 mm
Breedte 560 mm
Diepte 550 mm
Tijdsduur 21 h
Spanning 230-240 V
Frequentie 50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat
en op het energielabel.
MONTAGE
Opstelling
WAARSCHUWING!
Als u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van een deurslot of vergrendeling, zorg er
dan voor dat dit onbruikbaar gemaakt wordt, zodat kinderen er niet in opgesloten kunnen
raken.
De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn.
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse Omgevingstemperatuur
SN +10°C tot + 32°C
N +16°C tot + 32°C
ST +16°C tot + 38°C
T +16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje over-
eenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aar-
depunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheids-
maatregelen niet worden nageleefd.
Technische gegevens
15
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het apparaat moet vol-
doende zijn.
GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
BRRR!
HISSS!
CLICK!
BLUBB!
CRACK!
SSSRRR!
OK
CLICK!
CLICK!
50 mm
min.
200 cm
2
min.
200 cm
2
16 Geluiden
CRACK!
CRACK!
HET MILIEU
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
18 Het milieu

Document transcriptie

2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken… Bezoek onze webshop op www.aeg.com/shop Inhoud 3 INHOUD 4 7 10 10 11 12 13 15 15 16 18 Veiligheidsinformatie Bedieningspaneel Het eerste gebruik Dagelijks gebruik Handige aanwijzingen en tips Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Montage Geluiden Het milieu In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden 4 Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. • Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking. • Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. • Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken. Algemene veiligheid WAARSCHUWING! Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen. • Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. • Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen. • Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant. • Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt. • Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar. Veiligheidsinformatie 5 Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd is: – open vuur en ontstekingsbronnen vermijden – de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren • Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken. WAARSCHUWING! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 1. 2. • • • • Het netsnoer mag niet verlengd worden. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken. 3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken. 4. Trek niet aan het snoer. 5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand. 6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje1) voor de binnenverlichting. Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst. Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken. Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht. Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes. Dagelijks gebruik • • • • • • Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat. Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen. Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 3) Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is. Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant. U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen. • Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat. 1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien. 2) Als er is voorzien in een lamp. 3) Als het apparaat vorstvrij is. 6 Veiligheidsinformatie • IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden. Onderhoud en reiniging • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden verricht. • Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen. • Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper. Installatie Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd. • Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg. • Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor. • Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen. • De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken. • Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden. • Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is. • Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 4) Onderhoud • Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon. • Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen. Bescherming van het milieu Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar. 4) Indien er een wateraansluiting voorzien is. Bedieningspaneel 7 BEDIENINGSPANEEL 1 2 3 4 5 6 1 ON/OFF-toets 2 Mode-toets 3 OK-toets 4 Toets temperatuur lager 5 Toets temperatuur hoger 6 Display Het ingestelde geluid van de toetsen kan harder worden gezet door een paar seconden gelijktijdig te drukken op de toets Mode en de toets Temperatuur lager. De wijziging kan weer ongedaan worden gemaakt. Display 1 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 Timer-functie FROSTMATIC-functie Minute Minder-functie functie Kinderslot Indicatielampje alarm Temperatuurlampje Inschakelen Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen: 1. Steek de stekker in het stopcontact. 2. Druk op de ON/OFF -knop als het display uit is. 3. Het alarm kan na een paar seconden afgaan. Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm. 4. If "dEMo" verschijnt op het display, het apparaat staat in de demonstratiestand. Zie de paragraaf 'Problemen oplossen'. 5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur. Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen. Uitschakelen Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen: 8 Bedieningspaneel 1. 2. 3. Druk op de ON/OFF-knop voor 5 seconden. Het display wordt uitgeschakeld. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten. Temperatuurregeling De ingestelde temperatuur van de vriezer kan worden aangepast door op de temperatuurknop te drukken. Standaard ingestelde temperatuur: • -18 °C voor de vriezer De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur. De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt. Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen. FROSTMATIC-functie Om de functie aan te zetten: 1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt. Het FROSTMATIC-lampje knippert. 2. Druk op de toetsOK om te bevestigen. Het FROSTMATIC-lampje wordt getoond. Deze functie stopt automatisch na 52 uur. Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt: 1. Druk op de Mode-knop tot het FROSTMATIC-lampje knippert. 2. Druk op de toetsOK om te bevestigen. 3. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit. De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren. Minute Minder-functie DeMinute Minder -functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een gekozen tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze snel te laten afkoelen. Om de functie aan te zetten: 1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt. Het Minute Minder -lampje knippert. De timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten). 2. Druk op de timerknop om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten. 3. Druk op de OK-toets om te bevestigen. Het Minute Minder -lampje wordt getoond. De timer begint te knipperen (min). Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een alarm: Bedieningspaneel 9 1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak. 2. Druk op de OK -knop om de klank uit te schakelen en de functie te beëindigen. U kunt de functie op elk moment uitzetten. 1. Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -indicatielampje knippert. 2. Druk op de OK-knop om te bevestigen. 3. Het Minute Minder -indicatielampje gaat uit. U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door op de knop Temperatuur kouder en de knop Temperatuur warmer te drukken. Kinderslot-functie Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening. Voor inschakeling van de functie: 1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt. 2. Het indicatielampje Kinderslot knippert. 3. Druk op de OK-knop om te bevestigen. Het indicatielampje Kinderslot wordt getoond. Voor uitschakeling van de functie: 1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert. 2. Druk op de OK-knop om te bevestigen. 3. Het indicatielampje Kinderslot gaat uit. Alarm hoge temperatuur Een toename van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een eerdere stroomuitval) wordt aangegeven door: • knipperende indicatielampjes van het alarm en de vriezertemperatuur • het geluid van de zoemer. Om het alarm te resetten: 1. Druk op een willekeurige toets. 2. De zoemer gaat uit. 3. De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur. 4. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld. Als het alarm is teruggekeerd, gaat het indicatielampje alarm uit. Alarm deur open Er klinkt een geluidsalarm als de deur ongeveer 80 seconden open blijft staan. Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur sluiten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. 10 Het eerste gebruik HET EERSTE GEBRUIK De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak. If “dEMo” verschijnt op het display, het apparaat staat in de demonstratiestand. Raadpleeg de paragraaf "Problemen oplossen". DAGELIJKS GEBRUIK Vers voedsel invriezen Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. Om levensmiddelen in te vriezen, activeert u de functie FROSTMATICminimaal 24 uur voordat u deze in het vriesvak legt. Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen in de twee bovenste vakken. De maximumhoeveelheid levensmiddelen die in 24 uur kunnen worden ingevroren, is aangegeven op het typeplaatje , een label dat zich aan de binnenkant van het apparaat bevindt. Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe. Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u er producten in plaatst. De vriesmanden zorgen ervoor dat u het voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan vinden. Verwijder alle laden voor de bewaring van grote hoeveelheden voedsel. Op alle planken kan voedsel worden gelegd dat uitsteekt tot de belastingslimiet die vermeld staat op de zijkant van het middengedeelte (indien nodig). In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder 'tijdsduur' is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). Kalender ingevroren voedsel De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan Handige aanwijzingen en tips 11 De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd ingevroren. Ontdooien Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is. Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren. Het maken van ijsblokjes Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze bladen met water en zet ze dan in het vriesvak. Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te halen. Koude accumulators De vriezer is voorzien van een of meer koudeaccumulators; hierdoor blijft het voedsel langer koud als de stroom uitvalt of als er een storing is. HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS Tips voor het invriezen Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips: • de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje; • het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe; • vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in; • bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft; • wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn; • leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt; • smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar; • water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen; 12 Onderhoud en reiniging • het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is; Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u: • er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen; • ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden; • de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk. • Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren. • Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode. ONDERHOUD EN REINIGING LET OP! Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici. Periodieke reiniging Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt: • maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep. • controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn. • spoel ze af en maak ze grondig droog. Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten. Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen. Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt. Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel. Problemen oplossen 13 Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact. Het ontdooien van de vriezer Het vriesvak van dit model is een "no-frost"-type. Dit betekent dat zich in het vriesvak geen ijs vormt als deze in bedrijf is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen. Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie van koude lucht in het vak, die aangedreven wordt door een automatisch geregelde ventilator. Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen: • trek de stekker uit het stopcontact • verwijder al het voedsel, • ontdooi de koelkast5), en maak het apparaat en alle accessoires schoon, • laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen. Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt. PROBLEMEN OPLOSSEN WAARSCHUWING! Haal de stekker uit het stopcontact voordat u problemen gaat oplossen. Alleen een gekwalificeerd elektrotechnicus of een bevoegd persoon mag problemen oplossen die niet in deze handleiding beschreven zijn. Probleem Het apparaat werkt niet. Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat is uitgeschakeld. Schakel het apparaat in. De stekker zit niet goed in het stopcontact. Steek de stekker goed in het stopcontact. Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact. Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan. Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien. Het alarmlampje knippert. De temperatuur in de vriezer is te hoog. Zie "Alarm hoge temperatuur" De compressor werkt continu. De temperatuur is niet goed ingesteld. Stel een hogere temperatuur in. De deur is niet goed gesloten. Zie 'De deur sluiten'. De deur is te vaak geopend. Laat de deur niet langer dan nodig openstaan. 5) Indien nodig, 14 Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De temperatuur van het product Laat het product afkoelen tot kais te hoog. mertemperatuur voordat u het opbergt. De omgevingstemperatuur is te hoog. Verlaag de omgevingstemperatuur. De functie FROSTMATIC is ingeschakeld. Raadpleeg "FROSTMATICfunctie" De temperatuur in de vrie- De thermostaatknop is niet goed Stel een hogere temperatuur in. zer is te laag. ingesteld. De functie FROSTMATIC is ingeschakeld. Raadpleeg "FROSTMATICfunctie" De temperatuur in de vrie- De thermostaatknop is niet goed Stel een lagere temperatuur in. zer is te hoog. ingesteld. De deur is niet goed gesloten. Zie 'De deur sluiten'. De temperatuur van het product Laat het product afkoelen tot kais te hoog. mertemperatuur voordat u het opbergt. Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen. Berg minder producten tegelijk op. Producten zijn te dicht op elkaar geplaatst. Berg de producten zo op dat er een koude luchtcirculatie is. Er wordt een vierkantje boven- of onderin het temperatuurdisplay weergegeven. Er is een fout opgetreden in de temperatuurmeting. Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar de temperatuur kan niet aangepast worden). dEMo verschijnt op het display. Het apparaat staat in de demon- Houd de knop OK ongeveer 10 sestratiestand (dEMo). conden ingedrukt tot er een lang zoemgeluid klinkt en het display even uit gaat: het apparaat gaat weer werken. De deur sluiten 1. 2. 3. Maak de afdichtingen van de deur schoon. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage". Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling. Technische gegevens 15 TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen van de uitsparing Hoogte 1780 mm Breedte 560 mm Diepte 550 mm Tijdsduur 21 h Spanning 230-240 V Frequentie 50 Hz De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel. MONTAGE Opstelling WAARSCHUWING! Als u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van een deurslot of vergrendeling, zorg er dan voor dat dit onbruikbaar gemaakt wordt, zodat kinderen er niet in opgesloten kunnen raken. De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn. Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat: Klimaatklasse Omgevingstemperatuur SN +10°C tot + 32°C N +16°C tot + 32°C ST +16°C tot + 38°C T +16°C tot + 43°C Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd. 16 Geluiden Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen. Ventilatievereisten De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn. 50 mm min. 200 cm2 min. 200 cm2 GELUIDEN Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie). SSS RRR ! HISSS! OK BRRR! ! BB U BL CLICK! K! IC CL CR AC K! CLICK! 18 Het milieu CRACK! CRACK! HET MILIEU Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.
/

Deze handleiding is ook geschikt voor