GERMANIA WERK Schuhschrank 3349 Assembly Instruction Manual

Merk
GERMANIA WERK
Model
Schuhschrank 3349
Type
Assembly Instruction Manual
NL
DK
5
Veiligheidsaanwijzingen
!
Sikkerhedsinformationer
!
- B e l a n g r i jk e i n f or m a t i e
- G r o n d i g e n z o r g vu l d i g l e z e n
- D e z e i n f o r m a t i e g o e d b e w a r e n
B E L A N G R I J K . H e t m e u b e l m o e t d o o r e e n v a k m a n w o rd e n o p g e b o u w d a a n d e h a n d v a n d e m o n t a g e -
h a n d l ei d i n g . A l l e e l e k t ri s c h e e n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s m o g e n u i t s l u i t e n d d o o r b e v o e g d
p e r s o n e e l w o r d e n u i tg e v o e r d .
O m t e v o o r k o m e n d a t e e n m e u b e l o m v a l t , m o e t h e t s t e v i g a a n d e m u u r w o r d e n v e r an k e r d .
E e n f o u t i e v e i ns t a l l a t i e o f o n t b r e k e nd e m u u r m o n t a g e k a n l e i d e n t o t f u nc t i o n e l e b e p e r k i n g e n ,
s c h a d e e n / o f e r n s t i g l e t se l.
V a n w e ge d e g r o t e v e r s c h e i d e n h e i d a a n m u r e n e n w a n d m a t e r i a l e n w e r d g e e n m o nt a g e m a t e r i a al
m e e g e le v e r d . N e e m c o n t a c t o p m e t u w v a k h a n d e l v o o r d e j u i s t e b e v es t i g i n g s m a t er i a l e n
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o u w o m s t a n d i g h e d e n . U b e n t z e l f v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e
m u u r b e v e s t i g i n g e n v o o r d e m a t e r i a le n d i e h i e rv o o r w o r d e n g e br u i k t .
H o u d u a a n h e t m a x i m um g e w i c h t z o a l s a a ng e g e v e n i n d e m o n t a g e h a n d l e i di n g . Z a k j e s m e t
b e v e s t i gi n g m a t e r i a al , m o n t a g e o n d e r d e l e n , h an g - e n s l u it we r k e n v e r p a k k i n g s m a t e ri a a l
m o e t e n u i t d e b u u r t v a n b a b y ' s e n k i n d e r e n w o rd e n g e h o u d e n . D e k l e i n e o n d e r d e l e n k u n n e n
g e v a a r v o o r v e r s t i k k in g v o r m e n .
A l s d e b e d i e n i n g s , g e b r u i k s - o f m o n t a g e a a n w i j z in g e n n ie t w o r d e n o p g e v o l g d , o n d e r d e l e n
w o r d e n v e r v a n g e n , p r od u c t e n w o r d e n g e w i j z i g d o f v e rb r u i k s a r t i k e l e n w o r d e n g e b ru i k t ,
d i e n i e t o v e r e e n k o m e n m e t d e o r i g i n e l e o n d e r d e le n , v e r v a l t e l k e v o r m v a n a a n s p r a ke l i j k h e i d
e n g a r a n t i e. G E R M A N I A i s n i e t a a n s p r a k e l i j k v o or p e rs o o n l i j k l e t s e l o f s c h a d e a a n
e i g e n do m m e n a l s g e v o l g v a n o n j u i s t e i n s t a ll at i e o f h e t n i e t m on t e r e n a a n d e m u u r .
B i j o v e r b e l a st i n g v e r o o r z a a k t d o o r p e r s o n e n , s p e l e n d e k i n d e r e n o f d o o r a n d e r e m i d d e l e n ,
a a n v a ar d e n w ij a l s f a b r i k a n t g e e n e n k e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d.
- V i g t i g e i n f o r m at i o n e r
- L æ s v e j l e d ni n g e n o m h y g g e li gt i g e n n e m
- O p b e v a r d i s s e i n f or m a t i o n e r t i l s e n e r e b r u g
V I G T I G T . S a m l in g e n a f m ø b le t s k a l s k e v e d a t f ø l g e m o n t e r in g s v e j l e d n i n g e n o g m å k u n
f o r e t a g e s a f e n f a g k yn d i g p e r so n . A l a r be j d e p å e l e k t r is k e o g s a n i tæ r e i n st a l l a t i o n e r
m å k u n u d f ø r e s a f a u t o r is e r e d e f a g f o l k .
F o r a t f o r h i n d r e , a t m ø b l e t v æ l t er , s k a l d e t f a s t g ø re s t i l v æ g g e n . E n f o r k er t m o n t e r i n g
e l l e r u t i l s t ræ k k e l i g f a s t g ø r e l s e t i l v æ g g e n k a n m e d f ø r e f un k t i o n s f e j l , b e s k ad i g e l s e r
o g / e l l er a l v o r l ig e s k a d e r .
D a d e r f i n d e s m a n ge f o rs ke l l i g e v æ g t y p e r o g - m a t e r i a le r , h a r v i v a l g t i k k e a t v e d l æ g g e
b e f æ s t el s e s m a t e r i a le . D u b e d e s h e n v en d e d i g h o s e n f a g f o rh a n d l e r f o r a t f å o p l y s t ,
h v i l k e t b e f æ s t e l s e s m a t e r ia le d e r e g n e r s i g t i l n e t o p d i n v æ g . D u e r s e l v a n s v a r l i g f o r
f a s t g ø r e l s e n t i l v æ gg e n o g f or d e m a t er i a l e r , d e r a n v en d e s t i l f or m å l e t .
H u s k a t o v e r h o ld e d e m a ksi m a l e v æ g t a n g i v e l s e r , d e r f re m g å r a f m o n te r i n g s v e j l e d n i n g e n .
F o r a t u n d g å f a r e n f o r k v æ l n i n g , s o m o ps t å r v ed a t s l u g e d e m e d f ø lg e n d e s m å d e l e , s k a l
p o s e r n e t i l b e s l a g e n e , s e l v e b es la g d e l e n e s a m t e m b al l a g e n o p b e v a re s u t i l g æ n g e l i g t f o r
s p æ d b ør n o g a n d r e b ø r n .
H v i s b r u g e r -, d rif t s - e l l e r m o n te r i n g s v e j l e d n i n g e r n e i k k e o v e r h o l d es e ll e r h v i s d e r
u d s k i f t e s k o m p o n e n t e r , f o r e t a ge s æ n d ri n g e r v e d p r o d u k t e rn e e l l e r a n ve n d e s f o r b r u g s s t o f f e r ,
d e r i k k e s v a r e r t i l d e o r i g i n a le d e l e , b o r tf a l d e r e t h v e r t k r a v o m e r s t a t n in g s a n s v a r
s a m t e n h v er g a r a n t i f o r p l i g t e l s e . G E R M A N I A h æ f t e r i k k e f o r s k a d e r p å p e r s o ne r e l l er
t i n g , s o m s k y l d e s e n u k o rr e kt m o nt e r i n g e l l e r m a n g l e n d e f a s t g ø r e l s e t i l v æ gg e n . V i
s o m p r o d u ce n t p å t a g e r o s i k ke a ns v a r e t f o r o v e rb e l a s t n i n g e r , d e r f o r å r s a g e s a f m e n n e sk e r ,
l e g e n d e b ø r n e l l e r s k y l d e s a n d r e p å v ir k n i n g e r .
1 7 _ 2 0 1 4
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datum: Datum: Datum:17. 03.2014
19
21.03.2014
L
1x
D
1x
E
1x
F
1x
R
1x
A
1x
G
2x
H
1x
K
1x
B
7x
I
2x
J
1x
U
4x
C
5x
e r s t e l l t
g e ä n d e r t g e p r ü f t
Datum: Datum: Datu m:17.03.2014
26
21.03.2014
9.
Ø8 x 30mm
2218
8 x
Ø15mm
1116
8 x
O
P
2218
2218
1116
1116
Ø4x 22mm
1165
4 x
1203
1165
M
N
10.
1203
4 x
Ø5 x 18 mm
13.06.2014
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datum: Datum: D atum:17.03.2014
33
08.01.2015
18.
Ø3x15mm
1058
4 x
5691
7 x
Ø6 ,3 x 1 3
1238
14 x
4216
4 x
5708
2 x
Ø 15 x 3 72 mm
4162
28 x
5691
1238
?
4162
B
B
1058
4216
?
!
08.01.2015
19.
e r s t e l l t
g e ä n d e r t g e p r ü f t
Datum: Datum: Datu m:17.03.2014
34
21.03.2014
i
!
=> S. 35
e r s t e l l t
g e ä n d e r t
g e p r ü f t
Datum: Datum: Datum:17.03.2014
36
21.03.2014
20.
i
!
=> S. 37
H
G

Document transcriptie

NL Veiligheidsaanwijzingen - ! Belangrijke informatie Grondig en zorgvuldig lezen Deze informatie goed bewaren BELANGRIJK. Het meubel moet door een vakman worden opgebouwd aan de hand van de montagehandleiding. Alle elektrische en sanitaire installaties mogen uitsluitend door bevoegd personeel worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat een meubel omvalt, moet het stevig aan de muur worden verankerd. Een foutieve installatie of ontbrekende muurmontage kan leiden tot functionele beperkingen, schade en/of ernstig letsel. Vanwege de grote verscheidenheid aan muren en wandmaterialen werd geen montagemateriaal meegeleverd. Neem contact op met uw vakhandel voor de juiste bevestigingsmaterialen in overeenstemming met de bouwomstandigheden. U bent zelf verantwoordelijk voor de muurbevestiging en voor de materialen die hiervoor worden gebruikt. Houd u aan het maximumgewicht zoals aangegeven in de montagehandleiding. Zakjes met bevestigingmateriaal, montageonderdelen, hang- en sluitwerk en verpakkingsmateriaal moeten uit de buurt van baby's en kinderen worden gehouden. De kleine onderdelen kunnen gevaar voor verstikking vormen. Als de bedienings, gebruiks- of montageaanwijzingen niet worden opgevolgd, onderdelen worden vervangen, producten worden gewijzigd of verbruiksartikelen worden gebruikt, die niet overeenkomen met de originele onderdelen, vervalt elke vorm van aansprakelijkheid en garantie. GERMANIA is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen als gevolg van onjuiste installatie of het niet monteren aan de muur. Bij overbelasting veroorzaakt door personen, spelende kinderen of door andere middelen, aanvaarden wij als fabrikant geen enkele aansprakelijkheid. DK Sikkerhedsinformationer - ! Vigtige informationer Læs vejledningen omhyggeligt igennem Opbevar disse informationer til senere brug VIGTIGT. Samlingen af møblet skal ske ved at følge monteringsvejledningen og må kun foretages af en fagkyndig person. Al arbejde på elektriske og sanitære installationer må kun udføres af autoriserede fagfolk. For at forhindre, at møblet vælter, skal det fastgøres til væggen. En forkert montering eller utilstrækkelig fastgørelse til væggen kan medføre funktionsfejl, beskadigelser og/eller alvorlige skader. Da der findes mange forskellige vægtyper og -materialer, har vi valgt ikke at vedlægge befæstelsesmateriale. Du bedes henvende dig hos en fagforhandler for at få oplyst, hvilket befæstelsesmateriale der egner sig til netop din væg. Du er selv ansvarlig for fastgørelsen til væggen og for de materialer, der anvendes til formålet. Husk at overholde de maksimale vægtangivelser, der fremgår af monteringsvejledningen. For at undgå faren for kvælning, som opstår ved at sluge de medfølgende små dele, skal poserne til beslagene, selve beslagdelene samt emballagen opbevares utilgængeligt for spædbørn og andre børn. Hvis bruger-, drifts- eller monteringsvejledningerne ikke overholdes eller hvis der udskiftes komponenter, foretages ændringer ved produkterne eller anvendes forbrugsstoffer, der ikke svarer til de originale dele, bortfalder ethvert krav om erstatningsansvar samt enhver garantiforpligtelse. GERMANIA hæfter ikke for skader på personer eller ting, som skyldes en ukorrekt montering eller manglende fastgørelse til væggen. Vi som producent påtager os ikke ansvaret for overbelastninger, der forårsages af mennesker, legende børn eller skyldes andre påvirkninger. 17_2014 5 L 1x A 1x e rst e llt Da tum: 17. 03.2014 D 1x G 2x E 1x H 1x I 2x J 1x g e ä n d e rt D atum: F 1x K 1x g e p rü ft Datum : 21.03 .2014 R 1x B 7x C 5x U 4x 19 9. 2218 1116 8x 8x 1116 Ø8 x 30mm Ø15mm P 2218 1116 O 2218 10. 1203 1165 4x 4x M Ø5 x 18 mm Ø4x22mm 1203 N 1165 26 e rs te llt D atum: 17 .03.2014 g e ä n d e rt D atum: 13.06.201 4 g ep rü f t Datu m: 21.03 .2014 18. 4162 1058 4216 5708 5691 1238 28 x 4x 4x 2x 7x 14 x Ø3x1 5m m Ø 1 5 x 3 72 m m Ø6 ,3 x1 3 B 4216 1058 B 4162 1238 ? ! 5691 e rs te llt Datum : 17.03 .2014 ? g e ä n d e rt D atum: 0 8.01.2015 g e p rü f t D atum: 08.01.20 15 33 19. ! 34 e rs te llt D atum: 17 .03.2014 => i S. 35 g e ä n d e rt D atum: g e p rü f t Datu m: 21.03 .2014 20. G H ! 36 e rs te llt D atum: 17.03.2014 => i S. 37 g e ä nd e rt D atum: g e p rü f t Da tum: 21 .03.2014
/