AEG AHB520E1LW de handleiding

Merk
AEG
Categorie
koelboxen
Model
AHB520E1LW
Type
de handleiding
USER
MANUAL
NL Gebruiksaanwijzing 2
Vrieskist
FR Notice d'utilisation 20
Congélateur coffre
DE Benutzerinformation 38
Gefriertruhe
IT Istruzioni per l’uso 57
Congelatore a pozzo
AHB520E1LW
AHB520F1LW
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE................................................................................. 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN........................................................................ 4
3. MONTAGE ...........................................................................................................7
4. ALGEMEEN OVERZICHT.................................................................................... 9
5. BEDIENINGSPANEEL........................................................................................10
6. BEFORE FIRST USE..........................................................................................11
7. DAGELIJKS GEBRUIK....................................................................................... 11
8. AANWIJZINGEN EN TIPS..................................................................................12
9. ONDERHOUD EN REINIGING...........................................................................13
10. PROBLEEMOPLOSSING.................................................................................15
11. GELUIDEN........................................................................................................18
12. TECHNISCHE GEGEVENS..............................................................................18
13. AANWIJZINGEN VOOR TESTINSTITUTEN....................................................18
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet
hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal
van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en
reparatie-informatie:
www.aeg.com/support
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: Model, productnummer, serienummer.
De informatie staat op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu‑informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
www.aeg.com2
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
1.2 Algemene veiligheid
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
en soortgelijke toepassingen, zoals:
boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen;
Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen.
Neem de volgende instructies in acht om besmetting
van voedsel te voorkomen:
open de deur niet gedurende lange perioden;
NEDERLANDS 3
reinig regelmatig oppervlakken die in contact
kunnen komen met voedsel en toegankelijke
afwateringssystemen;
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd
vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of
andere middelen om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de fabrikant zijn
aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische
apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant
worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat
te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige zachte
doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Als het apparaat lange tijd leeg is, schakel het dan uit,
ontdooi, reinig en droog het en laat de deur open om
te voorkomen dat er schimmel in het apparaat
ontstaat.
Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen
met een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
www.aeg.com4
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
Stel het apparaat niet bloot aan
regen.
Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om
krassen op de vloer te voorkomen.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
WAARSCHUWING!
Zorg er bij het plaatsen van
het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of
wordt beschadigd.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen
meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor)
niet beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een
elektricien om de elektrische
onderdelen te wijzigen.
De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas
met een hoge ecologische compatibiliteit.
Zorg ervoor dat u het koelcircuit dat
isobutaan bevat, niet beschadigt.
De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Lucht de ruimte indien dit
gebeurt.
Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
NEDERLANDS 5
Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
Wikkel het voedsel in eender welk
contactmateriaal voor voedsel
alvorens het in het vriesvak te
plaatsen.
2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
Met betrekking tot de lamp(en) in dit
product en reservelampen die
afzonderlijk worden verkocht: Deze
lampen zijn bedoeld om bestand te
zijn tegen extreme fysieke
omstandigheden in huishoudelijke
apparaten, zoals temperatuur,
trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld
om informatie te geven over de
operationele status van het apparaat.
Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in
andere toepassingen en zijn niet
geschikt voor verlichting in
huishoudelijke ruimten.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
2.6 Service
Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat. Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Houd er rekening mee dat
zelfreparatie of niet-professionele
reparatie gevolgen kan hebben voor
de veiligheid en de garantie kan doen
vervallen.
De volgende reserveonderdelen zijn
beschikbaar gedurende 7 jaar nadat
het model is stopgezet: thermostaten,
temperatuursensoren, printplaten,
lichtbronnen, deurklinken,
deurscharnieren, trays en manden.
Houd er rekening mee dat sommige
van deze reserveonderdelen alleen
beschikbaar zijn voor professionele
reparateurs en dat niet alle
reserveonderdelen relevant zijn voor
alle modellen.
Deurpakkingen zijn beschikbaar tot 10
jaar nadat het model is stopgezet.
2.7 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren opgesloten
raken in het apparaat.
Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
www.aeg.com6
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Afmetingen
H1 H2
85°
W2 D2
D1
H3
W1
Totale afmetingen
1)
H1 mm 845
W1 mm 905
D1 mm 545
1)
de breedte, hoogte en diepte van het apparaat
zonder de handgreep en de voeten
Benodigde ruimte in gebruik
1)
H2 mm 945
W2 mm 1105
D2 mm 695
1)
de hoogte, breedte en diepte van het apparaat
inclusief de handgreep, plus de ruimte die nodig is
voor de vrije circulatie van de koellucht
Totale ruimte die nodig is bij gebruik
1)
H3 mm 1385
Totale ruimte die nodig is bij gebruik
1)
W2 mm 1105
D2 mm 695
1)
de hoogte, breedte en diepte van het apparaat
inclusief de handgreep, plus de ruimte die nodig is
voor de vrije circulatie van de koellucht, plus de
ruimte die nodig is om de deur te openen tot de
minimale hoek waardoor alle interne apparatuur
kan worden verwijderd
3.2 Locatie
Het apparaat moet goed worden
geïnstalleerd uit de buurt van
warmtebronnen, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht, enz.
Plaats het apparaat horizontaal op
een stevige ondergrond.
Zorg ervoor dat het apparaat
waterpas staat en op alle vier de
voeten staat. Deze stand kan bereikt
worden met de twee afstelbare
voetjes die aan de voorkant en
NEDERLANDS 7
onderkant van het apparaat bevestigd
zijn.
Plaats het apparaat niet onder
overhangende wandunits om de beste
prestaties te bereiken.
Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht vrij kan circuleren.
Indien als gevolg van een andere
installatie niet aan de juiste ventilatie-
eisen wordt voldaan, zal het apparaat
correct functioneren, maar kan het
energieverbruik licht stijgen.
Het moet mogelijk zijn het
apparaat van de
hoofdstroomtoevoer af te
halen. De stekker moet
daarom na installatie
gemakkelijk toegankelijk zijn.
3.3 Positionering
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
als een ingebouwd apparaat.
Dit apparaat moet in een droge, goed
geventileerde positie binnenshuis
worden geïnstalleerd.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij
een omgevingstemperatuur van 10°C tot
43°C. De juiste werking van het apparaat
kan alleen worden gegarandeerd binnen
het opgegeven temperatuurbereik.
Als u twijfels hebt over waar
het apparaat te installeren,
raadpleeg dan de verkoper,
de klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
3.4 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels. Raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EEG -
richtlijnen.
3.5 Installatiegids handgreep
1. Haal de handgreepbasis en 4
schroeven uit de plastic zak.
2. Plaats de handgreep in positie
volgens de afbeelding. Gebruik een
Philips-schroevendraaier om de
handgreepbasis aan het deksel te
bevestigen.
3. Haal de handgreepcover uit de
plastic zak. Druk die naar de
voorzijde van de handgreepbasis.
Zorg ervoor dat de bevestigingen van
de handgreepcover uitgelijnd zijn met
de montagegaten van de
handgreepbasis.
www.aeg.com8
Open en sluit het deksel meerdere malen
om er zeker van te zijn dat de handgreep
goed vastzit.
4. ALGEMEEN OVERZICHT
4.1 Beschrijving van het apparaat
1
5
2
3
4
1
Handgreep
2
Mand
3
Bedieningspaneel
4
Buitenste aftapplug
5
Wiel
NEDERLANDS 9
5. BEDIENINGSPANEEL
5.1 Bedieningspaneel
1
2 3 4
1
Controlelampje temperatuur
2
Toets om de temperatuur in te stellen
-
3
Toets om de temperatuur in te stellen
+
4
SUPER -toets
5.2 AAN/UIT schakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact
om het apparaat in te schakelen.
2. Als de controlelampjes uit zijn, drukt
u tegelijkertijd gedurende 3 seconden
op "+" en "SUPER" om het apparaat
in te schakelen.
3. Druk gedurende 3 seconden op "+"
en "SUPER” om het apparaat uit te
schakelen.
5.3 Temperatuurregeling
U kunt een temperatuur tussen de -14°C
en -22°C instellen. We raden u aan de
temperatuur in te stellen op -18 °C. Op
deze temperatuur wordt het voedsel
goed ingevroren en geconserveerd.
Om de temperatuur in te stellen:
Druk op de knop "+" of "-” om de
gewenste temperatuur in te stellen.
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit
dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
kamertemperatuur
hoe vaak het deksel wordt geopend
de hoeveelheid voedsel die wordt
bewaard
de plaats van het apparaat.
5.4 SUPER -functie
De SUPER-functie versnelt het invriezen
van vers voedsel en beschermt
tegelijkertijd voedsel dat reeds is
geconserveerd tegen ongewenste
opwarming.
1. Druk op toets SUPER om de functie
in te schakelen.
Het "SF"-bericht knippert gedurende 5
seconden op het scherm en de functie
wordt geactiveerd.
2. Om de functie SUPER te stoppen,
drukt u nogmaals op de knop
SUPER.
De SUPER-functie stopt automatisch na
52 uur en dan gaat de temperatuur terug
naar de vorige instelling.
5.5 Vergendelmodus
Voor het vergrendelen/ontgrendelen van
de knoppen, drukt u tegelijkertijd op “+”
en “-” gedurende 3 seconden.
5.6 Alarm bij hoge
temperatuur
Wanneer de temperatuur continu hoger
is dan -8°C, klinkt er een hoorbaar alarm
en verschijnt het "HT"-symbool op het
display.
Om het alarm uit te schakelen, stelt u
een lagere temperatuur in het apparaat
in. Raadpleeg "Bedieningspaneel/
Temperatuurregeling".
www.aeg.com10
6. BEFORE FIRST USE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP!
Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
6.2 Elektrische aansluiting
Wanneer u het apparaat aansluit op de
voeding of wanneer het na een
stroomstoring aangaat, knipperen alle
indicatielampjes eenmaal. Vervolgens
keert het apparaat terug naar de vorige
instelling.
7. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het
invriezen van vers voedsel en om
diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur kan worden ingevroren wordt
aangegeven op het typeplaatje (zie
"Technische gegevens").
Start de SUPER-functie 24
uur voordat u voedsel in het
apparaat plaatst.
Het invriesproces duurt 24 uur: vries
tijdens deze periode geen ander voedsel
in.
7.2 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
inschakelt, dient u het apparaat minstens
24 uur op een hoge instelling te laten
werken voordat u er producten in plaatst.
U kunt het mandje
verwijderen om meer
opbergruimte te krijgen.
LET OP!
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als
de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die
op de kaart met technische
kenmerken onder "maximale
bewaartijd bij stroomuitval" is
vermeld, moet het ontdooide
voedsel snel geconsumeerd
worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer
worden ingevroren (nadat
het afgekoeld is).
7.3 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt
u, voordat het gebruikt wordt, in het
koelkast of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de
hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
NEDERLANDS 11
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden: in dit
geval duurt het koken langer.
8. AANWIJZINGEN EN TIPS
8.1 Tips voor
energiebesparing
De interne configuratie van het
apparaat zorgt voor het meest
efficiënte energiegebruik.
Het deksel niet te vaak openen of
langer open laten dan noodzakelijk.
Hoe kouder de temperatuurinstelling,
hoe hoger het energieverbruik.
Zorg voor een goede ventilatie. Dek
de ventilatieroosters of -gaten niet af.
8.2 Tips voor het invriezen
Activeer de SUPER-functie ten minste
24 uur voordat u het voedsel in het
vriesvak legt.
Vóór het invriezen verpakken en
verzegelen van vers voedsel in:
aluminiumfolie, plastic folie of zakken,
luchtdichte containers met deksel.
Verdeel voor efficiënter invriezen en
ontdooien het voedsel in kleine
porties.
Het wordt aanbevolen om etiketten en
datums op al uw diepvriesproducten
te plakken. Dit zal helpen
voedingsmiddelen te identificeren en
te weten wanneer ze moeten worden
gebruikt voordat ze bederven.
Het voedsel moet vers zijn wanneer
het wordt ingevroren om een goede
kwaliteit te behouden. Vooral
groenten en fruit moeten na de oogst
worden ingevroren om al hun
voedingsstoffen te behouden.
Flessen of blikken met vloeistoffen
niet invriezen, in het bijzonder
dranken die kooldioxide bevatten - ze
kunnen exploderen tijdens het
invriezen.
Plaats geen warm voedsel in het
koelvak. Koel het af bij
kamertemperatuur voordat u het in
het vak plaatst.
Om te voorkomen dat de temperatuur
van al ingevroren voedsel toeneemt,
dient u vers voedsel hier niet direct
naast te plaatsen. Plaats voedsel op
kamertemperatuur in het deel van het
vriesvak waar geen bevroren voedsel
is.
IJsblokjes, ingevroren water of
waterijsjes niet meteen nadat ze uit
de vriezer zijn gehaald opeten.
Gevaar voor bevriezing.
Ontdooid voedsel niet opnieuw
invriezen. Als het voedsel ontdooid is,
kook het dan, koel het af en vries het
dan in.
8.3 Tips voor het bewaren
van ingevroren voedsel
Een goede temperatuurinstelling die
de conservering van ingevroren
voedsel garandeert is een
temperatuur lager dan of gelijk aan
-18°C.
Een hogere temperatuurinstelling in
het apparaat kan leiden tot een
kortere houdbaarheid.
Het hele vriesvak is geschikt voor de
opslag van diepvriesproducten.
Laat voldoende ruimte rond het
voedsel om de lucht vrij te laten
circuleren.
Raadpleeg voor adequate opslag het
etiket van de voedselverpakking om
de houdbaarheid van voedsel te
bekijken.
Het is belangrijk om het voedsel
zodanig in te pakken dat er geen
water, vocht of condensatie in kan
komen.
8.4 Winkeltips
Na het boodschappen doen:
Zorg ervoor dat de verpakking niet
beschadigd is - het voedsel kan
bedorven zijn. Als de verpakking
gezwollen of nat is, is deze mogelijk
niet in de optimale omstandigheden
opgeslagen en is het ontdooien
mogelijk al begonnen.
Om het ontdooiproces te beperken,
koopt u diepvriesproducten aan het
www.aeg.com12
einde van uw boodschappen en
vervoert u ze in een thermische en
geïsoleerde koeltas.
Plaats de diepvriesproducten
onmiddellijk na terugkomst uit de
winkel in de vriezer.
Als voedsel zelfs gedeeltelijk ontdooid
is, mag u het niet opnieuw invriezen.
Consumeer het zo snel mogelijk.
Respecteer de vervaldatum en de
bewaarinformatie op de verpakking.
8.5 Houdbaarheid
Soort gerecht Houdbaarheid
(maanden)
Brood 3
Fruit (met uitzondering van citrusvruchten) 6 - 12
Groenten 8 - 10
Restjes zonder vlees 1 - 2
Zuivelproducten:
Boter
Zachte kaas (bijv. mozzarella)
Harde kaas (bijv. parmezaanse kaas, cheddar)
6 - 9
3 - 4
6
Vis/Zeevruchten:
Vette vis (bv. zalm, makreel)
Magere vis (bv. kabeljauw, bot)
Garnalen
Schelpdieren en mosselen
Gekookte vis
2 - 3
4 - 6
12
3 - 4
1 - 2
Vlees:
Gevogelte
Rundvlees
Varkensvlees
Lamsvlees
Worst
Ham
Restjes met vlees
9 - 12
6 - 12
4 - 6
6 - 9
1 - 2
1 - 2
2 - 3
9. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
9.1 Reiniging
LET OP!
Voordat u welke
onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit
het stopcontact trekken.
NEDERLANDS 13
Gebruik geen
schoonmaakmiddelen,
schuurmiddelen, sterk
geparfumeerde
schoonmaakproducten of
boenwas om de binnenkant
van het apparaat schoon te
maken
Gebruik geen stoomreiniger
om het apparaat schoon te
maken.
Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen
krantenpapier en leg het op een
koele plaats.
3. Maak het apparaat en toebehoren
regelmatig schoon met warm water
en neutrale zeep
Maak de afsluiting van het deksel
voorzichtig schoon
4. Maak het apparaat volledig droog
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Schakel het apparaat in.
7. Stel de temperatuur in op MAX en
sluit het deksel. Wacht twee of drie
uur voordat u eerder verwijderd
voedsel opnieuw in het apparaat
plaatst.
8. Stel de temperatuur in op de
gewenste instelling.
9.2 De vriezer ontdooien
LET OP!
Gebruik nooit scherpe
metalen gereedschappen
om rijp af te schrapen omdat
u hiermee het apparaat kunt
beschadigen.
Gebruik geen mechanische
hulpmiddelen of kunstgrepen
om het ontdooiproces te
versnellen.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 10-15 mm
bereikt heeft.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen
krantenpapier en leg het op een
koele plaats.
3. Verwijder de aftapplug uit de
binnenkant van het apparaat.
4. Laat het deksel open.
5. Plaats een bak onder de buitenste
aftapplug.
6. Trek de buitenste aftapplug eruit.
7. Draai de aftapplug 180 graden om
het aftapwater in de bak te laten
stromen.
Zorg ervoor dat het water
niet uit de bak komt.
8. Reinig het interieur en droog het
grondig.
9. Schakel het apparaat in.
10. Stel de temperatuur in op een hogere
instelling en sluit het deksel. Wacht
twee of drie uur voordat u eerder
verwijderd voedsel opnieuw in het
apparaat plaatst.
11. Stel de temperatuur in op de
gewenste instelling.
www.aeg.com14
10. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
10.1 Wat moet u doen als...
Er kunnen geluiden optreden tijdens de werking van het apparaat (bijv.
borrelen, zoemen, kraken of klikken). Dit is normaal.
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het apparaat werkt niet. Het apparaat is uitgescha‐
keld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Controleer of de stekker van
het apparaat correct in het
stopcontact zit.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit het apparaat aan op
een ander stopcontact.
Neem contact op met een
gekwalificeerde elektricien.
Het apparaat maakt lawaai. Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat. Raadpleeg het
hoofdstuk "Installatie/Loca‐
tie".
Het apparaat staat tegen de
muur of andere voorwerpen.
Verplaats het apparaat licht‐
jes. Raadpleeg het hoofd‐
stuk "Installatie/Locatie".
Het symbool "E0" en de hui‐
dige temperatuur worden af‐
wisselend weergegeven.
Probleem met de tempera‐
tuursensor.
Neem contact op met het er‐
kende servicecentrum.
Het deksel sluit niet volledig. Het deksel wordt geblok‐
keerd door voedselverpak‐
kingen.
Rangschik de pakketten op
de juiste manier.
Er is te veel vorst in het ap‐
paraat.
Ontdooi het apparaat. Raad‐
pleeg het hoofdstuk "Onder‐
houd en reiniging/Ontdooien
van het apparaat".
Het deksel gaat moeilijk
open.
De pakking van het deksel is
vuil of plakkerig.
Maak de pakking van het
deksel schoon.
Het lampje werkt niet. Het lampje is stuk. Neem contact op met het er‐
kende servicecentrum om
de led-lamp te vervangen.
NEDERLANDS 15
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De compressor werkt conti‐
nu.
De temperatuur is fout inge‐
steld.
Raadpleeg het hoofdstuk
"Bedieningspaneel/Tempe‐
ratuurregeling".
Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer
geplaatst.
Wacht een paar uur en con‐
troleer dan nogmaals de
temperatuur.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Raadpleeg het klimaatklas‐
sendiagram op het typepla‐
tje of het hoofdstuk "Installa‐
tie/Positionering".
Het voedsel dat in het appa‐
raat werd geplaatst, was te
warm.
Laat voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het opslaat.
Het deksel is niet goed ge‐
sloten.
Controleer of het deksel
goed sluit en de pakkingen
niet beschadigd of vuil zijn.
De functie SUPER is inge‐
schakeld.
Raadpleeg het hoofdstuk
"Bedieningspaneel/SU‐
PERwerking".
Er is te veel vorst en ijs. Het deksel is niet correct ge‐
sloten of de pakking is ver‐
vormd/vies.
Controleer of het deksel
goed sluit en de pakkingen
niet beschadigd of vuil zijn.
De temperatuur is fout inge‐
steld.
Raadpleeg het hoofdstuk
"Bedieningspaneel/Tempe‐
ratuurregeling".
De compressor start niet on‐
middellijk na het drukken op
de SUPER of na het veran‐
deren van de temperatuur.
Dit is normaal, er is geen
storing.
De compressor start na eni‐
ge tijd.
De temperatuur in het appa‐
raat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere tem‐
peratuur in.
Het deksel is niet goed ge‐
sloten.
Controleer of het deksel
goed sluit en de pakkingen
niet beschadigd of vuil zijn.
De temperatuur van het pro‐
duct is te hoog.
Laat voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het opslaat.
Er worden veel producten te‐
gelijk bewaard.
Bewaar minder producten
tegelijk.
www.aeg.com16
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De dikte van de rijp is meer
dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat. Raad‐
pleeg het hoofdstuk "Onder‐
houd en reiniging/Ontdooien
van het apparaat".
Het deksel werd te vaak ge‐
opend.
Open het deksel alleen als
het nodig is.
De functie SUPER is inge‐
schakeld.
Raadpleeg het hoofdstuk
"Bedieningspaneel/SU‐
PERwerking".
In te vriezen producten zijn
te dicht bij elkaar geplaatst.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het appa‐
raat is.
Het apparaat bevindt zich in
de buurt van de warmtebron.
Raadpleeg het hoofdstuk
"Installatie/Locatie".
Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt na uitvoeren van de
bovenstaande controles, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde erkende
servicecentrum.
Geef het model en serienummer van uw apparaat op wanneer u contact opneemt met
het erkende servicecentrum. Dit zal de ontvangen hulp versnellen.
NEDERLANDS 17
11. GELUIDEN
SSSRRR!
CLICK!
HISSS!
BRRR!
BLUBB!
12. TECHNISCHE GEGEVENS
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnenkant van het
apparaat en op het energielabel.
De QR-code op het energielabel dat bij
het apparaat wordt geleverd, biedt een
weblink naar de informatie gerelateerd
aan de prestaties van het apparaat
in de EU-EPREL-database. Bewaar het
energielabel ter referentie samen met
de gebruikershandleiding en alle andere
documenten die bij dit apparaat worden
geleverd.
Het is ook mogelijk om dezelfde
informatie in EPREL te vinden via de link
https://eprel.ec.europa.eu
en de
modelnaam en het productnummer die u
vindt op het typeplaatje van het
apparaat.
Zie de link
www.theenergylabel.eu
voor
gedetailleerde informatie over het
energielabel.
13. AANWIJZINGEN VOOR TESTINSTITUTEN
De installatie en voorbereiding van het
toestel voor elke EcoDesign-verificatie
moet in overeenstemming zijn met EN
62552. De ventilatievoorschriften, de
afmetingen van de uitsparingen en de
minimale open afstanden aan de
achterzijde moeten voldoen aan de
voorschriften van deze
gebruikershandleiding in hoofdstuk 3.
Neem contact op met de fabrikant voor
verdere informatie, inclusief laadplannen.
www.aeg.com18
14. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
NEDERLANDS 19
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ....................................................................... 20
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ............................................................................. 23
3. INSTALLATION...................................................................................................25
4. PRÉSENTATION GÉNÉRALE............................................................................27
5. BANDEAU DE COMMANDE.............................................................................. 28
6. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION................................................................29
7. UTILISATION QUOTIDIENNE............................................................................29
8. CONSEILS..........................................................................................................30
9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...........................................................................32
10. DÉPANNAGE....................................................................................................33
11. BRUITS.............................................................................................................36
12. DONNÉES TECHNIQUES................................................................................36
13. INFORMATIONS POUR LES INSTITUTS DE TEST........................................37
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour vous offrir des
performances irréprochables pendant longtemps, avec des technologies
innovantes qui simplifient la vie : autant de caractéristiques que vous ne
trouverez peut-être pas sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Web pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des
informations sur le service et les réparations :
www.aeg.com/support
Enregistrer votre produit pour un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, des consommables et des pièces de rechange
d'origine pour votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, Numéro de série.
Les informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Avertissement/Mise en garde-Information de sécurité
Informations générales et conseils
Informations environnementales
Sous réserve de modifications.
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
www.aeg.com20
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou dénuées d’expérience ou de
connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si
des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et s’ils
comprennent les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être
tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés
en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
1.2 Sécurité générale
Cet appareil est conçu pour un usage domestique et
des applications équivalentes, notamment :
bâtiments de ferme, cuisines réservées aux
employés dans les magasins, bureaux et autres
lieux de travail ;
l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel.
FRANÇAIS 21
Pour éviter la contamination des aliments, respectez
les instructions suivantes :
n’ouvrez pas la porte pendant de longues durées ;
nettoyez régulièrement les surfaces pouvant être en
contact avec les aliments et les systèmes
d’évacuation accessibles ;
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans
la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N’utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen pour accélérer le
processus de dégivrage, hormis ceux recommandés
par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit de
réfrigération.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils
électriques à l'intérieur des compartiments de
conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont
du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des détergents neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de
solvants ni d'objets métalliques.
Si l’appareil est vide pendant une longue durée,
éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et
laissez la porte ouverte pour empêcher le
développement de moisissure dans l’appareil.
Ne conservez pas de substances explosives dans cet
appareil, telles que des aérosols contenant un gaz
propulseur inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente
agréé ou des personnes aux qualifications similaires
afin d'éviter tout danger.
www.aeg.com22
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet
à l'huile de refouler dans le
compresseur.
Avant toute opération sur l'appareil
(par ex. inversion de la porte),
débranchez la fiche de la prise de
courant.
N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
AVERTISSEMENT!
Lorsque vous installez
l'appareil, assurez-vous que
le câble d'alimentation n'est
pas coincé ou endommagé.
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
L’appareil doit être relié à la terre.
Assurez-vous que les paramètres
figurant sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques nominale de l’alimentation
secteur.
Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche
secteur.
Ne branchez la fiche secteur dans la
prise secteur qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
prise secteur est accessible après
l'installation.
Ne tirez pas sur le câble secteur pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
L'appareil contient un gaz
inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz
naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit frigorifique
contenant de l'isobutane.
Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
FRANÇAIS 23
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le congélateur. Cela
engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment
congélateur avec les mains mouillées
ou humides.
Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
Respectez les instructions de
stockage figurant sur l'emballage des
aliments surgelés.
Emballez les aliments dans un
emballage adapté au contact avec
des aliments avant de les placer dans
le compartiment congélateur.
2.4 Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT!
Risque d'électrocution !
Concernant la/les lampe(s) à
l’intérieur de ce produit et les lampes
de rechange vendues séparément :
Ces lampes sont conçues pour
résister à des conditions physiques
extrêmes dans les appareils
électroménagers, telles que la
température, les vibrations, l’humidité,
ou sont conçues pour signaler des
informations sur le statut opérationnel
de l’appareil. Elles ne sont pas
destinées à être utilisées dans
d'autres applications et ne
conviennent pas à l’éclairage des
pièces d’un logement.
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la recharge
du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel
qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
2.6 Service
Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé. Utilisez
exclusivement des pièces d'origine.
Veuillez noter qu’une autoréparation
ou une réparation non professionnelle
peuvent avoir des conséquences sur
la sécurité et annuler la garantie.
Les pièces de rechange suivantes
seront disponibles pendant 7 ans
après l’arrêt du modèle : thermostats,
capteurs de température, cartes de
circuits imprimés, sources
lumineuses, poignées de porte,
charnières de porte, plateaux et
paniers. Veuillez noter que certaines
de ces pièces de rechange ne sont
disponibles qu’auprès de réparateurs
professionnels et que toutes les
pièces de rechange ne sont pas
adaptées à tous les modèles.
Les joints de portes seront
disponibles pendant 10 ans après
l’arrêt du modèle.
2.7 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
www.aeg.com24
Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Dimensions
H1 H2
85°
W2 D2
D1
H3
W1
Dimensions générales
1)
H1 mm 845
W1 mm 905
D1 mm 545
1)
largeur, hauteur et profondeur de l’appareil
sans la poignée ni les pieds
Espace requis en service
1)
H2 mm 945
Espace requis en service
1)
W2 mm 1105
D2 mm 695
1)
hauteur, largeur et profondeur de l’appareil
avec la poignée, plus l’espace nécessaire pour la
libre circulation de l’air de refroidissement
Espace total requis en service
1)
H3 mm 1385
FRANÇAIS 25
Espace total requis en service
1)
W2 mm 1105
D2 mm 695
1)
hauteur, largeur et profondeur de l’appareil
avec la poignée, plus l’espace nécessaire pour la
libre circulation de l’air de refroidissement, plus
l’espace nécessaire pour autoriser l’ouverture de
la porte à l’angle minimal permettant le retrait de
tous les équipements internes
3.2 Localisation
L’appareil doit être installé à l’écart des
sources de chaleur telles que les
radiateurs, les chaudières, la lumière
directe du soleil, etc.
Placez l’appareil en position
horizontale sur une surface solide.
Assurez-vous que l’appareil est
horizontal et sur ses quatre pieds.
Servez-vous des deux pieds réglables
se trouvant à l'avant de l'appareil.
Pour obtenir les meilleures
performances, ne placez pas
l’appareil sous des meubles hauts en
surplomb.
Assurez-vous que l'air circule
librement autour de l'appareil.
Si, en raison d’une installation
différente, les exigences de ventilation
appropriée ne sont pas respectés,
l’appareil fonctionnera correctement
mais la consommation d’énergie
pourra légèrement augmenter.
L'appareil doit pouvoir être
débranché de l'alimentation
électrique. C'est pourquoi la
prise électrique doit être
facilement accessible après
l'installation.
3.3 Positionnement
Cet appareil n’est pas destiné à être
utilisé comme un appareil encastré.
Cet appareil doit être installé dans un
lieu sec et bien ventilé à l’intérieur.
Cet appareil est destiné à être utilisé à
une température ambiante comprise
entre 10 °C et 43 °C. Le fonctionnement
correct de l’appareil ne peut être garanti
que dans la plage de température
spécifiée.
En cas de doute concernant
le lieu d'installation de
l'appareil, veuillez contacter
le vendeur, notre service
après-vente ou le centre de
réparation agréé le plus
proche.
3.4 Branchement électrique
Avant de brancher l'appareil, assurez-
vous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.
L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise
à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
3.5 Guide d’installation de la
poignée
1. Retirez la base de la poignée et 4 vis
du sachet en plastique.
2. Placez la poignée conformément à
l’illustration. Utilisez un tournevis
Phillips pour fixer la base de la
poignée sur le couvercle.
www.aeg.com26
3. Retirez le couvercle de la poignée du
sachet en plastique. Appuyez-le sur
la face avant de la base de la
poignée. Assurez-vous que les
fixations du couvercle de la poignée
sont alignées avec les trous
d’assemblage de la base de la
poignée.
Ouvrez et fermez le couvercle plusieurs
fois pour vous assurer que la poignée est
correctement serrée.
4. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
4.1 Description de l'appareil
1
5
2
3
4
FRANÇAIS 27
1
Poignée
2
Panier
3
Bandeau de commande
4
Bouchon de vidange extérieur
5
Disque
5. BANDEAU DE COMMANDE
5.1 Bandeau de commande
1
2 3 4
1
Indicateur de température
2
Touche de réglage de la température
-
3
Touche de réglage de la température
+
4
SUPER touche
5.2 Mise en fonctionnement/
arrêt
1. Pour allumer l’appareil, insérez la
fiche dans la prise électrique.
2. Si les indicateurs sont éteints,
appuyez simultanément sur « + » et
« SUPER » pendant 3 secondes
pour allumer l’appareil.
3. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur
« + » et « SUPER » pendant
3 secondes.
5.3 Réglage de la température
Vous pouvez régler la température entre
-14 °C et -22 °C. Nous vous suggérons
de régler la température intérieure sur
environ -18 °C, ce qui garantira une
congélation appropriée et une bonne
conservation des plats surgelés.
Pour régler la température :
Appuyez sur la touche « + » ou « - »
pour sélectionner la température
souhaitée.
Le réglage exact doit être effectué en
tenant compte du fait que la température
à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
la température ambiante
la fréquence d'ouverture du couvercle
la quantité d'aliments stockés
l'emplacement de l'appareil.
5.4 SUPER Fonction
La fonction SUPER accélère la
congélation des aliments frais et protège
en même temps les denrées déjà
entreposées contre un réchauffement
indésirable.
1. Pour activer la fonction, appuyez sur
la touche SUPER.
Le message « SF » clignote à l’écran
pendant 5 secondes et la fonction est
activée.
2. Pour arrêter la fonction SUPER,
appuyez à nouveau sur la touche
SUPER.
La fonction SUPER s’arrête
automatiquement après 52 heures et la
température repasse au réglage
précédent.
5.5 Mode verrouillage
Pour verrouiller/déverrouiller les boutons,
appuyez en même temps sur « + » et « -
» pendant 3 secondes.
5.6 Alarme haute température
Si la température est continuellement
supérieure à -8 °C, une alarme sonore
retentit et le symbole « HT » apparaît à
l’écran.
Pour désactiver l’alarme, réglez une
température inférieure dans l’appareil.
www.aeg.com28
Consultez « Bandeau de commande/
Régulation de la température ».
6. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les
accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les
soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à
base de chlore ou d'huile car
ils pourraient endommager
le revêtement.
6.2 Branchement électrique
Lorsque vous branchez l’appareil à
l’alimentation électrique ou lorsqu’il
s’allume après une coupure de courant,
tous les voyants lumineux clignotent une
fois. Ensuite, l'appareil repasse au
réglage précédent.
7. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Congélation d'aliments
frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et
conserver longtemps des aliments
congelés ou surgelés.
La quantité maximale d'aliments frais
que vous pouvez congeler par tranche
de 24 heures est indiquée sur la plaque
signalétique (reportez-vous à la section
« Caractéristiques techniques »).
Lancez la fonction SUPER
24 heures avant de placer
des aliments dans l’appareil.
Le processus de congélation demande
24 heures. Vous ne devez ajouter aucun
autre aliment à congeler pendant cette
période.
7.2 Conservation d'aliments
surgelés
À la mise en service ou après un arrêt
prolongé, placez le thermostat sur la
position maximale pendant 24 heures
environ avant d'introduire les produits
dans le compartiment.
Vous pouvez retirer le panier
pour obtenir davantage
d’espace de conservation.
FRANÇAIS 29
ATTENTION!
En cas de dégivrage
involontaire, par exemple en
cas de panne de courant, si
le courant a été interrompu
pendant un délai supérieur à
celui indiqué dans le tableau
des caractéristiques
techniques sous « Temps de
montée en température »,
les aliments décongelés
doivent être consommés
rapidement ou cuisinés
immédiatement puis à
nouveau congelés (une fois
refroidis).
7.3 Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou
congelés peuvent être décongelés dans
le réfrigérateur ou à température
ambiante en fonction du temps
disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être
cuites sans décongélation préalable :
dans ce cas, la cuisson durera plus
longtemps.
8. CONSEILS
8.1 Conseils d'économie
d'énergie
La configuration interne de l’appareil
est celle qui assure l’utilisation la plus
efficace de l’énergie.
Évitez d'ouvrir fréquemment le
couvercle et ne le laissez ouvert que
le temps nécessaire.
Plus le réglage de la température est
bas, plus la consommation électrique
est élevée.
Assurez une bonne ventilation. Ne
couvrez pas les grilles ou les orifices
de ventilation.
8.2 Conseils pour la
congélation
Activez la fonction SUPER au moins
24 heures avant de placer les
aliments à l’intérieur du compartiment
du congélateur.
Avant de congeler, emballez et
fermez les aliments frais dans : papier
aluminium, film ou sachets en
plastique, récipients hermétiques
avec couvercle.
Pour une congélation et une
décongélation plus efficaces, séparez
les aliments en petites portions.
Il est recommandé de mettre des
étiquettes et des dates sur tous vos
aliments congelés. Cela permettra
d’identifier les aliments et de savoir
quand ils peuvent être consommés
avant leur détérioration.
Les aliments doivent être frais
lorsqu’ils sont congelés pour
préserver leur qualité. En particulier,
les fruits et les légumes doivent être
congelés après leur récolte pour
préserver tous leurs nutriments.
Ne congelez pas des bouteilles ou
des canettes avec des liquides, en
particulier des boissons contenant du
dioxyde de carbone : elles pourraient
exploser pendant la congélation.
N'introduisez pas d'aliments chauds
dans le compartiment du congélateur.
Laissez-les refroidir à température
ambiante avant de les placer dans le
compartiment.
Pour éviter d'augmenter la
température des aliments déjà
surgelés, ne placez pas d'aliments
frais non congelés directement à
proximité. Placez les aliments à
température ambiante dans la partie
du compartiment du congélateur où il
n’y a pas d’aliments congelés.
Ne mangez pas les glaçons, les
glaces à l'eau ou les bâtonnets glacés
dès leur sortie du congélateur. Risque
de gelure.
Ne recongelez pas des aliments
décongelés. Si les aliments sont
décongelés, cuisez-les, laissez-les
refroidir puis congelez-les.
www.aeg.com30
8.3 Conseils sur le stockage
des aliments congelés
Un bon réglage de température qui
garantit la conservation des produits
alimentaires congelés est une
température inférieure ou égale à
-18 °C.
Un réglage de température plus élevé
à l’intérieur de l’appareil peut
entraîner une durée de conservation
plus courte.
L’ensemble du compartiment du
congélateur est adapté à la
conservation de produits alimentaires
congelés.
Laissez suffisamment d’espace
autour des aliments pour permettre à
l’air de circuler librement.
Pour une conservation adéquate,
consultez l’étiquette de l’emballage
des aliments pour connaître la durée
de conservation des aliments.
Il est important d’emballer les
aliments de manière à empêcher
l’eau, l’humidité ou la condensation de
pénétrer à l’intérieur.
8.4 Conseils pour vos
courses
Après vos courses :
Assurez-vous que l’emballage n’est
pas endommagé : les aliments
pourraient être détériorés. Si
l’emballage est gonflé ou mouillé, il
n’a peut-être pas été conservé dans
des conditions optimales et la
décongélation a peut-être déjà
commencé.
Pour limiter le processus de
décongélation, achetez les produits
congelés à la fin de vos courses et
transportez-les dans un sac
isotherme.
Placez les aliments congelés dans le
congélateur immédiatement après
être revenu de vos courses.
Si les aliments sont décongelés
même partiellement, ne les
recongelez pas. Consommez-les dès
que possible.
Respectez la date d’expiration et les
informations de conservation sur
l’emballage.
8.5 Durée de conservation
Type d'aliments Durée de conserva‐
tion (mois)
Pain 3
Fruits (sauf agrumes) 6 - 12
Légumes 8 - 10
Restes sans viande 1 - 2
Produits laitiers :
Beurre
Fromage à pâte molle (par exemple mozzarella)
Fromage à pâte dure (par exemple parmesan, cheddar)
6 - 9
3 - 4
6
Fruits de mer :
FRANÇAIS 31
Type d'aliments Durée de conserva‐
tion (mois)
Poisson gras (par exemple saumon, maquereau)
Poisson maigre (par exemple cabillaud, limande)
Crevette
Palourdes et moules sans coquille
Poisson cuit
2 - 3
4 - 6
12
3 - 4
1 - 2
Viande :
Volaille
Bœuf
Porc
Agneau
Saucisse
Jambon
Restes avec viande
9 - 12
6 - 12
4 - 6
6 - 9
1 - 2
1 - 2
2 - 3
9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
9.1 Nettoyage
ATTENTION!
Débranchez l'appareil avant
toute opération d'entretien et
de nettoyage.
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de produits de
nettoyage très parfumés ni
d'encaustiques pour nettoyer
l'intérieur de votre appareil.
N'utilisez pas de nettoyeur
vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Veillez à ne pas
endommager le système de
réfrigération.
1. Éteignez l'appareil.
2. Sortez les denrées congelées,
enveloppez-les dans plusieurs
feuilles de papier journal et
conservez-les dans un endroit frais.
3. Nettoyez régulièrement l'appareil et
les accessoires avec de l'eau tiède et
un détergent doux.
Nettoyez soigneusement les joints du
couvercle.
4. Séchez soigneusement l'appareil.
5. Branchez la prise de l'appareil sur le
secteur.
6. Mettez l'appareil en marche.
7. Réglez la température sur la position
MAX et fermez le couvercle.
Attendez deux ou trois heures avant
de remettre dans l’appareil les
aliments précédemment sortis.
8. Réglez la température à la valeur
souhaitée.
9.2 Dégivrage du congélateur
ATTENTION!
N'utilisez jamais d'objet
métallique tranchant pour
gratter le givre car vous
pourriez endommager
l'appareil.
N'utilisez pas de dispositifs
mécaniques ou d'autres
moyens artificiels pour
accélérer le dégivrage de
l'appareil.
Dégivrez le congélateur lorsque
l'épaisseur de la couche de givre est
comprise entre 10 et 15 mm.
1. Éteignez l'appareil.
www.aeg.com32
2. Sortez les denrées congelées,
enveloppez-les dans plusieurs
feuilles de papier journal et
conservez-les dans un endroit frais.
3. Retirez le bouchon de vidange de
l’intérieur de l'appareil.
4. Laissez le couvercle ouvert.
5. Placez un bac sous le bouchon de
vidange extérieur.
6. Sortez le bouchon de vidange
extérieur.
7. Tournez le bouchon de vidange à
180 degrés pour faire couler l’eau de
vidange dans le bac.
Assurez-vous que l’eau ne
déborde pas du bac.
8. Nettoyez l’intérieur et séchez-le
soigneusement.
9. Mettez l'appareil en marche.
10. Réglez la température sur une
position plus élevée et fermez le
couvercle. Attendez deux ou trois
heures avant de remettre dans
l’appareil les aliments précédemment
sortis.
11. Réglez la température à la valeur
souhaitée.
10. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
10.1 Que faire si…
Des bruits peuvent se produire pendant le fonctionnement de l’appareil
(par exemple pétillement, ronronnement, craquement ou cliquetis), ce qui
est normal.
Problème Cause probable Solution
L'appareil ne fonctionne pas. L'appareil est à l'arrêt. Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimenta‐
tion n'est pas correctement
insérée dans la prise de cou‐
rant.
Vérifiez si l’appareil est
branché correctement.
FRANÇAIS 33
Problème Cause probable Solution
La prise de courant n'est pas
alimentée.
Branchez l’appareil sur une
autre prise secteur. Contac‐
tez un électricien qualifié.
L'appareil est bruyant. L'appareil n'est pas stable. Assurez-vous de la stabilité
de l'appareil. Reportez-vous
au chapitre « Installation/
Emplacement ».
L'appareil est appuyé contre
un mur ou d'autres objets.
Déplacez légèrement l’appa‐
reil. Reportez-vous au chapi‐
tre « Installation/Emplace‐
ment ».
Le symbole « E0 » et la tem‐
pérature actuelle sont affi‐
chés alternativement.
Défaillance du capteur de
température.
Contactez le service après-
vente agréé.
Le couvercle ne ferme pas
complètement.
Des emballages d'aliments
bloquent le couvercle.
Disposez correctement les
emballages.
Il y a trop de givre dans l’ap‐
pareil.
Dégivrez l'appareil. Repor‐
tez-vous au chapitre « En‐
tretien et nettoyage/Dégivra‐
ge de l’appareil ».
Le couvercle est difficile à
ouvrir.
Le joint du couvercle est sale
ou collant.
Nettoyez le joint du couver‐
cle.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est défectueux. Contactez le service après-
vente agréé pour remplacer
l'éclairage LED.
Le compresseur fonctionne
en permanence.
Il y a une erreur dans le ré‐
glage de la température.
Consultez le chapitre « Ban‐
deau de commande/Régula‐
tion de la température ».
Trop de produits à congeler
ont été introduits en même
temps dans l'appareil.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la tem‐
pérature.
La température ambiante est
trop élevée.
Reportez-vous au tableau
des classes climatiques de
la plaque signalétique ou au
chapitre « Installation/Posi‐
tionnement ».
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez refroidir les aliments
à température ambiante
avant de les mettre dans
l'appareil.
www.aeg.com34
Problème Cause probable Solution
Le couvercle n'est pas cor‐
rectement fermé.
Vérifiez si le couvercle ferme
correctement et si les joints
ne sont pas endommagés
ou sales.
La fonction SUPER est acti‐
vée.
Consultez le chapitre « Ban‐
deau de commande/Fonc‐
tion SUPER ».
Il y a trop de givre et de gla‐
ce.
Le couvercle n'est pas cor‐
rectement fermé ou le joint
est déformé/sale.
Vérifiez si le couvercle ferme
correctement et si les joints
ne sont pas endommagés
ou sales.
Il y a une erreur dans le ré‐
glage de la température.
Consultez le chapitre « Ban‐
deau de commande/Régula‐
tion de la température ».
Le compresseur ne démarre
pas immédiatement après
avoir appuyé sur la touche
SUPER ou après avoir chan‐
gé la température.
Ce phénomène est normal, il
ne s'agit pas d'une anomalie.
Le compresseur démarre au
bout d'un certain temps.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas réglé
correctement.
Augmentez/réduisez la tem‐
pérature.
Le couvercle n'est pas cor‐
rectement fermé.
Vérifiez si le couvercle ferme
correctement et si les joints
ne sont pas endommagés
ou sales.
La température des produits
est trop élevée.
Laissez refroidir les aliments
à température ambiante
avant de les mettre dans
l'appareil.
Trop de produits ont été in‐
troduits simultanément.
Introduisez moins de pro‐
duits en même temps.
L'épaisseur de givre est su‐
périeure à 4 - 5 mm.
Dégivrez l'appareil. Repor‐
tez-vous au chapitre « En‐
tretien et nettoyage/Dégivra‐
ge de l’appareil ».
Le couvercle a été ouvert
trop souvent.
N'ouvrez le couvercle que si
c'est nécessaire.
La fonction SUPER est acti‐
vée.
Consultez le chapitre « Ban‐
deau de commande/Fonc‐
tion SUPER ».
FRANÇAIS 35
Problème Cause probable Solution
Les produits à congeler sont
placés trop près les uns des
autres.
Assurez-vous que l'air froid
circule dans l'appareil.
L'appareil est positionné
près d'une source de cha‐
leur.
Reportez-vous au chapitre
« Installation/Emplace‐
ment ».
Si, malgré toutes les vérifications ci-dessus, votre appareil ne fonctionne toujours pas
correctement, contactez le service après-vente agréé le plus proche.
Indiquez le modèle et le numéro de série de votre appareil lorsque vous contactez le
service après-vente agréé. Cela accélérera le support que vous recevrez.
11. BRUITS
SSSRRR!
CLICK!
HISSS!
BRRR!
BLUBB!
12. DONNÉES TECHNIQUES
Les informations techniques figurent sur
la plaque signalétique sur le côté
intérieur de l'appareil et sur l'étiquette
énergétique.
Le code QR présent sur l’étiquette
énergétique fournie avec l’appareil
contient un lien Web vers les
informations relatives aux performances
de l’appareil dans la base de données
EPREL de l’UE. Conservez l’étiquette
énergétique à titre de référence avec le
manuel d’utilisation et tous les autres
documents fournis avec cet appareil.
www.aeg.com36
Il est également possible de trouver les
mêmes informations dans EPREL à
l’aide du lien
https://eprel.ec.europa.eu
avec le nom du modèle et le numéro de
produit se trouvant sur la plaque
signalétique de l’appareil.
Consultez le lien
www.theenergylabel.eu
pour obtenir des informations détaillées
sur l’étiquette énergétique.
13. INFORMATIONS POUR LES INSTITUTS DE TEST
L’installation et la préparation de
l’appareil pour une vérification
EcoDesign doivent être conformes à la
norme EN 62552. Les exigences de
ventilation, les dimensions des
évidements et les dégagements arrière
minimum doivent correspondre aux
indications du chapitre 3 de ce manuel
d’utilisation. Veuillez contacter le
fabricant pour de plus amples
informations, notamment les plans de
chargement.
14. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
FRANÇAIS 37
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE.................................................................................. 39
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.........................................................................41
3. MONTAGE..........................................................................................................43
4. GESAMTANSICHT............................................................................................. 46
5. BEDIENFELD......................................................................................................47
6. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME........................................................... 48
7. TÄGLICHER GEBRAUCH.................................................................................. 48
8. TIPPS UND HINWEISE...................................................................................... 49
9. REINIGUNG UND PFLEGE................................................................................51
10. FEHLERSUCHE............................................................................................... 52
11. GERÄUSCHE................................................................................................... 55
12. TECHNISCHE DATEN......................................................................................55
13. INFORMATIONEN FÜR PRÜFINSTITUTE...................................................... 55
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es
ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs-, Service- und Reparatur-
Informationen zu erhalten:
www.aeg.com/support
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service für es zu
gewährleisten:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu
erwerben:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
www.aeg.com38
1. SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei
Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zugänglichen Ort auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und
schutzbedürftigen Personen
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit
schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung
müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
1.2 Allgemeine Sicherheit
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern;
DEUTSCH 39
Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten.
Um eine Kontaminierung von Lebensmitteln zu
vermeiden, beachten Sie die folgenden Hinweise:
Öffnen Sie die Tür nicht über längere Zeit hinweg;
Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit
Lebensmitteln in Kontakt kommen können, und
zugängliche Ablaufsysteme;
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die
Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in
der Einbaunische nicht blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene
mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den
Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern
des Geräts keine anderen als die vom Hersteller
empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder
Dampf.
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten
Tuch. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Wenn das Gerät längere Zeit leer steht, schalten Sie
es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es
und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im
Gerät zu vermeiden.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
www.aeg.com40
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts darf
nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt
werden.
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Umsetzen des
Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer
ist. Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags
mindestens 4 Stunden, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
Setzen Sie das Gerät nicht dem
Regen aus.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
Stellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG!
Achten Sie bei der Montage
des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt
oder beschädigt wird.
WARNUNG!
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst oder
einen Elektriker, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst
nach Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass
der Netzstecker nach der Montage
noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
DEUTSCH 41
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Das Gerät enthält Isobutan
(R600a), ein brennbares Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf,
den Kältekreislauf, der Isobutan enthält,
nicht zu beschädigen.
Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
Stellen Sie keine heißen
Gegenstände auf die Kunststoffteile
des Geräts.
Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass
oder feucht sind.
Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
Wickeln Sie die Lebensmittel in
Lebensmittelkontaktmaterial ein,
bevor Sie sie in das Gefrierfach legen.
2.4 Innenbeleuchtung
WARNUNG!
Stromschlaggefahr.
Bezüglich der Lampe(n) in diesem
Gerät und separat verkaufter
Ersatzlampen: Diese Lampen müssen
extremen physikalischen
Bedingungen in Haushaltsgeräten
standhalten, wie z.B. Temperatur,
Vibration, Feuchtigkeit, oder sollen
Informationen über den
Betriebszustand des Gerätes
anzeigen. Sie sind nicht für den
Einsatz in anderen Geräten
vorgesehen und nicht für die
Raumbeleuchtung geeignet.
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
Schalten Sie das Gerät immer aus
und ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt
werden.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
2.6 Wartung
Zur Reparatur des Geräts wenden Sie
sich an den autorisierten
Kundendienst. Dabei dürfen
ausschließlich Originalersatzteile
verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass eigene
Reparaturen oder Reparaturen, die
nicht von Fachkräften durchgeführt
werden, die Sicherheit des Geräts
beeinträchtigen und die Garantie
ungültig machen können.
Folgende Ersatzteile sind innerhalb
von 7 Jahren nach Produkteinstellung
www.aeg.com42
des Modells erhältlich: Thermostate,
Temperatursensoren, Leiterplatten,
Lichtquellen, Türgriffe, Türscharniere,
Ablagen und Körbe. Bitte beachten
Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur
an Reparaturbetriebe geliefert werden
können und nicht alle Ersatzteile für
alle Modelle relevant sind.
Türdichtungen sind innerhalb von 10
Jahren nach Produkteinstellung des
Modells erhältlich.
2.7 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
3.1 Abmessungen
H1 H2
85°
W2 D2
D1
H3
W1
Gesamtabmessungen
1)
H1 mm 845
Gesamtabmessungen
1)
W1 mm 905
DEUTSCH 43
Gesamtabmessungen
1)
D1 mm 545
1)
Breite, Höhe und Tiefe des Geräts ohne Griff
und Füße
Platzbedarf im Betrieb
1)
H2 mm 945
W2 mm 1105
D2 mm 695
1)
Höhe, Breite und Tiefe des Geräts einschließ‐
lich Griff und zuzüglich des notwendigen Frei‐
raums für die Zirkulation der Kühlluft
Platzbedarf insgesamt im Betrieb
1)
H3 mm 1385
W2 mm 1105
D2 mm 695
1)
Höhe, Breite und Tiefe des Geräts einschließ‐
lich Griff plus des notwendigen Freiraums für die
Zirkulation der Kühlluft, zuzüglich des Platzes, der
notwendig ist, um eine Türöffnung bis zu dem mi‐
nimalen Winkel zu ermöglichen, der die Entfer‐
nung der Innenausstattung erlaubt
3.2 Standort
Stellen Sie das Gerät weit entfernt von
Wärmequellen wie Heizungskörpern,
Boilern, direktem Sonnenlicht usw. auf.
Stellen Sie das Gerät in horizontaler
Position auf einen festen Untergrund.
Achten Sie darauf, dass das Gerät
waagerecht und auf allen vier Füßen
steht. Dies lässt sich mit zwei
Schraubfüßen am vorderen Sockel
des Gerätes erreichen.
Um einen einwandfreien Betrieb
sicherzustellen, stellen Sie das Gerät
nicht unter Hängeschränken auf.
Stellen Sie sicher, dass die Luft frei
um das Gerät zirkulieren kann.
Wenn aufgrund einer anderen
Installation die Anforderungen an die
richtige Belüftung nicht eingehalten
werden, funktioniert das Gerät zwar
korrekt, der Energieverbrauch kann
sich jedoch leicht erhöhen.
Es muss möglich sein, das
Gerät vom Netz zu trennen.
Daher muss der Stecker
nach der Installation
zugänglich bleiben.
3.3 Aufstellung
Dieses Gerät ist nicht für die
Verwendung als Einbaugerät
vorgesehen.
Dieses Gerät sollte in einem trockenen,
gut belüfteten Innenbereich aufgestellt
werden.
Dieses Gerät ist für den Einsatz bei einer
Umgebungstemperatur von 10 °C bis
43 °C vorgesehen. Der korrekte Betrieb
des Geräts kann nur innerhalb des
angegebenen Temperaturbereichs
garantiert werden.
Bei Fragen zum
Aufstellungsort des Geräts
wenden Sie sich an den
Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen
autorisierten Kundendienst.
3.4 Elektroanschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von einem
qualifizierten Elektriker erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EC-
Richtlinien.
www.aeg.com44
3.5 Montageanleitung für den
Griff
1. Nehmen Sie die Griffgrundplatte und
4 Schrauben aus dem
Kunststoffbeutel.
2. Bringen Sie den Griff gemäß
Abbildung in Position. Bringen Sie
die Griffgrundplatte am Deckel mit
einem Kreuzschlitzschraubendreher
an.
3. Entnehmen Sie Griffabdeckung aus
dem Kunststoffbeutel. Drücken Sie
sie nach vorne zur Griffgrundplatte.
Achten Sie darauf, dass die
Befestigungen der Griffabdeckung
auf die Montagelöcher der
Griffgrundplatte ausgerichtet sind.
Öffnen und schließen Sie den Deckel
mehrmals, um sicherzustellen, dass der
Griff richtig angebracht ist.
DEUTSCH 45
4. GESAMTANSICHT
4.1 Gerätebeschreibung
1
5
2
3
4
1
Griff
2
Korb
3
Bedienfeld
4
Äußerer Ablassstopfen
5
Rad
www.aeg.com46
5. BEDIENFELD
5.1 Bedienfeld
1
2 3 4
1
Temperaturanzeige
2
Taste zur Temperatureinstellung -
3
Taste zur Temperatureinstellung +
4
Taste SUPER
5.2 Ein-/Ausschalten
1. Schalten Sie das Gerät durch
Einstecken des Netzsteckers in die
Steckdose ein.
2. Leuchten die Anzeigen nicht, halten
Sie „+“ und „SUPER“ 3 Sekunden
gleichzeitig gedrückt, um das Gerät
einzuschalten.
3. Um das Gerät auszuschalten, halten
Sie „+“ und „SUPER“ 3 Sekunden
gedrückt.
5.3 Temperaturregelung
Die Temperatur kann zwischen -14 °C
und -22 °C geregelt werden. Wir
empfehlen, die Innentemperatur auf ca.
-18 °C einzustellen. Dies ist die
geeignete Temperatur zum Einfrieren
und zur Lagerung gefrorener
Lebensmittel.
Einstellen der Temperatur:
Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um
die gewünschte Temperatur einzustellen.
Allerdings muss für eine exakte
Einstellung berücksichtigt werden, dass
die Temperatur im Inneren des Geräts
von folgenden Faktoren abhängt:
Raumtemperatur
Häufigkeit der Deckelöffnung
Menge der eingelagerten
Lebensmittel
Standort des Geräts.
5.4 Funktion SUPER
Die SUPER-Funktion ist eine
Schnellgefrierfunktion, die die
Tiefkühlung neu hinzukommender
Lebensmittel beschleunigt und
gleichzeitig die bereits tiefgekühlten
Lebensmittel vor unerwünschter
Erwärmung schützt.
1. Drücken Sie zum Einschalten der
Funktion die Taste SUPER.
Das Display zeigt 5 Sekunden lang die
Meldung „SF“ blinkend an und die
Funktion wird eingeschaltet.
2. Drücken Sie zum Ausschalten der
Funktion SUPER die Taste SUPER
erneut.
Nach 52 Stunden wird die Funktion
SUPER automatisch ausgeschaltet und
die Temperatur kehrt zur vorherigen
Einstellung zurück.
5.5 Verriegelungsmodus
Halten Sie zum Verriegeln/Entriegeln der
Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig 3
Sekunden gedrückt.
5.6 Hochtemperaturalarm
Wenn die Temperatur kontinuierlich
höher als -8 °C ist, ertönt ein Signalton
und das Display zeigt das Symbol
„HT“ an.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur
im Gerät ein, um den Alarm
auszuschalten. Siehe „Bedienfeld/
Temperaturregelung“.
DEUTSCH 47
6. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel,
da diese die Oberfläche
beschädigen.
6.2 Elektrischer Anschluss
Wenn Sie das Gerät an das Stromnetz
anschließen oder nach einem
Stromausfall blinken alle Anzeigen
einmal. Danach kehrt das Gerät zu den
vorherigen Einstellungen zurück.
7. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln
und zum längerfristigen Lagern von
bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typenschild
angegeben (siehe „Technische Daten“).
Schalten Sie die Funktion
SUPER 24 Stunden vor dem
Einlegen von Lebensmitteln
in das Gerät ein.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
Legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in den Gefrierraum.
7.2 Lagern von gefrorenen
Lebensmitteln
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in
der das Gerät nicht benutzt wurde,
mindestens 24 Stunden lang mit höherer
Einstellung laufen, bevor Sie
Lebensmittel in das Gefrierfach legen.
Sie können den Korb
entfernen, um mehr
Lagerraum zu erhalten.
VORSICHT!
Kam es zum Beispiel durch
einen Stromausfall, der
länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen
Daten angegebene Wert
(siehe „Lagerzeit bei
Störung“), zu einem
ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort
gekocht und nach dem
Abkühlen erneut eingefroren
werden.
www.aeg.com48
7.3 Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene
Lebensmittel können vor der
Verwendung je nach der zur Verfügung
stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei
Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar
direkt aus dem Gefriergerät entnommen
und anschließend sofort gekocht werden.
In diesem Fall dauert der Garvorgang
allerdings etwas länger.
8. TIPPS UND HINWEISE
8.1 Tipps zum Energiesparen
Die Konfiguration des
Geräteinnenraums gewährleistet die
effizienteste Energienutzung.
Öffnen Sie den Deckel nicht zu
häufig, und lassen Sie ihn nicht länger
offen als notwendig.
Je kälter die Temperatureinstellung,
desto höher der Energieverbrauch.
Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
Bedecken Sie die Lüftungsgitter oder
-öffnungen nicht.
8.2 Hinweise zum Einfrieren
Schalten Sie die SUPER-Funktion
mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
Lebensmittel in das Gefrierfach hinein
legen, ein.
Vor dem Einfrieren verpacken und
verschließen Sie frische Lebensmittel
in: Aluminiumfolie, Kunststofffolie oder
-beutel, luftdichte Behälter mit Deckel.
Teilen Sie die Lebensmittel in kleine
Portionen, um das Einfrieren und
Auftauen zu erleichtern.
Es wird empfohlen, Ihre tiefgekühlten
Lebensmittel mit Etiketten und dem
Datum zu versehen. So können Sie
die Lebensmittel identifizieren und
erkennen wann sie verzehrt werden
sollten, bevor sie verderben.
Die Lebensmittel sollten beim
Einfrieren frisch sein, um eine gute
Qualität zu bewahren. Besonders
Obst und Gemüse sollte nach der
Ernte eingefroren werden, um alle
Nährstoffe zu erhalten.
Frieren Sie keine Flaschen oder
Dosen mit Flüssigkeiten,
insbesondere kohlensäurehaltige
Getränke, ein - die Gefäße können
beim Einfrieren explodieren.
Geben Sie keine heißen Lebensmittel
in den Gefrierraum. Vergewissern Sie
sich, dass sie auf Raumtemperatur
abgekühlt sind, bevor Sie sie in das
Fach legen.
Um eine Erwärmung bereits
eingefrorener Lebensmittel zu
verhindern, legen Sie die frischen,
nicht gefrorenen Lebensmittel nicht
direkt neben sie. Legen Sie die
Lebensmittel mit Raumtemperatur in
die Gefrierfächer, die keine
gefrorenen Lebensmittel enthalten.
Essen Sie keine Eiswürfel, Wassereis
oder Eis am Stiel, wenn sie direkt aus
dem Gefriergerät genommen wurden.
Gefahr von Erfrierungen.
Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein. Wenn Lebensmittel
aufgetaut wurden, kochen Sie sie,
lassen Sie sie abkühlen und frieren
Sie sie dann ein.
8.3 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Lebensmittel
Eine gute Temperatureinstellung, die
die Konservierung von gefrorenen
Lebensmitteln sicherstellt, ist eine
Temperatur von weniger oder gleich
-18 °C.
Eine höhere Temperatureinstellung im
Gerät kann die Haltbarkeit verkürzen.
Der gesamte Gefrierraum ist für die
Lagerung von Tiefkühlprodukten
geeignet.
Lassen Sie ausreichend Platz um die
Lebensmittel herum, damit die Luft
frei zirkulieren kann.
Die Haltbarkeit von Lebensmitteln ist
auf dem Etikett der
Lebensmittelverpackung angegeben.
Es ist wichtig, die Lebensmittel so zu
verpacken, dass kein Wasser,
Feuchtigkeit oder Kondenswasser ins
Innere gelangt.
DEUTSCH 49
8.4 Einkaufstipps
Nach dem Lebensmitteleinkauf:
Achten Sie darauf, dass die
Verpackung nicht beschädigt ist - die
Lebensmittel könnten verdorben sein.
Wenn die Verpackung aufgequollen
oder nass ist, wurde das Lebensmittel
möglicherweise nicht unter den
optimalen Bedingungen gelagert und
das Auftauen hat eventuell bereits
begonnen.
Um den Auftauprozess zu minimieren,
kaufen Sie Tiefkühlware am Ende
Ihres Einkaufs und transportieren Sie
diese in einer Isoliertasche.
Legen Sie die tiefgefrorenen
Lebensmittel sofort nach der
Rückkehr aus dem Laden in das
Gefriergerät.
Wenn Lebensmittel auch nur teilweise
aufgetaut sind, dürfen sie nicht wieder
eingefroren werden. Verzehren Sie
sie schnell wie möglich.
Beachten Sie das Haltbarkeitsdatum
und die Lagerinformationen auf der
Verpackung.
8.5 Lagerdauer
Lebensmittelart Lagerdauer (Mona‐
te)
Brot 3
Obst (außer Zitrusfrüchten) 6 - 12
Gemüse 8 - 10
Speisereste ohne Fleisch 1 - 2
Molkereiprodukte:
Butter
Weichkäse (z.B. Mozzarella)
Hartkäse (z.B. Parmesan, Cheddar)
6 - 9
3 - 4
6
Meeresfrüchte:
Fette Fische (z.B. Lachs, Makrele)
Magere Fische (z.B. Kabeljau, Flunder)
Shrimps
Muscheln und Miesmuscheln ohne Schale
Gekochter Fisch
2 - 3
4 - 6
12
3 - 4
1 - 2
Fleisch:
Geflügel
Rindfleisch
Schweinefleisch
Lamm
Wurst
Schinken
Speisereste mit Fleisch
9 - 12
6 - 12
4 - 6
6 - 9
1 - 2
1 - 2
2 - 3
www.aeg.com50
9. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
9.1 Reinigung
VORSICHT!
Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer
den Netzstecker aus der
Steckdose.
Benutzen Sie zur Reinigung
des Innenraums keinesfalls
Putzmittel, Scheuerpulver,
stark parfümierte
Reinigungsmittel oder
Wachspolituren.
Reinigen Sie das Gerät nicht
mit einem
Dampfstrahlreiniger.
Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu
beschädigen.
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie das gesamte
Gefriergut, packen Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einen kühlen Ort.
3. Reinigen Sie Gerät und Zubehörteile
regelmäßig mit warmem Wasser und
neutraler Seife.
Wischen Sie vorsichtig die
Deckeldichtung ab.
4. Trocknen Sie das Gerät vollständig
ab.
5. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
6. Schalten Sie das Gerät ein.
7. Stellen Sie die Temperatur auf MAX
und schließen Sie den Deckel.
Nachdem das Gerät zwei bis drei
Stunden in Betrieb ist, können Sie
die ausgelagerten Lebensmittel
wieder in das Gerät hineinlegen.
8. Stellen Sie die gewünschte
Temperatur ein.
9.2 Abtauen des
Gefriergeräts
VORSICHT!
Verwenden Sie niemals
scharfe Gegenstände aus
Metall zum Entfernen von
Reif und Eis, da diese das
Gerät beschädigen können.
Benutzen Sie keine
mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu
beschleunigen.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 10 bis
15 mm erreicht hat.
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie das gesamte
Gefriergut, packen Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einen kühlen Ort.
3. Entfernen Sie den Stopfen aus dem
Geräteinnenraum.
4. Lassen Sie den Deckel offen.
5. Stellen Sie einen Behälter unter den
äußeren Ablassstopfen.
6. Ziehen Sie den äußeren
Ablassstopfen heraus.
7. Drehen Sie den Ablassstopfen um
180 Grad, um das auslaufende
Wasser in den Behälter fließen zu
lassen.
DEUTSCH 51
Achten Sie darauf, dass das
Wasser nicht aus dem
Behälter spritzt.
8. Reinigen Sie den Innenraum und
trocknen Sie ihn gründlich.
9. Schalten Sie das Gerät ein.
10. Stellen Sie die Temperatur auf einen
höheren Wert und schließen Sie den
Deckel. Nachdem das Gerät zwei bis
drei Stunden in Betrieb ist, können
Sie die ausgelagerten Lebensmittel
wieder in das Gerät hineinlegen.
11. Stellen Sie die gewünschte
Temperatur ein.
10. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
10.1 Was tun, wenn...
Während des Gerätebetriebs können Geräusche auftreten (z.B. Blubbern,
Surren, Knacken oder Klicken). Diese sind normal.
Störung Mögliche Ursache Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht. Das Gerät ist ausgeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde nicht
richtig in die Steckdose ge‐
steckt.
Überprüfen Sie, ob der Ge‐
rätestecker richtig einge‐
steckt ist.
Es liegt keine Spannung an
der Steckdose an.
Schließen Sie das Gerät an
eine andere Steckdose an.
Wenden Sie sich an eine
Elektrofachkraft.
Das Gerät erzeugt Geräu‐
sche.
Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgeglichen.
Prüfen Sie, ob das Gerät
stabil steht. Siehe Kapitel
„Montage/Aufstellungsort“.
Das Gerät berührt die Wand
oder andere Gegenstände.
Rücken Sie das Gerät leicht
weg. Siehe Kapitel „Monta‐
ge/Aufstellungsort“.
Es wird abwechselnd das
Symbol „E0“ und die aktuelle
Temperatur angezeigt.
Ausfall des Temperatursen‐
sors.
Wenden Sie sich an den au‐
torisierten Kundendienst.
www.aeg.com52
Störung Mögliche Ursache Abhilfe
Der Deckel schließt nicht
vollständig.
Eingelegte Lebensmittelpa‐
ckungen verhindern das
Schließen des Deckels.
Ordnen Sie die Packungen
richtig an.
Im Gerät hat sich zu viel Reif
oder Eis gebildet.
Tauen Sie das Gerät ab.
Siehe Kapitel „Reinigung
und Pflege/Abtauen des Ge‐
räts“.
Der Deckel lässt sich nur
schwer öffnen.
Die Deckeldichtung ist ver‐
schmutzt oder klebrig.
Reinigen Sie die Deckel‐
dichtung.
Die Lampe funktioniert nicht. Die Lampe ist defekt. Kontaktieren Sie den autori‐
sierten Kundendienst und
lassen Sie die LED-Leuchte
austauschen.
Der Kompressor ist durchge‐
hend in Betrieb.
Die Temperatur wurde falsch
eingestellt.
Siehe Kapitel „Bedienfeld/
Temperaturregelung“.
Es wurden zu große Mengen
an Lebensmitteln gleichzeitig
eingefroren.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie erneut die
Temperatur.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Tabelle der Klimaklas‐
sen auf dem Typenschild
oder das Kapitel „Montage/
Aufstellung“.
In das Gerät eingelegte Le‐
bensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf
Raumtemperatur abkühlen.
Der Deckel ist nicht richtig
geschlossen.
Prüfen Sie, ob der Deckel
richtig geschlossen ist und
die Dichtungen nicht be‐
schädigt oder verschmutzt
sind.
Die Funktion SUPER ist ein‐
geschaltet.
Siehe Kapitel „Bedienfeld/
Funktion SUPER“.
Zu starke Reif- und Eisbil‐
dung.
Der Deckel ist nicht richtig
geschlossen oder die Dich‐
tung hat sich verformt/ist ver‐
schmutzt.
Prüfen Sie, ob der Deckel
richtig geschlossen ist und
die Dichtungen nicht be‐
schädigt oder verschmutzt
sind.
Die Temperatur wurde falsch
eingestellt.
Siehe Kapitel „Bedienfeld/
Temperaturregelung“.
DEUTSCH 53
Störung Mögliche Ursache Abhilfe
Der Kompressor schaltet
sich nicht sofort ein, nach‐
dem Sie SUPER gedrückt
oder die Temperatur auf ei‐
nen anderen Wert eingestellt
haben.
Das ist normal, es ist kein
Fehler aufgetreten.
Der Kompressor schaltet
sich erst nach einer Weile
ein.
Die Temperatur im Gerät ist
zu niedrig/zu hoch.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen sie eine höhere/nied‐
rigere Temperatur ein.
Der Deckel ist nicht richtig
geschlossen.
Prüfen Sie, ob der Deckel
richtig geschlossen ist und
die Dichtungen nicht be‐
schädigt oder verschmutzt
sind.
Die Temperatur der zu küh‐
lenden Lebensmittel ist zu
hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf
Raumtemperatur abkühlen.
Es wurden zu viele Produkte
auf einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Produkte
auf einmal ein.
Die Reifschicht ist dicker als
4 - 5 mm.
Tauen Sie das Gerät ab.
Siehe Kapitel „Reinigung
und Pflege/Abtauen des Ge‐
räts“.
Der Deckel wurde zu häufig
geöffnet.
Öffnen Sie den Deckel nur,
wenn es notwendig ist.
Die Funktion SUPER ist ein‐
geschaltet.
Siehe Kapitel „Bedienfeld/
Funktion SUPER“.
Die einzufrierenden Packun‐
gen liegen zu dicht aneinan‐
der.
Kaltluftzirkulation im Gerät
sicherstellen.
Das Gerät steht in der Nähe
einer Wärmequelle.
Siehe Kapitel „Montage/
Aufstellungsort“.
Wenn Ihr Gerät noch immer nicht korrekt arbeitet, nachdem Sie die oben genannten
Prüfungen durchgeführt haben, kontaktieren Sie den nächsten autorisierten
Kundendienst.
Geben Sie, wenn Sie sich an den autorisierten Kundendienst wenden, das Modell und
die Seriennummer Ihres Geräts an. Dies wird den Support beschleunigen.
www.aeg.com54
11. GERÄUSCHE
SSSRRR!
CLICK!
HISSS!
BRRR!
BLUBB!
12. TECHNISCHE DATEN
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild innen im Gerät sowie
auf der Energieplakette.
Der QR-Code auf der Energieplakette
des Geräts bietet einen Web-Link zu
Informationen über die Geräteleistung in
der EU EPREL-Datenbank. Bewahren
Sie daher die Energieplakette als
Referenz zusammen mit dieser
Bedienungsanleitung und allen anderen
Unterlagen, die mit dem Gerät geliefert
wurden, auf.
Es ist auch möglich, die gleichen
Informationen in EPREL zu finden,
indem Sie den Link
https://
eprel.ec.europa.eu
sowie den
Modellnamen und die Produktnummer,
die Sie auf dem Typenschild des Geräts
finden, verwenden.
Beachten Sie den Link
www.theenergylabel.eu
bezüglich
detaillierter Informationen zur
Energieplakette.
13. INFORMATIONEN FÜR PRÜFINSTITUTE
Die Installation und die Vorbereitung des
Geräts für eine eventuelle EcoDesign-
Prüfung müssen mit EN 62552
übereinstimmen. Die Anforderungen an
die Belüftung, die Abmessungen der
Aussparungen und die Mindestabstände
auf der Rückseite müssen den Angaben
in diesem Benutzerhandbuch in Kapitel 3
entsprechen. Für weitere Informationen,
einschließlich der Beladungspläne,
wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
DEUTSCH 55
14. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum
Umwelt- und Gesundheitsschutz
elektrische und elektronische Geräte.
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie
das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an
Ihr Gemeindeamt.
www.aeg.com56
INDICE
1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA........................................................................57
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA..............................................................................60
3. INSTALLAZIONE................................................................................................ 62
4. PANORAMICA....................................................................................................64
5. PANNELLO DEI COMANDI................................................................................65
6. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO.............................................................66
7. UTILIZZO QUOTIDIANO.................................................................................... 66
8. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.................................................................67
9. PULIZIA E CURA................................................................................................69
10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI....................................................................... 70
11. RUMORI............................................................................................................73
12. DATI TECNICI...................................................................................................73
13. INFORMAZIONI PER GLI ISTITUTI DI PROVA...............................................73
PER RISULTATI PERFETTI
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per
fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che
vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali
apparecchiature. Vi invitiamo di dedicare qualche minuto alla lettura per sapere
come trarre il massimo dal vostro elettrodomestico.
Visitate il nostro sito web per:
Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie,
ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:
www.aeg.com/support
Per registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.registeraeg.com
Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.aeg.com/shop
SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta l'Assistenza, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello,
PNC, numero di serie.
Le informazioni si trovano sulla targhetta dei dati.
Avvertenza / Attenzione - Importanti Informazioni di Sicurezza.
Informazioni e consigli generali
Informazioni ambientali
Con riserva di modifiche.
1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di
installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non
ITALIANO 57
sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti
da un'installazione o un uso scorretti. Conservare
sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per
poterle consultare in futuro.
1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone
vulnerabili
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini
a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o
conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente
se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso
dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi
coinvolti.
I bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni e le
persone con disabilità diffuse e complesse vanno
tenuti lontani dall'apparecchiatura a meno che non vi
sia una supervisione continua.
Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di
sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in
modo adeguato.
1.2 Sicurezza generale
Questa apparecchiatura è destinata all'uso domestico
e applicazioni simili, tra cui:
Case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri
ambienti di lavoro;
Clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri
ambienti residenziali.
Per evitare la contaminazione degli alimenti rispettare
le seguenti istruzioni:
non aprire la porta per lunghi periodi;
www.aeg.com58
pulire regolarmente le superfici che possono venire
a contatto con gli alimenti e i sistemi di drenaggio
accessibili;
AVVERTENZA! Verificare che le aperture di
ventilazione, sia sull'apparecchiatura che nella
struttura da incasso, siano libere da ostruzioni.
AVVERTENZA! Non usare dispositivi elettrici o altri
mezzi artificiali non raccomandati dal produttore allo
scopo di accelerare il processo di sbrinamento.
AVVERTENZA! Non danneggiare il circuito
refrigerante.
AVVERTENZA! Non utilizzare apparecchiature
elettriche all'interno dei comparti di conservazione
degli alimenti, ad eccezione di quelli consigliati dal
costruttore.
Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e
morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare
prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od
oggetti metallici.
Quando l'apparecchiatura resta vuota per un lungo
periodo di tempo, spegnerla, sbrinarla, pulirla,
asciugarla e lasciare la porta aperta per evitare la
formazione di muffa al suo interno.
Non conservare in questa apparecchiatura sostanze
esplosive come bombolette spray contenenti un
propellente infiammabile.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, dal Centro di
Assistenza Autorizzato o da una persona qualificata
per evitare situazioni di pericolo.
ITALIANO 59
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
2.1 Installazione
AVVERTENZA!
L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da
personale qualificato.
Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura,
dato che è pesante. Usare sempre i
guanti di sicurezza e le calzature
adeguate.
Assicurarsi che l'aria possa circolare
liberamente attorno
all'apparecchiatura.
In fase di prima installazione o dopo
aver girato la porta, attendere almeno
4 ore prima di collegare
l'apparecchiatura alla sorgente di
alimentazione. Questo serve a
consentire all'olio di fluire nuovamente
nel compressore.
Prima di eseguire eventuali operazioni
sull'apparecchiatura (ad esempio
invertire la porta), togliere la spina
dalla presa di corrente.
Non installare l'apparecchiatura in
prossimità di radiatori, fornelli, forni o
piani di cottura.
Non esporre l'apparecchiatura alla
pioggia.
Non installare l'apparecchiatura dove
sia esposta alla luce solare diretta.
Non installare questa apparecchiatura
in aree troppo umide o troppo fredde.
Quando si sposta l'apparecchiatura,
sollevarla dal bordo anteriore, così da
non graffiare il pavimento.
2.2 Collegamento elettrico
AVVERTENZA!
Rischio di incendio e scossa
elettrica.
AVVERTENZA!
In fase di posizionamento
dell'apparecchiatura,
verificare che il cavo di
alimentazione non sia
intrappolato o danneggiato.
AVVERTENZA!
Non utilizzare prese multiple
e prolunghe.
L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra.
Verificare che i parametri sulla
targhetta siano compatibili con le
indicazioni elettriche
dell'alimentazione.
Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.
Accertarsi di non danneggiare i
componenti elettrici (ad es. la spina di
alimentazione, il cavo di
alimentazione, il compressore).
Contattare il Centro di Assistenza
Autorizzato o un elettricista per
sostituire i componenti elettrici.
Il cavo di alimentazione deve
rimanere sotto il livello della spina di
alimentazione.
Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine
dell'installazione. Verificare che la
spina di alimentazione rimanga
accessibile dopo l'installazione.
Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
2.3 Utilizzare
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni, scottature
o scosse elettriche.
L'apparecchiatura contiene gas
infiammabile, isobutano (R600a), un gas
naturale con un alto livello di
compatibilità ambientale, Fare attenzione
a non danneggiare il circuito refrigerante
che contiene isobutano.
www.aeg.com60
Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
Non introdurre apparecchiature
elettriche (ad es. gelatiere)
nell'apparecchiatura se non
specificamente consentito dal
produttore.
Nel caso di danno al circuito
refrigerante, assicurarsi che non si
sviluppino fiamme libere e scintille nel
locale. Aerare bene l'ambiente.
Non appoggiare oggetti incandescenti
sulle parti in plastica
dell'apparecchiatura.
Non introdurre bevande analcoliche
nel vano congelatore. Si verrà a
creare una pressione nel contenitore
della bevanda.
Non conservare gas e liquidi
infiammabili nell'apparecchiatura.
Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
Non toccare il compressore o il
condensatore. Sono incandescenti.
Non togliere o toccare gli oggetti nel
vano congelatore con le mani bagnate
o umide.
Non ricongelare del cibo
precedentemente scongelato.
Attenersi alle istruzioni per la
conservazione riportate sulla
confezione del cibo surgelato.
Avvolgere gli alimenti con materiali
per uso alimentare prima di metterli
nello scomparto del congelatore.
2.4 Illuminazione interna
AVVERTENZA!
Pericolo di scosse elettriche.
Per quanto riguarda la lampada o le
lampade all'interno di questo prodotto
e le lampade di ricambio vendute
separatamente: Queste lampade
sono destinate a resistere a
condizioni fisiche estreme negli
elettrodomestici, come temperatura,
vibrazioni, umidità, o sono destinate a
segnalare informazioni sullo stato
operativo dell'apparecchio. Non sono
destinate ad essere utilizzate in altre
applicazioni e non sono adatte per
l'illuminazione di ambienti domestici.
2.5 Pulizia e cura
AVVERTENZA!
Vi è il rischio di ferirsi o
danneggiare
l'apparecchiatura.
Prima di eseguire qualunque
intervento di manutenzione, spegnere
l'apparecchiatura ed estrarre la spina
dalla presa.
L'unità refrigerante di questa
apparecchiatura contiene idrocarburi.
L’unità deve essere ricaricata ed
ispezionata esclusivamente da
personale qualificato.
Controllare regolarmente lo scarico
dell'apparecchiatura e, se necessario,
pulirlo. L'ostruzione dello scarico può
causare un deposito di acqua di
sbrinamento sul fondo
dell'apparecchiatura.
2.6 Assistenza Tecnica
Per riparare l'apparecchiatura
contattare un Centro di Assistenza
Autorizzato. Utilizzare esclusivamente
ricambi originali.
Tenere presente che la riparazione
autonoma o non professionale
possono avere conseguenze sulla
sicurezza e potrebbero invalidare la
garanzia.
Le guarnizioni per porte saranno
disponibili per 7 anni dopo
l'interruzione del modello. termostati,
sensori di temperatura, circuiti
stampati, sorgenti luminose, maniglie
delle porte, cerniere delle porte,
vassoi e cestelli. Si prega di notare
che alcuni di questi pezzi di ricambio
sono disponibili solo per i riparatori
professionisti e che non tutti i pezzi di
ricambio sono rilevanti per tutti i
modelli.
Le guarnizioni per porte saranno
disponibili per 10 anni dopo
l'interruzione del modello.
ITALIANO 61
2.7 Smaltimento
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o
soffocamento.
Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
Rimuovere la porta per evitare che
bambini e animali domestici
rimangano chiusi all’interno
dell’apparecchiatura.
Il circuito refrigerante e i materiali di
isolamento di questa apparecchiatura
rispettano l'ozono.
La schiuma isolante contiene gas
infiammabili. Contattare le autorità
locali per ricevere informazioni su
come smaltire correttamente
l'apparecchiatura.
Non danneggiare i componenti
dell'unità refrigerante che si trovano
vicino allo scambiatore di calore.
3. INSTALLAZIONE
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
3.1 Dimensioni
H1 H2
85°
W2 D2
D1
H3
W1
Dimensioni complessive
1)
H1 mm 845
W1 mm 905
D1 mm 545
1)
la larghezza, l'altezza e la profondità dell'appa‐
recchio senza l'impugnatura e i piedini
Spazio necessario durante l’uso
1)
H2 mm 945
W2 mm 1105
D2 mm 695
1)
l'altezza, la larghezza e la profondità dell'appa‐
recchio, compresa la maniglia, più lo spazio ne‐
cessario per la libera circolazione dell'aria di raf‐
freddamento
www.aeg.com62
Spazio complessivo necessario duran‐
te l’uso
1)
H3 mm 1385
W2 mm 1105
D2 mm 695
1)
l'altezza, la larghezza e la profondità dell'appa‐
recchiatura, compresa la maniglia, più lo spazio
necessario per la libera circolazione dell'aria di
raffreddamento, più lo spazio necessario per con‐
sentire l'apertura della porta con l'angolazione mi‐
nima che permette la rimozione di tutte le appa‐
recchiature interne
3.2 Luogo
L'apparecchiatura deve essere installato
lontano da qualsiasi fonte di calore,
come radiatori, caldaie, luce solare
diretta, ecc.
Posizionare l'apparecchio in posizione
orizzontale su una superficie solida.
Assicurarsi che l'apparecchio sia in
piano e su tutti e quattro i piedi. Ciò è
possibile utilizzando due piedini
regolabili in basso nella parte
anteriore.
Per ottenere le migliori prestazioni,
non collocare l'apparecchio sotto i
pensili sporgenti.
Assicurarsi che l'aria possa circolare
liberamente attorno
all'apparecchiatura.
Se, a causa di una diversa
installazione, non vengono rispettate
le corrette esigenze di ventilazione,
l'apparecchiatura funzionerà
correttamente, ma il consumo
energetico potrebbe aumentare
leggermente.
Deve essere possibile
scollegare l'apparecchiatura
dalla rete elettrica. Eseguire
perciò l'installazione facendo
sì che la spina rimanga
facilmente accessibile.
3.3 Posizionamento
Questa apparecchiatura non è stata
pensata per essere usata come
apparecchiatura da incasso.
Questa apparecchiatura deve essere
installata in una posizione interna
asciutta e ben ventilata.
Questa apparecchiatura è destinata ad
essere utilizzata a temperature ambiente
comprese tra 10 °C e 43 °C. Il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura può
essere garantito solo entro il campo di
temperatura specificato.
In caso di dubbi sul luogo di
installazione
dell'apparecchiatura,
contattare il venditore, il
nostro Centro di Assistenza
o il rivenditore autorizzato
più vicino.
3.4 Collegamento elettrico
Prima di inserire la spina, verificare
che la tensione e la frequenza
riportate sulla targhetta dei dati
corrispondano a quelle dell'impianto
domestico.
L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra. La spina del cavo
di alimentazione è dotata di un
apposito contatto. Se la presa di
corrente dell'impianto domestico non
è collegata a terra, allacciare
l'apparecchiatura a una presa di terra
separata in conformità alle norme in
vigore, rivolgendosi a un elettricista
qualificato.
Il produttore declina ogni
responsabilità qualora le suddette
precauzioni di sicurezza non vengano
rispettate.
Questa apparecchiatura è conforme
alle direttive CEE.
3.5 Guida all'installazione del
manico
1. Togliere la base del manico e le 4 viti
dal sacchetto di plastica.
2. Posizionare il manico come da foto.
Utilizzare un cacciavite a croce per
fissare la base del manico al
coperchio.
ITALIANO 63
3. Estrarre il coperchio del manico dal
sacchetto di plastica. Premerlo sul
lato anteriore della base del manico.
Assicurarsi che le chiusure del
coperchio del manico siano allineate
con i fori di montaggio della base del
manico.
Aprire e chiudere più volte il coperchio
per accertarsi che il manico sia fissato
correttamente.
4. PANORAMICA
4.1 Descrizione dell'apparecchiatura
1
5
2
3
4
www.aeg.com64
1
Impugnatura
2
Cestello
3
Pannello di controllo
4
Tappo di scarico esterno
5
Ruota
5. PANNELLO DEI COMANDI
5.1 Pannello di controllo
1
2 3 4
1
Spia della temperatura
2
Pulsante di impostazione della
temperatura -
3
Pulsante di impostazione della
temperatura +
4
SUPER tasto
5.2 Accensione/Spegnimento
1. Per accendere l'apparecchio inserire
la spina nella presa di corrente.
2. Se gli indicatori sono spenti, premere
contemporaneamente "+" e "SUPER"
per 3 secondi per accendere
l'apparecchiatura.
3. Per spegnere l'apparecchiatura,
premere "+" e "SUPER" per 3
secondi.
5.3 Regolazione della
temperatura
La temperatura può essere regolata fra i
-14°C e i -22°C. Si raccomanda di
impostare una temperatura interna di
circa -18 °C per garantire un
congelamento efficace e una corretta
conservazione dei surgelati.
Per impostare la temperatura:
Premere il pulsante "+" o "-" per
impostare la temperatura desiderata.
È importante ricordare che la
temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è condizionata dai
seguenti fattori:
temperatura ambiente
frequenza di apertura del coperchio
quantità di alimenti conservati
posizione dell'apparecchiatura.
5.4 SUPER funzione
La funzione SUPER accelera il
congelamento degli alimenti freschi e,
allo stesso tempo, protegge gli alimenti
già conservati dal riscaldamento
indesiderato.
1. Per attivare la funzione premere il
pulsante SUPER.
Il messaggio "SF" lampeggia sul display
per 5 secondi e la funzione viene
attivata.
2. Per arrestare la funzione SUPER
premere nuovamente il pulsante
SUPER.
La funzione SUPER si arresta
automaticamente dopo 52 ore e la
temperatura torna all'impostazione
precedente.
5.5 Modalità Blocco
Per bloccare/sbloccare i pulsanti,
premere "+" e "-" contemporaneamente
per 3 secondi.
5.6 Allarme di alta
temperatura
Quando la temperatura è costantemente
superiore a -8°C, viene emesso un
allarme acustico e sul display compare il
simbolo "HT".
Per disattivare l'allarme, impostare una
temperatura più bassa nell'apparecchio.
ITALIANO 65
Vedere "Pannello di controllo/regolazione
della temperatura".
6. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
6.1 Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per
la prima volta, lavare l'interno e gli
accessori con acqua tiepida e sapone
neutro per eliminare il tipico odore dei
prodotti nuovi, quindi asciugare
accuratamente.
ATTENZIONE!
Non usare detergenti, polveri
abrasive, detergenti a base
di cloro od olio, dato che
potrebbero danneggiare le
finiture.
6.2 Collegamento elettrico
Quando si collega l'apparecchiatura
all'alimentazione elettrica o lo si accende
dopo un'interruzione di corrente, tutte le
spie lampeggiano una volta. Quindi
l'apparecchiatura ritorna all'impostazione
precedente.
7. UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
7.1 Congelamento dei cibi
freschi
Il vano congelatore è adatto al
congelamento di cibi freschi e alla
conservazione a lungo termine di
alimenti congelati e surgelati.
La quantità massima di cibo che può
essere congelata in 24 ore è riportata
sulla targhetta dei dati (fare riferimento ai
"Dati tecnici").
Avviare la funzione SUPER
24 ore prima di mettere il
cibo nell'apparecchiatura.
Il processo di congelamento dura 24 ore:
finché non è concluso, non aggiungere
altro cibo da congelare
7.2 Conservazione dei
surgelati
Al primo avvio o dopo un periodo di non
utilizzo, lasciare in funzione
l'apparecchiatura per almeno 24 ore con
una regolazione alta prima di introdurre
gli alimenti.
È possibile rimuovere il
cestino per ottenere più
spazio.
ATTENZIONE!
Se si verifica un'interruzione
della corrente elettrica di
durata superiore al "tempo di
salita" indicato nella tabella
dei dati tecnici, il cibo
scongelato deve essere
consumato rapidamente o
cucinato immediatamente e
quindi ricongelato (dopo il
raffreddamento).
www.aeg.com66
7.3 Scongelamento
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o
congelati possono essere scongelati nel
frigorifero o, per un processo più veloce,
a temperatura ambiente.
Gli alimenti divisi in piccole porzioni
possono essere cucinati direttamente,
senza essere prima scongelati, in questo
caso la cottura durerà più a lungo:
8. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
8.1 Consigli per il risparmio
energetico
La configurazione interna
dell'apparecchiatura è quella che
garantisce l'uso più efficiente
dell'energia.
Non aprire frequentemente o limitare
il più possibile il tempo di apertura del
coperchio.
Più fredda è l'impostazione della
temperatura, maggiore è il consumo
di energia.
Garantire una buona ventilazione.
Non coprire le griglie di ventilazione o
i fori.
8.2 Consigli per il
congelamento
Attivare la funzione SUPER almeno
24 ore prima di inserire gli alimenti nel
vano congelatore.
Prima di congelare avvolgere e
sigillare gli alimenti freschi in: foglio di
alluminio, pellicola di plastica o
sacchetti, contenitori ermetici con
coperchio.
Per congelare e scongelare in modo
più efficace, suddividere gli alimenti in
piccole porzioni.
Si raccomanda di mettere etichette e
date su tutti gli alimenti surgelati.
Questo aiuterà a identificare gli
alimenti e a sapere quando devono
essere utilizzati prima del loro
deterioramento.
Il cibo deve essere fresco quando
viene congelato per preservarne la
buona qualità. Soprattutto frutta e
verdura dovrebbero essere congelate
dopo il raccolto per preservare tutte le
loro sostanze nutritive.
Non congelare bottiglie o lattine con
liquidi, in particolare bevande
contenenti anidride carbonica -
potrebbero esplodere durante il
congelamento.
Non mettere cibi caldi nel
congelatore. Raffreddarli a
temperatura ambiente prima di
collocarli all'interno dello scomparto.
Al fine di evitare gli aumenti di
temperatura di alimenti già congelati,
non mettere alimenti freschi
scongelati nelle immediate vicinanze.
Collocare gli alimenti a temperatura
ambiente nella parte dello scomparto
del congelatore dove non ci sono cibi
surgelati.
Non mangiare i cubetti di ghiaccio, i
ghiaccioli o granite subito dopo averli
tolti dal congelatore. Rischio di
sintomi da congelamento.
Non congelare nuovamente il cibo
scongelato. Se il cibo si è scongelato,
cuocerlo, raffreddarlo e poi
congelarlo.
8.3 Consigli per la
conservazione dei surgelati
Una buona impostazione della
temperatura che garantisce la
conservazione degli alimenti congelati
è una temperatura inferiore o uguale
a -18°C.
L'impostazione di una temperatura più
elevata all'interno dell'apparecchio
può portare a una minore durata di
conservazione.
L'intero scomparto del congelatore è
adatto alla conservazione di prodotti
alimentari surgelati.
Lasciare abbastanza spazio intorno al
cibo per permettere all'aria di circolare
liberamente.
Per una conservazione adeguata, fare
riferimento all'etichetta
dell'imballaggio alimentare per vedere
la durata di conservazione degli
alimenti.
ITALIANO 67
È importante avvolgere il cibo in modo
tale da evitare che l'acqua, l'umidità o
la condensa penetrino all'interno.
8.4 Consigli per l’acquisto
Dopo aver acquistato alimenti:
Assicurarsi che l'imballaggio non sia
danneggiato - il cibo potrebbe
deteriorarsi. Se la confezione è gonfia
o bagnata, potrebbe non essere stata
conservata nelle condizioni ottimali e
lo sbrinamento potrebbe essere già
iniziato.
Per limitare il processo di
scongelamento, acquistare i prodotti
surgelati alla fine della spesa e
trasportarli in un sacchetto termico e
isolato.
Mettete i surgelati immediatamente
nel congelatore dopo essere tornati
dal negozio.
Se il cibo si è scongelato anche solo
parzialmente, non congelarlo di
nuovo. Consumarlo il prima possibile.
Rispettare la data di scadenza e le
informazioni di conservazione sulla
confezione.
8.5 Periodo di conservazione
Tipo di alimento Periodo di conser‐
vazione (mesi)
Pane 3
Frutta (a eccezione degli agrumi) 6 - 12
Verdure 8 - 10
Avanzi senza carne 1 - 2
Latticini:
Burro
Formaggio a pasta molle (ad es. mozzarella)
Formaggio a pasta dura (ad esempio parmigiano, cheddar)
6 - 9
3 - 4
6
Frutti di mare:
Pesci grassi (ad esempio salmone, sgombro)
Pesci magri (ad esempio merluzzo, passera pianuzza)
Gamberetti
Vongole e cozze sgusciate
Pesce cotto
2 - 3
4 - 6
12
3 - 4
1 - 2
Carne:
Pollame
Manzo
Maiale
Agnello
Salsicce
Prosciutto
Avanzi con carne
9 - 12
6 - 12
4 - 6
6 - 9
1 - 2
1 - 2
2 - 3
www.aeg.com68
9. PULIZIA E CURA
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
9.1 Pulizia
ATTENZIONE!
Prima di qualsiasi intervento
di manutenzione, estrarre la
spina dalla presa.
Non usare detersivi, prodotti
abrasivi, prodotti con forti
profumazioni o cere lucidanti
per pulire l'interno
dell'apparecchiatura.
Non usare una pulitrice a
vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Evitare di danneggiare il
sistema refrigerante.
1. Spegnere l'apparecchiatura.
2. Rimuovere i surgelati, avvolgerli in
alcuni strati di carta di giornale e
riporli in un luogo fresco
3. Lavare regolarmente
l'apparecchiatura e gli accessori con
acqua tiepida e sapone neutro.
Pulire accuratamente la guarnizione
del coperchio.
4. Asciugare perfettamente
l'apparecchiatura.
5. Collegare la spina alla presa di
corrente.
6. Accendere l’apparecchiatura.
7. Impostare la temperatura su MAX e
chiudere il coperchio. Attendere due
o tre ore prima di ricaricare il cibo
precedentemente rimosso
nell'apparecchio.
8. Impostare la temperatura
sull'impostazione desiderata.
9.2 Sbrinamento del
congelatore
ATTENZIONE!
Per rimuovere la brina, non
usare utensili metallici
appuntiti che possano
danneggiare
l'apparecchiatura.
Non usare dispositivi elettrici
o altri mezzi artificiali non
raccomandati dal produttore
allo scopo di accelerare il
processo di sbrinamento.
Procedere allo sbrinamento del vano
congelatore quando lo strato di brina
raggiunge uno spessore di circa 10 - 15
mm.
1. Spegnere l'apparecchiatura.
2. Rimuovere i surgelati, avvolgerli in
alcuni strati di carta di giornale e
riporli in un luogo fresco
3. Rimuovere il tappo di scarico
dall'interno dell'apparecchiatura.
4. Lasciare il coperchio aperto.
5. Collocare un vassoio sotto il tappo di
scarico esterno.
6. Estrarre il tappo di scarico esterno.
7. Ruotare il tappo di scarico di 180
gradi per far defluire l'acqua di
scarico nel vassoio.
ITALIANO 69
Assicurarsi che l'acqua non
fuoriesca dal vassoio.
8. Pulire l'interno e asciugarlo
accuratamente.
9. Accendere l’apparecchiatura.
10. Impostare la temperatura su un
valore più alto e chiudere il
coperchio. Attendere due o tre ore
prima di ricaricare il cibo
precedentemente rimosso
nell'apparecchio.
11. Impostare la temperatura
sull'impostazione desiderata.
10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
10.1 Cosa fare se...
Durante il funzionamento dell'apparecchio possono verificarsi rumori (ad
es. rumore di bolle, vortici, crepe o scatti), che sono normali.
Problema Causa possibile Soluzione
L'apparecchiatura non fun‐
ziona.
L'apparecchiatura è spenta. Accendere l’apparecchiatu‐
ra.
La spina non è inserita cor‐
rettamente nella presa di ali‐
mentazione.
Controllare se l'apparecchia‐
tura è inserita correttamente
nella presa.
Assenza di tensione nella
presa di alimentazione.
Collegare l’apparecchiatura
a una presa di alimentazio‐
ne diversa. Rivolgersi ad un
elettricista qualificato.
L'apparecchiatura è rumoro‐
sa.
L'apparecchiatura non è ap‐
poggiata in modo corretto
Controllare se l'apparecchia‐
tura è appoggiata in modo
stabile. Fare riferimento al
capitolo “Installazione/Posi‐
zione”.
L’apparecchiatura è a con‐
tatto con la parete o con altri
oggetti.
Spostare leggermente l’ap‐
parecchiatura. Fare riferi‐
mento al capitolo “Installa‐
zione/Posizione”.
www.aeg.com70
Problema Causa possibile Soluzione
Il simbolo "E0" e la tempera‐
tura attuale vengono visua‐
lizzati alternativamente.
Sensore temperatura difetto‐
so.
Contattare il Centro Assi‐
stenza Autorizzato.
Il coperchio non si chiude
completamente.
Le confezioni di surgelati im‐
pediscono la chiusura del
coperchio.
Disporre le confezioni nel
modo giusto.
Nell’apparecchiatura è pre‐
sente troppa brina.
Sbrinare l'apparecchiatura.
Rimandiamo al capitolo "Cu‐
ra e pulizia/scongelamento
dell'apparecchiatura".
Il coperchio si apre con diffi‐
coltà.
Le guarnizioni del coperchio
sono sporche o appiccicose.
Pulire le guarnizioni del co‐
perchio.
La lampadina non si accen‐
de.
La lampadina è guasta. Contattare il Centro di Assi‐
stenza autorizzato per sosti‐
tuire la lampadina LED.
Il compressore rimane sem‐
pre in funzione.
La temperatura impostata
non è corretta.
Vedere il capitolo "Pannello
di controllo/regolazione della
temperatura".
Sono stati introdotti insieme
molti alimenti da surgelare.
Attendere alcune ore e ri‐
controllare la temperatura.
La temperatura ambiente è
troppo alta.
Fare riferimento alla tabella
delle classi climatiche sulla
targhetta dei dati tecnici o al
capitolo "Installazione/Posi‐
zionamento".
Gli alimenti introdotti nell'ap‐
parecchiatura erano troppo
caldi.
Prima di introdurre alimenti
caldi, lasciarli raffreddare a
temperatura ambiente.
Il coperchio non è perfetta‐
mente chiuso.
Controllare che il coperchio
si chiuda perfettamente e
che le guarnizioni siano inte‐
gre e pulite.
La funzione SUPER è attiva. Vedere il capitolo "Pannello
di controllo/funzione SU‐
PER".
Presenza di brina e ghiaccio
eccessivi.
Il coperchio non è stato chiu‐
so correttamente o la guarni‐
zione è deformata/sporca.
Controllare che il coperchio
si chiuda perfettamente e
che le guarnizioni siano inte‐
gre e pulite.
ITALIANO 71
Problema Causa possibile Soluzione
La temperatura impostata
non è corretta.
Vedere il capitolo "Pannello
di controllo/regolazione della
temperatura".
Il compressore non si avvia
immediatamente dopo avere
premuto il tasto SUPER, op‐
pure dopo avere cambiato la
temperatura.
Ciò è normale, non si è veri‐
ficato alcun errore.
Il compressore si avvia dopo
un certo periodo di tempo.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è troppo
bassa/troppo alta.
Il regolatore della temperatu‐
ra non è impostato corretta‐
mente.
Impostare una temperatura
superiore/inferiore.
Il coperchio non è perfetta‐
mente chiuso.
Controllare che il coperchio
si chiuda perfettamente e
che le guarnizioni siano inte‐
gre e pulite.
La temperatura degli alimenti
è troppo alta.
Prima di introdurre alimenti
caldi, lasciarli raffreddare a
temperatura ambiente.
Sono stati introdotti molti ali‐
menti contemporaneamente.
Introdurre gli alimenti poco
alla volta.
Lo spessore dello strato di
brina supera i 4 - 5 mm.
Sbrinare l'apparecchiatura.
Rimandiamo al capitolo "Cu‐
ra e pulizia/scongelamento
dell'apparecchiatura".
Il coperchio è stato aperto
troppo frequentemente.
Aprire il coperchio solo se
necessario.
La funzione SUPER è attiva. Vedere il capitolo "Pannello
di controllo/funzione SU‐
PER".
Gli alimenti da congelare so‐
no troppo vicini tra loro.
Adottare le misure necessa‐
rie per garantire una corretta
circolazione dell'aria fredda.
L’apparecchiatura è vicina a
una fonte di calore.
Fare riferimento al capitolo
“Installazione/Posizione”.
Se le soluzioni precedentemente indicate non consentono di risolvere il problema,
rivolgersi al Centro di Assistenza autorizzato più vicino.
Specificare il modello e il numero di serie dell'apparecchiatura quando si contatta un
centro di assistenza autorizzato. Ciò accelererà il supporto ricevuto.
www.aeg.com72
11. RUMORI
SSSRRR!
CLICK!
HISSS!
BRRR!
BLUBB!
12. DATI TECNICI
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
dei dati applicata sul lato esterno
dell'apparecchiatura e sull'etichetta dei
valori energetici.
Il codice QR sull'etichetta energetica
fornita con l'apparecchio fornisce un link
web alle informazioni correlate al
funzionamento di questa
apparecchiatura nella banca dati EPREL
dell'UE. Conservare l'etichetta energetica
come riferimento insieme al manuale
d'uso e a tutti gli altri documenti forniti
con questo apparecchio.
È possibile trovare le stesse informazioni
anche in EPREL utilizzando il link
https://
eprel.ec.europa.eu
e il nome del modello
e il numero di prodotto che si trovano
sulla targhetta dell'apparecchio.
Per informazioni dettagliate sull’etichetta
energetica, vedere il sito
www.theenergylabel.eu
.
13. INFORMAZIONI PER GLI ISTITUTI DI PROVA
L'installazione e la preparazione
dell'apparecchiatura per qualsiasi verifica
di EcoDesign devono essere conformi a
EN 62552. I requisiti di ventilazione, le
dimensioni dell'incavo e le distanze
minime dalla parte posteriore devono
essere conformi a quanto indicato nel
presente manuale d'uso al capitolo 3. Si
prega di contattare il produttore per
qualsiasi altra informazione, compresi i
piani di carico.
ITALIANO 73
14. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana
e a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Non smaltire le
apparecchiature che riportano il simbolo
insieme ai normali rifiuti domestici.
Portare il prodotto al punto di riciclaggio
più vicino o contattare il comune di
residenza.
*
www.aeg.com74
www.aeg.com/shop
804182871-B-232020
/