Brandt 9CFB61X de handleiding

Merk
Brandt
Model
9CFB61X
Type
de handleiding
Campana extractora decorativa
Decorative Hood
Hotte décorative
Exaustor decorativo
Dekorative Dunstabzugshaube
Cappa aspirante decorativa
Páraelszívó
Dekoračný extračný zvon
Extrakční dekorativní zvon
Dekoracyjny okap kuchenny
Dekorativ emhætte
Decoratieve afzuigkap
Dekorativ Spiskåpa
ДЕКОРАТИВНАЯ КУПОЛЬНАЯ КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА
ES MANUAL DE UTILIZACIÓN
EN GUIDE TO INSTALLATION
FR GUIDE D’UTILISATION
PT MANUAL DE UTILIZAÇÃO
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
IT MANUALE DI ISTRUZIONI
HU HASZNÁLATI ÚTMUTA
SK SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU
CZ VOD K POUŽITÍ
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
DK INSTALLATIONSVEJLEDNING
NL GEBRUIKERSHANDLEIDING
SV BRUKSANVISNING
РУС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2
ES
EN
FR
PT
DE
IT
HU
SK
CZ
PL
DK
NL
SV
РУС
2
18
34
50
66
82
98
114
130
146
162
178
194
210
Con el objetivo de mejorar constantemente nuestros productos, nos reservamos el
derecho de efectuar modifi caciones en sus características técnicas, funcionales o es-
téticas vinculadas con los avances técnicos.
Importante:
Antes de poner en marcha su aparato, lea atentamente este manual de
instalación y utilización para familiarizarse lo más rápidamente posible con su
funcionamiento.
114
SK 114
Za účelom neustáleho zlepšovania našich výrobkov si vyhradzujeme právo
prevádzať úpravy ich technických a funkčných vlastností, alebo vlastností spojených s
technickým pokrokom.
Dôležité:
Pred uvedením vášho prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte tuto
príručku inštalácie a použití, aby ste sa čo najrýchlejšie oboznámili s jeho
fungovaním.
115
SK
OBSAH
1 / PRE UŽÍVATEĽA
Bezpečnostné heslá _____________________________________ 116
• Ochrana životného prostredia ______________________________ 117
• Popis prístroja __________________________________________ 118
2 / INŠTALÁCIA PRÍSTROJA
• Použitie v evakuačnom spôsobe ____________________________ 119
• Použitie v recyklačnom spôsobe ____________________________ 119
• Elektrické pripojenie _____________________________________ 120
• Montáž extračného zvona _________________________________ 121
• Montáž komína
º Evakuácia von ______________________________________ 122
º Recyklovanie ________________________________________ 123
3 / POUŽITIE PRÍSTROJA
• Popis ovládačov ________________________________________ 124
4 / POUŽITIE A ČISTENIE PRÍSTROJA
Čistenie modulárnych ltrov _______________________________ 125
• Výmena uhlíkového ltra __________________________________ 125
Čistenie vonkajšieho povrchu _____________________________ 126
• Výmena žiarovky ________________________________________ 126
• Údržba prístroja _________________________________________ 127
5 / PORUCHY VO FUNGOVANÍ __________________________________ 128
6 / TECHNICKÁ PODPORA _____________________________________ 129
116
1 / PRE UŽÍVATEĽA
SK
Dôležité
Uschovajte túto príručku spoločne s prístrojom. Ak predáte alebo prenecháte prístroj
inej osobe, ubezpečte sa, že je priložená príručka pre jeho používanie. Prosíme, prečítajte si
tieto rady skôr, ako začnete inštalovať a používať prístroj. Boli spísané v zájmu bezpečnosti
vašej, aj ostatných.
Pozor
Ak sa šporák ohrieva pomocou prístroja napojeného na komín (napríklad kachle),
treba nainštalovať zvon v recyklačnom spôsobe. Nepoužívajte zvon bez modulárnych
ltrov.
Treba zabezpečiť adekvátnu ventiláciu, keď používate extrakčný kuchynský zvon súčasne s
inými prístrojmi, ktoré fungujú na plyn alebo iné palivo.
BEZPEČNOSTNÉ HESLÁ
— Tento prístroj je určený na používanie
súkromnými osobami vo svojich domácnos-
tiach.
— Tento prístroj musí byť používaný iba dos-
pelými. Dávajte pozor, aby sa ho nedotýkali
deti a nehrali sa s ním. Ubezpečte sa, že ne-
manipulujú s ovládačmi prístroja.
— Po obdržaní prístroj okamžite vybaľte,
alebo ho nechajte vybaliť. Skontrolujte jeho
celkový vzhľad. Ak máte výhrady, napísajte
ich do dodacieho listu a uschovajte si jednu
kópiu.
— Váš prístroj je určený na bežné domá-
ce použitie. Nepoužívajte ho na komerčné,
priemyselné alebo iné účely, než pre aké bol
vyrobený.
— Neupravujte, ani sa nesnažte upravovať
technické vlastnosti prístroja. Mohlo by to
byť pre vás nebezpečné.
— Opravy musia byť prevádzané iba autori-
zovanými odborníkmi.
— Vždy odpojte extrakčný zvon skôr, ako
začnete s jeho čistením alebo údržbou.
— Ventilujte adekvátne izbu v prípade, že
zvon funguje súčasne s inými prístrojmi,
ktoré sú napájané iným, než elektrickým
zdrojom energie. Je to preto, aby zvon ne-
nasával spaľovacie plyny.
— Nie je možné pod zvonom ambovať po-
traviny alebo mať zapálený plynový šporák
bez nádoby (ašpirácia plameňov by mohla
poškodiť prístroj).
— Keď smažíte pod prístrojom, mali by ste
ho neustále kontrolovať. Oleje a tuky, ktoré
sa ohrejú na vysokú teplotu, sa môžu vzňať.
— Rešpektujte frekvenciu čistenia a výmeny
ltrov. Nahromadenie nánosov tukov by mo-
hlo vyvolať požiar.
— Nemôže fungovať nad ohňom, ktorý je na
palivovej bázi (drevo, uhlie...).
— K čisteniu prístroja nepoužívajte nástroje
na paru alebo s vysoým napätím (požiadavky,
týkajúce sa elektrickej bezpečnosti).
— Za účelom neustáleho zlepšovania našich
výrobkov si vyhradzujeme právo prevádzať
zmeny ich technických, funkčných alebo es-
tetických charakteristík, spôsobených tech-
nickým pokrokom.
Aby bolo možné ľahko nájsť referencie
vášho prístroja, odporúčame vám, aby ste
ich zapísali na stránku “Technická podpora a
zákaznícke centrum”. (Táto stránka vam tiež
vysvetlí, kde ich môžete nájsť na prístroji).
- Tento prístroj nie je určený na použitie os-
obami (vrátane detí), ktoré majú znížené
fyzické, zmyslové alebo mentálne schop-
nosti, alebo majú nedostatok skúseností a
vedomostí, s výnimkou, ak by na nich doze-
rala osoba zodpovedná za ich bezpečnosť,
alebo by boli vopred poučení o správnom
použití prístroja.
117
1 / PRE UŽÍVATEĽA
SK
Pozor
Inštaláciu musia prevádzať iba kvali kovaní montéri a technici.
Pozor
Pred prvým použitím modulárneho ltra odstráňte ochranný lm.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
— Materiály, použité na zabalenie tohto prístroja, sú recyklovateľné. Zúčastnite sa ich re-
cyklovaní a prispejte k ochrane životného prostredia ich umiestnením do k tomu určených
obecných kontajnerov.
— Váš prístroj tiež obsahuje recyklovateľné materiály, preto je označený týmto logom, ktoré
Vás upozorňuje, že prístroje sa pri odstraňovaní nesmia miešať s ostatným
odpadom. Ak budete takto postupovať, recyklovanie prístrojov, organizované
ich výrobcom, sa uskutoční za optimálnych podmienok, v súlade s európskou
smernicou 2002/96/CE o odstránení elektrických a elektronických zariadení.
Kontaktujte Váš mestský úrad alebo predajcu, aby vás informovali, kde sa na-
chádzajú zberné miesta pre opotrebené prístroje, najbližšie vášmu bydlisku.
Ďakujeme Vám za Vašu spoluprácu pri ochrane životného prostredia.
118
1 / PRE UŽÍVATEĽA
SK
POPIS PRíSTROJA
119
2 / INŠTALÁCIA PRÍSTROJA
SK
POUŽITIE V EVAKUAČNOM
SPÔSOBE
POUŽITIE V RECYKLAČNOM
SPÔSOBE
Ak má vývod von
(Obr. 1)
Váš zvon je možné pripojiť pomocou
evakuačného vývodu (Ø minimálne 125
mm, zo smaltu, hliníka alebo nehorľavého
materiálu). Ak má vývod priemer menší, než
125 mm, prejdite povinne do recyklačného
spôsobu.
Ak nemá vývod von
(Obr. 2)
Všetky naše prístroje sú uspôsobené
pre možnosť fungovania v recyklačnom
spôsobe.
V tom prípade pridajte lter s aktívnymi
uhlíkmi, ktorý zachytí pachy, (viď. kapitola 4:
Výmena uhlíkového ltra).
Prístroj musí zostať odpojený počas inštalácie alebo pri prevádzaní akéhokoľvek zásahu
na ňom.
Skontrolujte, či napätie v sieti odpovedá hodnote uvedenej na tabuľke s charakteristikami,
ktorá sa nachádza vo vnútri zvona.
Ak elektrická inštalácia vášho zvonu vyžaduje previesť úpravy, aby bolo možné zapojiť
prístroj, kontaktujte kvali kovaného elektrikára.
Ak sa zvon používa v evakuačnom spôsobe, nespájajte prístroj s vedením pre odvod dymu
zo spaľovania (kotol, komín, atď.), ani s VMC (kontrolovanou mechanickou ventiláciou).
Evakuačný vývod, akýkoľvek, nesmie vyústiť pod strechou.
Inštalujte zvon v bezpečnej vzdialenosti najmenej 70cm od dosky s elektrickými, plynovými
alebo smiešanými horákmi.
Obr. 1
Obr. 2
120
2 / INŠTALÁCIA PRÍSTROJA
SK
Pozor
Prístroj je dodávaný s napájacím
káblom H 05 VVF, s 3 vodičmi 0,75 mm
2
(nula, fáza a uzemnenie), ktorý treba
napojiť na jednofázovú sieť s 220 - 240
V – pomocou normalizovanej zásuvky
CEI 60083, tá musí zostať prístupná
aj po ukončení inštalácie, v súlade s
inštalačnými normami.
Nebudeme na seba brať zodpovednosť
za prípadné nehody, spôsobené
neexistujúcim alebo nesprávnym
uzemnením. Poistka vo vašej inštalácii
musí mať 10 alebo 16 A. Pokiaľ by napájací
kábel bol poškodený, kontaktujte
zákaznícky servis, aby ste predišli
nebezpečiu.
Pozor
Ak potrebujete pre zapojenie
prístroja upraviť elektrickú inštaláciu vo
vašej izbe, zavolajte kvali kovaného
elektrikára.
Pozor
Ak má zvon akúkoľvek poruchu,
odpojte prístroj, alebo odoberte príslušnú
poistku pre vedenie zapojenia prístroja.
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE
Počas inštalácie a údržbárskych prác musí
prístroj zostať odpojený od elektrickej siete a
poistky musia byť odpojené a odstránené.
Elektrické pripojenie treba previesť skôr, než
sa umiestni prístroj na nábytok.
Skontrolujte, či:
je výkon inštalácie dostatočný,
sú napájacie linky v dobrom stave,
priemer kábla odpovedá inštalačným
normám.
121
MONTÁŽ EXTRAČNÉHO ZVONA
2 / INŠTALÁCIA PRÍSTROJA
SK
Pozor
Inštalácia musí byť prevedená
v súlade s platnými normami pre
ventiláciu priestorov. Vo Francúzku
sú tieto normy uvedené v DTU 61.1,
CSTB. Predovšetkým sa vzduch nesmie
odvádzať von cez potrubie, ktoré sa tiež
používa pre vývod dymu zo zariadení
používajúcich plyn alebo iné palivo.
Zastaralé vedenia je možné použiť iba so
súhlasom kompetentného odborníka.
Minimálna vzdialenosť medzi varnou
zónou a spodným okrajom zvona musí byť
najmenej 70 cm. Ak by bola v inštrukciách
dosky, nainštalovanej pod zvonom, uvedená
vzdialenosť vyššia ako 70 cm, treba brať do
úvahy túto vzdialenosť.
Uchytenie na stenu:
Nakreslite na stene čiarku, ktorá bude v
strede a vertikálna k varnej ploche.
Označte na stene 3 otvory, ktoré
potrebujete vyvŕtať a použite zavesný hák
pre zvon, aby ste poskytnuli a rešpektovali
odporúčanú vzdialenosť (kus A, obr. 1).
Vyvŕtajte všetky tri otvory o 8 mm
v adekvátnom umiestnení a vložte
hmoždinky.
Naskrutkujte podperu pre upevnenie
zvona a ubezpečte sa, že je dobre
nivelizovaná (kus A, obr. 1).
Pred zavesením zvona namontujte spätný
ventil na vývod motora.
Naskrutkujte výsuvný výfukový kryt
(nedodávaný) na vývod motora bez toho,
aby prekážal v pohyboch spätného ventilu
(obr. 3).
Umiestnite a zapojte teleso zvona na
túto podperu pomocou k tomu určených
priložených skrutiek (obr. 2).
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 1
122
2 / INŠTALÁCIA PRÍSTROJA
SK
MONTÁŽ KOMÍNA
Vypúšťanie von
Vypočítajte konečnú výšku pre
naskrutkovanie operného piliera U podpery
komína (kus B, obr. 1).
Označte 2 otvory na adekvátnom
mieste.
Vyvŕtajte oba 2 otvory o 8 mm a
naskrutkujte príbrubu opory komína, dávajte
pozor, aby dobre zapadla na hriadeľ zvona
(kus B, obr.1).
Naskrutkujte plochú vidlicu dozadu, na
spodnú časť komína.
Umiestnite oba 2 komíny na zvon
(obr. 5).
Napojte kryt na vývod vzduchu von.
Preveďte elektrické zapojenie zvona,
prostredníctvom napájaceho kábla.
Zdvihnite horný komín až na maximum a
upevnite ho na vidlicu pomocou skrutiek.
Obr. 6
Obr. 5
Obr. 4
Obr. 3
123
2 / INŠTALÁCIA PRÍSTROJA
SK
Recyklácia
Vypočítajte konečnú výšku pre vloženie
príruby opory komína.
Označte 2 otvory na adekvátnom
mieste.
Vyvŕtajte oba 2 otvory o 8 mm, naskrutkujte
príbrubu opory komína a dávajte pozor, aby
dobre zapadla na hriadeľ zvona.
Naskrutkujte plochú vidlicu dozadu, do
spodnej časti komína.
Umiestnite oba 2 komíny na zvon
(obr. 5).
Napojte kryt na vývod vzduchu von.
Preveďte elektrické zapojenie zvona
prostredníctvom napájaceho kábla.
Zdvihnite horný komín až na maximum a
upevnite ho na vidlicu pomocou skrutiek.
Obr. 8
Obr. 6
Obr. 5
Obr. 4
Pozor
Na odstránenie ochranného lmu nepoužívajte žiadne nástroje.
Rada
Pre dosiahnutie optimálneho fungovania prístroja, Vám odporúčame ho napojiť na
vývod s priemerom 150 mm (nedodaný). Obmedzte na maximum počet kolien a dĺžku
vývodu. Ak zvon funguje s evakuáciou von, treba sa ubezpečiť, či vchádza dostatoč
množstvo vzduchu, aby sa netvoril podtlak v izbe.
124
3 / POUŽITIE PRÍSTROJA
SK
POPIS OVLÁDAČOV
1. Po stisnutí tlačidla Stop (Zastaviť), sa
motor zastaví.
2. Po stisnutí tlačidla Low (Nízky), sa hlásič
jeden krát ozve a motor bude fungovať pri
nízkej rýchlosti.
3. Po stisnutí tlačidla Mid (Stredný), sa
hlásič jeden krát ozve a motor bude fungovať
pri strednej rýchlosti.
4. Po stisnutí tlačidla High (Vysoký), sa
hlásič jeden krát ozve a motor bude fungovať
pri vysokej rýchlosti.
5. Stisnutím tlačidla Light (Svetlo), sa obe
svetlá rozsvietia. Keď ho opäť stisnete,
svetlo zhasne.
125
4 / ÚDRŽBA A ČISTENIE PRÍSTROJA
SK
ČISTENIE MODULÁRNYCH
FILTROV
VÝMENA UHLÍKOVÉHO FILTRA
(možnosť)
Treba ich čistit vždy po 30 hodinách
používania alebo minimálne jednou
mesačne. Čistenie je možné prevádzať v
umývačke, vo vertikálnej polohe.
Použite kefku, teplú vodu a jemný čistiaci
prostriedok. Starostlivo ich opláchnite a
vysušte, než ich umiestnite späť.
Demontáž modulárneho ltra
— Otočte držadlom, zabudovanom v
modulárnom ltri.
— Nakloňte modulárny lter dolu.
Vymeňte ho približne vždy po 120 hodinách
používania.
Odoberte modulárne ltre.
Otočte uhlíkovým ltrom, aby ste ho
mohli odobrať.
Urobte opačnú operáciu pre opätovné
nasadenie ltra.
Modulárne ltre znova nasaďte.
Pozor
Pred údržbárskymi a čistiacimi prácami prístroj odpojte. Pravidelná údržba Vám
zaručí dobré fungovanie, výkonnosť a životnosť.
Pozor
Nerešpektovanie pokynov pre čistenie prístroja a ltrov môže spôsobiť vznik požiarov.
Dodržujte presne pokyny na ich údržbu.
126
4 / ÚDRŽBA A ČISTENIE PRÍSTROJA
SK
ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU
VÝMENA ŽIAROVKY
Na čistenie vonkajšieho povrchu extrakčného zvona použite mydlový roztok; nepoužívajte
krémy na drhnutie, ani korozívne čistiace prostriedky, drôtenky alebo kefky. Vysušte ho
vlhkou a jemnou handrou.
Model s halogénovou žiarovkou.
— Odoberte tienidlo.
— Vymeňte halogénovú žiarovku.
— Opäť nasaďte súpravu prevedením
operácií v opačnom poradí.
Pozor
Než začnete s akýmikoľvek prácami, musíte nechať zvon bez napätia tak, že ho
odpojíte alebo stlačíte istič.
127
4 / ÚDRŽBA A ČISTENIE PRÍSTROJA
SK
ÚDRŽBA PRÍSTROJA
Pre udržiavanie prístroja v dobrom stave Vám odporúčame, aby ste používali údržbové
produkty Clearit.
Vedomosti a skúšenosti profesionálov v
službách súkromných osôb.
Clearit Vám ponúka profesionálne výrobky a adekvátne riešenia pre každodennú údržbu
Vašich elektrických spotrebičov a Vašej kuchyne.
Môžete ich zakúpiť u vášho zvyčajného dodávateľa, spoločne s celou líniou doplnkových a
spotrebných výrobkov.
ÚDRŽBA ČO TREBA UROBIŤ
KTORÉ VÝROBKY/DOPLNKY
TREBA POUŽIŤ
Kostra a príslušenstvo
Modulárny lter
Filter s aktívnym uhlím
Nikdy nepoužívajte kovové
drôtenky, abrazívne
produkty alebo príliš tvrdé
kefky.
Tento lter zachytí mastné
výpary a prach. Jedná sa
o súčiastku, ktorá zaručuje
podstatnú časť účinného
fungovania zvona.
Ak by sa objavili odolné
škvrny, použite na ich
čistenie neabrazívny krém a
opláchnite čistou vodou.
Tento lter zachytí pachy a
treba ho vymeniť najmenej
jedenkrát za rok, v závislosti
od jeho používania.
Objednajte si tieto ltre u
vášho predajcu (s referenciou
uvedenou na štítku s
charakteristikami, ktorý sa
nachádza vo vnútri zvona)
a poznamenajte si dátum
výmeny.
Na čistenie rámu a
osveltľovacieho otvoru
používajte exkluzívne
komerččistiacie
prostriedky riedené vodou,
napokon opláchnite vodou a
vysušte jemnou handrou.
Vyčistite ho komerčným
čistiacim prostriedkom,
dobre opláchnite a
osušte. Čistenie je možné
prevádzať v umývačke, vo
vertikálnej polohe.
(Nedávajte do kontaktu
so špinavým riadom
alebo so strieborným
príborom)
Pozor
Než začnete s akýmikoľvek prácami, musíte nechať zvon bez napätia tak, že ho
odpojíte alebo stlačíte istič.
128
5 / PORUCHY VO FUNGOVANÍ
SK
PRÍZNAKY RIEŠENIA
Zvon nefunguje ...
Výkon zvona je nedostačujúci...
Zvon sa počas fungovania zastavil.
Skontrolujte, či:
nie je prerušená dodávka elektriny.
bola zvolená jedna rýchlosť.
Skontrolujte, či:
zvolená rýchlosť motora je dostatoč
pre množstvo vzniklého dymu a vodnej
pary.
je kuchyňa dostatočne ventilovaná, aby
mohol vchádzať vzduch.
nie je opotrebovaný uhlíkový lter (zvon
v recyklačnom spôsobe).
Skontrolujte, či:
nie je prerušená dodávka elektriny.
nebol aktivovaný viacpólový istič.
129
6 / TECHNICKÁ PODPORA
SK
Zákroky, ktoré vyžaduje stroj, musia byť prevedené:
predajcom,
alebo akýmkoľvek iným kvali kovaným odborníkom, nositeľom značky.
Do telefónu uveďte kompletnú referenciu stroja (model, typ a sériové číslo). Tieto údaje sú
uvedené na identi kačnom štítku, umiestnenom na stroji.
130
CZ 130
Za účelem neustálého zlepšování našich výrobků si vyhrazujeme právo provádět
úpravy jejich technických, funkčních a estetických vlastností, spojených s technickým
pokrokem.
Důležité:
Než uvedete váš přístroj do provozu, přečtěte si pozorně tento návod k
instalaci a použití, aby jste se co nejrychleji obeznámili s jeho fungováním.
131
CZ
OBSAH
1 / PRO UŽIVATELE
Bezpečnostní údaje ______________________________________ 132
• Ochrana životního prostředí _______________________________ 133
• Popis přístroje __________________________________________ 134
2 / INSTALACE PŘÍSTROJE
• Použití v evakuačním způsobu _____________________________ 135
• Použití v recyklačním způsobu _____________________________ 135
• Elektrické zapojení ______________________________________ 136
• Montáž extrakčního zvonu ________________________________ 137
• Montáž komína
º Evakuace ven _______________________________________ 138
º Recyklace __________________________________________ 139
3 / POUŽITÍ PŘÍSTROJE
• Popis ovládačů _________________________________________ 140
4 / ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE
Čištění modulárních ltrů _________________________________ 141
Výměna uhlíkového ltru __________________________________ 141
Čištění vnějšího povrchu __________________________________ 142
Výměna žárovky ________________________________________ 142
• Údržba přístroje _________________________________________ 143
5 / ZÁVADY VE FUNGOVÁNÍ ___________________________________ 144
6 / TECHNICKÝ SERVIS _______________________________________ 145
132
1 / PRO UŽIVATELE
CZ
Důležité
Uschovejte tuto příručku spolu s přístrojem. Pokud prodáte nebo přenecháte ten-
to přístroj jiné osobě, ujistěte se, že jste k němu přiložili tento návod k použití. Prosíme,
přečtěte si tyto rady dříve, než nainstalujete a začnete používat tento přístroj. Byly sepsané
za účelem zajištění bezpečnosti vaší i vašeho okolí.
Pozor
Pokud se sporák ohřívá pomocí přístroje napojeného na komín (například kamna), je
třeba nainstalovat zvon v recyklačním způsobu. Nepoužívejte zvon bez modulárních ltrů.
Je třeba zajistit adekvátní ventilaci, pokud se extrakční kuchyňský zvon používá zároveň s
dalšími přístroji, které fungují na plyn nebo jiný spalovací pohon.
BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE
— Tento přístroj je určený pro používání
soukromými osobami ve svých domovech.
— Tento přístroj musí být používaný
dospělými osobami. Dávejte pozor, aby
se ho nedotýkaly děti a nepoužívaly jej
jako hračku. Ujistěte se, že nemanipulují
ovládačemi přístroje.
— Po obdržení přístroj ihned vybalte nebo
jej nechejte vybalit. Zkontrolujte jeho celkový
vzhled. Pokud máte nějaké výhrady, napište
je do dodacího listu a ponechejte si jednu
kopii.
— Váš přístroj je určený pro normální domácí
použití. Nepoužívejte jej k obchodním nebo
průmyslovým účelům, nebo k jakýmkoliv
jiným účelům, než k těm, pro které byl
vyrobený.
— Neupravujte, ani se nesnažte upravovat
charakteristiky
přístroje. Mohlo by to být pro vás
nebezpečné.
— Opravy musí být prováděné výhradně
autorizovaným odborníkem.
— Odpojte vždy extrační zvon, než začnete
s čištěním nebo údržbou.
— Ventilujte dostatečně pokoj, pokud
extrakční zvon funguje zároveň s jinými
přístroji, napájenými jiným zdrojem energie,
než je elektřina. To proto, aby
zvon nenasával spalované plyny.
— Nelze ambovat potraviny nebo mít
zapálený plynový hořák bez nádoby pod
zvonem (nasáté plameny by mohly poškodit
přístroj).
— Když budete smažit pod přístrojem,
musíte jej neustále hlídat. Oleje a tuk ohřátý
na vysokou teplotu by se mohly vznítit.
— Respektujte frekvenci čištění a výměn
ltrů. Nahromadění nánosů tuku by mohlo
vyvolat požár.
— Nesmí fungovat nad ohněm, který je na
bázi spalování (dřevo, uhlí,…).
— Na čištění přístroje nepoužívejte přístroje
na páru nebo vysoký tlak (požadavky
vzhledem k elektrické bezpečnosti).
— Za účelem neustálého zlepšování
našich výrobků si vyhrazujeme právo
aplikovat úpravy co se týče technických,
funkčních nebo estetických charakteristik,
způsobených technickým pokrokem.
Aby jste mohli snadněji nalézt reference
vašeho přístroje, radíme Vám, aby jste je
zaznamenali na stránce “Technická podpora
a zákaznické centrum”. (Na této stránce je
také popis, kde je na přístroji najdete).
— Tento přístroj není určený k používání
osobami (včetně d ětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi
nebo osobami, které nedisponují potřebnými
zkušenostmi nebo znalostmi, s výjimkou,
pokud by osoba zodpovědná za jejich
bezpečnost na ně dohlížela nebo je předem
náležitě poučila, jak přístroj používat.
133
1 / PRO UŽIVATELE
CZ
Pozor
Instalace musí být provedená kvali kovanými instalačními techniky.
Pozor
Dříve, než poprvé použijete modulární ltr, odstraňte z něj ochranný lm.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
— Materiály použité při balení tohoto přístroje jsou recyklovatelné. Podílejte se na jejich
recyklování
a pomáhejte zachovávat životní prostředí jejich vyhozením do obecních kontejnerů, určených
k těmto účelům.
— Váš přístroj také obsahuje recyklovatelné materiály, proto je označený
tímto logem, které oznamuje, že použité přístroje se nesmí míchat mezi
ostatní odpad. Tímto způsobem se recyklace přístrojů, kterou organizuje váš
výrobce, uskuteční v nejlepších možných podmínkách, v souladu s evropskou
směrnicí
2002/96/CE o odpadech elektrických a elektronických vybavení. Informujte se
na vašem obecním úřadě nebo u vašeho prodejce, aby jste se dozvěděli, kde
se nacházejí zběrná místa pro použité přístroje, která jsou nejblíže vašemu
bydlišti.
— Děkujeme Vám za vaši spolupráci při ochraně životního prostředí.
134
1 / PRO UŽIVATELE
CZ
POPIS PŘÍSTROJE
135
2 / INSTALACE PŘÍSTROJE
CZ
POUŽITÍ V EVAKUAČNÍM
ZPŮSOBU
POUŽITÍ V RECYKLAČNÍM
ZPŮSOBU
Pokud disponujete vývodem ven
(Obr. 1)
Můžete k němu připojit váš zvon pomocí
evakuačního vývodu (minimální Ø 125
mm, smaltovaný, hliníkový nebo nehořlavý
materiál). Pokud má vývod průměr menší,
než 125 mm, přejděte povinně do
recyklačního způsobu.
Pokud nedisponujete vývodem ven
(Obr. 2)
Všechny naše přístroje jsou uzpůsobené pro
možnost fungování v recyklačním způsobu.
V tomto případě přidejte ltr s aktivním
uhlím, který zachycuje pachy.
(viz. kapitola 4: Výměna uhlíkového ltru).
— Přístroj je třeba odpojit před instalací a před provedením jakéhokoliv zákroku na něm.
Zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá napětí, uvedenému na štítku s charakteristikami,
který se nachází uvnitř zvonu.
— Pokud je pro nainstalování vašeho zvonu třeba provést nějaké změny, aby jste mohli
připojit přístroj, pověřte tím kvali kovaného elektrikáře.
Pokud používáte zvon v evakuačním způsobu, nezapojujte přístroj na vývod pro evakuaci
dýmu ze spalování (kotel, komín, atd.) nebo na VMC ( mechanická kontrolovaná ventilace).
— Evakuační vývod, ať je jakýkoliv, nesmí vyústit pod střechou.
Nainstalujte zvon do bezpečnostní vzdálenosti alespoň 70 cm od desky elektrického,
plynového nebo smíšeného vařiče.
Obr. 1
Obr. 2
136
2 / INSTALACE PŘÍSTROJE
CZ
Pozor
Tento přístroj je dodávaný spolu s
napájecím káblem H 05 VVF s 3 vodiči
o 0,75 mm
2
(nulák, fáze a zem), který je
třeba napojit na jednofázovou síť s 220
- 240 V prostřednictvím normalizované
zásuvky CEI 60083, ta musí být přístupná
i po provedení instalace, v souladu s
instalačními normami.
Nebudeme na sebe přebírat zodpovědnost
za nehody způsobené neexistující nebo
nesprávnou zásuvkou.
Pojistka ve vaší instalaci musí mít 10
nebo 16 A. Pokud by byl napájecí kábel
poškozený, kontaktujte zákaznické
centrum, aby jste předešli jakémukoliv
nebezpečí.
Pozor
Pokud potřebujete upravit
elektrickou instalaci vašeho pokoje, aby
bylo možné zapojit přístroj, přivolejte
kvali kovaného elektrikáře.
Pozor
Pokud se na zvonu objeví jakákoliv
anomálie, odpojte přístroj nebo vyndejte
pojistku odpovídající lince zapojení
přístroje.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
Při provádění instalace a údržbářských
operací musí být přístroj odpojený z
elektrické sítě a pojistky musí být vypnuté a
odstraněné.
Elektrické zapojení je třeba provést před
umístěním přístroje do nábytku.
Zkontrolujte, zda:
je dostatečný výkon instalace,
jsou napájecí linky v dobrém stavu,
je průměr káblu v souladu s normami
instalace.
137
MONTÁŽ EXTRAKČNÍHO ZVONU
2 / INSTALACE PŘÍSTROJE
CZ
Pozor
Instalace musí být v souladu s
platnými normami pro ventilaci místností.
Ve Francii jsou tyto normy popsané v DTU
61.1, CSTB. Především by vypouště
vzduch neměl proudit stejnými průduchy
jako dým z přístrojů, které používají plyn
nebo jiné spalování.
Neužívané vývody se mohou znovu použít
pouze se souhlasem kompetentního
odborníka.
Minimální vzdálenost mezi varnou zónou a
nejnižší částí zvonu musí být alespoň 70 cm.
Pokud by instrukce na štítku, instalovaném
pod zvonem, uváděly vzdálenost vyšší než
70 cm, je třeba ji brát v úvahu.
Upevnění na zeď:
Nakreslete na zeď vystředěnou čáru, ve
vertikální pozici k vařící desce.
— Označte na zdi všechny 3 otvory, které
potřebujete vyvrtat a použijte hák pro
zavěšení zvonu, ponechejte a respektujte
doporučenou vzdálenost (kus A, obr. 1).
Vyvrtejte všechny 3 otvory o 8 mm v
adekvátním rozmístění a vložte hmoždinky.
Našroubujte držák pro upevnění zvonu
a zajistěte, aby byl zcela nivelovaný (kus A,
obr. 1).
— Před zavěšením zvonu namontujte zpětný
ventil na vývod motoru.
— Našroubujte (nepřiložené) výsuvné
odvodové pouzdro na vývod motoru tak,
aby nepřekáželo v pohybu zpětného ventilu.
(obr. 3).
— Umístěte a zapojte těleso zvonu na tento
držák pomocí připravených přiložených
šroubů. (obr. 2).
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 1
138
2 / INSTALACE PŘÍSTROJE
CZ
MONTÁŽ KOMÍNA
Vypouštění ven
Vypočítejte konečnou výšku pro
našroubování výběžku ve tvaru U na držáku
komína (kus B, obr. 1).
Vyznačte 2 otvory na adekvátním místě.
Vyvrtejte oba 2 otvory o 8 mm, našroubujte
přírubu držáku komína a věnujte pozornost
tomu, aby byla dobře uložená v hřídeli zvonu
(kus B, obr.1).
Našroubujte plochou vidlici dozadu, na
spodní část komína.
Umístěte oba 2 komíny na zvon (obr. 5).
Napojte pouzdro na vývod vzduchu ven.
Proveďte elektrické zapojení zvonu
prostřednictvím napájecího kabele.
Zvedněte horní komín až do maximální
výšky a upevněte ho na vidlici pomocí dvou
šroubů.
Obr. 6
Obr. 5
Obr. 4
Obr. 3
139
2 / INSTALACE PŘÍSTROJE
CZ
Recyklování
Vypočítejte konečnou výšku pro vložení
příruby držáku komína.
Vyznačte 2 otvory na adekvátním místě.
Vyvrtejte oba 2 otvory o 8 mm a
našroubujte přírubu na držák komína, dbejte
na to, aby byla dobře uložená v hřídeli
zvonu.
Našroubujte plochou vidlici dozadu na
spodní část komína.
Umístěte oba 2 komíny na zvon (obr. 5).
Napojte pouzdro na vývod vzduchu ven.
Proveďte elektrické zapojení zvonu
postřednictvím napájecího kábele.-Zvedněte
horní komín až na maximum a upevněte jej
na vidlici pomocí šroubů.
Obr. 8
Obr. 6
Obr. 5
Obr. 4
Pozor
Na odstranění ochranného lu nepoužívejte žádné nástroje.
Rada
Pro dosažení optimálního používání přístroje vám doporučujeme jej napojit na vedení
s průměrem 150 mm (nepřiložené). Omezit na maximum počet kolen a délku vedení. Pokud
zvon funguje pro evakuaci ven, je třeba se ujistit, zda vchází dostatek vzduchu, aby se
nevytvořil v místnosti podtlak.
140
3 / POUŽITÍ PŘÍSTROJE
CZ
POPIS OVLADAČŮ
1. Po stisknutí tlačítka Stop (zastavit) se
zastaví motor.
2. Po stisknutí tlačítka Low (Nízká),
jedenkrát zazní sygnál a motor bude
fungovat při nízké rychlosti.
3. Po stisknutí tlačítka Mid (Střední),
jedenkrát zazní sygnál a motor bude
fungovat při střední rychlosti.
4. Po stisknutí tlačítka High (Vysoká),
jedenkrát zazní sygnál a motor bude
fungovat při vysoké rychlosti.
5. Po stisknutí tlačítka Light (Světlo), se
rozsvítí obě světla. Po opětovném stisknutí
se světla vypnou.
141
4 / ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE
CZ
ČIŠTĚNÍ MODULÁRNÍCH
FILTRŮ
VÝMĚNA UHLÍKOVÉHO FILTRU
(možnost)
Musí se čistit po každých 30 hodinách
používání nebo minimálně jednou za měsíc.
Čištění lze provádět v myčce, ve vertikální
poloze.
Použijte kartáč, teplou vodu a jemný čistící
prostředek. Opatrně je opláchněte a usušte,
než je opět nasadíte.
Demontáž modulárního ltru
— Otočte integrovaným držadlem
modulárního ltru.
— Nakloňte modulární ltr směrem dolů.
Vyměňte jej přibližně po každých 120
hodinách použití.
Odstraňte modulární ltry.
Otočte uhlíkovým ltrem, aby jste jej
mohli odstranit.
Postupute opačně pro nasazení nového
ltru.
Opět nasaďte modulární ltry.
Pozor
Odpojte přístroj dříve, než přistoupíte k jeho údržbě a čištění. Pravidelná údržba
zaručí dobré fungování, výkon a životnost.
Pozor
Nerespektování instrukcí pro čištění přístroje a ltrů může vyvolat požar. Dodržujte
přesně instrukce pro údržbu.
142
4 / ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE
CZ
ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU
VÝMĚNA ŽÁROVKY
Na vyčištění vnějšku extrakčního zvonu použijte vodu s mýdlem; nepoužívejte čistící krémy,
žíravé čistící prostředky, ani drátěnky nebo kartáče. Vysušte jemnou a vlhkou hadřičkou.
Model s halogenní žárovkou.
— Odstraňte stínítko.
Vyměňte halogenní žárovku.
Opět sadu nasaďte provedením stejných
operací v opačném pořadí.
Pozor
Před provedením jakéhokoliv zásahu musíte nechat zvon bez napětí jeho odpojením
ze zásuvky nebo stisknutím jističe.
143
4 / ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE
CZ
ÚDRŽBA PŘÍSTROJE
Pro udržení přístroje v dobrém statu vám doporučujeme používat údržbářské výrobky
Clearit.
Znalosti a zkušenosti profesionálů ve
službách soukromých osob.
Clearit vám nabízí profesionální výrobky a adekvátní řešení pro každodenní údržbu vašich
elektrospotřebičů a vaší kuchyně.
Můžete je zakoupit u vašeho obvyklého dodavatele, spolu s celou linií výrobků, příslušenství
a spotřebního zboží.
ÚDRŽBA CO DĚLAT
PRODUKTY/PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kostra a příslušenství
Modulární ltr
Filtr s aktivním uhlím
Nikdy nepoužívejte kovové
drátěnky, abrazívní výrobky
nebo příliš tvrdé kartáče.
Tento ltr zachycuje mastné
výpary a prach. Jedná se o
část, která zaručuje účinnost
zvonu.
Pokud se vyskytnou odolné
skvrny, použijte neabrazivní
krém a opláchněte čistou
vodou.
Tento ltr zachycuje pachy a
musí se vyměnit alespoň
jednou ročně, v závislosti na
používání.
Objednejte tyto ltry u
vašeho prodejce (s referencí,
která je uvedená na štítku s
charakteristikami, umístěném
uvnitř zvonu) a poznamenejte
si datum výměny.
Na vyčištění rámu a okénka
pro osvětlení používejte
výhradně čistící komerč
výrobky rozpuštěné ve
vodě, následně opláchněte
vodou a vysušte suchým
hadříkem.
Vyčistěte pomocí
komerčního čistícího
výrobku, pořádně
opláchně
te a vysušte.
Čištění lze provádět v
myčce, ve vertikální poloze.
(Nedávejte do styku se
špinavým nádobím nebo
stříbrnými příbory).
Pozor
Před provedením jakéhokoliv zásahu musíte nechat zvon bez napětí jeho odpojením
ze zásuvky nebo stisknutím jističe.
144
5 / ZÁVADY PŘI FUNGOVÁNÍ
CZ
PŘÍZNAKY ŘEŠENÍ
Zvon nefunguje ...
Výkon zvonu je nedostatečný...
Zvon se během fungování zastavil
Zkontrolujte, zda :
se nepřerušila dodávka proudu.
byla zvolená rychlost.
Zkontrolujte, zda :
vámi zvolená rychlost motoru je
dostatečná pro množství vzniklého kouře
a vodní páry.
je kuchyně dostatečně ventilovaná, aby
mohl vcházet vzduch.
není opotřebovaný uhlíkový ltr (zvon v
recyklačním způsobu).
Zkontrolujte, zda :
nebyla přerušená dodávka proudu.
nebyl aktivovaný mnohopólový vypínač.
145
6 / TECHNNICKÝ SERVIS
CZ
Nezbytné zásahy na stroji musí provést:
prodejce,
— nebo jakýkoliv kvali kovaný odborník, který je držitelem značky.
Při telefonním kontaktu uveďte kompletní referenci stroje (model, typ a sériové číslo).
Tyto údaje se nacházejí na identi kačním štítku, umístěném na stroji.
146
PL 146
Z myślą o ciągłym doskonaleniu naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do
dokonywania zmian w zakresie właściwości technicznych, użytkowych bądź wyglądu
urządzenia, związanych z postępem technicznym.
Ważne:
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję, aby jak najlepiej zapoznać się z jego funkcjonowaniem.
147
PL
SPIS TREŚCI
1 / INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA
• Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ________________________ 148
Ochrona środowiska naturalnego ___________________________ 149
• Opis urządzenia ________________________________________ 150
2 / INSTALACJA URZĄDZENIA
Użytkowanie w trybie wyciągu _____________________________ 151
Użytkowanie w trybie pochłaniacza _________________________ 151
Podłączenie do źródła zasilania ____________________________ 152
Montaż okapu kuchennego ________________________________ 153
Montaż maskownicy
º Tryb wyciągu ________________________________________ 154
º Tryb pochłaniacza ____________________________________ 155
3 / UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
• Opis panelu sterowania ___________________________________ 156
4 / KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
Czyszczenie ltrów kasetowych ____________________________ 157
Wymiana ltra węglowego ________________________________ 157
• Czyszczenie powierzchni zewnętrznych ______________________ 158
Wymiana żarówki _______________________________________ 158
• Konserwacja urządzenia __________________________________ 159
5 / ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW _____________________________ 160
6 / SERWIS TECHNICZNY _____________________________________ 161
148
1 / INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA
PL
Ważne
Niniejszą instrukcję należy zachować wraz z zakupionym urządzeniem. W razie
sprzedaży bądź przekazania urządzenia innej osobie, należy upewnić się, że została prze-
kazana również instrukcja. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed zainstalowaniem i
rozpoczęciem użytkowania okapu. Została ona przygotowana z myślą o bezpieczeństwie
Państwa oraz innych osób.
Uwaga
W przypadku kuchni ogrzewanej urządzeniem podłączonym do komina (na przykład
piecem), należy zainstalować wersję okapu z pochłaniaczem (wewnętrznym obiegiem
powietrza). Niedozwolone jest używanie okapu bez ltrów kasetowych.
W przypadku równoczesnego użytkowania okapu i innych urządzeń zasilanych ze źródeł
energii innych niż elektryczna, należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
— Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego.
— Urządzenie winno być użytkowane przez osoby
dorosłe. Prosimy pilnować, by dzieci nie dotykały
go, ani nie traktowały jak zabawki. Należy zwrócić
szczególną uwagę, by nie bawiły się przyciskami
panelu sterowania.
Po odbiorze urządzenia należy od razu zdjąć
opakowanie. Prosimy sprawdzić wygląd ogólny
okapu. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń,
należy je spisać na dokumencie odbioru i zachować
jego kopię.
Zakupione przez Państwa urządzenie jest
przeznaczone do normalnego użytku domowego.
Nie należy go używać w celach handlowych bądź
przemysłowych, lub w innych, do których nie zostało
ono przeznaczone.
Nie wolno zmieniać ani próbować zmieniać
właściwości urządzenia. Może to spowodować
zagrożenie dla Państwa.
— Naprawy winny być dokonywane wyłącznie
przez uprawnionego specjalistę.
— Przed rozpoczęciem czyszczenia lub
konserwacji, należy koniecznie odłączyć urządzenie
od źródła zasilania.
W przypadku równoczesnego użytkowania
okapu i innych urządzeń zasilanych ze źródeł
energii różnych od elektrycznej, należy zapewnić
odpowiednią wentylację pomieszczenia. Ma to
na celu uniknięcie zasysania przez okap gazów
powstałych w wyniku spalania.
Pod okapem niedozwolone jest ambirowanie,
tzn. wzniecanie płomienia na potrawie, bądź
pozostawianie zapalonych palników gazowych, bez
ustawienia na nich naczyń do gotowania, (zasysane
przez okap płomienie mogą uszkodzić urządzenie).
Nie wolno pozostawiać bez nadzoru smażących
się potraw, znajdujących się pod okapem. Rozgrzany
olej i tłuszcz mogą się zapalić.
— Należy przestrzegać zaleceń dotyczących
częstotliwości czyszczenia i wymiany ltrów.
Nagromadzenie osadów tłuszczu może spowodować
pożar.
— W żadnym wypadku urządzenie nie może
działać nad piecami zasilanymi drewnem, węglem
itp.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno stosować
aparatów czyszczących parą bądź za pomocą
wysokiego ciśnienia (są to wymagania związane z
bezpieczeństwem urządzeń elektrycznych).
— Z myślą o nieustannym doskonaleniu
naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo
do dokonywania zmian w zakresie właściwości
technicznych, użytkowych bądź dotyczących
wyglądu, związanych z postępem technicznym.
— W celu łatwego odnalezienia informacji
dotyczących Państwa okapu, radzimy zanotować je
na stronie „Serwis techniczny i Obsługa Klienta”. (Na
tej stronie wyjaśniono również, jak znaleźć powyższe
dane dotyczące urządzenia).
— Urządzenie to nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami zycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także nie posiadające doświadczenia
lub wiedzy w użytkowaniu urządzeń tego typu,
chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
149
1 / INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA
PL
Uwaga
Instalacji urządzenia może dokonać jedynie wykwali kowany instalator bądź technik.
Uwaga
Przed pierwszym użyciem ltra kasetowego należy z niego usunąć folię ochronną.
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
— Materiały użyte do wykonania opakowania nadają się do ponownego przetworzenia.
Prosimy, by przyczynili się Państwo do recyklingu i ochrony środowiska naturalnego
wyrzucając je do kontenerów przeznaczonych na odpadki przetwarzalne.
— Zakupione przez Państwa urządzenie również zawiera materiały
przetwarzalne, w związku z czym jest oznaczone powyższym symbolem,
oznaczającym, że zużytego urządzenia nie można traktować jako zwykłego
odpadu gospodarstwa domowego. Oddając zużyte urządzenie do specjalnych
punktów zbiórki produktów przetwarzalnych mają Państwo pewność,
że recykling odbywa się w możliwie najlepszych warunkach, zgodnie z
zaleceniami europejskiej dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania bliższych informacji
dotyczących lokalizacji punktów zbiórki zużytego sprzętu AGD, prosimy skontaktować się z
organami administracji w miejscu zamieszkania bądź ze sprzedawcą urządzenia.
— Bardzo Państwu dziękujemy za wspó
łpracę w ochronie środowiska naturalnego.
150
1 / INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA
PL
OPIS URZĄDZENIA
151
2 / INSTALACJA URZĄDZENIA
PL
UŻYTKOWANIE W WERSJI
WYCIĄGU
UŻYTKOWANIE W WERSJI
POCHŁANIACZA
Jeżeli Państwa instalacja wentylacyjna
posiada wyjście na zewnątrz
(rys. 1)
Okap kuchenny może zostać podłączony
do tejże instalacji za pomocą przewodu
odprowadzającego (o minimalnej średnicy
125 mm, wykonanego z emaliowanej
stali, aluminium bądź innego niepalnego
materiału). Jeśli instalacja odprowadzająca
ma średnicę mniejszą niż 125 mm, należy
obowiązkowo używać urządzenia w
wersji pochłaniacza.
Jeżeli Państwa instalacja wentylacyjna nie
posiada wyjścia na zewnątrz
(rys. 2)
Wszystkie nasze urządzenia mają możliwość
pracy w funkcji pochłaniacza.
W takim przypadku, należy zastosować ltr z
aktywowanego węgla, zatrzymujący zapachy
wydobywające się podczas gotowania.
(patrz: rozdział 4: Wymiana ltra
węglowego).
Podczas instalacji bądź wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych czy
napraw, urządzenie winno być odłączone od źródła zasilania.
— Należy się upewnić, że napięcie sieci elektrycznej odpowiada napięciu zapisanemu na
tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz okapu.
— Jeżeli montaż urządzenia wymaga dokonania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej,
należy skorzystać z usług wykwali kowanego elektryka.
— Jeżeli Państwa okap będzie użytkowany w trybie wyciągu, nie należy go podłą
czać do
przewodu kominowego, służącego do odprowadzania gazów będących wynikiem spalania
(kocioł, kominek itp.) ani do układu CMV (kontrolowanej wentylacji wymuszonej).
Żaden przewód odpowietrzania nie powinien mieć ujścia na strychu.
Okap kuchenny winien być zainstalowany w bezpiecznej odległości, co najmniej 70 cm,
od płyty kuchennej (elektrycznej, gazowej lub mieszanej).
rys. 1
rys. 2
152
2 / INSTALACJA URZĄDZENIA
PL
Uwaga
Urządzenie to jest dostarczane z
przewodem zasilającym H 05 VVF
0,75 mm
2
trzyżyłowym (zerowa, faza
i uziemienie), który należy podłączyć
do sieci 220 – 240 V jednofazowej
za pomocą znormalizowanej wtyczki
IEC 60083, która musi być dostępna
po zakończeniu instalacji, zgodnie z
normami dotyczącymi zasad instalacji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek zdarzenia wynikające
z niewłaściwego uziemienia bądź jego
braku. Bezpieczniki instalacji winny być
10 bądź 16 A. W przypadku uszkodzenia
przewodu przyłączeniowego, należy
zgłosić się do serwisu posprzedażowego,
w celu uniknięcia zagrożeń.
Uwaga
Jeżeli do podłączenia urządzenia
konieczna jest mody kacja instalacji
elektrycznej w mieszkaniu, należy
skorzystać z usług wykwali kowanego
elektryka.
Uwaga
Jeżeli podczas pracy urządzenia
stwierdzą Państwo jakiekolwiek zakłócenia,
należy odłączyć okap od źródła zasilania
bądź odłączyć odpowiednie bezpieczniki
zasilające urządzenie.
PODŁĄCZENIE DO ŹRÓDŁA ZASILANIA
Podczas instalacji i czynności
konserwacyjnych, należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania oraz wyłączyć
lub usunąć bezpieczniki.
Przyłącza elektryczne należy wykonać
przed umieszczeniem urządzenia na swoim
miejscu.
Należy się upewnić, że:
moc instalacji jest wystarczająca,
linie zasilania są w dobrym stanie,
średnica przewodów odpowiada
wymaganiom instalacyjnym.
153
MONTAŻ OKAPU KUCHENNEGO
2 / INSTALACJA URZĄDZENIA
PL
Uwaga
Instalacja okapu musi być zgodna z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi
wentylacji pomieszczeń. We Francji,
wspomniane przepisy są podane w DTU
61.1 CSTB. W szczególności należy zwrócić
uwagę, by odprowadzane powietrze nie
znalazło się w przewodach służących do
odprowadzania oparów pochodzących z
urządzeń, w których stosowany jest gaz bądź
inne paliwa. Użytkowanie nieużywanych
instalacji może odbywać się wyłącznie po
uzgodnieniu z uprawnionym specjalistą.
Minimalna odległość między strefą gotowania
a najniższą częścią okapu winna wynosić nie
mniej niż 70 cm. Jeśli instrukcja użytkowania
płyty kuchennej zamontowanej pod okapem
określa odległość większą niż 70 cm, należy
uwzględnić tę właśnie odległość.
Montaż na ścianie:
— Na ścianie zaznaczyć pionową kreskę,
położoną centralnie w stosunku do poziomu
gotowania.
— Używając dostarczonego elementu do
zawieszenia okapu i zachowując zalecaną
odległość (część A na rys. 1), zaznaczyć na
ścianie 3 otwory.
W zaznaczonych miejscach nawiercić 3
otwory o średnicy 8 mm i włożyć w nie kołki.
— Przykręcić element podtrzymujący służący
do zamocowania okapu, zwracając uwagę, by
był całkowicie wypoziomowany (część A na rys.
1).
Przed zawieszeniem okapu, zamontować
zawór zwrotny na wyjściu z silnika.
— Przykręcić elastyczny przewód
odprowadzający (nie załączony do zestawu) na
wyjściu z silnika, uważając, by nie przeszkadzał
w ruchach zaworu zwrotnego. (rys. 3).
— Założyć korpus okapu i połączyć go z
elementem podtrzymującym za pomocą
dostarczonych śrub (rys. 2).
rys. 2
rys. 3
rys. 1
154
2 / INSTALACJA URZĄDZENIA
PL
MONTAŻ MASKOWNICY
Tryb wyciągu
Obliczyć wysokość, na jakiej zostanie
zamocowany wspornik maskownicy (część B na
rys. 1).
— W odpowiednim miejscu zaznaczyć 2 otwory.
W zaznaczonych miejscach nawiercić 2 otwory
o średnicy 8 mm i przykręcić kołnierz wspornika
maskownicy, zwracając uwagę, by znajdował się
on dokładnie na osi okapu (część B na rys. 1).
Z tylu, do dolnej części maskownicy przykręcić
płaskie widełki.
— Umieścić obie części maskownicy nad
okapem (rys. 5).
— Do wyjścia zewnętrznego przewodu
wentylacyjnego podłączyć przewód
odprowadzający.
— Wykonać połączenie elektryczne okapu za
pomocą przewodu zasilania.
— Maksymalnie podnieść górną część
maskownicy i zamocować ją na widełkach za
pomocą śrub.
rys. 6
rys. 5
rys. 4
rys. 3
155
2 / INSTALACJA URZĄDZENIA
PL
Tryb pochłaniacza
Obliczyć wysokość, na jakiej zostanie
zamocowany wspornik maskownicy.
W odpowiednim miejscu zaznaczyć 2
otwory.
W zaznaczonych miejscach nawiercić
2 otwory o średnicy 8 mm i przykręcić
kołnierz wspornika maskownicy, zwracając
uwagę, by znajdował się on dokładnie na
osi okapu.
Z tylu, do dolnej części maskownicy
przykręcić płaskie widełki.
Nad okapem umieścić obie części
maskownicy (rys. 5).
Do wyjścia zewnętrznego przewodu
wentylacyjnego podłączyć przewód
odprowadzający.
Wykonać połączenie elektryczne okapu
za pomocą przewodu zasilania.
Maksymalnie podnieść górną część
maskownicy i zamocować ją na widełkach
za pomocą śrub.
rys. 8
rys. 6
rys. 5
rys. 4
Uwaga
Do usunięcia folii ochronnej nie należy używać narzędzi.
Rada
Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, zalecamy podłączenie go do przewodu
odprowadzającego o średnicy 150 mm (nie dołączono do zestawu). Należy ograniczyć
do minimum liczbę kolanek i długość przewodu. W przypadku, gdy okap funkcjonuje w
trybie wyciągu, odprowadzając opary na zewnątrz budynku, należy zapewnić ciągły dostęp
świeżego powietrza, by zapobiec powstawaniu podciśnienia w pomieszczeniu.
156
3 / UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
PL
OPIS PANELU STEROWANIA
1. Po wciśnięciu przycisku Stop
(zatrzymanie), silnik zostaje zatrzymany.
2. Po wciśnięciu przycisku Low (niski)
słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy i
silnik zaczyna działać z małą prędkością.
3. Po wciśnięciu przycisku Mid (średni)
słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy i silnik
zaczyna działać ze średnią prędkością.
4. Po wciśnięciu przycisku High (wysoki)
słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy i
silnik zaczyna działać ze dużą prędkością.
5. Po wciśni
ęciu przycisku Light (światło)
zapala się oświetlenie. Ponowne wciśnięcie
tego przycisku gasi oświetlenie.
157
4 / KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
PL
CZYSZCZENIE FILTRÓW
KASETOWYCH
WYMIANA FILTRA WĘGLOWEGO
(opcja)
Filtry należy czyścić, co najmniej, co 30
godzin użytkowania lub raz w miesiącu.
Można je myć w zmywarce, ustawione w
pozycji pionowej.
Do mycia używać szczoteczki, ciepłej wody
i delikatnego środka myjącego. Po umyciu,
ltry należy wypłukać, uważnie wysuszyć i
zamontować na swoim miejscu.
Demontaż ltra kasetowego
— Przekręcić wbudowany uchwyt ltra
kasetowego.
— Pociągnąć ltr do dołu.
Filtry winny być wymieniane, co około
120 godzin użytkowania.
Zdjąć ltry kasetowe.
Aby wyjąć ltr węglowy należy go
przekręcić.
By ponownie założyć ltr należy wykonać
te czynności w odwrotnej kolejności.
Założyć ltry kasetowe.
Uwaga
Przed rozpoczęciem konserwacji i czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od
źródła zasilania. Regularna konserwacja urządzenia gwarantuje jego właściwe działanie,
sprawność i trwałość.
Uwaga
Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących czyszczenia urządzenia i ltrów może być
przyczyną pożarów. Należy dokładnie stosować się do zaleceń konserwacyjnych.
158
4 / KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
PL
CZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH
WYMIANA ŻARÓWKI
Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych okapu należy używać wody z łagodnym środkiem
myjącym. Nie stosować mleczek do szorowania, żrących detergentów, szorstkich zmywaków
ani szczotek. Osuszać wilgotną, delikatną ściereczką.
Model z żarówką halogenową.
— Zdjąć osłonę lampki.
— Wymienić żarówkę halogenową.
— Ponownie zamocować zestaw,
wykonując powyższe czynności w odwrotnej
kolejności.
Uwaga
Przed rozpoczęciem wszelkich czynności należy odłączyć urządzenie od źródła
zasilania wyjmując wtyczkę z gniazdka bądź uruchamiając wyłącznik.
159
4 / KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
PL
KONSERWACJA URZĄDZENIA
Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie, zalecamy stosowanie produktów do konserwacji
marki Clearit.
Wiedza i doświadczenie profesjonalistów
w służbie konsumentów indywidualnych.
Clearit proponuje Państwu profesjonalne produkty i rozwiązania odpowiednie do codziennej
konserwacji Państwa urządzeń AGD i kuchni.
Mogą je Państwo znaleźć u swojego zwykłego dystrybutora, wraz z całą linią produktów
uzupełniających.
KONSERWACJA CO ZROBIĆ?
STOSOWANE PRODUKTY I
AKCESORIA
Obudowa i akcesoria
Filtr kasetowy
Filtr z aktywowanym
węglem
Nigdy nie należy stosować
metalowych zmywaków,
środków ściernych ani zbyt
twardych szczotek.
Filtr ten zatrzymuje opary,
tłuszcze i kurz. Jest
elementem zapewniającym
wydajne działanie okapu.
W przypadku uporczywych
plam, należy zastosować
delikatne mleczko myjące i
spłukać czystą wodą.
Filtr ten zatrzymuje zapachy
i powinien być wymieniany
co najmniej raz w roku, w
zależności od częstotliwości
użytkowania.
Filtry należy zamawiać
u swojego sprzedawcy
(podając numer indeksu
wskazany na tabliczce
znamionowej znajdującej się
wewnątrz okapu) i zanotować
datę wymiany.
Do czyszczenia obudowy
i osłony lampki należy
używać wyłącznie
powszechnie dostępnych w
handlu środków myjących
rozpuszczonych w wodzie.
Następnie części te należy
opłukać i osuszyć miękką
ściereczką.
Myć powszechnie
dostępnymi w handlu
środkami myjącymi, ob cie
spłukać i osuszyć. Można
myć w zmywarce, w pozycji
pionowej.
(Nie ustwaiać obok
brudnych naczyń i
srebrnych sztućców).
Uwaga
Przed rozpoczęciem wszelkich czynności należy odłączyć okap od źródła zasilania
wyjmując wtyczkę z gniazdka bądź uruchamiając wyłącznik.
160
5 / ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PL
OBJAWY ROZWIĄZANIA
Okap nie działa
Okap nie działa efektywnie
Okap przestał działać w trakcie
funkcjonowania
Należy się upewnić, że:
zasilanie nie zostało odcięte,
została wybrana któraś z prędkości
pracy.
Należy się upewnić, że:
wybrana prędkość pochłaniania jest
wystarczająca w stosunku do wytwarzanej
ilości dymu i pary,
kuchnia posiada wystarczającą
wentylację, umożliwiającą dopływ
świeżego powietrza,
ltr węglowy nie jest zużyty (okap w
trybie pochłaniacza).
Należy si
ę upewnić, że:
zasilanie nie zostało odcięte,
nie zadziałał wyłącznik wielobiegunowy.
161
6 / SERWIS TECHNICZNY
PL
Ewentualne kontrole i naprawy, jakich może wymagać urządzenie, winny być wykonywane
przez:
odsprzedającego,
bądź przez wykwali kowanego serwisanta uprawnionego do naprawy urządzeń naszej
marki.
W trakcie rozmowy telefonicznej należy podać kompletne referencje urządzenia (model,
rodzaj i numer seryjny). Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej.
162
DK 162
Som en del af vores forpligtelse til løbende at forbedre vores produkter, forbeholder vi
os retten til at foretage ændringer på dem på baggrund af tekniske fremskridt i forhold
til deres tekniske og funktionelle egenskaber og udseende.
Vigtigt:
Inden du installerer og bruger dette apparat, skal denne Installations- og
brugsvejledning læses grundigt, hvilket tillader dig hurtigt at blive bekendt med
apparatets virkemåde.
163
DKINDHOLDSFORTEGNELSE
1 / BEMÆRKNINGER TIL BRUGEREN
• Sikkerhedsanbefalinger ______________________________________ 164
• Miljøbeskyttelse _____________________________________________ 165
• Beskrivelse af apparatet ______________________________________ 166
2 / INSTALLATION AF APPARATET
• Brug med udsugningsversionen _______________________________ 167
• Brug med recirkuleringsversionen _____________________________ 167
• Elektriske tilslutninger ________________________________________ 168
• Samling af emhætten ________________________________________ 169
• Samling af ventilationsskakten
º Udsugning til det fri ______________________________________ 170
º Recirkulering ____________________________________________ 171
3 / BRUG AF APPARATET
• Beskrivelse af knapper _______________________________________ 172
4 / PLEJE OG RENGØRING AF APPARATET
• Udskiftning af  lterelementerne _______________________________ 173
• Udskiftning af kul ltret _______________________________________ 173
• Rengøring af de udvendige over ader __________________________ 174
• Udskiftning af pæren _________________________________________ 174
• Vedligeholdelse af apparatet __________________________________ 175
5 / FEJLFINDING ___________________________________________________ 176
6 / EFTERSALGSSERVICE __________________________________________ 177
164
1 / MÆRKNINGER TIL BRUGERDK
Vigtigt
Gem denne brugsanvisning sammen med apparatet. Hvis apparatet på noget tid-
spunkt sælges eller videregives til andre, skal du sørge for, at den nye ejer får denne brug-
sanvisning. Gør dig venligst bekendt med disse anbefalinger inden du installerer og bruger
emhætten. Anbefalingerne er udarbejdet for at værne om din og andres sikkerhed.
Advarsel
Hvis dit køkken er opvarmet af en anordning, som er tilsluttet en skorsten (for
eksempel en brændeovn skal “recirkulerings-” versionen af emhætten installeres. Brug
ikke emhætten uden metalfi ltrene.
Der bør sørges for hensigtsmæssig ventilering i lokaler, hvor emhætten bruges samtidigt
med apparater, som bruger gas eller et andet brændbart drivmiddel.
• SIKKERHEDSANBEFALINGER
Denne emhætte er fremstillet til at blive bugt
af private i hjemmet.
Dette apparat skal bruges af voksne.
Søg for at børn ikke rører det og at de ikke
behandler det som legetøj. Sørg for at de ikke
rører apparatets knapper.
Når du modtager apparatet, skal du pakke
det ud eller få det pakket ud med det samme.
Giv det en overordnet generel inspektion. Læg
mærke til eventuelle problemer eller forbehold
på leveringssedlen og sørg for at gemme en
kopi af denne seddel.
Apparatet er beregnet til almindeligt
husholdningsbrug. Brug det ikke til erhvervs-
eller industrielle formål eller til noget andet
formål end til det apparatet er fremstillet til.
— Ændr ikke på nogen af apparatets dele eller
udseende og forsøg heller ikke herpå. Dette vil
udgøre en fare for din sikkerhed.
Reparationer må kun foretages af en
autoriseret specialist.
Stikket skal altid tages ud inden emhætten
rengøres eller inden der foretages andre
vedligeholdelseshandlinger.
Sørg for hensigtsmæssig ventilering i
lokalet hvis emhætten bruges samtidigt med
andre apparater, som drives af en anden
energikilde end el. Dette vil forhindre emhætten
i at indsuge forbrændingsgasserne. Du bør
aldrig “ ambere” retter under emhætten eller
anvende gaskogeplader under emhætten
uden at placere kogegrejer på dem ( ammerne
kan suges op i emhætten og beskadige
apparatet).
Ved stegning og friturestegning under
apparatet, skal emhætten og tilberedningen
overvåges omhyggeligt hele tiden.
Olier og fedtstoffer som bringes op på meget
høje temperaturer kan antændes.
Respekter den anbefalede hyppighed for
rengøring og udskiftning af  ltre. Ophobning af
fedtrester kan forårsage brand.
Emhætten må aldrig bruges over et komfur
som bruger antændeligt materiale (træ, kul,
osv.)
— Brug aldrig damp- eller højtryksapparater
til rengøring af apparatet (krav pålagt af regler
vedr. el-sikkerhed).
Med løbende forbedring af vores produkter
for øje, forbeholder vi os retten til at ændre
på deres tekniske, funktionelle og æstetiske
egenskaber, idet eventuelle ændringer på deres
funktioner opfattes som værende nødvendige
eller ønskværdige med den tekniske udvikling
for øje.
For nemt at kunne  nde
referenceinformationerne til apparatet,
anbefaler vi, at du noterer disse data på siden
“Eftersalgsservice og kundeservice”. (Denne
side forklarer desuden, hvor du kan  nde disse
informationer på dit apparat.)
Dette apparat er ikke beregnet til at
blive brugt af personer (herunder børn)
med med nedsatte fysiske funktioner eller
sansefunktioner, eller af personer, som mangler
erfaring eller bevidsthed, medmindre apparatet
bruges med hjælp fra den person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed, eller under opsyn
og med forudgående instruktion i brugen af
apparatet.
165
1 / MÆRKNINGER TIL BRUGER DK
Advarsel
Installationen bør kun udføres af installatører og kvalifi cerede teknikere.
Advarsel
Fjern beskyttelsesfolien fra fi ltret inden brug.
• MILJØBESKYTTELSE
— Dette apparats emballagemateriale er genbrugeligt. Hjælp med at genbruge det og beskyt
miljøet ved at a evere det på et kommunalt genbrugscenter til dette formål.
— En stor del af apparatets materiale er også genbrugeligt. Det er mærket med denne
etiket for at indikere de brugte dele af apparatet, som ikke bør blandes med andet affald.
Således vil genanvendelsen af apparatet, der organiseres af fabrikanten, blive
udført under de bedst mulige forhold, i henhold til EU-direktivet 2002/96/EF
om Affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt din kommune eller din
forhandler for at blive oplyst om genbrugscentraler i nærheden af, hvor du
bor.
— Vi takker dig for, at du gør dit til at beskytte miljøet.
166
1 / MÆRKNINGER TIL BRUGERDK
BESKRIVELSE AF APPARATET
167
2 / INSTALLATION AF APPARATET DK
BRUG MED UDSUGNINGSVERSIONEN
BRUG MED RECIRKULERINGSVERSIONEN
Hvis du har et udtag til det fri
(Ill. 1)
Kan emhætten tilsluttes dette udtag med et
aftræksrør (diameter på mindst Ø mm, som er
emaljeret, af aluminium,  eksibelt eller lavet af
ubrændbart materiale). Hvis aftrækskanalen
er mindre end 125 mm i diameter, skal du
bruge recirkuleringsversionen.
Hvis du ikke har et udtag til det fri
(ill. 2)
Kan alle apparaterne bruges med
recirkuleringsversionen.
I så fald skal du påsætte et aktivt kul lter,
som vil holde på lugte.
(Se kapitel 4: Udskiftning af kul ltret.)
Dette apparats stik skal være taget ud af stikkontakten under installation, samt når der
udføres reparationer og vedligeholdelse.
Du skal sikre dig at nettets spænding svarer til spændingen på indenti kationsskilt, som
ndes på indersiden af emhætten.
Hvis el-installationerne i din bolig kræver nogen form for ændringer for at kunne tilslutte
apparatet, skal du tilkalde en professionel elektriker.
Hvis emhættens bruges med udsugningsversionen, må apparatet ikke tilsluttes en
afktrækskanal til brændbare gasser (fyrkedel, storsten, osv) eller til et kontrolleret mekanisk
ventileringssystem.
Aftrækskanalen må under ingen omstændigheder udledes til et loftsrum.
Installer emhætten med en forsvarlig afstand på mindst 70 cm fra et elektrisk kogeblus,
et gaskogeblus eller et kombineret kogeblus.
ill. 1
ill. 2
168
2 / INSTALLATION AF APPARATET DK
Advarsel
Apparatet leveres med en elledning til
H 05 VVF, som har tre 0,75 mm
2
ledere (nul,
fase og jord). Det skal tilsluttes el-nettet
(som skal have en spænding på 220-240 V)
via et godkendt strømudtag, som skal være
tilgængeligt efter installationen i henhold til
retningslinjerne for installation.
Fabrikanten kan ikke stilles til ansvar
for eventuelle ulykker forårsaget af en
ikke-eksisterende, defekt eller forkert
jordledning. Sikringen til installationen skal
være på 10 eller 16A. Hvis elledningen er
beskadiget, skal du kontakte afdelingen for
eftersalgsservice for at undgå farer.
Advarsel
Hvis den elektriske installation i din
bolig kræver ændringer for at dit apparat
kan tilsluttes, skal en professionel elektriker
tilkaldes.
Advarsel
Hvis emhætten udviser nogen form for
defekter, skal du tage stikket ud eller fjerne
den sikring, som hører til det elektriske
udtag, hvor apparatet er isat.
• ELEKTRISKE TILSLUTNINGER
Under installation og vedligeholdelse
skal apparatets stik være taget ud af el-
forsyningsnettet; sikringer skal slås fra eller
fjernes.
De elektriske tilslutninger foretages inden
apparatet installeres i sin kasse.
Kontroller at:
— den elektriske installation har tilstrækkelig
spænding,
— elkablerne er i god stand,
kablernes diameter overholder
installationskravene.
169
SAMLING AF EMHÆTTEN
2 / INSTALLATION AF APPARATET DK
Advarsel
Emhætten skal installeres i
overensstemmelse med alle gældende
regler for ventilering og aftrækskanaler.
I Frankrig er disse regler beskrevet i DTU
61.1 fra CSTB. I særdeleshed må den
udsugede luft aldrig ledes ud igennem
en kanal, som bruges til at udsuge røg
fra apparater, som bruger gas eller andre
brændbare drivmidler. Kanaler som ikke
er i brug må kun bruges efter godkendelse
fra en kompetent specialist.
Minimumsafstanden mellem komfurets
overkant og emhættens nederste del skal
være mindst 70 cm. Hvis anvisningerne til
det blus som er installeret under emhætten
foreskriver en afstand på over 70 cm, skal
dette krav respekteres.
Montering på væggen:
Afmærk en vandret linje på væggen,
centreret i forhold til komfurets over ade.
Afmærk på væggen de tre huller som
skal bores ved hjælp af den medfølgende
holder til emhætten samtidig med, at du
observerer den anbefalede afstand. (del A
Ill. 1).
Bor de tre huller med en diameter på
8 mm i en passende position og isæt
rawlplugs.
Inden emhætten fastgøres, skal du
montere kontraventilen på motorens udgang.
Fastgør emhættens fastgørelsesbeslag,
sørg for at det er nøjagtigt nivelleret. (del A
Ill. 1).
— Fastgør ex-udsugningsslangen
(medfølger ikke) til motorens udgang uden
af forhindre kontraventilens bevægelse. (Ill.
3).
Monter og fastgør emhættens hoveddel
på det tilhørende støttebeslag med de
medfølgende skruer til dette formål. (Ill. 2).
Illu. 2
Illu. 3
Illu. 1
170
2 / INSTALLATION AF APPARATET DK
SAMLING AF VENTILATIONSSKAKTEN
• Udsugning til det fri
Beregn den endelige højde, hvor
aftrækskanalens u-beslag skal fastgøres
(del B Ill. 1).
— Afmærk de to huller herefter.
Bor hullerne med en diameter på 8 mm
og fastgør kanalens støttebeslag, sørg for
at det er fastgjort på samme akse som
emhætten (del B Ill. 1).
Fastgør det  ade beslag bag på kanalens
nedre del. Illu. 6
Fastgør de to kanaler til emhætten. (Ill. 5).
— Tilslut exslangen til luftudtaget til det
fri.
Foretag den elektriske tilslutning til
emhætten med kablet fra el-nettet.
Løft den øvre kanal op til loftet og fastgør
den til beslaget med skruerne.
Illu. 6
Illu. 5
Illu. 4
Illu. 3
171
2 / INSTALLATION AF APPARATET DK
• Recirkulering
Beregn den endelige højde, hvor
aftrækskanalens U-beslag skal fastgøres.
Afmærk de to huller.
Bor hullerne med en diameter på 8 mm
og fastgør kanalens støttebeslag, sørg for
at det er fastgjort på samme akse som
emhætten.
Fastgør det  ade beslag bagpå kanalens
nedre del.
Monter slange-tilpasningsstykket på
de ektoren (Ill. 8).
— Tilslut exslangen til de ektoren.
Monter kanalens to dele på emhætten
(Ill. 5).
— Monter de ektoren (Illu. 8) på kanalens
øvre del ved ventilationsindtagene (Ill. 6)
Foretag den elektriske tilslutning til
emhætten med kablet fra el-nettet.
Løft den øvre kanal op til loftet og fastgør
den til beslaget med de to skruer.
Illu. 8
Illu. 6
Illu. 5
Illu. 4
Vigtigt
Fjern ikke sikkerhedsfolien med nogen form for værktøj.
Råd
For at udnytte apparatet optimalt, anbefaler vi, at du tilslutter emhætten til et
aftræksrør med en diameter på 150 mm(medfølger ikke). Reducer antallet af vinkler og
knæk samt aftræksrørets længde. Hvis emhætten skal bruges med udsugning til det fri, bør
du sørge for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft for at undgå undertryk i lokalet.
172
3 / BRUG AF APPARATET DK
BESKRIVELSE AF KNAPPER
Trykknap
1. Tryk på stop-kappen, motoren afbrydes
2. Tryk på Low-kappen (Lav), brummeren
lyder én gang og motoren kører ved lav
hastighed.
3. Tryk på Mid-kappen (Middel), brummeren
lyder én gang og motoren kører ved middel
hastighed.
4. Tryk på High-kappen (Høj), brummeren
lyder én gang og motoren kører ved høj
hastighed.
5. Tryk på light-kappen (lys), der tændes to
lys. Tryk på den igen, lyset slukkes.
173
4 / PLEJE OG RENGØRING AF APPARATET DK
• RENGØRING AF
FILTERELEMENTERNE
• UDSKIFNING AF
KULFIL
TRET (kulfi lter valgfrit)
Filtrene skal rengøres efter cirka 30 timers
brug eller mindst en gang om måneden.
Disse  ltre kan vaskes i opretstående stilling
i opvaskemaskinen.
Brug en børste, varmt vand og
opvaskemiddel. Skyl og tør  ltrene grundigt
inden de sættes tilbage i emhætten.
• Aftagning af fi lterelement
Drej det indbyggede greb til
lterelementet.
— Vip lterelementet nedad.
Udskift kul ltret efter cirka 120 timers
brug.
— Fjern  lterelementet.
— Drej kul ltret for at kunne fjerne det.
— Udfør forløbet i omvendt rækkefølge, når
det nye  lter skal sættes på igen.
— Sæt  lterelementerne tilbage.
Advarsel
Stikket skal altid tages ud inden emhætten rengøres, og inden der foretages andre
former for vedligeholdelse. Regelmæssig vedligeholdelse af apparatet er en garanti for
korrekt funktion, god ydeevne og levetid.
Advarsel
Respekteres retningslinjerne for rengøring af apparat og fi ltre ikke, kan de forårsage
brand. Følg omhyggeligt anbefalingerne vedrørende vedligeholdelse.
174
4 / PLEJE OG RENGØRING AF APPARATETDK
RENGØRING AF DE YDRE OVERFLADER
UDSKIFNING AF P
ÆREN
Brug sæbevand til rengøring af emhættens ydre  ader, men brug aldrig slibemidler, ætsende
rengøringsmidler, skrubbesvampe eller børster. Tørres af med en blød fugtig klud.
Model med halogenpære
— Fjern skærmen
— Udskift halogenpæren.
Sæt delene på plads ved at gentage
disse trin i omvendt rækkefølge.
Advarsel
Inden der udføres nogen form for opgaver, skal strømforsyningen til emhætten slås
fra, enten ved at tage emhættens stik ud eller ved hjælp af kredsafbryderen.
175
4 / PLEJE OG RENGØRING AF APPARATET DK
VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET
For at bevare apparatet, anbefaler vi, at du bruger Clearit rengøringsprodukter.
Ekspertise fra fagfolk til tjeneste for private
Clearit tilbyder professionelle produkter og løsninger udarbejdet til den daglige pleje af dine
husholdningsapparater og dit køkken.
De kan købes hos din sædvanlige forhandler, sammen med et komplet udvalg af tilbehør
og forbrugsvarer.
VEDLIGEHOLDELSE DET SKAL DU GØRE
PRODUKTER/TILBEHØR
SOM SKAL BRUGES
Øvre overfl ader og
tilbehør
Filterelementer
Aktiveret kulfi lter
Brug aldrig metal-
skrubbesvampe,
slibe-produkter eller meget
hårde børster.
Dette fi lter opfanger
fedtdampe og støv. Denne
komponent spiller en
vigtig rolle i emhættens
effektivitet.
Hvis der opstår genstridige
pletter, kan du bruge en
ikke-slibende creme og
skylle efter med rent vand.
Dette fi lter opfanger lugte
og skal udskiftes mindst en
gang om året afhængig af
brugsintensiteten.
Disse fi ltre bør bestilles
hos forhandleren
(opgiv referencen på
indentitetsskiltet,
som sidder på emhættens
inderside) og noter datoen,
hvor fi lteret blev skiftet.
Til rengøring af hoveddelen
og lysdelen, bør der kun
bruges produkter fortyndet
med vand og som fjernes
med rent vand og tørres
med en blød fugtig klud.
Brug et rengøringsprodukt
som kan købes i en
almindelig han- del, skyl
med rigeligt vand og tør.
Disse fi ltre kan vaskes i
opretstå- ende stilling i
opvaskemaskinen.
(De må ikke komme til at
røre beskidt service eller
sølvtøj.)
Advarsel
Inden der udføres nogen form for opgaver, skal strømforsyningen til emhætten slås
fra, enten ved at tage emhættens stik ud eller ved hjælp af hovedafbryderen.
176
5 / FEJLFINDINGDK
SYMPTOMER LØSNINGER
Emhætten virker ikke…
Emhættens præstation er
utilstrækkelig…
Emhætten er gået i stå
Kontroller at:
• Strømmen ikke er slået fra.
• En hastighed er valgt.
Kontroller at:
• Den valgte motorhastighed et
tilstrækkelig for den mængde af mados
og damp som skal suges ud.
• Køkkenet er tilstrækkeligt ventileret for
at tillade indtag af frisk luft.
• Kulfi ltret ikke er opbrugt (emhætte som
fungerer med recirkuleringsversionen.
Kontroller at:
• Strømmen ikke er slået fra.
• De enpolede automatsikringer ikke er
blevet aktiveret.
177
6 / EFTERSALGSSERVICE DK
Al vedligeholdelse på dit udstyr bør foretages af:
enten din forhandler,
— eller en anden kvali ceret mekaniker, som er autoriseret til reparation af apparater af
dette mærke.
Når du laver aftale med ovenstående, skal du opgive hele dit udstyrs reference (model, type
og serienummer). Disse oplysninger  ndes på fabrikantens navneskilt påsat dit udstyr.
178
NL 178
Met het doel onze producten voortdurend te verbeteren, behouden wij ons het recht
voor om de technische, functionele of esthetische eigenschappen, die te maken hebben
met nieuwe technische ontwikkelingen, zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.
Belangrijk:
Voordat u het apparaat in gebruik neemt, dient u deze handleiding voor
installatie en gebruik aandachtig door te lezen zodat u zo snel mogelijk vertrouwd
raakt met het functioneren ervan.
179
NLINHOUDSOPGAVE
1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER
• Veiligheidsaanwijzingen ______________________________________ 180
• Zorg voor het milieu __________________________________________ 181
• Beschrijving van het apparaat _________________________________ 182
2 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT
• Gebruik van de afzuigfunctie __________________________________ 183
• Gebruik van de recirculatiefunctie _____________________________ 183
• Elektrische aansluiting _______________________________________ 184
• Montage van de afzuigkap ____________________________________ 185
• Montage van het afvoerkanaal
º Afvoer naar buiten ________________________________________ 186
º Recirculatie ______________________________________________ 187
3 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT
• Beschrijving van de bedieningselementen ______________________ 188
4 / ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT
• Reiniging van de  ltercassettes ________________________________ 189
• Vervanging van het koolstof lter _______________________________ 189
• Reiniging van de buitenzijde __________________________________ 190
• Vervanging van het lampje ____________________________________ 190
• Onderhoud van het apparaat __________________________________ 191
5 / AFWIJKEND FUNCTIONEREN ____________________________________ 192
6 / TECHNISCHE DIENST ___________________________________________ 193
180
1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERNL
Belangrijk
Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Wanneer u het apparaat aan iemand
verkoopt of schenkt, zorg er dan voor dat u de gebruikershandleiding erbij geeft. Wij
verzoeken u deze aanwijzingen door te lezen voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zij
zijn opgesteld denkend aan uw veiligheid en die van andere personen.
Attentie
Wanneer de keuken verwarmd wordt door een apparaat dat aangesloten is op een
schoorsteen (bijvoorbeeld een kachel), dan dient de afzuigkap te worden geïnstalleerd in
de functie recirculatie. Gebruik de afzuigkap niet zonder fi ltercassettes.
U dient te zorgen voor goede ventilatie wanneer de afzuigkap gebruikt wordt samen met
andere apparaten die functioneren op gas of een andere brandstof.
• VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Dit apparaat is ontworpen voor het
gebruik door particuliere gebruikers in hun
woonomgeving.
Dit apparaat dient te worden gebruikt door
volwassenen. Zorg ervoor dat kinderen er niet
aankomen en het als speelgoed gebruiken.
Zorg ervoor dat ze niet de knoppen bedienen.
Pak het apparaat onmiddellijk na
ontvangst uit of laat het uitpakken. Bekijk de
algemene staat waarin het verkeert. Wanneer
u opmerkingen heeft, noteer die dan op de
pakbon en bewaar een kopie voor u zelf.
Uw apparaat is bestemd voor normaal
huiselijk gebruik. Gebruik het niet voor
commerciële of industriële doeleinden of
voor andere doeleinden dan waarvoor het
ontworpen is.
Breng geen wijzigingen aan in de
eigenschappen van het apparaat of doe daar
geen poging toe. Dat zou gevaar voor u kunnen
opleveren.
Reparaties dienen uitsluitend te worden
uitgevoerd door een bevoegde specialist.
Koppel de afzuigkap altijd van het stroomnet
af voor het uitvoeren van een reiniging of
onderhoud.
Ventileer de ruimte goed wanneer de
afzuigkap tegelijkertijd functioneert met
apparatuur die op andere wijze gevoed
wordt dan door elektriciteit. Dit moet gedaan
worden om te voorkomen dat de afzuigkap
verbrandingsgassen aanzuigt.
U dient onder de afzuigkap geen
voedingsmiddelen te  amberen of gaspitten
te laten branden zonder dat daar een pan
opstaat (aanzuigen van vlammen kan schade
toebrengen aan het apparaat).
Wanneer u iets onder het apparaat braadt
of frituurt, dient u daar voortdurend het oog op
te houden. Tot hoge temperatuur verhitte olie
en vet kunnen vlam vatten.
Houdt u zich aan de periodes voor
uitvoeren van reiniging en vervanging van
lters. Ophoping van vetresten kan brand
veroorzaken.
Het apparaat kan niet functioneren boven
een vuur gevoed door brandstoffen als hout of
kolen.
Gebruik voor reiniging geen stoom- of
hogedrukapparatuur (vereisten met betrekking
tot elektrische veiligheid).
Met het doel onze producten steeds te
verbeteren, behouden wij ons het recht voor
om de technische, functionele of esthetische
eigenschappen, die mogelijk zijn door nieuwe
technische ontwikkelingen, te wijzigen.
Wij raden u aan de gegevens van uw
apparaat te noteren op de pagina “Technische
dienst en Klantenservice” zodat u die
gemakkelijk kunt terugvinden.
(Op die pagina wordt eveneens uitgelegd waar
u die op uw apparaat kunt vinden).
— Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (inclusief kinderen) met
verminderde lichamelijke, sensorische of
geestelijke capaciteiten of door personen
zonder ervaring met of kennis van het apparaat,
tenzij die begeleid worden of instructies hebben
ontvangen over het gebruik van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
181
1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER NL
Attentie
De installatie dient uitsluitend uitgevoerd te worden door gekwalifi ceerde installateurs
en monteurs.
Attentie
Voordat u de fi ltercassette voor de eerste keer gaat gebruiken, dient u de beschermlaag
te verwijderen.
• MILIEUBESCHERMING
— De verpakkingsmaterialen van dit apparaat zijn recycleerbaar. Zorg ervoor dat ze
gerecycleerd worden en lever een bijdrage aan het behoud van ons milieu door ze de in de
containers van uw gemeente te deponeren die daarvoor bestemd zijn.
— Het apparaat zelf bevat ook recycleerbare materialen, reden waarom het voorzien is van
dit logo dat aangeeft dat de apparatuur niet samen met ander afval dient te
worden weggeworpen. Wanneer u daarnaar handelt, zal de recyclage van de
apparatuur, die georganiseerd wordt door de fabrikant, onder de best mogelijke
omstandigheden plaatsvinden in overeenstemming met Europese richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Neem contact op met uw gemeente of met uw winkelier om te vernemen waar
zich de dichtstbijzijnde inzamelpunten bevinden voor afgedankte apparatuur.
— Wij danken u voor uw medewerking aan de bescherming van ons milieu.
182
1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERNL
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
183
2 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT NL
GEBRUIK VAN DE AFZUIGFUNCTIE
GEBRUIK VAN DE RECIRCULATIEFUNCTIE
Bij afvoer naar buiten
(afbeelding 1)
Uw afzuigkap kan aangesloten worden door
middel van een afvoerkanaal (Ø minimaal
125 mm, geëmailleerd, van aluminium
of van een niet brandbaar materiaal).
Wanneer het kanaal een diameter heeft van
minder dan 125 mm is het verplicht de
recirculatiefunctie te gebruiken.
Bij afwezigheid van een afvoer naar buiten
(afbeelding 2)
Al onze apparaten beschikken over de
mogelijkheid om in de recirculatiefunctie te
functioneren.
In dat geval dient u een  lter van actieve
koolstof te plaatsen die de luchtjes
absorbeert.
(zie Hoofdstuk 4: Vervanging van het
koolstof lter).
— Het apparaat dient tijdens installatie en andere werkzaamheden afgesloten te worden
van het stroomnet.
Controleer of de spanning van het stroomnet overeenkomt met de spanning die
aangegeven staat op het plaatje met technische gegevens dat zich aan de binnenzijde van
de afzuigkap bevindt.
Wanneer het voor de installatie van uw afzuigkap nodig is wijzigingen aan te brengen,
dient u daarvoor contact op te nemen met een gekwali ceerde elektricien.
Wanneer de afzuigkap gebruikt wordt in zijn afzuigfunctie dient u die niet aan te sluiten
op een afvoerkanaal van verbrandingsgassen (verwarmingsketel, schoorsteen, etc.) of op
een VMC (systeem met gecontroleerde mechanische ventilatie).
Het afvoerkanaal, ongeacht het type dat gebruikt wordt, dient niet uit te monden onder
het dak.
Installeer de afzuigkap op een veilige afstand van ten minste 70 cm van de kookplaat
(elektrisch, gas- of gemengd).
afbeelding 1
afbeelding 2
184
2 / INSTALLATIE VAN HET APPARAATNL
Attentie
Dit apparaat wordt geleverd met
een H 05 VVF-voedingskabel met drie
stroomdraden van 0,75 mm
2
(neutraal, fase
en aarde) die dient te worden aangesloten op
een eenfasig stroomnet met een spanning
tussen 220 - 240 V, door middel van een
genormaliseerd stopcontact dat voldoet
aan de CEI 60083-norm en dat na installatie
bereikbaar dient te zijn in overeenstemming
met de installatievoorschriften.
Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk
voor ongevallen die te wijten zijn aan een
ontbrekende of incorrecte aarding. De
zekering van uw installatie dient 10 of 16 A
te bedragen. In het geval de voedingskabel
beschadigd is dient u, om ieder gevaar te
vermijden, contact op te nemen met de
after-salesservice.
Attentie
Wanneer het nodig is wijzigingen in de
elektrische installatie van uw woning aan te
brengen, dient u contact op te nemen met
een gekwalifi ceerde elektricien.
Attentie
Wanneer de afzuigkap niet normaal
functioneert, dient u het apparaat van de
stroom af te sluiten en moet u de zekering
van de elektrische voeding van het apparaat
verwijderen.
• ELEKTRISCHE AANSLUITING
Tijdens installatie- en
onderhoudswerkzaamheden dient het
apparaat van het stroomnet te zijn
losgekoppeld en moeten de zekeringen
uitgeschakeld of verwijderd zijn.
De elektrische aansluiting dient te worden
gemaakt voordat u het apparaat in het
keukenmeubel plaatst.
Controleer of:
— het vermogen van de installatie voldoende
is,
de elektrische leidingen in goede staat
verkeren,
of de diameter van de kabels overeenstemt
met de installatievoorschriften.
185
MONTAGE VAN DE AFZUIGKAP
2 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT NL
Attentie
De installatie dient te voldoen aan
de geldende voorschriften voor ventilatie
van ruimten. In Frankrijk staan genoemde
voorschriften in document DTU 61.1 van
het CSTB. Het belangrijkste voorschrift
daarbij is dat afgezogen lucht niet dient
te worden afgevoerd via een kanaal dat
gebruikt wordt voor de afvoer van de
rook van apparaten die gas of een andere
brandstof gebruiken. In onbruik geraakte
afvoerkanalen mogen slechts in gebruik
genomen worden na de toestemming
daarvoor van een bevoegde specialist.
De minimale afstand tussen het
kookgedeelte en het laagste gedeelte van
de afzuigkap dient ten minste 70 cm te
bedragen. Wanneer de instructies van de
kookplaat een afstand aangeven die groter
is dan 70 cm, dan dienen die in dat geval
opgevolgd te worden.
Bevestiging aan de muur:
— Teken vanuit het midden van uw kookplaat
een verticale lijn omhoog op de muur.
Teken op de muur 3 gaten af die geboord
moeten worden voor de installatie en gebruik
daarvoor het ophangmechanisme van de
afzuigkap; zorg dat die de aanbevolen afstand
hebben (onderdeel A van afbeelding 1).
Boor op de juiste plaats 3 gaten van 8 mm
en steek daar de pluggen in.
— Schroef het bevestigingssysteem van de
afzuigkap vast en zorg er daarbij voor dat
die volkomen waterpas is (onderdeel A van
afbeelding 1).
Monteer voordat u de afzuigkap ophangt
de terugslagklep boven de uitlaat van de
motor.
Schroef de uitschuifbare afvoerkoker vast
(niet meegeleverd) boven de uitlaat van de
motor zonder daarbij de beweging van de
terugslagklep te hinderen (afbeelding 3).
Plaats nu de afzuigkap op de
draagconstructie en maak die vast met de
daarvoor bestemde meegeleverde schroeven
(afbeelding 2).
afbeelding 2
afbeelding 3
afbeelding 1
186
2 / INSTALLATIE VAN HET APPARAATNL
MONTAGE VAN HET AFVOERKANAAL
• Afvoer naar buiten
— Bereken de plaats voor het vastschroeven
van de U-vormige steunbeugel van het
afvoerkanaal (onderdeel B afbeelding 1).
— Teken twee gaten af op de juiste plaats.
Boor 2 gaten van 8 mm en schroef de
steunbeugel van het afvoerkanaal vast, let
er daarbij op dat die precies in het midden
van de afzuigkap geplaatst is (onderdeel B
afbeelding 1).
Schroef de platte steun aan de
achterzijde van het onderste gedeelte van
het afvoerkanaal vast.
— Plaats de twee delen van het afvoerkanaal
op de afzuigkap (afbeelding 5).
Sluit de afvoerkoker aan op de opening
naar buiten.
Sluit de afzuigkap aan op de stroom door
middel van de voedingskabel.
Breng het afvoerkanaal zo ver mogelijk
omhoog en maak het vast aan de beugel
met behulp van de schroeven.
afbeelding 6
afbeelding 5
afbeelding 4
afbeelding 3
187
2 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT NL
• Recirculatie
Bereken de uiteindelijke hoogte voor de
bevestiging van de U-vormige steunbeugel
van het afvoerkanaal.
Teken 2 gaten af op de juiste plaats.
— Boor 2 gaten van 8 mm en schroef de
steunbeugel van het afvoerkanaal vast, let
er daarbij op dat die precies in het midden
van de afzuigkap geplaatst is.
Schroef de platte steun aan de
achterzijde van het onderste gedeelte van
het afvoerkanaal vast.
Plaats de twee delen van het afvoerkanaal
op de afzuigkap (afb. 5).
Sluit de afvoerkoker aan op de opening
naar buiten.
Sluit de afzuigkap aan op de stroom
door middel van de voedingskabel.
— Breng het afvoerkanaal zo ver mogelijk
omhoog en maak het vast aan de beugel
met behulp van de schroeven.
afbeelding 8
afbeelding 6
afbeelding 5
afbeelding 4
Attentie
Gebruik geen gereedschap voor het verwijderen van de beschermlaag.
Advies
Voor het optimaal functioneren van het apparaat, raden wij u aan een afvoerpijp
te gebruiken met een diameter van 150 mm (niet meegeleverd). Plaats zo min mogelijk
elleboogstukken en houd de lengte van de buis zo kort mogelijk. Wanneer de afzuigkap de
lucht naar buiten afvoert, is het raadzaam te zorgen voor voldoende instroom van frisse
lucht, zodat er geen onderdruk ontstaat in de ruimte.
188
3 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL
BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN
1. Wanneer u drukt op de knop Stop
(Stoppen) zal de motor tot stilstand komen.
2. Wanneer u drukt op de knop Low (Laag),
zal het waarschuwingssignaal eenmaal
klinken en zal de motor op lage snelheid
functioneren.
3. Wanneer u drukt op de knop Mid (Half),
zal het waarschuwingssignaal eenmaal
klinken en zal de motor op halve snelheid
functioneren.
4. Wanneer u drukt op de knop High (Hoog),
zal het waarschuwingssignaal eenmaal
klinken en zal de motor op hoge snelheid
functioneren.
5. Wanneer u drukt op de knop Light (Licht)
zullen de twee lichtjes aangaan. Wanneer u
er nogmaals op drukt, gaat het licht uit.
189
4 / ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT NL
REINIGING VAN DE
FILTERCASSETTES
VER
VANGING VAN HET
KOOLSTOFFILTER (optioneel)
Na ongeveer 30 uur gebruik of minimaal
eenmaal per maand dienen de  lters
te worden schoongemaakt. Ze kunnen
verticaal geplaatst in een vaatwasmachine
worden schoongemaakt.
Gebruik een borstel, warm water en een
mild wasmiddel. Spoel ze schoon en
maak ze zorgvuldig droog voordat u ze
teruggeplaatst.
• Demontage van de fi ltercassette
Draai de hendel die in de  ltercassette is
aangebracht.
— Kantel de  ltercassette naar beneden.
Vervang het telkens na ongeveer 120 uur
gebruik.
— Verwijder de  ltercassettes.
— Draai het koolstof lter om het te
verwijderen.
— Volg de omgekeerde procedure om het
lter opnieuw te plaatsen.
— Plaats opnieuw de  ltercassettes.
Attentie
Koppel het apparaat los van het stroomnet voordat u overgaat tot onderhoud en
reiniging van het apparaat. Een periodieke reiniging is een garantie voor goed functioneren,
een goed rendement en een lange levensduur.
Attentie
Niet opvolgen van de instructies voor schoonmaken van apparaat en fi lters kan leiden
tot brand. Volg de instructies voor onderhoud strikt op.
190
4 / ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAATNL
REINIGING VAN DE BUITENZIJDE
VER
VANGING VAN HET LAMPJE
Voor de reiniging van de buitenzijde van de afzuigkap gebruikt u water met zeep; gebruik
geen poetsmiddelen of schuurmiddelen, noch schuursponsjes of borstels. Veeg het schoon
met een zachte vochtige doek.
Model met halogeen lampje
Verwijder het beschermkapje
Vervang het halogeen lampje
Zet het geheel weer in elkaar door de
handelingen in omgekeerde volgorde uit te
voeren.
Attentie
Voordat u hiermee begint, dient u de afzuigkap spanningsvrij te maken door de
stekker uit het stopcontact te verwijderen of door de stroomonderbreker om te zetten.
191
4 / ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT NL
ONDERHOUD VAN HET APPARAAT
Om het apparaat in goede staat te houden, bevelen wij u het gebruik van de
onderhoudsproducten van Clearit aan.
De kennis en de ervaring van de professional
ten dienste van de particulier
Clearit biedt u professionele producten en oplossingen die geschikt zijn voor het dagelijks
onderhoud van uw huishoudelijke apparatuur en uw keuken.
U kunt ze vinden bij uw normale leverancier samen met een complete productlijn van
accessoires en gebruiksproducten.
ONDERHOUD DAT MOET U DOEN
TE GEBRUIKEN
PRODUCTEN/ACCESSOIRES
Behuizing en accessoires
Filtercassette
Filter van actieve koolstof
Gebruik nooit metalen
schuursponsjes,
schuurmiddelen of te harde
borstels.
Dit fi lter absorbeert de
vettige dampen en het stof.
Dit is het element dat voor
een groot deel zorgt voor
de doeltreffendheid van
afzuigkap. Voor hardnekkige
vlekken gebruikt u een niet
schurende crème en schoon
water.
Dit fi lter houdt de luchtjes
vast en dient, afhankelijk
van het gebruik, minimaal
eenmaal per jaar vervangen
te worden.
Bestel deze fi lters bij
uw winkelier (met het
referentienummer dat staat
aangegeven op het plaatje
met technische gegevens
dat zich aan de binnenzijde
van de afzuigkap bevindt)
en noteer de datum van
vervanging.
Om de behuizing en
het lichtvenster schoon
te maken gebruikt u
uitsluitend commerciële
schoonmaakmiddelen
opgelost in water, daarna
spoelt u ze schoon met
water en droogt ze met
een zachte doek.
Reinig met een
commercieel
schoonmaakproduct,
spoel af met overvloedig
water en maak droog. Ze
kunnen verticaal geplaatst
in een vaatwasmachine
worden schoongemaakt.
(Laat die niet in cntact
komen met vuile vaat of
zilver bestek).
Attentie
Voordat u hiermee begint, dient u de afzuigkap spanningsvrij te maken door de stekker
uit het stopcontact te verwijderen of door de stroomonderbreker om te zetten.
192
5 / AFWIJKEND FUNCTIONEREN NL
SYMPTOMEN OPLOSSING
De afzuigkap functioneert niet ...
Het rendement van de afzuigkap is
onvoldoende ...
De afzuigkap is tijdens functioneren stil
komen te staan.
Controleer of:
• er een stroomonderbreking is.
• er een snelheid is geselecteerd.
Controleer of:
• de geselecteerde snelheid van de
motor voldoende is voor de hoeveelheid
geproduceerde rook en waterdamp.
• de keuken voldoende geventileerd
wordt, zodat er lucht binnenkomen kan.
• het koolstoffi lter niet versleten is
(afzuigkap in recirculatiefunctie).
Controleer of:
• er een stroomonderbreking is.
• de omnipolaire schakelaar wellicht
omgezet is.
193
6 / TECHNISCHE DIENST NL
Werkzaamheden die aan de machine dienen te worden uitgevoerd, moeten gedaan
worden:
door de distributeur,
of door een andere gekwali ceerde technicus die daartoe door de fabrikant bevoegd is.
Wanneer u contact opneemt, geef dan alle gegevens van de machine door (model, type en
serienummer). Deze gegevens zijn te vinden op het identi catieplaatje van de machine.
194
SV 194
Med målsättningen att kontinuerligt förbättra våra produkter, förbehåller vi oss rätten
att utföra förändringar vad beträffar tekniska, funktionella eller estetiska egenskaper
förenade med de tekniska framstegen.
Viktigt:
Innan man startar upp apparaten, skall man noggrant läsa denna bruksanvisning
för installation och användning så att man så snabbt som möjligt blir hemmastadd
med dess funktion.
195
SVINDEX
1 / TILL ANVÄNDARENS UPPMÄRKSAMHET
• Säkerhetsföreskrifter _________________________________________ 196
• Skydd av omgivningsmiljön __________________________________ 197
• Beskrivning av apparaten _____________________________________ 198
2 / INSTALLATION AV APPARATEN
• Användning i version utlopp __________________________________ 199
• Användning i version återcirkulation ____________________________ 199
• Elanslutning ________________________________________________ 200
• Montering av spiskåpan _____________________________________ 201
• Montering av skorstenen
º Utvändigt utlopp _________________________________________ 202
º Återcirkulation ___________________________________________ 203
3 / ANVÄNDNING AV APPARATEN
• Beskrivning av reglagen ______________________________________ 204
4 / UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN
• Rengöring av de modulära  lterna _____________________________ 205
• Utbyte av kol ltret ___________________________________________ 205
• Rengöring av utvändiga ytor __________________________________ 206
• Utbyte av glödlampan ________________________________________ 206
• Underhåll av apparaten ______________________________________ 207
5 / STÖRNINGAR I DRIFTEN ________________________________________ 208
6 / TEKNISK SERVICE ______________________________________________ 209
196
1 / TILL ANVÄNDARENS UPPMÄRKSAMHET SV
Viktigt
Spara detta instruktionshäfte med apparaten. Ifall apparaten säljs eller överlåts till
annan person, tillförsäkra att bruksanvisningen följer med densamma. Var vänlig och läs
dessa rekommendationer rörande apparaten innan denna används och installeras. De har
utformats med Er och andras säkerhet i omtanke.
OBS
Om spisen värms upp med en apparat inkopplad på en skorsten (till exempel, en
kamin), måste man installera kåpan i version återcirkulation. Kåpan får inte användas utan
de modulära fi lterna.
Man måste förbereda en lämplig ventilation när man använder en spiskåpa på samma gång
som man använder andra apparater som fungerar med gas eller annat bränsle.
• SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Denna apparat har utformats för att
användas av privatpersoner i deras hem.
Denna apparat skall användas av vuxna.
Övervaka barn och se till att dom inte rör
den och använder den som en leksak.
Tillförsäkra att de inte leker med apparatens
manöverreglage.
När du erhåller apparaten, packa upp
den och inspektera den omedelbart.
Kontrollera dess allmänna utseende. Om du
har förbehåll att framhålla, skriv ner dessa
på följesedeln och behåll ett exemplar.
Din apparat är utformad för normalt
hemmabruk. Använd den inte för
kommersiella eller industriella ändamål
eller för andra syften än de som den har
utformats för.
— Modi era inte, eller försök ändra på
apparatens egenskaper. Detta kan medföra
fara.
Alla reparationer skall uteslutande utföras
av en auktoriserad fackman.
Koppla alltid ur spiskåpan innan du
rengör eller utför underhåll.
Se till att rummet är ventilerat på lämpligt
sätt om kåpan fungerar på samma gång
som andra apparater som drivs med en
energikälla som inte är elektricitet, så att
kåpan inte suger upp förbränningsgaser.
Man får inte  ambera matvaror eller låta
gaslågor brinna utan att det  nns någon
kastrull under kåpan (de uppsugna lågorna
kan skada apparaten).
När man steker under apparaten,
måste man kontinuerligt hålla ett öga på
densamma. Upphettade oljor och fett kan
vid höga temperaturer ta eld.
Respektera rengöringsintervaller och
utbyte av  lterna. Ackumulering av  ottrester
kan åstadkomma en eldsvåda.
Kåpan får inte användas över en eldstad
baserad på bränsle (ved, kol...).
Använd inte apparater med ånga eller
högtryck för att rengöra apparaten (krav i
relation med den elektriska säkerheten).
Med målsättningen att alltid förbättra våra
produkter, förbehåller vi oss rätten att utföra
modi eringar av tekniska, funktionella eller
estetiska egenskaper, på grund av tekniska
framsteg.
För att enkelt kunna  nna referenserna
på Er apparat, tillråder vi att ni skriver
upp dessa på sidan “ Teknisk Service
och Konsumentservice “. (På denna sida
förklaras även var dessa åter nns
apparaten).
Denna apparat är inte utformad för att
användas av personer (barn inkluderade)
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
kapacitet. Inte eller av personer som inte
har erfarenhet eller kunskap, med undantag
av de fall där det  nns en person ansvarig
för deras säkerhet, som övervakar och
har kunskap rörande användningen av
apparaten.
197
1 / TILL ANVÄNDARENS UPPMÄRKSAMHET SV
OBS
Installationen är förbehållen montörer och kompetenta fackmän.
OBS
Innan man för första gången använder det modulära fi ltret, avlägsnas skyddsfi lmen.
SKYDD AV OMGIVNINGSMILJÖN
— De materiel som används för emballaget till denna apparat kan återvinnas. Medverka i
dess återvinning och bidra på detta sätt till att bevara omgivningsmiljön genom att lämna
dessa i de kommunala containers som tillhandahålls för detta ändamål.
— Er apparat består även den av materiel som kan återvinnas, vilket medför att den är
märkt med logotypen som anger att dessa apparater när de kasseras inte får
blandas med andra sopor.
På detta sätt, utförs återvinningen av de apparater som dess tillverkare
samordnar under de bästa möjliga villkoren, i enlighet med europeiska
föreskrifter 2002/96/CE rörande restprodukter från elektriska och elektroniska
utrustningar. Fråga din kommun eller din försäljare var den närmaste
uppsamlingen av skrotade apparater åter nns.
— Vi tackar dig för ditt samarbete vid bevarandet av omgivningsmiljön.
198
1 / TILL ANVÄNDARENS UPPMÄRKSAMHET SV
BESKRIVNING AV APPARATEN
199
2 / INSTALLATION AV APPARATEN SV
ANVÄNDNING I VERSION UTLOPP
ANVÄNDNING I VERSION
ÅTERCIRKULATION
Om du har tillgång till ett utlopp
(foto 1)
Din spiskåpa kan anslutas till detta med ett
utloppsrör (Ø minimum 125 mm, emaljerat,
av aluminium eller av  amsäkert material).
Om röret har en diameter som är mindre än
125 mm, måste man obligatorisk använda
mode återcirkulation.
Om du inte har tillgång till ett utlopp
(foto 2)
Alla våra apparater har möjligheten att
fungera i mode återcirkulation.
I detta fall, används ett  lter med aktivt kol
som  ltrerar matoset.
(se Kapitel 4: Utbyte av kol ltret)
Apparaten måste vara frånkopplad när den installeras eller när man utför vilken som helst
typ av ingrepp på densamma.
— Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på typskylten som
åter nns på insidan av kåpan.
Om den elektriska installationen av kåpan medför att man måste utföra en modi ering för
att kunna ansluta apparaten, bör man rådfråga en kvali cerad elektriker.
Om kåpan används i version utsugning, får den inte anslutas till ett utloppsrör för
förbränningsgaser (värmepanna, skorsten, etc.) eller en KMV (kontrollerad mekanisk
ventilation).
Kanalen för utlopp, oberoende av den typ som används, får inte mynna ut under taket.
Installera kåpan på ett säkerhetsavstånd på åtminstone 70 cm över elektrisk, gas eller
kombinerad kokplatta.
Foto 1
Foto 2
200
2 / INSTALLATION AV APPARATENSV
OBS
Denna apparat levereras med en
anslutningssladd H 05 VVF med 3 ledare
på 0,75 mm
2
(nolla, linje och jord) som skall
anslutas till ett enfas nät på 220 - 240 V
med ett standardiserat uttag CEI 60083
som måste vara tillgängligt efter det att
installationen har utförts, i enlighet med
installationsföreskrifterna.
Vi tar inte på oss något ansvar ifall en
olycka inträffar som följd av en obefi ntlig
eller bristfällig jordning.
Säkringen i installationen skall vara på 10
eller 16 A. Om anslutningssladden är skadad,
skall man ta kontakt med försäljaren före
att förebygga fara.
OBS
Om man behöver modifi era den
elektriska installationen i rummet för
att kunna ansluta apparaten, skall en
kvalifi cerad elektriker anlitas.
OBS
Om kåpan har vilket som helst fel,
koppla ur apparaten eller ta ur säkringen
motsvarande linjen för anslutning av
apparaten.
• ELANSLUTNING
När man utför installationen och arbete
med underhåll, måste apparaten vara
frånkopplad från det elektriska nätet och
säkringarna frånslagna eller avlägsnade.
Elanslutningen skall utföras innan det att
apparaten placeras i möbeln.
Kontrollera att:
- nätspänning i installationen är tillräcklig,
- kablarna för frammatning är i gott skick,
- diametern på kablarna överensstämmer
med installationsföreskrifterna.
201
MONTERING AV KÅPAN
2 / INSTALLATION AV APPARATEN SV
OBS
Installationen skall utföras i
överensstämmelse med gällande normer
för ventilation av lokaler. I Frankrike, är
dessa normativ de som anges i DTU 61.1
av CSTB. I synnerhet, får den evakuerade
luften inte skickas genom en kanal
som används för utlopp av gaser från
apparater som använder gas eller annat
bränsle. Kanaler som inte längre är i bruk
kan endast användas efter det att en
fackman har givit sitt godkännande.
Minimiavståndet mellan området för kokning
och kåpans nedersta del skall som minst
vara 70 cm. Om anvisningarna på typskylten
i kåpan anger ett avstånd som är större än
70 cm, är det detta värde som gäller.
Fastsättning på vägg:
Märk ut en linje på väggen, centrerad,
och lodrät mot spishällen.
Märk ut de 3 hålen som skall borras
och använd upphängningskroken till
kåpan, avpassa och respektera det
rekommenderade avståndet (del A i  g. 1).
Borra de 3 hålen på 8 mm på rätt ställe
och tryck in expansionspluggarna.
Skruva in hållaren för fastsättning av
kåpan och se till att den är perfekt i våg. (del
A i  g. 1).
Innan man hänger upp kåpan, monterar
man dit backventilen över motorns utlopp.
Skruva i det förlängbara höljet (inte
inkluderat) för utloppet över motorns utlopp
utan att hindra backventilens rörelser.
( g. 3)
Placera dit och koppla in kåpans kropp
över detta fäste med de tillhandahållna
skruvarna ( g. 2).
g. 2
g. 3
g. 1
202
2 / INSTALLATION AV APPARATENSV
MONTERING AV SKORSTENEN
• Utvändigt utlopp
Beräkna den slutliga höjden för att skruva dit
U bygeln till skorstenens fäste (del B  g. 1).
— Märk ut 2 hål på rätt ställe.
Borra de 2 hålen på 8 mm och skruva i
monterings änsen till skorstenen, kontrollera
att den är i linje med kåpan (del B  g. 1).
Skruva i den plana gaffeln i den bakre
nedre delen av skorstenen.
Placera dit de 2 utsläppen på kåpan ( g. 5).
— Anslut utloppshöljet till luftutloppet.
Utför elanslutningen av kåpan med
anslutningssladden.
Dra upp den övre delen av skorstenen
maximalt och fäst den mot gaffeln med
hjälp av skruvarna.
g. 6
g. 5
g. 4
g. 3
203
2 / INSTALLATION AV APPARATEN SV
• Återcirkulation
Beräkna den slutliga höjden för att sätta
dit skorstenens monterings äns.
Märk ut 2 hål på rätt ställe.
Borra de 2 hålen på 8 mm och skruva i
monterings änsen till skorstenen, kontrollera
att den är i linje med kåpan.
Skruva i den plana gaffeln i den bakre
nedre delen av skorstenen.
— Placera dit de 2 utsläppen på kåpan ( g. 5).
Anslut utloppshöljet till luftutloppet.
Utför elanslutningen av kåpan med
anslutningssladden.
Dra upp den övre delen av skorstenen
maximalt och fäst den mot gaffeln med
hjälp av skruvarna.
g. 8
g. 6
g. 5
g. 4
OBS
Använd inte verktyg för att avlägsna skyddsfi lmen.
Rekommendation
För att erhålla en optimal användning av apparaten, tillråder vi att den ansluts till en
kanal på 150 mm i diameter (inte levererad). Likaledes att man begränsar antalet krökar och
längden på kanalen. Om kåpan kommer att fungera som utvändigt utlopp, är det lämpligt
att man försäkrar tillräcklig luftväxling så att det inte bildas undertryck i rummet.
204
3 / ANVÄNDNING AV APPARATENSV
BESKRIVNING AV REGLAGEN
1. När man trycker på knappen Stop
(Stanna) stannar motorn.
2. När man trycker på knappen Low (Låg),
kommer ljudsignalen att ljuda en gång och
motorn kommer att gå på låg hastighet.
3. När man trycker på knappen Mid
(Mellanläge), kommer ljudsignalen att ljuda
en gång och motorn kommer att gå på
medelhastighet.
4. När man trycker på knappen High (Hög),
kommer ljudsignalen att ljuda en gång och
motorn kommer att gå på hög hastighet.
5. När man trycker på knappen Light (Ljus),
tänds de två lamporna. Om man åter trycker
på densamma, släcks ljuset.
205
4 / UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN SV
RENGÖRING AV DE
MODULÄRA FILTERNA
UTBYTE AV KOLFILTRET
(alternativt)
Dessa skall rengöras efter 30 timmars
användning eller åtminstone cirka en
gång i månaden. Rengöring kan utföras i
diskmaskinen, i stående position. Använd
en borste, varmt vatten och ett skonsamt
rengöringsmedel. Skölj och torka försiktigt
innan de sätts tillbaka.
• Demontering av modulärt fi lter
Vrid på det modulära  ltrets handtag.
Luta det modulära  ltret nedåt.
Ersätt  ltret efter cirka 120 timmars
användning.
— Ta ur de modulära  lterna.
— Vrid på kol ltret för att ta ut detta.
— Sätt dit ett nytt  lter i omvänd ordning.
— Sätt tillbaka de modulära  lterna.
OBS
Koppla ur apparaten innan du påbörjar arbete med underhåll och rengöring av
apparaten. Ett periodiskt underhåll är en garanti för en tillfredsställande drift, god
verkningsgrad och livslängd.
OBS
Att inte respektera anvisningarna för rengöring av apparaten och fi lterna kan orsaka
eldsvåda. Följ strikt anvisningarna för underhåll.
206
4 / UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATENSV
RENGÖRING AV UTVÄNDIGA YTOR
UTBYTE A
V GLÖDLAMPAN
För att rengöra spiskåpan utvändigt används vatten med tvålmedel; använd inte diskmedel,
eller frätande tvättmedel, inte heller kökssvampar eller borstar. Toka den med en fuktig mjuk
trasa.
Modell med halogen glödlampa
Ta bort lamphöljet.
Ersätt den halogena glödlampan.
Sätt tillbaka enheten genom att utföra
operationen i omvänd ordning.
OBS
Innan man utför vilket som helst ingrepp, måste man koppla ifrån kåpan, antingen
genom att dra ur kontakten eller slå om brytaren.
207
4 / UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN SV
UNDERHÅLL AV APPARATEN
För att bibehålla apparaten i gott skick, rekommenderar vi att man använder
underhållsprodukter Clearit.
Proffsens erfarenhet och kunskap ställt till de
enskildas förfogande
Clearit föreslår professionella produkter och passande lösningar för det dagliga underhållet
av dina hushållsapparater och ditt kök.
Du åter nner dessa till försäljning hos din vanliga distributör, tillsammans med ett fullt utbud
av produkter och tillbehör.
PRODUKTER/TILLBEHÖR VID UNDERHÅLL
VAD DU BÖR GÖRA
Hölje och tillbehör
Modulärt fi lter
Aktivt kolfi lter
Använd aldrig stålull,
slipande produkter eller
hårda borstar.
Detta fi lter binder feta
ångor och damm. Detta är
elementet som garanterar
en viktig del av kåpans
effektivitet.
Om det fi nns ihärdiga
äckar, använd ett icke
slipande tvålmedel och skölj
med rent vatten.
Detta fi lter binder upp lukt
och bör bytas ut åtminstone
en gång om året, beroende
på hur mycket den används.
Dessa fi lter kan beställas
hos din försäljare (med den
referens som anges på
typskylten som återfi nns på
insidan av kåpan) och skriv
upp datum för utbyte.
För att rengöra underredet
och lamphöljet,
används uteslutande
rengöringsprodukter från
butiken utspädda i vatten,
skölj därefter med vatten
och torka med en mjuk
trasa.
Rengör den med en
rengöringsprodukt från
butiken, skölj rikligt
och torka ordentligt.
Rengöringen kan
utföras i diskmaskinen,
i upprättstående
position (Den får inte
komma i kontakt med
smutsig servis eller med
silverbestick).
OBS
Innan man utför vilket som helst ingrepp, skall man först se till att kåpan inte är under
spänning, antingen genom att dra ur stickproppen eller slå ifrån brytaren.
208
5 / STÖRNINGAR I DRIFTENSV
SYMPTOMEN OPLOSSING
Kåpan fungerar inte ...
Effektiviteten på kåpan är otillräcklig...
Kåpan har stannat
medan den var i drift.
Kontrollera att :
• det fi nns strömtillförsel.
• en hastighet har valts.
Kontrollera att :
• hastigheten som valts för motorn är
tillräcklig för den mängd av os och ångor
som uppstår.
• köket är tillräckligt ventilerat så att det
nns luftväxling.
• kolfi ltret inte är för gammalt (kåpa i
version återcirkulation).
Kontrollera att :
• det fi nns strömtillförsel.
• den fl erpoliga utlösningsmekanismen
inte har slagit ifrån.
209
6 / TEKNISK SERVICE SV
De ingrepp som maskinen kan erfordra skall utföras:
— av återförsäljaren,
eller av vilken som helst yrkeskunnig kvali cerad förvaltare av märket.
När du ringer, var vänlig uppge den fullständiga referensen på maskinen (modell, typ och
serienummer). Dessa uppgifter åter nns på typskylten som sitter på apparaten.
210
РУС
210
С целью постоянного совершенствования нашей продукции мы оставляем за собой право
изменять технические, функциональные и внешние характеристики в соответствии с
новейшими достижениями техники.
Это важно:
Перед началом использования кухонной вытяжки внимательно прочтите
это руководство по установке и эксплуатации и ознакомьтесь с правилами его
использования.
211
РУССОДЕРЖАНИЕ
1 / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ____________________________________________ 212
• ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ______________________________________ 213
• ОПИСАНИЕ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ ____________________________________ 214
2 / МОНТАЖ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ВЫТЯЖКИ ВОЗДУХА ____________________ 215
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ____________________ 215
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ____________________________ 216
• МОНТАЖ ВЫТЯЖНОГО КУПОЛА _______________________________________ 217
• МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДА ______________________________________________ 218
º
Режим вытяжки воздуха ___________________________________________ 218
º
Режим очистки воздуха ____________________________________________ 219
3 / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ
• ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ________________________________ 220
4 / УХОД ЗА КУХОННОЙ ВЫТЯЖКОЙ И ЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• ОЧИСТКА МОДУЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ ____________________________________ 221
• ЗАМЕНА УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА ________________________________________ 221
• ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ __________________________________ 222
• ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ __________________________________________________ 222
• МЕРОПРИЯТИЯ ПО УХОДУ ____________________________________________ 223
5 / УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК _________________________________________________ 224
6 / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ___________________________________________ 225
212
1 / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯРУС
Это важно
Сохраняйте это руководство по эксплуатации. Если вытяжной аппарат необходимо продать
или передать другому лицу, убедитесь в наличии руководства по его эксплуатации. Перед началом
монтажа и использования кухонной вытяжки обязательно ознакомьтесь с советами этого
руководства. Они были написаны с целью обеспечения Вашей безопасности и безопасности других
людей.
Внимание
Если плита подключена к дымоходу (например, печь), необходимо эксплуатировать устройство
в режиме вытяжки. Не используйте вытяжку без модульных фильтров.
В случае использования кухонной вытяжки одновременно с другими устройствами, работающими на
газе или на другом топливе, необходимо предусмотреть соответствующую вентиляцию помещения.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Кухонная вытяжка была разработана для
использования частными лицами в жилых
домах.
Кухонной вытяжкой могут пользоваться
только взрослые. Следите за тем, чтобы дети не
прикасались к ней и не использовали в качестве
игрушки. Не разрешайте детям нажимать кнопки
панели управления.
Сразу же после доставки кухонной вытяжки
распакуйте ее или попросите кого-либо сделать
это. Проверьте ее общий вид. В случае каких-
либо нареканий сделайте запись в квитанции о
доставке и сохраните один экземпляр.
Кухонная вытяжка предназначена для
обычного использования в бытовых условиях.
Не используйте ее в коммерческих или
производственных целях.
Не изменяйте и не пытайтесь менять
технические характеристики аппарата. Это
может быть опасно.
— Ремонтные работы должны производиться
только квалифицированными специалистами.
Всегда отключайте вытяжной купол перед
очисткой или заменой фильтров.
Обязательно проветривайте помещение,
если наряду с вытяжным устройством работают
другие устройства, источником питания которых не
является электроэнергия. Это необходимо для того,
чтобы вытяжка не всасывала продукты сгорания.
Нельзя готовить продукты питания,
требующие применения открытого огня или
оставлять под вытяжкой зажженные газовые
горелки, не закрытые посудой (при заборе
воздуха открытое пламя может повредить
аппарат).
Если кухонная вытяжка применяется во время
жарки, необходимо повышенное внимание. Масло
или жир, разогретые до высокой температуры,
могут воспламениться.
Соблюдайте график очистки и замены
фильтров. Накопление отложений жира может
вызвать пожар.
— Нельзя использовать вытяжку над печами, в
которых используется твердое топливо (бумага,
уголь...).
Не используйте паровые устройства или
устройства, работающие под высоким давлением,
для очистки вытяжного купола (это требование
электробезопасности).
С целью постоянного совершенствования
нашей продукции мы оставляем за собой право
изменять ее технические, функциональные
и внешние характеристики в соответствии с
новейшими достижениями техники.
Для быстрейшего поиска информации по
кухонной вытяжке рекомендуется записывать
необходимые ссылки на странице «Техническое
обслуживание и работа с потребителями».
(На этой же странице показано расположение
соответствующих обозначений на самом
аппарате).
Не предусмотрено использование кухонной
вытяжки лицами (включая детей) с ограниченными
физическими и умственными возможностями или
лицами, не умеющими ею пользоваться. В этом
случае пользование вытяжкой возможно только
под присмотром ответственного за безопасность
лица и после предварительного инструктажа по
использованию аппарата.
213
1 / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РУС
Внимание
Установка должна осуществляться квалифицированным персоналом.
Внимание
Перед первым использованием модульного фильтра снимите защитную пленку.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
— Материалы, использованные для упаковки этого аппарата, могут использоваться повторно.
Выбрасвая их в специально предусмотренные для этого муниципальные контейнеры, вы участвуете
в их утилизации, способствуя, таким образом, сохранению окружающей среды.
— Кухонная вытяжка также содержит материалы вторичного использования, ввиду чего она
отмечено логотипом, указывающим на то, что после окончания срока эксплуатации
этот аппарат нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Таким
образом утилизация аппаратов, организованная их производителем, происходит
в соответствии с европейским законодательным актом 2002/96/СЕ об утилизации
электрической и электронной бытовой техники. Для получения информации
о местонахождении ближайших к вашему дому пунктов сбора вышедшей из
употребления бытовой техники следует обратиться в местные органы власти или к
торговому представителю, у которого был приобретен аппарат.
— Мы благодарим вас за сотрудничество в деле защиты окружающей среды.
214
1 / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯРУС
ОПИСАНИЕ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ
215
2 / МОНТАЖ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ РУС
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕЖИМЕ
ВЫТЯЖКИ ВОЗДУХА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕЖИМЕ
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Если есть канал для отвода воздуха из
помещения
(рис. 1).
Вытяжка подсоединяется к нему с помощью
воздуховода (минимальный 125 мм, из
эмали, алюминия или из другого негорючего
материала). Если диаметр воздуховода менее
125 мм, обязательно использование режима
очистки.
Если нет канала для отвода воздуха из
помещения
(рис. 2).
Все выпускаемые нашей компанией кухонные
вытяжки имеют возможность работать в режиме
очистки воздуха в помещении.
В этом случае используйте дополнительно
фильтр с активированным углем, улавливающий
запахи. (см. Главу 4: Замена угольного
фильтра).
Перед монтажом или любой другой операцией вытяжку необходимо отключить.
Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в таблице
характеристик, которая находится на внутренней панели вытяжки.
В случае необходимости произвести изменения в электрической части вытяжки для ее
подключения, пригласите квалифицированного электрика.
Если устройство используется в режиме вытяжки воздуха, не подключайте аппарат к вытяжной
трубе, предназначенной для отвода продуктов сгорания котла, камина и т.д. или к шахте общей
механической вентиляции.
Отводной воздуховод не должен выходить под кровлю.
Устанавливайте купол на безопасном расстоянии от варочной поверхности электрического,
газового или смешанного типа (не менее 70 см).
рис. 1
рис. 2
216
2 / МОНТАЖ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИРУС
Внимание
Кухонная вытяжка поставляется в
комплекте с электрическим трехжильным
кабелем Н 05 VVF (ноль, фаза и заземление)
с сечением жил 0,75 мм
2
, для подключения
в однофазную сеть 220 - 240 В посредством
розетки стандарта CEI 60083, которая должна
быть в наличии во время монтажа согласно
нормам монтажа.
Мы не берем на себя ответственность за
несчастные случаи, произошедшие из-за
отсутствия или неправильно выполненного
заземления. Предохранитель электросети
должен быть рассчитан на 10 - 16 А. В случае
повреждения электрического кабеля во
избежание опасности поражения током
воспользуйтесь услугами специалиста.
Внимание
В случае необходимости произвести
изменения в электросети вашей квартиры для
подключения вытяжного устройства пригласите
квалифицированного электрика.
Внимание
Если вытяжной купол имеет какие-то
повреждения, отключите аппарат или извлеките
предохранитель в цепи подключения аппарата.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Во время установки аппарата и выполнения
ремонтных работ кухонная вытяжка должна быть
отключена от электросети, а предохранители
отключены и извлечены.
Подключение к электросети производится до
установки вытяжки во встроенную мебель.
Убедитесь, что:
электросеть имеет достаточную мощность;
линии электросети находятся в хорошем
состоянии;
кабели электросети имеют диаметр согласно
норм монтажа.
217
МОНТАЖ ВЫТЯЖНОГО КУПОЛА
2 / МОНТАЖ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ РУС
Внимание
Установка должна производиться
согласно действующим нормам вентиляции
помещений. Во Франции эти нормативы
изложены в DTU 61.1 CSTB. В частности,
всасываемый воздух не должен отводиться
в вентиляционные шахты, предназначенные
для устройств, использующих газ или другое
топливо. Бездействующие вентканалы
могут использоваться только с разрешения
компетентного лица.
Минимальное расстояние между варочной
поверхностью и основанием купола должно
быть не менее 70 см. Если согласно инструкции
плиты, установленной под вытяжкой, расстояние
должно быть более 70 см, берется расстояние,
указанное в инструкции по эксплуатации плиты.
Крепление на стену:
Нарисуйте линию на стене, отметьте центр.
С помощью крепления для подвешивания
купола отметьте на стене 3 отверстия, которые
необходимо просверлить, рассчитав и отмерив
соответствующее расстояние (см. А рис. 1).
— Просверлите 3 отверстия диаметром 8 мм в
соответствующих местах и вставьте саморезы.
— Прикрутите крепление для подвешивания
купола и убедитесь, что оно расположено
правильно (см. А рис. 1).
Перед тем, как повесить купол, установите
обратный клапан на выходное отверстие
двигателя.
Прикрутите сменный отводной чехол
(не поставляется в комплекте) на выходное
отверстие двигателя, не нарушая движение
антивозвратного клапана (рис. 3).
Установите купол на крепление и прикрутите
винтами, поставляемыми в комплекте (рис. 2).
рис. 2
рис. 3
рис. 1
218
2 / МОНТАЖ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИРУС
МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДА
Режим вытяжки воздуха
Просчитайте конечную высоту и установите
скобу U-образной формы для крепления короба
(см. В рис. 1).
Наметьте 2 отверстия на соответствующем
расстоянии.
Просверлите 2 отверстия диаметром 8
мм и присоедините соединительный фланец
воздуховода. Следите, чтобы он находился
точно на оси купола (см. В рис. 1)
Прикрутите плоскую скобу к задней панели
нижней части воздуховода.
Установите оба короба воздуховода на купол
(рис. 5).
Присоедините переходной фланец к
выходному отверстию вентиляционного канала.
Подключите вытяжку к электросети с
помощью электрического кабеля.
— Поднимите внешний короб воздуховода до
максимального уровня и прикрепите его к скобе
с помощью винтов.
рис. 6
рис. 5
рис. 4
рис. 3
219
2 / МОНТАЖ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ РУС
Режим очистки воздуха
Рассчитайте конечную высоту для того,
чтобы вставить соединительный фланец
воздуховода.
Отметьте 2 отверстия на соответствующем
расстоянии.
Просверлите 2 отверстия диаметром 8
мм и прикрутите соединительный фланец
воздуховода. Следите, чтобы он сидел точно на
оси купола.
Прикрутите плоскую скобу к задней панели
нижней части воздуховода.
Установите оба короба воздуховода на купол
(рис.5). 5)
Присоедините переходной фланец к
выходному отверстию вентиляционного
канала.
Подключите вытяжку к электросети с
помощью электрического кабеля.
Поднимите внешний короб воздуховода до
максимального уровня и прикрепите его к скобе
с помощью винтов.
рис. 8
рис. 6
рис. 5
рис. 4
Внимание
Не используйте инструменты для снятия защитной пленки.
Совет
Для оптимального использования вытяжного аппарата советуем подключать его с помощью
электропровода диаметром 150 мм (не поставляется в комплекте). Максимально сократите
количество изгибов и длину провода. Если вытяжное устройство работаетв режиме наружного
отвода, следует убедиться в том, чтобы в помещение поступало достаточное количество воздуха и
не создавалась область пониженного давления.
220
3 / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ РУС
ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
Кнопки
Кнопка 1. При нажатии кнопки 1 двигатель
останавливается.
Кнопка 2. При нажатии кнопки 2 раздается
сигнал, и двигатель начинает работать на малой
скорости.
Кнопка 3. При нажатии кнопки 3 раздается
сигнал, и двигатель начинает работать на
средней скорости.
Кнопка 4. При нажатии кнопки 4 раздается
сигнал, и двигатель начинает работать на
высокой скорости.
Кнопка 5. При нажатии кнопки 5 загораются обе
лампочки. При повторном нажатии подсветка
гаснет.
221
4 / УХОД ЗА КУХОННОЙ ВЫТЯЖКОЙ И ЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РУС
ОЧИСТКА МОДУЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ
ЗАМЕНА УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА
Фильтры необходимо очищать каждые
30 часов использования или примерно
один раз в месяц как минимум. Фильтры
можно мыть в посудомоечной машине в
вертикальном положении.
Для очистки фильтров вручную
используйте щетку, горячую воду и мягкое
моющее средство. Затем осторожно
прополощите и высушите фильтры перед
их повторной установкой.
• Снятие модульного фильтра
Поверните рычажок модульного
фильтра.
Наклоните модульный фильтр вниз.
Производите замену угольного фильтра
приблизительно каждые 120 часов
работы.
Снимите модульные фильтры.
Поверните угольный фильтр и
извлеките его.
Установите новый фильтр, повторив
предыдущие действия в обратном
порядке.
Установите модульные фильтры.
Внимание
Перед очисткой и другими работами аппарат необходимо отключать. Профилактические
мероприятия по уходу и обслуживанию гарантируют надежную и длительную эксплуатацию и
высокую производительность.
Внимание
Несвоевременная очистка вытяжного устройства и его фильтров может привести к пожару.
Строго придерживайтесь правил по уходу и обслуживанию.
222
4 / УХОД ЗА КУХОННОЙ ВЫТЯЖКОЙ И ЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕРУС
ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ
Для очистки внешней поверхности вытяжного купола используйте мыльную воду. Не используйте
гели для мытья, сухие чистящие средства, жесткие мочалки и щетки. Протирайте купол влажной и
мягкой тряпочкой.
Модель с галогенной лампочкой
— Снимите плафон.
Замените галогенную лампочку.
Установите плафон на прежнее место.
Внимание
Перед проведением каких-либо работ необходимо обесточить вытяжку, отключив ее от
электросети.
223
4 / УХОД ЗА КУХОННОЙ ВЫТЯЖКОЙ И ЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РУС
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УХОДУ
Для поддержания кухонной вытяжки в хорошем техническом состоянии используйте средства ухода
Clearit.
Знания и опыт профессионалов на службе
потребителей
Clearit предлагает качественные моющие средства и соответствующие решения для ежедневного
ухода за бытовыми и кухонными электроприборами.
Спрашивайте нашу продукцию, а также аксессуары и расходные материалы в магазинах города.
МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЙСТВИЕ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА
И АКСЕССУАРЫ
Корпус и аксессуары
Модульный фильтр
Фильтр с активированным
углем
Никогда не используйте
металлические ершики, сухие
чистящие средства и слишком
жесткие щетки.
Этот фильтр задерживает
жиры и пыль. Этот элемент
обеспечивает пропускную
способность вытяжки.
В случае наличия стойких пятен
используйте жидкое моющее
средство, затем прополощите
фильтр чистой водой.
Этот фильтр улавливает
запахи, и его необходимо
менять минимум один раз в год
в зависимости от интенсивности
использования.
Приобретайте эти фильтры
у торгового представителя
(согласно характеристикам,
указанным на внутренней
поверхности вытяжного купола)
и записывайте дату замены.
Для очистки основания
вытяжки и плафонов
светильников используйте
обычные моющие средства,
разведенные в воде. После
очистки необходимо промыть
еще раз чистой водой и
вытереть насухо мягкой
тряпочкой.
Для очистки фильтра
используйте обычное моющее
средство, затем прополощите
фильтр в большом количестве
воды и высушите. Фильтры
можно мыть в посудомоечной
машине в вертикальном
положении.
(Не мыть вместе с грязной
посудой или с серебряными
столовыми приборами.)
Внимание
Перед проведением каких-либо работ необходимо обесточить вытяжку, отключив ее от
электросети.
224
5 / УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОКРУС
ПРОБЛЕМА ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
Вытяжка не работает...
Пропускная способность вытяжки
недостаточная...
Вытяжка остановилась во время работы.
Убедитесь, что:
• проверьте подачу электропитания.
• выберите нужную скорость.
Убедитесь, что:
• выбранная скорость двигателя достаточна
для образующегося количества дыма и
водяного пара.
• кухня достаточно вентилируется и поступает
необходимый объем воздуха.
• угольный фильтр не просрочен (вытяжка в
режиме очистки воздуха).
Убедитесь, что:
• проверьте наличие электропитания.
• проверьте автоматический выключатель.
225
6 / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РУС
Ремонт кухонной вытяжки должен выполняться:
— торговым представителем;
или любым квалифицированным специалистом-представителем торговой марки.
При вызове специалиста обязательно сообщите технические характеристики аппарата (модель,
тип и номер серии). Эти данные представлены на идентификационной пластине, расположенной на
внутренней поверхности аппарата.
/

Gerelateerde papieren

Deze handleiding is ook geschikt voor