König KN-CP50 Specificatie

Merk
König
Categorie
navigatie kompassen
Model
KN-CP50
Type
Specificatie
10
NEDERLANDS
Dit apparaat is gebaseerd op de technologie van een elektronische
richtingsensor met als functie ligging, richting, digitale klok, digitale
thermometer en digitale kalender.
Hetdigitalekompasisontworpenvoorgebruikbuitenshuis.Dankzij
hetafneembarekoordishetdigitalekompasgemakkelijktedragen
en bruikbaar voor vele buitenactiviteiten.
1
2
3
4
1. Vloeibaar Kristal
Display
2. Functietoetsen
3. Waterpas
4. Afneembaar koord
Batterijhouderhoudt2
“AAA”batterijen
Kalibratie
1. Zodraudebatterijeninstalleert,zaldeopdedisplayhet‘CAL’
icoontjeverschijnen,watdekalibratiemodusaangeeft.
2. Plaats het digitale kompas op een vlak oppervlak met de
display omhoog gericht. Druk op de kompastoets en het zal
een verkeerde richting in graden op de LCD tonen. Houd de
kompastoets vervolgens 4 seconden ingedrukt en de display zal
weer ‘CAL’ tonen. Draai het apparaat dit keer langzaam één keer
helemaal rond (of leg het digitale kompas plat op uw hand en
draai een cirkel). Hierdoor kan de elektronische richtingsensor
hetmagnetischeNoordenvinden.(Opmerking:Houdtijdensde
kalibratieprocedurehetluchtbelletjevandewaterpasbinnende
cirkel voor nauwkeurigere resultaten.)
3. Druk nadat u het apparaat één cirkel heeft rondgedraaid op
de kompastoets en nu zal de exacte richting in graden worden
weergegeven.
  
Temperatuur Weergavemodus
Temperatuurweergave in graden Celsius (°C) en graden
Fahrenheit (°F).
Nainstallatievandebatterijenwordtdetemperatuuruitgedruktin
graden Celsius (°C). Druk op de [INSTELLING] toets om te wisselen
tussen graden Celsius (°C) en graden Fahrenheit (°F).
11
Graden Celsius (°C)
Druk op de INSTEL toets
Graden Fahrenheit (°F)
Tijdinstelling
Tijdsweergave:12-uursformaaten24-uursformaat.
12-uurs formaat
24-uurs formaat
Nainstallatievandebatterijenwordthet24-uursformaatgebruikt.
Houdde[MODUS]toetsingedruktomdetijidinstellingsmoduste
openen.De“Uren”zullennuknipperenenzijngereedvoorinstelling.
Gebruik de [INSTELLING] toets om de “Uren” aan te passen.
Druk op de [MODUS] toets en de “Minuten” zullen knipperen; gebruik
de [INSTELLING] toets om de “Minuten” aan te passen.
Druk op de [MODUS] toets en vervolgens de [INSTELLING] toets om
te wisselen tussen 12-uurs en 24-uurs formaat.
Druk op de [MODUS] toets en de “Maanden” zullen knipperen;
gebruik de [INSTELLING] toets om de “Maanden” aan te passen.
Druk op de [MODUS] toets en de “Datum” zal knipperen; gebruik de
[INSTELLING] toets om de “Datum” aan te passen.
Druk op de [MODUS] toets en de “Week” zal knipperen; gebruik de
[INSTELLING] toets om de “Week” aan te passen.
Houd de [MODUS] toets ingedrukt om de instellingen te bevestigen.
Kompasmodus
Hetapparaatblijftslechtsvoor4minuteninkompasmodus
om energie te besparen. Druk op de [Kompas] toets om de
kompasmodus weer te activeren.
druk op [Kompas]
Alsdedigitalekompasmodustijdensgebruikwordtafgesloten,zijnde
gegevens onnauwkeurig. Dit betekent dat u het kalibratieproces weer
dient uit te voeren. Houd de [Kompas] toets ongeveer 4 seconden
ingedrukt, open de kalibratiemodus en kalibreer het apparaat
opnieuw zoals eerder beschreven.
Achtergrondlicht
Druk op de [Licht] toets om het achtergrondlicht voor 4 seconden in
te schakelen.
12
Voorzorgsmaatregelen
1. Dit apparaat is niet ontworpen als een commercieel
navigatieapparaat.
2. Houd het apparaat uit de buurt van magnetische velden.
3. Haaldebatterijenuithetapparaatalsuhetvoorlangeretijdniet
gebruikt.
4. Voorkomkortsluitingvandebatterijklemmendoorzevolgensde
polariteitmarkeringenbinnenindebatterijhouderteplaatsen.
5. Combineergeenoudeennieuwebatterijen.Combineerookgeen
alkaline,koolstof-zinkofoplaadbare(Ni-Cd/Ni-H)batterijen.
6. Werpbatterijennooitinvuur.
7. Vermijdextremetemperaturen,krachtigetrillingenencontactmet
water.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:
GEVAAR VOOR
ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN
LET OP:
Om het risico op elektrische schokken
te voorkomen mag dit product ALLEEN
worden geopend door een erkende
technicus wanneer er onderhoud nodig is. Koppel het product los van
de elektrische voeding en van andere apparatuur als zich problemen
voordoen. Stel het product niet bloot aan water of vocht.
Onderhoud:
Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen
reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Garantie:
Voorwijzigingenenveranderingenaanhetproductofschade
veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen
aansprakelijkheidwordengeaccepteerd.Tevensvervaltdaardoorde
garantie.
Algemeen:
Wijzigingvanontwerpenspecicatieszondervoorafgaande
mededeling onder voorbehoud.
Allelogo’s,merkenenproductnamenzijnhandelsmerkenof
geregistreerdehandelsmerkenvanderespectievelijkeeigenarenen
wordenhierbijalszodanigerkend.
Bewaardezegebruiksaanwijzingvoorlatereraadpleging.
Let op:
Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft
aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten
nietmethetgewonehuisafvalverwijderdmogenworden.
Voorditsoortproductenzijnerspecialeinzamelingspunten.
36
Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration
de conformité / Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di
conformità / Declaración de conformidad /
Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus /
Överensstämmelseförklaring /
Prohlášení o shodě / Declaraţie de conformitate
We,/Wir,/Nous,/Wij,/Questasocietà,/Laempresainfrascrita,/
Mi,/Me,/Vi,/Společnost,/Noi,
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, ’s-Hertogenbosch
The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi /
PaísesBajos/Hollandia/Alankomaat/Holland/Nizozemí/Olanda
Tel. / Tél / Puh: 0031 73 5991055
Email/Couriel/Sähköposti/e-post:[email protected]
Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le
produit : / verklaren dat het product: / Dichiara che il prodotto: / Declara
queelproducto:/Kijelentjük,hogyatermék,amelynek:/Vakuutamme,
että:/Intygarattprodukten:/prohlašuje,ževýrobek:/Declarămcă
acest produs:
Brand:/Marke:/Marque:/Merknaam:/Marca:/Márkája:/Merkki:/
Märke:/Značka:KönigElectronic
Model: / Modell: / Modèle : / Modello: / Modelo: / Típusa: / Malli:
KN-CP50
Description: Digital compass
Beschreibung: Digitalkompass
Description : Boussole numérique
Omschrijving:Digitaalkompas
Descrizione: Bussola digitale
Descripción:Brújuladigital
Megnevezése:Digitálistájoló
Kuvaus: Digitaalinen kompassi
Beskrivning: Digital kompass
Popis:Digitálníkompas
Descriere:Busolădigitală
Description:Ψηφιακήπυξίδα
Is in conformity with the following standards: / den folgenden
Standards entspricht: / est conforme aux normes suivantes: /
in overeenstemming met de volgende normen is: / è conforme
ai seguenti standard: / es conforme a las siguientes normas: /
Megfelelazalábbiszabványoknak:/Täyttääseuraavatstandardit:/
Överensstämmermedföljandestandarder:/splňujenásledující
normy:/Esteînconformitatecuurmătoarelestandarde:
EN61000-6-3:2007
EN61000-6-1:2007
EU Directive(s) / EG-Richtlinie(n) / Directive(s) EU / EU
richtlijn(en)/Direttiva(e)EU/Directiva(s)UE/EUdirektívák/EU
Toimintaohje(et)/EuDirektiv(en)/SměrniceEU/Directiva(e)UE:
2004/108/EC
‘s-Hertogenbosch, 28/07/2009
Mrs. / Mme. / Mevr. / Sig.ra / D. / Fru / Paní:
J. Gilad
Purchase Director / Einkaufsleiterin / Directrice
des Achats / Directeur inkoop / Direttore a gli
acquisti / Director de compras / értékesítési
igazgató/Ostojohtaja/Inköpsansvarig/
Obchodníředitelka/Directorachiziţii

Document transcriptie

NEDERLANDS Dit apparaat is gebaseerd op de technologie van een elektronische richtingsensor met als functie ligging, richting, digitale klok, digitale thermometer en digitale kalender. Het digitale kompas is ontworpen voor gebruik buitenshuis. Dankzij het afneembare koord is het digitale kompas gemakkelijk te dragen en bruikbaar voor vele buitenactiviteiten. 1 2 3 1. Vloeibaar Kristal Display 2. Functietoetsen 3. Waterpas 4. Afneembaar koord Batterijhouder houdt 2 “AAA” batterijen 4 Kalibratie 1. Zodra u de batterijen installeert, zal de op de display het ‘CAL’ icoontje verschijnen, wat de kalibratiemodus aangeeft. 2. Plaats het digitale kompas op een vlak oppervlak met de display omhoog gericht. Druk op de kompastoets en het zal een verkeerde richting in graden op de LCD tonen. Houd de kompastoets vervolgens 4 seconden ingedrukt en de display zal weer ‘CAL’ tonen. Draai het apparaat dit keer langzaam één keer helemaal rond (of leg het digitale kompas plat op uw hand en draai een cirkel). Hierdoor kan de elektronische richtingsensor het magnetische Noorden vinden. (Opmerking: Houd tijdens de kalibratieprocedure het luchtbelletje van de waterpas binnen de cirkel voor nauwkeurigere resultaten.) 3. Druk nadat u het apparaat één cirkel heeft rondgedraaid op de kompastoets en nu zal de exacte richting in graden worden weergegeven.         Temperatuur Weergavemodus Temperatuurweergave in graden Celsius (°C) en graden Fahrenheit (°F). Na installatie van de batterijen wordt de temperatuur uitgedrukt in graden Celsius (°C). Druk op de [INSTELLING] toets om te wisselen tussen graden Celsius (°C) en graden Fahrenheit (°F). 10  Graden Celsius (°C) Druk op de INSTEL toets Graden Fahrenheit (°F)   Tijdinstelling Tijdsweergave: 12-uurs formaat en 24-uurs formaat. 12-uurs formaat 24-uurs formaat Na installatie van de batterijen wordt het 24-uurs formaat gebruikt. Houd de [MODUS] toets ingedrukt om de tijidinstellingsmodus te openen. De “Uren” zullen nu knipperen en zijn gereed voor instelling. Gebruik de [INSTELLING] toets om de “Uren” aan te passen. Druk op de [MODUS] toets en de “Minuten” zullen knipperen; gebruik de [INSTELLING] toets om de “Minuten” aan te passen. Druk op de [MODUS] toets en vervolgens de [INSTELLING] toets om te wisselen tussen 12-uurs en 24-uurs formaat. Druk op de [MODUS] toets en de “Maanden” zullen knipperen; gebruik de [INSTELLING] toets om de “Maanden” aan te passen. Druk op de [MODUS] toets en de “Datum” zal knipperen; gebruik de [INSTELLING] toets om de “Datum” aan te passen. Druk op de [MODUS] toets en de “Week” zal knipperen; gebruik de [INSTELLING] toets om de “Week” aan te passen. Houd de [MODUS] toets ingedrukt om de instellingen te bevestigen. Kompasmodus Het apparaat blijft slechts voor 4 minuten in kompasmodus om energie te besparen. Druk op de [Kompas] toets om de kompasmodus weer te activeren. druk op [Kompas] Als de digitale kompasmodus tijdens gebruik wordt afgesloten, zijn de gegevens onnauwkeurig. Dit betekent dat u het kalibratieproces weer dient uit te voeren. Houd de [Kompas] toets ongeveer 4 seconden ingedrukt, open de kalibratiemodus en kalibreer het apparaat opnieuw zoals eerder beschreven. Achtergrondlicht Druk op de [Licht] toets om het achtergrondlicht voor 4 seconden in te schakelen. 11 Voorzorgsmaatregelen 1. Dit apparaat is niet ontworpen als een commercieel navigatieapparaat. 2. Houd het apparaat uit de buurt van magnetische velden. 3. Haal de batterijen uit het apparaat als u het voor langere tijd niet gebruikt. 4. Voorkom kortsluiting van de batterijklemmen door ze volgens de polariteitmarkeringen binnenin de batterijhouder te plaatsen. 5. Combineer geen oude en nieuwe batterijen. Combineer ook geen alkaline, koolstof-zink of oplaadbare (Ni-Cd/Ni-H) batterijen. 6. Werp batterijen nooit in vuur. 7. Vermijd extreme temperaturen, krachtige trillingen en contact met water. Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen: Om het risico op elektrische schokken te voorkomen mag dit product ALLEEN worden geopend door een erkende technicus wanneer er onderhoud nodig is. Koppel het product los van de elektrische voeding en van andere apparatuur als zich problemen voordoen. Stel het product niet bloot aan water of vocht. LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN Onderhoud: Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Garantie: Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie. Algemeen: Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud. Alle logo’s, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging. Let op: Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten. 12 Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration de conformité / Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad / Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Överensstämmelseförklaring / Prohlášení o shodě / Declaraţie de conformitate We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi, Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, ’s-Hertogenbosch The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia / Alankomaat / Holland / Nizozemí / Olanda Tel. / Tél / Puh: 0031 73 5991055 Email / Couriel / Sähköposti / e-post: [email protected] Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le produit : / verklaren dat het product: / Dichiara che il prodotto: / Declara que el producto: / Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: / Vakuutamme, että: / Intygar att produkten: / prohlašuje, že výrobek: / Declarăm că acest produs: Brand: / Marke: / Marque : / Merknaam: / Marca: / Márkája: / Merkki: / Märke: / Značka: König Electronic Model: / Modell: / Modèle : / Modello: / Modelo: / Típusa: / Malli: KN-CP50 Description: Digital compass Beschreibung: Digitalkompass Description : Boussole numérique Omschrijving: Digitaal kompas Descrizione: Bussola digitale Descripción: Brújula digital Megnevezése: Digitális tájoló Kuvaus: Digitaalinen kompassi Beskrivning: Digital kompass Popis: Digitální kompas Descriere: Busolă digitală Description: Ψηφιακή πυξίδα Is in conformity with the following standards: / den folgenden Standards entspricht: / est conforme aux normes suivantes: / in overeenstemming met de volgende normen is: / è conforme ai seguenti standard: / es conforme a las siguientes normas: / Megfelel az alábbi szabványoknak: / Täyttää seuraavat standardit: / Överensstämmer med följande standarder: / splňuje následující normy: / Este în conformitate cu următoarele standarde: EN61000-6-3:2007 EN61000-6-1:2007 EU Directive(s) / EG-Richtlinie(n) / Directive(s) EU / EU richtlijn(en) / Direttiva(e) EU / Directiva(s) UE / EU direktívák / EU Toimintaohje(et) / Eu Direktiv(en) / Směrnice EU / Directiva(e) UE: 2004/108/EC ‘s-Hertogenbosch, 28/07/2009 Mrs. / Mme. / Mevr. / Sig.ra / D. / Fru / Paní: J. Gilad Purchase Director / Einkaufsleiterin / Directrice des Achats / Directeur inkoop / Direttore a gli acquisti / Director de compras / értékesítési igazgató / Ostojohtaja / Inköpsansvarig / Obchodní ředitelka / Director achiziţii 36
/