Aeg-Electrolux TG340 Handleiding

Categorie
Speelgoed
Type
Handleiding
22
www.aeg.com
NEDERLANDS
Bedankt voor uw keuze van een AEG-product. Om te zorgen voor de beste resultaten, moet u altijd originele
AEG-accessoires en -reserveonderdelen gebruiken. Deze zijn speciaal voor uw product ontworpen. Dit product is
ontworpen met het oog op het milieu. Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden.
ONDERDELEN
A. Onderstel
B. Opvangbak
C. Thermostaat met netsnoer
D. Lamp
E. Verwarmingsplaat (met antiaanbaklaag) met
handvatten met warmte-isolatie en:
F. Braadoppervlak
G. Grillrooster
Afbeelding pagina 3
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1 Verwijder voor het eerste gebruik eventuele stickers van het apparaat en reinig het apparaat grondig (zie “Reinig-
ing en onderhoud”). Gebruik geen metalen keukengerei op het grilloppervlak om schade aan de antiaanbaklaag
te voorkomen.
HET EERSTE GEBRUIK
2 Plaats de opvangbak (B) in het onderstel (A). Plaats de verwarmingsplaat (E) in het onderstel (A).
3 Breng steeds voor gebruik met behulp van keukenpapier een beetje kookolie aan op het oppervlak van de verwarm-
ingsplaat voor een betere werking van de antiaanbaklaag.
4 Plaats de thermostaat met netsnoer (C) volledig in de aansluiting op het apparaat. De thermostaat kan uitslui-
tend worden aangebracht wanneer de verwarmingsplaat (E) zich op de juiste plaats in het onderstel (A) bevindt.
GEBRUIKSAANWIJZING
5 Sluit het netsnoer (C) aan op de aansluiting. Draai de thermostaat (C) naar de gewenste instelling (1 tot 5).
1 = laagste temperatuur, 5 = hoogste temperatuur
De lamp (D) op de thermostaat is aan terwijl de grill wordt verwarmt. Bij het bereiken van de temperatuur wordt het
apparaat in intervallen verwarmd om de tenperatuur constant te houden. Draai de thermostaat naar “OFF” om het
apparaat uit te schakelen.
TIPS EN TRUCS
6 Het grillrooster (G) is ideaal voor het voorbereiden van vlees, vis en gevogelte. Vet en sap kunnen door de grillrichels
in de opvangbak druipen. Hierdoor kunt u het voedsel gezond en vetarm bereiden.
7 Het braadoppervlak (F) is ideaal voor bijv. het bereiden van eieren, ham, champignons, tomaten, uien, etc. Het is
tevens uiterst geschikt om voedsel warm te houden.
REINIGING EN ONDERHOUD
8 Verwijder de netstekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen. Haal het apparaat uit elkaar. De verwarm-
ingsplaat kan uitsluitend van het onderstel worden verwijderd na het verwijderen van de thermostaat.
9 De verwarmingsplaat kan in de vaatwasmachine of met de hand worden gereinigd. De thermostaat, de opvang-
bak en het onderstel moeten worden gereinigd met een vochtige doek (niet veilig voor de vaatwasmachine).
10 Droog alle onderdelen grondig voordat u het apparaat weer in elkaar zet.
Zorg ervoor dat er in geen geval water in de thermostaat terechtkomt!
Nooit onder stromend water of spoelwater reinigen.
11 Opbergen: De tafelgrill kan het beste als geheel worden opgeborgen.
TECHNISCHE GEGEVENS
Netspanning: 230 V, Stroomverbruik: 2200 W
Geniet van uw nieuwe AEG-product!
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 22 2017-07-11 11:24:18
23
www.aeg.com
GB
DE
AR
ES
FR
GR
IT
NL
VEILIGHEIDSADVIES
Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst
gebruikt.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door
mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies
hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.
Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger dan 8
jaar.
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met
een voltage en frequentie die overeenkomen met de specicaties op het
modelplaatje.
Gebruik of til het apparaat nooit op als
- de voedingskabel is beschadigd,
- de behuizing is beschadigd.
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien
nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A.
Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de
fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwaliceerde persoon
worden vervangen om risico’s te vermijden.
Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit.
Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact
voordat u dit reinigt of onderhoudt.
Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Gebruik alleen
originele hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u dit reinigt of
wegzet.
Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoen.
Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een warmtebron.
Waarschuwing: voorkom morsen op de connector.
Let op: de buitenkant van het verwarmingselement is warm na gebruik.
De voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe tijdklok of afzonderlijk
afstandsbedieningssysteem.
De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik
.
Neem de noodzakelijke veiligheidsafstanden ten opzichte van muren en
gordijnen in acht. Houd licht ontvlambaar materiaal (bijv. plastic folie, etc.) uit de
buurt van het apparaat.
De grillplaat mag uitsluitend op het onderstel en met gemonteerde opvangbak
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 23 2017-07-11 11:24:18
24
www.aeg.com
worden gebruikt.
Zorg er voor gebruik voor dat de stekkercontacten op de verwarmingsplaat
droog zijn.
Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist
gebruik.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
boerderijen
door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
bed-and-breakfast accomodaties.
VERWIJDERING
Dit symbool op het product geeft aan dat dit product een batterij bevat die niet met het normale huisafval verwijderd
mag worden.
Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet als huisafval verwijderd mag
worden. Om uw product in het recycleproces te geven, moet het naar een oiciële deponie worden gebracht, of naar een
servicecentrum van AEG dat de batterij en de elektrische onderdelen op veilige en professionele wijze kan verwijderen
en recyclen. Neem de voorschiften in uw land in acht voor de gescheiden afvalverzameling van elektrische producten en
oplaadbare accu’s.
AEG behoudt het recht voor producten, informatie en specicaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
PORTUGUÊS
Obrigado por escolher um produto AEG. De forma a obter os mehores resultados, utilize sempre acessórios e
peças de substituição AEG. Foram desenhadas especialmente para o seu produto. Este produto foi desenhado com
consciência ambiental. Todas as peças de plástico estão marcadas para reciclagem.
COMPONENTES
A. Estrutura de base
B. Tabuleiro de recolha de gotas
C. Termóstato com cabo de alimentação
D. Lâmpada operacional
E. Chapa de aquecimento (antiaderente) com pegas
seguras ao toque e:
F. Superfície para fritar
G. Barras para grelhar
Imagem página 3
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
1 Antes da primeira utilização, remova as etiquetas adesivas no aparelho e limpe-o bem (consulte “Manutenção e
limpeza”). Não utilize utensílios metálicos na superfície para grelhar de forma a evitar danos no revestimento
antiaderente!
INTRODUÇÃO
2 Insira a tabuleiro de recolha de gotas (B) na estrutura de base (A). Inserir a chapa de aquecimento (E) na es-
trutura de base (A).
3 Antes da utilização, aplique um pouco de óleo alimentar na superfície da chapa de aquecimento com a ajuda de
papel absorvente para melhores propriedades antiaderentes.
4 Insira o termóstato com o cabo de alimentação (C) totalmente na tomada do aparelho. O termóstato só pode ser
instalado se a chapa de aquecimento (E) estiver no local correto na base (A).
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 24 2017-07-11 11:24:18

Documenttranscriptie

NEDERLANDS Bedankt voor uw keuze van een AEG-product. Om te zorgen voor de beste resultaten, moet u altijd originele AEG-accessoires en -reserveonderdelen gebruiken. Deze zijn speciaal voor uw product ontworpen. Dit product is ontworpen met het oog op het milieu. Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden. ONDERDELEN A. B. C. D. Onderstel Opvangbak Thermostaat met netsnoer Lamp E. Verwarmingsplaat (met antiaanbaklaag) met handvatten met warmte-isolatie en: F. Braadoppervlak G. Grillrooster Afbeelding pagina 3 VOOR HET EERSTE GEBRUIK 1 Verwijder voor het eerste gebruik eventuele stickers van het apparaat en reinig het apparaat grondig (zie “Reiniging en onderhoud”). Gebruik geen metalen keukengerei op het grilloppervlak om schade aan de antiaanbaklaag te voorkomen. HET EERSTE GEBRUIK 2 3 Plaats de opvangbak (B) in het onderstel (A). Plaats de verwarmingsplaat (E) in het onderstel (A). 4 Plaats de thermostaat met netsnoer (C) volledig in de aansluiting op het apparaat. De thermostaat kan uitsluitend worden aangebracht wanneer de verwarmingsplaat (E) zich op de juiste plaats in het onderstel (A) bevindt. Breng steeds voor gebruik met behulp van keukenpapier een beetje kookolie aan op het oppervlak van de verwarmingsplaat voor een betere werking van de antiaanbaklaag. GEBRUIKSAANWIJZING 5 Sluit het netsnoer (C) aan op de aansluiting. Draai de thermostaat (C) naar de gewenste instelling (1 tot 5). 1 = laagste temperatuur, 5 = hoogste temperatuur De lamp (D) op de thermostaat is aan terwijl de grill wordt verwarmt. Bij het bereiken van de temperatuur wordt het apparaat in intervallen verwarmd om de tenperatuur constant te houden. Draai de thermostaat naar “OFF” om het apparaat uit te schakelen. TIPS EN TRUCS 6 Het grillrooster (G) is ideaal voor het voorbereiden van vlees, vis en gevogelte. Vet en sap kunnen door de grillrichels in de opvangbak druipen. Hierdoor kunt u het voedsel gezond en vetarm bereiden. 7 Het braadoppervlak (F) is ideaal voor bijv. het bereiden van eieren, ham, champignons, tomaten, uien, etc. Het is tevens uiterst geschikt om voedsel warm te houden. REINIGING EN ONDERHOUD 8 Verwijder de netstekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen. Haal het apparaat uit elkaar. De verwarmingsplaat kan uitsluitend van het onderstel worden verwijderd na het verwijderen van de thermostaat. 9 De verwarmingsplaat kan in de vaatwasmachine of met de hand worden gereinigd. De thermostaat, de opvangbak en het onderstel moeten worden gereinigd met een vochtige doek (niet veilig voor de vaatwasmachine). 10 Droog alle onderdelen grondig voordat u het apparaat weer in elkaar zet. Zorg ervoor dat er in geen geval water in de thermostaat terechtkomt! Nooit onder stromend water of spoelwater reinigen. 11 Opbergen: De tafelgrill kan het beste als geheel worden opgeborgen. TECHNISCHE GEGEVENS Netspanning: 230 V, Stroomverbruik: 2200 W Geniet van uw nieuwe AEG-product! www.aeg.com TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 22 22 2017-07-11 11:24:18 VEILIGHEIDSADVIES Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. • Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje. • Gebruik of til het apparaat nooit op als - de voedingskabel is beschadigd, - de behuizing is beschadigd. • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A. • Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden. • Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond. • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit. • Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u dit reinigt of onderhoudt. • Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Gebruik alleen originele hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u dit reinigt of wegzet. • Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen. • Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een warmtebron. • Waarschuwing: voorkom morsen op de connector. • Let op: de buitenkant van het verwarmingselement is warm na gebruik. • De voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken. • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe tijdklok of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem. • De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik . • Neem de noodzakelijke veiligheidsafstanden ten opzichte van muren en gordijnen in acht. Houd licht ontvlambaar materiaal (bijv. plastic folie, etc.) uit de buurt van het apparaat. • De grillplaat mag uitsluitend op het onderstel en met gemonteerde opvangbak www.aeg.com TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 23 GB DE AR ES FR GR IT NL PT 23 2017-07-11 11:24:18 worden gebruikt. • Zorg er voor gebruik voor dat de stekkercontacten op de verwarmingsplaat droog zijn. • Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals: – personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen – boerderijen – door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen – bed-and-breakfast accomodaties. VERWIJDERING Dit symbool op het product geeft aan dat dit product een batterij bevat die niet met het normale huisafval verwijderd mag worden. Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet als huisafval verwijderd mag worden. Om uw product in het recycleproces te geven, moet het naar een officiële deponie worden gebracht, of naar een servicecentrum van AEG dat de batterij en de elektrische onderdelen op veilige en professionele wijze kan verwijderen en recyclen. Neem de voorschiften in uw land in acht voor de gescheiden afvalverzameling van elektrische producten en oplaadbare accu’s. AEG behoudt het recht voor producten, informatie en specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. PORTUGUÊS Obrigado por escolher um produto AEG. De forma a obter os mehores resultados, utilize sempre acessórios e peças de substituição AEG. Foram desenhadas especialmente para o seu produto. Este produto foi desenhado com consciência ambiental. Todas as peças de plástico estão marcadas para reciclagem. COMPONENTES A. B. C. D. Estrutura de base Tabuleiro de recolha de gotas Termóstato com cabo de alimentação Lâmpada operacional E. Chapa de aquecimento (antiaderente) com pegas seguras ao toque e: F. Superfície para fritar G. Barras para grelhar Imagem página 3 ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO 1 Antes da primeira utilização, remova as etiquetas adesivas no aparelho e limpe-o bem (consulte “Manutenção e limpeza”). Não utilize utensílios metálicos na superfície para grelhar de forma a evitar danos no revestimento antiaderente! INTRODUÇÃO 2 Insira a tabuleiro de recolha de gotas (B) na estrutura de base (A). Inserir a chapa de aquecimento (E) na estrutura de base (A). 3 Antes da utilização, aplique um pouco de óleo alimentar na superfície da chapa de aquecimento com a ajuda de papel absorvente para melhores propriedades antiaderentes. 4 Insira o termóstato com o cabo de alimentação (C) totalmente na tomada do aparelho. O termóstato só pode ser instalado se a chapa de aquecimento (E) estiver no local correto na base (A). INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO www.aeg.com TG340_Tablegrill_AEG-No-Farsi.indd 24 24 2017-07-11 11:24:18
1 / 1

Aeg-Electrolux TG340 Handleiding

Categorie
Speelgoed
Type
Handleiding