Ryobi RLT5027 Productinformatie

Merk
Ryobi
Categorie
grastrimmers
Model
RLT5027
Type
Productinformatie
EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
21 Nederlands |
ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
WAARSCHUWING
Wanneer u het product gebruikt, moeten de
veiligheidsregels worden opgevolgd. Voor uw eigen
veiligheid en deze van omstanders, dient u deze
instructies te lezen voor u het product gebruikt. Bewaar
de instructies voor later gebruik.
WAARSCHUWING
Dit werktuig is niet geschikt om te worden gebruikt door
kinderen of personen met verminderde fysieke, mentale
of zintuigelijke vermogens. Kinderen moeten onder
toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het
werktuig spelen.
WAARSCHUWING
Enkele regio's hebben regels die het gebruik van het
product beperken. Raadpleeg uw gemeentebestuur
voor advies
OPLEIDING
Ŷ Laat kinderen of mensen die niet vertrouwd zijn met de
gebruiksaanwijzingen, het product nooit gebruiken. De
plaatselijke wetgeving kan beperkingen opleggen i.v.m.
de leeftijd van de bediener.
Ŷ Lees zorgvuldig de instructies. Maak uzelf vertrouwd
met alle bedieningselementen en het correcte gebruik
van de machine.
Ŷ Zorg dat omstanders, in het bijzonder kinderen en
huisdieren, minstens 15 meter verwijderd blijven van
de plek waar u werkt. Stop de machine als iemand het
werkgebied betreedt.
Ŷ Gebruik het product nooit wanneer u moe, ziek of onder
de invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
Ŷ Hou er rekening mee dat de bediener of gebruiker
verantwoordelijk is voor ongevallen of gevaren t.o.v.
anderen of hun eigendom.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Ŷ Stekkers van elektrisch gereedschap moeten
overeenkomen met de contactdoos. Wijzig de
stekker nooit. Gebruik geen adapters met geaarde
elektrische werktuigen. Niet-gewijzigde stekkers en
overeenkomstige contactdozen zullen het risico op
elektrische schok verminderen.
Ŷ Voorkom ongewild starten. Controleer altijd of de
schakelaar zich in de "Off"-positie bevindt voor u het
werktuig met de stroomtoevoer verbindt. Draag het
product niet met de stekker in het stopcontact en uw
vinger op de schakelaar.
Ŷ Vermijd lichaamscontact met een geaard oppervlak,
zoals buizen, radiatoren, kookfornuizen en koelkasten.
Er bestaat een verhoogd risico voor elektrische
schokken als uw lichaam is geaard.
Ŷ Stel dit product niet bloot aan regen of natte
omstandigheden. Water dat in het apparaat
binnensijpelt verhoogt het risico voor elektrische schok.
Ŷ Elektrische stroom moet via een aardlekschakelaar
(RCD) worden geleverd met een uitschakelstroom van
niet meer dan 30 mA.
Ŷ Voor elk gebruik controleert u het stroomsnoer op
schade. Als er tekenen van schade zijn, moet dit
door een geautoriseerd onderhoudscentrum worden
vervangen. Ontrol het stroomsnoer altijd tijdens
gebruik, opgerolde snoeren kunnen oververhitten.
Ŷ Als u een verlengsnoer dient te gebruiken, zorg er dan
voor dat het geschikt is voor buitenshuis gebruik en over
voldoende stroomvermogen beschikt om uw werktuig
van stroom te voorzien. Controleer voor elk gebruik
op schade en ontrol altijd tijdens gebruik aangezien
opgerolde kabels kunnen oververhitten. Beschadigde
verlengsnoeren mogen niet worden hersteld, maar
moeten door een gelijkaardig type worden vervangen.
Ŷ Gebruik het product niet als de elektrische kabels
beschadigd of versleten zijn.
Ŷ Als het stroom- of verlengsnoer tijdens het gebruik
beschadigd raakt, dient u het onmiddellijk van de
stroomtoevoer te ontkoppelen. Raak de elektrische
kabels niet aan tot de stroomtoevoer werd ontkoppeld.
Ŷ Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is geplaatst dat het
niet door de snijelementen kan worden beschadigd en
men er niet kan op trappen, er over struikelen of op een
andere manier beschadigen of onder druk brengen.
Ŷ Til het product nooit op aan de elektrische kabel of
draag het nooit aan de elektrische kabel.
Ŷ Trek nooit aan het stroomsnoer om van de
stroomtoevoer te ontkoppelen.
Ŷ Houd het stroomsnoer weg van hitte, olie en scherpe
randen.
Ŷ Zorg ervoor dat de spanning aangepast is aan het
product. Een naamplaatje op het product duidt de
spanning van het toestel aan. Verbind het product nooit
met een AC-spanning die verschilt van deze spanning.
Ŷ Zorg ervoor dat de schakelaar zich in de Off-positie
bevindt voor u de machine van de stroombron
ontkoppelt.
VOORBEREIDING
Ŷ Draag volledige gezichts- en gehoorbescherming terwijl
u het product bedient. Als u op een plaats werkt waar
het risico bestaat op vallende voorwerpen moet een
veiligheidshelm worden gedragen.
Ŷ Gehoorbescherming kan de mogelijkheid van de
bediener om waarschuwingsgeluiden te horen,
beperken. Wees bijzonder aandachtig voor mogelijke
gevaren rond en op de werkplaats.
Ŷ Draag een stevige, lange broek, laarzen en
handschoenen. Draag geen loszittende kledij, short,
juwelen en ga niet blootsvoets.
Ŷ Maak lang haar vast zodat het zich boven
schouderlengte bevindt om te voorkomen dat het in een
bewegend deel verstrikt raakt.
Ŷ Voor gebruik en na elke impact controleert u op
beschadigde onderdelen. Een defecte schakelaar of
een ander onderdeel dat beschadigd of versleten is,
22 | Nederlands
moet deskundig worden hersteld of vervangen door
een geautoriseerde onderhoudsdienst.
Ŷ Zorg ervoor dat het snijvoorzetstuk goed is geïnstalleerd
en stevig is vastgemaakt.
Ŷ Gebruik de machine nooit tenzij alle schermen,
deflectoren en handvatten correct en veilig zijn
gemonteerd.
Ŷ Hou rekening met de omgeving waarin u werkt. Houd
het werkgebied vrij van kabels, stokken, stenen en afval
dat door de maaier kan worden weggeworpen, indien
geraakt.
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN LIJNTRIMMER
Ŷ Laat kinderen of mensen die niet vertrouwd zijn met de
gebruiksaanwijzingen, de machine nooit gebruiken.
Ŷ Gebruik het product bij daglicht of bij goed kunstmatig
licht.
Ŷ Vermijd gebruik van de machine op nat gras.
Ŷ Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver
weg met uw arm.
Ŷ Stap niet achteruit terwijl u het product gebruikt.
Ŷ Stap altijd, loop nooit.
Ŷ Zorg dat omstanders, in het bijzonder kinderen en
huisdieren, minstens 15 meter verwijderd blijven van
de plek waar u werkt.
Ŷ Houd het snijvoorzetstuk onder het heupniveau.
Ŷ Gebruik het product nooit wanneer de beschermers
beschadigd of niet gemonteerd zijn.
Ŷ Monteer nooit een metalen vervangingslijn.
Ŷ Hou handen en voeten steeds helemaal weg bij het
inschakelen van de motor en tijdens het snijden.
Ŷ Pas op! De snijelementen blijven draaien nadat de
motor is uitgeschakeld.
Ŷ Wees voorzichtig voor voorwerpen die door de
snijelementen worden weggeworpen. Verwijder
afval, zoals kleine stenen, grind en andere vreemde
voorwerpen uit het werkgebied voor u begint te werken.
Ŷ Schakel de machine uit en ontkoppel deze van de
stroombron voor:
Ɣ onderhoud
Ɣ het product onbeheerd achterlaten
Ɣ uw product reinigen of een blokkering vrijmaken
Ɣ accessoires vervangen
Ɣ controleer op schade nadat u een voorwerp hebt
geraakt
Ɣ controleer op schade als het product abnormaal
begint te trillen
Ɣ onderhoud uitvoeren
Ŷ Het kleine snijblad dat in de maaibeschermer is
geïntegreerd, is ontworpen om de nieuwe uitgebrachte
lijn op de correcte lengte af te snijden voor veilige en
optimale prestaties Het is heel scherp, niet aanraken,
vooral niet terwijl u het werktuig reinigt
Ŷ Zorg er altijd voor dat de ventilatie-openingen vrij blijven
van afval.
Ŷ Zorg ervoor dat het kopvoorzetstuk goed is geïnstalleerd
en stevig vastgemaakt.
Ŷ Zorg ervoor dat alle beschermers en handvatten goed
en veilig zijn vastgemaakt.
Ŷ Wijzig de machine niet. Dit kan het risico op letsels voor
uzelf of anderen verhogen.
Ŷ Gebruik alleen de vervangmaailijn van de fabrikant.
Gebruik geen enkel ander maaivoorzetstuk.
Ŷ Er zijn meldingen dat trillingen van handwerktuigen
bij sommige mensen bijdragen tot het Syndroom van
Raynaud. Symptomen kunnen ondermeer tintelingen,
gevoelloosheid en bleek worden van de vingers
omvatten, wat normaal gezien duidelijk wordt bij
blootstelling aan koude.
Ŷ Erfelijke factoren, blootstelling aan koude en vocht,
dieet, roken en werkroutine kunnen allemaal bijdragen
tot de ontwikkeling van deze symptomen. Er kunnen
door de bediener maatregelen worden genomen om de
gevolgen van de trillingen te beperken:
Ɣ Houd bij koud weer uw lichaam warm. Draag
handschoenen wanneer u de machine gebruikt om
handen en polsen warm te houden. Men neemt aan
dat koud weer een belangrijke factor is die bijdraagt
tot het Syndroom van Raynaud.
Ɣ Doe oefeningen om de bloeddoorstroming te
bevorderen na elke periode van gebruik.
Ɣ Neem regelmatig een pauze. Beperk het aantal
uren dat u per dag wordt blootgesteld.
Ŷ Wanneer u enige van de symptomen van deze
aandoening ervaart, stop dan onmiddellijk met het
gebruik van het toestel en raadpleeg uw dokter
WAARSCHUWING
Letsels kunnen worden veroorzaakt of ernstiger worden
door verlengd gebruik van een werktuig. Als u een
werktuig gedurende langere periodes gebruikt, neem
dan regelmatig pauze.
TRANSPORT EN OPSLAG
Ŷ Leg de machine stil en laat afkoelen voor opslag of
transport
Ŷ Verwijder alle vreemde voorwerpen van het product.
Bewaar op een koele, droge en goed geventileerde
plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. Houd
corrosieve producten, zoals tuinchemicaliën en
strooizout uit de buurt van het apparaat. Bewaar niet
buitenshuis.
Ŷ Ontkoppel de machine altijd van de stroomtoevoer en
rol de kabel op als u de machine bewaart.
Ŷ Voor transport beveiligt u de machine tegen
bewegingen of vallen om letsels of schade aan de
machine te voorkomen.
EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
23 Nederlands |
ONDERHOUD
WAARSCHUWING
Gebruik uitsluitend originele vervangonderdelen,
accessoires en voorzetstukken van de fabrikant. Als u dit
niet doet, kan dit mogelijks letsels of slechte prestaties
veroorzaken waardoor uw garantie kan vervallen.
WAARSCHUWING
Het onderhoud vereist extreme voorzichtigheid en
GHVNXQGLJKHLGHQPDJHQNHOGRRUHHQJHNZDOL¿FHHUGH
onderhoudstechnicus worden uitgevoerd. Wij
raden u aan het toestel voor herstellingen naar uw
dichtstbijzijnde erkende onderhoudsdienst terug te
brengen. Gebruik voor het onderhoud alleen identieke
vervangingsonderdelen.
Ŷ Voor u onderhoudswerken uitvoert, sluit u de elektrische
stroomtoevoer af door de stekker uit de contactdoos te
trekken. Zorg ervoor dat de schakelaar zich in de Off-
positie bevindt voor u de machine van de stroombron
ontkoppelt.
Ŷ U kunt de afstellingen en reparaties die in deze
gebruiksaanwijzing worden vermeld, uitvoeren. Voor
andere herstellingen, neemt u contact op met uw
geautoriseerd onderhoudsagent.
Ŷ Als vervanglijn gebruikt u uitsluitend nylon filamentlijn
met een diameter die in de specificatietabel van deze
gebruiksaanwijzing is opgenomen.
Ŷ Nadat u een nieuwe maailijn hebt uitgebracht, brengt
u het product altijd terug in de normale bedrijfspositie
voor u start.
Ŷ Na elk gebruik, reinigt u het product met een zachte,
droge doek. Een beschadigd onderdeel moet door
een geautoriseerd onderhoudscentrum goed worden
gerepareerd of vervangen.
Ŷ Controleer regelmatig of alle moeren, bouten en vijzen
goed zijn vastgemaakt om zeker te zijn dat het product
veilig kan worden gebruikt.
VOORGESCHREVEN GEBRUIK
Dit product is uitsluiltend geschikt voor buitenshuis gebruik.
Het product is ontworpen voor het maaien van gras, licht
onkruid en andere gelijkaardige vegetatie op en nabij
bodemniveau. De maailijn moet ongeveer parallel met het
grondoppervlak zijn.
Het product mag niet worden gebruikt om heggen, struiken
of andere begroeiing te snoeien of trimmen waar het
maaiblad niet parallel is met de grond.
RESTRISICO'S
Zelfs als de machine zoals voorgeschreven wordt gebruikt,
is het onmogelijk om bepaalde restrisico's te vermijden.
De volgende gevaren kunnen zich voordoen tijdens het
gebruik en de gebruiker dient in het bijzonder aandacht te
hebben om de volgende situaties te vermijden:
Ŷ Letsels veroorzaakt door trillingen. Houd het werktuig
vast aan de aangewezen handvatten en beperk de
bedrijfstijd en blootstelling.
Ŷ Blootstelling aan geluid kan gehoorletsels veroorzaken.
Draag gehoorbescherming en beperk de blootstelling.
KEN UW GEREEDSCHAP.
Zie pagina 94.
ONDERDELEN
1. Achterste handvat
2. Aan-/uit-hendel
3. Snoerhouder
4. Stroomsnoer
5. Voorste handgreep
6. Voorste handvat
7. handvat afstelknop
8. Bovenste schacht
9. Uitschuifbare kraag
10. Draaibare kraag
11. Onderste schacht
12. Zwenkknop
13. Veiligheidsscherm
14. Randjeswiel
15. Plantbeschermer
16. Maailijn
17. Spoeldeksel
18. Afsnijblad
19. Maailijnontgrendelknop
20. Oog
21. Spoeldekselvergrendelknop
22. Spoel
SYMBOLEN OP HET PRODUCT
Lees en begrijp alle instructies
voor u het product bedient,
volg alle waarschuwingen en
veiligheidsinstructies.
Draag gezichtsbescherming
Draag gehoorbescherming
Gebruik geen blad(en) op het product
Stel niet bloot aan regen of vocht.
Verwijder onmiddellijk de stekker uit de
contactdoos voor onderhoudswerken
of wanneer het snoer is beschadigd of
doorsneden.
Houd rekening met weggeslingerde of
rondvliegende voorwerpen.
Hou omstanders op een veilige afstand
van het product.
24 | Nederlands
Houd rekening met weggeslingerde of
rondvliegende voorwerpen. Zorg dat
omstanders, in het bijzonder kinderen
en huisdieren, minstens 15 meter
verwijderd blijven van de plek waar u
werkt.
Klasse II-apparaat, dubbele isolatie
Elektrisch afval mag niet samen
met ander huishoudafval worden
weggegooid. Gelieve te recycleren
indien de mogelijkheid bestaat. Neem
contact op met uw lokaal bestuur of
handelaar om advies te krijgen over
recyclage.
EU-conformiteit
GOST-R-conformiteit
96
Het gegarandeerd geluidsniveau
bedraagt 96 dB.
De volgende kernwoorden en verklaringen zijn bedoeld om
de gevaarniveaus die op dit toestel betrekking hebben, te
verklaren.
Sym-
bool
Signaal %HWHNHQLV
GEVAAR
Wijst op een gevaarlijke situatie
die, als ze niet wordt voorkomen,
dodelijk kan zijn of ernstige
verwondingen kan veroorzaken.
WAARSCHUWING
Wijst op een mogelijks gevaarlijke
situatie die, als ze niet wordt
voorkomen, dodelijk kan zijn
of ernstige verwondingen kan
veroorzaken.
LET OP
Wijst op een mogelijks gevaarlijke
situatie die, als ze niet wordt
voorkomen, kleine of middelmatige
verwondingen kan veroorzaken.
LET OP
Zonder
veiligheidswaarschuwingssymbool
Wijst op een situatie die kan leiden
tot materiële schade.
ICONEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
Met een contactdoos verbinden
Trek uit de contactdoos
Onderdelen of accessoires afzonderlijk
verkocht
Elektrisch afval mag niet samen
met ander huishoudafval worden
weggegooid. Gelieve te recycleren
indien de mogelijkheid bestaat.
OPMERKING:
WAARSCHUWING
IT
GARANZIA
Oltre ai legittimi diritti derivanti dall'acquisto del prodotto, quest'ultimo è coperto
da garanzia come indicato nei seguenti punti.
1. Il periodo di garanzia per il consumatore è di 24 mesi ed ha inizio dalla data
in cui il prodotto è stato acquistato. Questa data deve essere documentata
da una ricevuta o da altra prova d'acquisto. Il prodotto è stato disegnato
e progettato solo per l'utilizzo privato del consumatore. La garanzia viene
invalidata in caso di utilizzo professionale o commerciale.
2. In alcuni casi (per esempio promozioni e gamme di prodotti) esiste la
possibilità di estendere il periodo di garanzia oltre il periodo indicato sopra
registrandosi sul sito web www.ryobitools.eu. L'idoneità del prodotto
a rievere tale estensione viene indicata chiaramente nei punti vendita
HR VXOOLPEDOOR /XWHQWH ¿QDOH GHYH UHJLVWUDUH LO VXR SURGRWWR DSSHQD
DFTXLVWDWRRQOLQHHQWURJLRUQLGDOODGDWDGDFTXLVWR/XWHQWH¿QDOHSXz
accedere all'offerta nel suo paese quando la stess è valida e qualora
VL VLD UHJLVWUDWR RQOLQH ,QROWUH JOL XWHQWL ¿QDOL GHYRQR GDUH LO SURSULR
consenso all'archiviazione dei dati che si inseriscono online indicando che
i termini e le condizioni sono stati accettati. La ricevuta della conferma
della registrazione verrà inviata via email e la fattura originale indicante la
data d'acquisto verrà utilizzata come prova della garanzia estesa. I diritti
legittimi dell'utente rimarranno invariati.
3. La garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione del prodotto durante il
periodo di garanzia a causa di guasti di fabbricazione o di materiale alla
data di acquisto. La garanzia è limitata alla riparazione e/o alla sostituzione
e non include altri obblighi compreso ma non limitato a danni incidentali
o consequenziali. La garanzia non è valida se il prodotto non è stato
utilizzato come indicato nel manuale di istruzioni o se è stato collegato in
PDQLHUDQRQFRUUHWWD/DJDUDQ]LDQRQVLDSSOLFDD
qualsiasi danno al prodotto che sia il risultato di una scorretta
manutenzione
qualsiasi prodotto che sia stato alterato o modificato
qualsiasi prodotto sul quale l'identificazione originale (marchio
registrato, numero di serie) sia stata resa illegibile, sia stata
danneggiata o alterata
qualsiasi danno causato dalla non osservanza del manuale
d'istruzioni
qualsiasi prodotto non contrassegnato con il marchio CE
qualsiasi prodotto che una persona non qualificata abbia tentato di
riparare o che si è tentato di riparare senza l'autorizzazione delle
Techtronisianoc Industries
qualsiasi prodotto collegato a un'alimentazione non corretta (per amp,
voltaggio, frequenza)
qualsiasi prodotto utilizzato con la miscela scorretta di carburante
(carburante, olio, percentuale d'olio)
qualsiasi danno causato da agenti esterni (chimici, fisici o shock) o
da sostanze estranee
normale usura di parti di ricambio
utilizzo non appropriato, sovraccaricamento di utensili
utilizzo non approvato di accessori o parti
carburatore dopo 6 mesi, regolazioni al carburatore dopo 6 mesi
componenti (parti e accessori) soggetti alla normale usura, compreso
ma non limitato a manopole di avviamento a spinta, cinghie di
trasmissione, frizione, lame di sfrondatori o tagliaerba, cablaggio,
cavo dell'acceleratore, spazzole al carbonio, cavi dell'alimentazione,
lancette, rondelle in feltro, perni di aggancio, ventole del soffiatore,
tubi del soffiatore e dell'aspirapolvere, sacchetti e cinghie
dell'aspirapolvere, barre di guida, catene della motosega, tubi,
raccordi del connettore, ugelli a spruzzo, ruote, bacchette a spruzzo,
bobine interne, bobine esterne, fili di taglio, candele, filtri dell'aria, filtri
del gas, lame di triturazione, ecc.
4. Per servizi di manutenzione, il prodotto dovrà essere mandato o presentato
presso un punto di servizio clienti aurotizzato RYOBI indicato nella
seguente lista. In alcune nazioni il rivenditore RYOBI si occuperà di inviare
il prodotto al più vicino servizio clienti Ryobi. Quando si invia un prodotto a
un servizio clienti RYOBI, il prodotto dovrà essere correttamente imballato
senza eventuali contenuti pericolosi quali carburanti, e contrassegnato con
l'indirizzo della persona che lo ha inviato e accompagnato da una breve
descrizione del problema riscontrato.
5. Si garantisce una riparazione/sostituzione gratuita quando il prodotto è
coperto da garanzia. Questa sostituzione o riparazione non costituisce una
estensione o un nuovo inizio di un periodo di garanzia. Le parti o l'utensile
cambiati sono di proprietà della ditta. In alcune nazioni i costi di consegna
o invio dovranno essere pagati dalla persona che spedisce.
6. Questa garanzia è valida all'interno della Comunità Europea, in Svizzera,
Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turchia e Russia. Al di fuori di queste
aree, si prega di contattare il proprio gestore autorizzato RYOBI per
determinare se si applica un'altra garanzia.
CENTRO SERVIZI AUTORIZZATO
3HU LQGLYLGXDUH LO SL YLFLQR FHQWUR VHUYL]L DXWRUL]]DWR YLVLWDUH LO VLWR KWWS
it.services.ryobitools.eu.
NL
GARANTIE
Bovenop de statutaire rechten als gevolg van de aankoop, wordt dit product
gedekt door een garantie, zoals deze hieronder wordt beschreven.
1. De garantieperiode bedraagt 24 maanden voor consumenten en begint
vanaf de datum waarop het product werd aangekocht. Deze datum moet
worden gedocumenteerd door een factuur of ander aankoopbewijs. Het
product is uitsluitend ontworpen en bedoeld voor particuliere gebruikers.
De garantie vervalt bij professioneel of commercieel gebruik.
2. In enkele gevallen (vb. promotie, gereedschapsaanbod) bestaat er een
mogelijkheid om de garantieperiode te verlengen met dezelfde periode als
deze hierboven beschreven met behulp van de registratie op de website
www.ryobitools.eu. Of het product al of niet in aanmerking komt, is duidelijk
aangegeven in winkels en/of de verpakking. De eindgebruiker dient zijn/
haar nieuw werktuig binnen de 8 dagen na de aankoopdatum online
registreren. De eindgebruiker kan zich aanmelden voor de uitgebreide
garantie in zijn verblijfsland als dit op het online registratieformulier
is opgenomen wanneer deze optie geldig is. Bovendien moet de
eindgebruiker zijn toestemming geven om informatie te gebruiken die nodig
is om toegang te krijgen tot de website en dient de algemene voorwaarden
te accepteren. Het ontvangstbewijs van dit registratieformulier, dat via
e-mail wordt verzonden, en de originele factuur die de aankoopdatum
vermeldt dienen als bewijs van de uitgebreide garantie. Uw statutaire
rechten blijven onveranderd.
3. De garantie dekt alle defecten van het product gedurende de
garantieperiode als gevolg van fouten in het werk of materiaal op de
aankoopdatum. De garantie is beperkt tot de reparatie en/of vervanging
en omvat geen andere verplichtingen waaronder, maar niet beperkt tot,
incidentele of gevolgschade. De garantie is niet geldig als het product
werd misbruikt, in tegenspraak met de gebruiksaanwijzing werd gebruikt
RIIRXWLHIZHUGYHUERQGHQ'H]HJDUDQWLHJHOGWQLHWYRRU
schade aan het product als gevolg van foutief onderhoud
als het product op enigerlei wijze werd gewijzigd
als originele markeringen ter identificatie (handelsmerk, serienummer)
van het product werden verwijderd of gewijzigd
voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze
gebruiksaanwijzing
een niet EC-product
een product, waaraan een niet-gekwalificeerde vakman reparaties
uitvoerde of waaraan reparaties werden uitgevoerd zonder
voorafgaande toestemming van Techtronic Industries
een product dat werd aangesloten aan een foutieve krachtbron
(amps, spanning, frequentie)
een product dat met een ongeschikt brandstofmengsel (brandstof,
olie, oliepercentage) werd gebruikt
schade veroorzaakt door externe invloeden (chemische, fysieke
schokken) of vreemde stoffen
normale slijtage van reserve-onderdelen
foutief gebruik, overbelasting van het werktuig
gebruik van niet-goedgekeurde accessoires of onderdelen
de carburator na 6 maanden, carburatorafstellingen na 6 maanden
componenten (onderdelen en accessoires) die onderworpen zijn
aan slijtage, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stootknoppen,
aandrijfriemen, koppeling, snijbladen van heggentrimmers of
grasmaaimachines, harnassen, versnellingskabels, koolborstels,
stroomsnoeren, tanden, viltringen, trekpennen, ventilatoren,
blazer- en vacuümbuizen, stofzuigzakken en –riemen, geleiders,
zaagkettingen, slangen, connectoren, sproeimonden, wielen,
sproeiers, inwendige spoelen, uitwendige spoelen, maailijnen,
bougies, luchtfilters, gasfilters, struikruimbladen, etc.
4. Voor onderhoud moet het product naar een geautoriseerd RYOBI-
onderhoudsstation worden gestuurd of gebracht. Een lijst met de
adressen van deze stations per land is hier opgenomen. In bepaalde
landen verzendt uw plaatselijke RYOBI-verdeler het product naar de
RYOBI-onderhoudsorganisatie. Als een product naar een RYOBI-
onderhoudsstation wordt gezonden, moet het product veilig zijn verpakt
zonder gevaarlijke inhoud, zoals benzine, met aanduiding van het adres
van de verzender en met inbegrip van een korte beschrijving van de fout.
5. Een reparatie/vervanging onder deze garantie is gratis. Dit heeft geen
gevolgen voor de duur van deze garantie of betekent niet dat de garantie
wordt verlengd of opnieuw begint. Vervangen onderdelen of werktuigen
worden onze eigendom. In bepaalde landen moeten verzendings- of
leveringskosten door de verzender worden betaald.
6. Deze garantie is geldig in de Europese Unie, Zwitserland, IJsland,
Noorwegen, Liechtenstein, Turkije en Rusland. Buiten deze landen neemt
u contact op met uw geautoriseerde RYOBI-verdeler om te bepalen of er
een andere garantie geldig is.
GEAUTORISEERD ONDERHOUDSCENTRUM
2PHHQJHDXWRULVHHUGRQGHUKRXGVFHQWUXPLQXZEXXUWWHYLQGHQVXUIWXQDDUKWWS
www.ryobitools.eu/service-support/service-agents.
DA
EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Vi erklærer hermed, at produktet
Elektrisk Trådtrimmer/Kanttrimmer
Modelnummer: RLT5027
Serienummerområde: 44419601000001 - 44419601999999
er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver og harmoniserede standarder
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 2011/65/EU,
EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:
2010+A15:2011, EN 60335-2-91:2003, prEN 60335-2-91:2007/FprAA: 2009,
EN 786:1996+A2:2009, EN ISO 3744:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:
2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009
+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 62233:2008
Og vi erklærer endvidere, at følgende øvrige tekniske standarder og specifikationer
er blevet anvendt
ISO 11094:1991
Målt støjniveau: 94,6 dB (A)
Garanteret støjniveau: 96 dB (A)
Overensstemmelsesvurderingsmetode til bilag VI Direktiv 2000/14/EC ændret ved
2005/88/EC.
Den relevante godkendelsesinstans:
Intertek Testing & Certification Ltd. (Relevant godkendelsesinstans 0359)
Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL
Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)
Vicepræsident, Regler og Sikkerhed
Winnenden, Aug. 20, 2013
Bemyndiget til at udarbejde det tekniske kartotek:
Alexander Krug, Administrerende Direktør
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
PT
DECLARAÇÃO EC DE CONFORMIDADE
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Pelo presente declaramos que os produtos
Aparador Eléctrico/Cortador De Bordas
Número do modelo: RLT5027
Intervalo do número de série: 44419601000001 - 44419601999999
se encontra em conformidade com as seguintes Directivas Europeias e normas
harmoizadas
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 2011/65/EU,
EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:
2010+A15:2011, EN 60335-2-91:2003, prEN 60335-2-91:2007/FprAA: 2009,
EN 786:1996+A2:2009, EN ISO 3744:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:
2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009
+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 62233:2008
Além disso, declaramos isto depois de ter utilizado outras especificações e normas
técnicas
ISO 11094:1991
Nível de potência sonora medido: 94,6 dB (A)
Nível de potência sonora garantido: 96 dB (A)
Método de avaliação de conformidade para o anexo VI Directiva 2000/14/EC
alterada por 2005/88/EC.
O organismo notificado envolvido::
Intertek Testing & Certification Ltd. (Organismo notificado 0359)
Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL
Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)
Vice-Presidente, Regulamentação & Segurança
Winnenden, Aug. 20, 2013
Autorizado para compilar o ficheiro técnico:
Alexander Krug, Administrador Executivo
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
NL
EC CONFORMITEITSVERKLARING
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Hierbij verklaren wij dat het product
Elektrische Lijntrimmer/Graskantmaaimachine
Modelnummer: RLT5027
Serienummerbereik: 44419601000001 - 44419601999999
is in overeenstemming met de volgende Europese Richtlijnen en geharmoniseerde
normen
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 2011/65/EU,
EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:
2010+A15:2011, EN 60335-2-91:2003, prEN 60335-2-91:2007/FprAA: 2009,
EN 786:1996+A2:2009, EN ISO 3744:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:
2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009
+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 62233:2008
En verder verklaren wij dat de volgende andere technische normen en specificaties
werden toegepast
ISO 11094:1991
Gemeten geluidsniveau: 94,6 dB (A)
Gegarandeerd geluidsniveau: 96 dB (A)
Evaluatiemethode conformiteit volgens bijlage VI Richtlijn 2000/14/EC gewijzigd
door 2005/88/EC.
Betrokken aangemelde keuringsinstantie:
Intertek Testing & Certification Ltd. (De aangemelde instantie 0359)
Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL
Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)
Vice-president, Regelgeving en Veiligheid
Winnenden, Aug. 20, 2013
Afgevaardigde voor het samenstellen van de technische fiche:
Alexander Krug, Directeur
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
IT
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Si dichiara con la presente che il prodotto
Tagliabordi elettrico a filo/Sfrondatore
Numero modello: RLT5027
Gamma numero seriale: 44419601000001 - 44419601999999
è conforme alle seguenti Direttive Europee e ai seguenti standard armonizzati
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 2011/65/EU,
EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:
2010+A15:2011, EN 60335-2-91:2003, prEN 60335-2-91:2007/FprAA: 2009,
EN 786:1996+A2:2009, EN ISO 3744:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:
2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009
+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 62233:2008
Inoltre, dichiariamo che i seguenti standard e specifiche tecniche sono stati utilizzati
ISO 11094:1991
Livello di potenza acustica misurato: 94,6 dB (A)
Livello di potenza sonora garantita: 96 dB (A)
Metodo di valutazione sulla conformità all’allegato VI Direttiva 2000/14/EC
modificata con la 2005/88/EC.
Ente notificato responsabile:
Intertek Testing & Certification Ltd. (L’ente notificato 0359)
Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL
Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)
Vice-Presidente, Dipartimento Regolazioni & Sicurezza
Winnenden, Aug. 20, 2013
Autorizzato per compilare il file tecnico:
Alexander Krug, Direttore Amministrativo
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

Document transcriptie

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN WAARSCHUWING Wanneer u het product gebruikt, moeten de veiligheidsregels worden opgevolgd. Voor uw eigen veiligheid en deze van omstanders, dient u deze instructies te lezen voor u het product gebruikt. Bewaar de instructies voor later gebruik. WAARSCHUWING Ŷ Ŷ Ŷ Dit werktuig is niet geschikt om te worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde fysieke, mentale of zintuigelijke vermogens. Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het werktuig spelen. WAARSCHUWING Enkele regio's hebben regels die het gebruik van het product beperken. Raadpleeg uw gemeentebestuur voor advies OPLEIDING Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Laat kinderen of mensen die niet vertrouwd zijn met de gebruiksaanwijzingen, het product nooit gebruiken. De plaatselijke wetgeving kan beperkingen opleggen i.v.m. de leeftijd van de bediener. Lees zorgvuldig de instructies. Maak uzelf vertrouwd met alle bedieningselementen en het correcte gebruik van de machine. Zorg dat omstanders, in het bijzonder kinderen en huisdieren, minstens 15 meter verwijderd blijven van de plek waar u werkt. Stop de machine als iemand het werkgebied betreedt. Gebruik het product nooit wanneer u moe, ziek of onder de invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen. Hou er rekening mee dat de bediener of gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen of gevaren t.o.v. anderen of hun eigendom. ELEKTRISCHE VEILIGHEID Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Stekkers van elektrisch gereedschap moeten overeenkomen met de contactdoos. Wijzig de stekker nooit. Gebruik geen adapters met geaarde elektrische werktuigen. Niet-gewijzigde stekkers en overeenkomstige contactdozen zullen het risico op elektrische schok verminderen. Voorkom ongewild starten. Controleer altijd of de schakelaar zich in de "Off"-positie bevindt voor u het werktuig met de stroomtoevoer verbindt. Draag het product niet met de stekker in het stopcontact en uw vinger op de schakelaar. Vermijd lichaamscontact met een geaard oppervlak, zoals buizen, radiatoren, kookfornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico voor elektrische schokken als uw lichaam is geaard. Stel dit product niet bloot aan regen of natte Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ omstandigheden. Water dat in het apparaat binnensijpelt verhoogt het risico voor elektrische schok. Elektrische stroom moet via een aardlekschakelaar (RCD) worden geleverd met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA. Voor elk gebruik controleert u het stroomsnoer op schade. Als er tekenen van schade zijn, moet dit door een geautoriseerd onderhoudscentrum worden vervangen. Ontrol het stroomsnoer altijd tijdens gebruik, opgerolde snoeren kunnen oververhitten. Als u een verlengsnoer dient te gebruiken, zorg er dan voor dat het geschikt is voor buitenshuis gebruik en over voldoende stroomvermogen beschikt om uw werktuig van stroom te voorzien. Controleer voor elk gebruik op schade en ontrol altijd tijdens gebruik aangezien opgerolde kabels kunnen oververhitten. Beschadigde verlengsnoeren mogen niet worden hersteld, maar moeten door een gelijkaardig type worden vervangen. Gebruik het product niet als de elektrische kabels beschadigd of versleten zijn. Als het stroom- of verlengsnoer tijdens het gebruik beschadigd raakt, dient u het onmiddellijk van de stroomtoevoer te ontkoppelen. Raak de elektrische kabels niet aan tot de stroomtoevoer werd ontkoppeld. Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is geplaatst dat het niet door de snijelementen kan worden beschadigd en men er niet kan op trappen, er over struikelen of op een andere manier beschadigen of onder druk brengen. Til het product nooit op aan de elektrische kabel of draag het nooit aan de elektrische kabel. Trek nooit aan het stroomsnoer om van de stroomtoevoer te ontkoppelen. Houd het stroomsnoer weg van hitte, olie en scherpe randen. Zorg ervoor dat de spanning aangepast is aan het product. Een naamplaatje op het product duidt de spanning van het toestel aan. Verbind het product nooit met een AC-spanning die verschilt van deze spanning. Zorg ervoor dat de schakelaar zich in de Off-positie bevindt voor u de machine van de stroombron ontkoppelt. VOORBEREIDING Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Draag volledige gezichts- en gehoorbescherming terwijl u het product bedient. Als u op een plaats werkt waar het risico bestaat op vallende voorwerpen moet een veiligheidshelm worden gedragen. Gehoorbescherming kan de mogelijkheid van de bediener om waarschuwingsgeluiden te horen, beperken. Wees bijzonder aandachtig voor mogelijke gevaren rond en op de werkplaats. Draag een stevige, lange broek, laarzen en handschoenen. Draag geen loszittende kledij, short, juwelen en ga niet blootsvoets. Maak lang haar vast zodat het zich boven schouderlengte bevindt om te voorkomen dat het in een bewegend deel verstrikt raakt. Voor gebruik en na elke impact controleert u op beschadigde onderdelen. Een defecte schakelaar of een ander onderdeel dat beschadigd of versleten is, Nederlands | 21 EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK BG Ŷ Ŷ Ŷ moet deskundig worden hersteld of vervangen door een geautoriseerde onderhoudsdienst. Zorg ervoor dat het snijvoorzetstuk goed is geïnstalleerd en stevig is vastgemaakt. Gebruik de machine nooit tenzij alle schermen, deflectoren en handvatten correct en veilig zijn gemonteerd. Hou rekening met de omgeving waarin u werkt. Houd het werkgebied vrij van kabels, stokken, stenen en afval dat door de maaier kan worden weggeworpen, indien geraakt. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN LIJNTRIMMER Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Laat kinderen of mensen die niet vertrouwd zijn met de gebruiksaanwijzingen, de machine nooit gebruiken. Gebruik het product bij daglicht of bij goed kunstmatig licht. Vermijd gebruik van de machine op nat gras. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm. Stap niet achteruit terwijl u het product gebruikt. Stap altijd, loop nooit. Zorg dat omstanders, in het bijzonder kinderen en huisdieren, minstens 15 meter verwijderd blijven van de plek waar u werkt. Houd het snijvoorzetstuk onder het heupniveau. Gebruik het product nooit wanneer de beschermers beschadigd of niet gemonteerd zijn. Monteer nooit een metalen vervangingslijn. Hou handen en voeten steeds helemaal weg bij het inschakelen van de motor en tijdens het snijden. Pas op! De snijelementen blijven draaien nadat de motor is uitgeschakeld. Wees voorzichtig voor voorwerpen die door de snijelementen worden weggeworpen. Verwijder afval, zoals kleine stenen, grind en andere vreemde voorwerpen uit het werkgebied voor u begint te werken. Schakel de machine uit en ontkoppel deze van de stroombron voor: Ɣ onderhoud Ɣ het product onbeheerd achterlaten Ɣ uw product reinigen of een blokkering vrijmaken Ɣ accessoires vervangen Ɣ controleer op schade nadat u een voorwerp hebt geraakt Ɣ controleer op schade als het product abnormaal begint te trillen Ɣ onderhoud uitvoeren Het kleine snijblad dat in de maaibeschermer is geïntegreerd, is ontworpen om de nieuwe uitgebrachte lijn op de correcte lengte af te snijden voor veilige en optimale prestaties Het is heel scherp, niet aanraken, vooral niet terwijl u het werktuig reinigt Zorg er altijd voor dat de ventilatie-openingen vrij blijven van afval. Zorg ervoor dat het kopvoorzetstuk goed is geïnstalleerd en stevig vastgemaakt. 22 | Nederlands Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Zorg ervoor dat alle beschermers en handvatten goed en veilig zijn vastgemaakt. Wijzig de machine niet. Dit kan het risico op letsels voor uzelf of anderen verhogen. Gebruik alleen de vervangmaailijn van de fabrikant. Gebruik geen enkel ander maaivoorzetstuk. Er zijn meldingen dat trillingen van handwerktuigen bij sommige mensen bijdragen tot het Syndroom van Raynaud. Symptomen kunnen ondermeer tintelingen, gevoelloosheid en bleek worden van de vingers omvatten, wat normaal gezien duidelijk wordt bij blootstelling aan koude. Erfelijke factoren, blootstelling aan koude en vocht, dieet, roken en werkroutine kunnen allemaal bijdragen tot de ontwikkeling van deze symptomen. Er kunnen door de bediener maatregelen worden genomen om de gevolgen van de trillingen te beperken: Ɣ Houd bij koud weer uw lichaam warm. Draag handschoenen wanneer u de machine gebruikt om handen en polsen warm te houden. Men neemt aan dat koud weer een belangrijke factor is die bijdraagt tot het Syndroom van Raynaud. Ɣ Doe oefeningen om de bloeddoorstroming te bevorderen na elke periode van gebruik. Ɣ Neem regelmatig een pauze. Beperk het aantal uren dat u per dag wordt blootgesteld. Wanneer u enige van de symptomen van deze aandoening ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het toestel en raadpleeg uw dokter WAARSCHUWING Letsels kunnen worden veroorzaakt of ernstiger worden door verlengd gebruik van een werktuig. Als u een werktuig gedurende langere periodes gebruikt, neem dan regelmatig pauze. TRANSPORT EN OPSLAG Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Leg de machine stil en laat afkoelen voor opslag of transport Verwijder alle vreemde voorwerpen van het product. Bewaar op een koele, droge en goed geventileerde plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. Houd corrosieve producten, zoals tuinchemicaliën en strooizout uit de buurt van het apparaat. Bewaar niet buitenshuis. Ontkoppel de machine altijd van de stroomtoevoer en rol de kabel op als u de machine bewaart. Voor transport beveiligt u de machine tegen bewegingen of vallen om letsels of schade aan de machine te voorkomen. ONDERHOUD WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend originele vervangonderdelen, accessoires en voorzetstukken van de fabrikant. Als u dit niet doet, kan dit mogelijks letsels of slechte prestaties veroorzaken waardoor uw garantie kan vervallen. WAARSCHUWING Het onderhoud vereist extreme voorzichtigheid en GHVNXQGLJKHLG HQ PDJ HQNHO GRRU HHQ JHNZDOL¿FHHUGH onderhoudstechnicus worden uitgevoerd. Wij raden u aan het toestel voor herstellingen naar uw dichtstbijzijnde erkende onderhoudsdienst terug te brengen. Gebruik voor het onderhoud alleen identieke vervangingsonderdelen. Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Voor u onderhoudswerken uitvoert, sluit u de elektrische stroomtoevoer af door de stekker uit de contactdoos te trekken. Zorg ervoor dat de schakelaar zich in de Offpositie bevindt voor u de machine van de stroombron ontkoppelt. U kunt de afstellingen en reparaties die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, uitvoeren. Voor andere herstellingen, neemt u contact op met uw geautoriseerd onderhoudsagent. Als vervanglijn gebruikt u uitsluitend nylon filamentlijn met een diameter die in de specificatietabel van deze gebruiksaanwijzing is opgenomen. Nadat u een nieuwe maailijn hebt uitgebracht, brengt u het product altijd terug in de normale bedrijfspositie voor u start. Na elk gebruik, reinigt u het product met een zachte, droge doek. Een beschadigd onderdeel moet door een geautoriseerd onderhoudscentrum goed worden gerepareerd of vervangen. Controleer regelmatig of alle moeren, bouten en vijzen goed zijn vastgemaakt om zeker te zijn dat het product veilig kan worden gebruikt. Ŷ vast aan de aangewezen handvatten en beperk de bedrijfstijd en blootstelling. Blootstelling aan geluid kan gehoorletsels veroorzaken. Draag gehoorbescherming en beperk de blootstelling. RESTRISICO'S Zelfs als de machine zoals voorgeschreven wordt gebruikt, is het onmogelijk om bepaalde restrisico's te vermijden. De volgende gevaren kunnen zich voordoen tijdens het gebruik en de gebruiker dient in het bijzonder aandacht te hebben om de volgende situaties te vermijden: Ŷ Letsels veroorzaakt door trillingen. Houd het werktuig FR DE ES IT KEN UW GEREEDSCHAP. NL Zie pagina 94. PT ONDERDELEN 1. Achterste handvat 2. Aan-/uit-hendel 3. Snoerhouder 4. Stroomsnoer 5. Voorste handgreep 6. Voorste handvat 7. handvat afstelknop 8. Bovenste schacht 9. Uitschuifbare kraag 10. Draaibare kraag 11. Onderste schacht 12. Zwenkknop 13. Veiligheidsscherm 14. Randjeswiel 15. Plantbeschermer 16. Maailijn 17. Spoeldeksel 18. Afsnijblad 19. Maailijnontgrendelknop 20. Oog 21. Spoeldekselvergrendelknop 22. Spoel DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK BG SYMBOLEN OP HET PRODUCT Lees en begrijp alle instructies voor u het product bedient, volg alle waarschuwingen en veiligheidsinstructies. Draag gezichtsbescherming VOORGESCHREVEN GEBRUIK Dit product is uitsluiltend geschikt voor buitenshuis gebruik. Het product is ontworpen voor het maaien van gras, licht onkruid en andere gelijkaardige vegetatie op en nabij bodemniveau. De maailijn moet ongeveer parallel met het grondoppervlak zijn. Het product mag niet worden gebruikt om heggen, struiken of andere begroeiing te snoeien of trimmen waar het maaiblad niet parallel is met de grond. EN Draag gehoorbescherming Gebruik geen blad(en) op het product Stel niet bloot aan regen of vocht. Verwijder onmiddellijk de stekker uit de contactdoos voor onderhoudswerken of wanneer het snoer is beschadigd of doorsneden. Houd rekening met weggeslingerde of rondvliegende voorwerpen. Hou omstanders op een veilige afstand van het product. Nederlands | 23 Houd rekening met weggeslingerde of rondvliegende voorwerpen. Zorg dat omstanders, in het bijzonder kinderen en huisdieren, minstens 15 meter verwijderd blijven van de plek waar u werkt. Klasse II-apparaat, dubbele isolatie Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Gelieve te recycleren indien de mogelijkheid bestaat. Neem contact op met uw lokaal bestuur of handelaar om advies te krijgen over recyclage. EU-conformiteit GOST-R-conformiteit 96 Het gegarandeerd geluidsniveau bedraagt 96 dB. De volgende kernwoorden en verklaringen zijn bedoeld om de gevaarniveaus die op dit toestel betrekking hebben, te verklaren. Symbool Signaal %HWHNHQLV GEVAAR Wijst op een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, dodelijk kan zijn of ernstige verwondingen kan veroorzaken. WAARSCHUWING Wijst op een mogelijks gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, dodelijk kan zijn of ernstige verwondingen kan veroorzaken. LET OP Wijst op een mogelijks gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, kleine of middelmatige verwondingen kan veroorzaken. LET OP Zonder veiligheidswaarschuwingssymbool Wijst op een situatie die kan leiden tot materiële schade. ICONEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING Met een contactdoos verbinden Trek uit de contactdoos 24 | Nederlands Onderdelen of accessoires afzonderlijk verkocht Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Gelieve te recycleren indien de mogelijkheid bestaat. OPMERKING: WAARSCHUWING IT NL GARANZIA GARANTIE Oltre ai legittimi diritti derivanti dall'acquisto del prodotto, quest'ultimo è coperto da garanzia come indicato nei seguenti punti. Bovenop de statutaire rechten als gevolg van de aankoop, wordt dit product gedekt door een garantie, zoals deze hieronder wordt beschreven. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Il periodo di garanzia per il consumatore è di 24 mesi ed ha inizio dalla data in cui il prodotto è stato acquistato. Questa data deve essere documentata da una ricevuta o da altra prova d'acquisto. Il prodotto è stato disegnato e progettato solo per l'utilizzo privato del consumatore. La garanzia viene invalidata in caso di utilizzo professionale o commerciale. In alcuni casi (per esempio promozioni e gamme di prodotti) esiste la possibilità di estendere il periodo di garanzia oltre il periodo indicato sopra registrandosi sul sito web www.ryobitools.eu. L'idoneità del prodotto a rievere tale estensione viene indicata chiaramente nei punti vendita HR VXOO LPEDOOR / XWHQWH ¿QDOH GHYH UHJLVWUDUH LO VXR SURGRWWR DSSHQD DFTXLVWDWRRQOLQHHQWURJLRUQLGDOODGDWDG DFTXLVWR/ XWHQWH¿QDOHSXz accedere all'offerta nel suo paese quando la stess è valida e qualora VL VLD UHJLVWUDWR RQOLQH ,QROWUH JOL XWHQWL ¿QDOL GHYRQR GDUH LO SURSULR consenso all'archiviazione dei dati che si inseriscono online indicando che i termini e le condizioni sono stati accettati. La ricevuta della conferma della registrazione verrà inviata via email e la fattura originale indicante la data d'acquisto verrà utilizzata come prova della garanzia estesa. I diritti legittimi dell'utente rimarranno invariati. La garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione del prodotto durante il periodo di garanzia a causa di guasti di fabbricazione o di materiale alla data di acquisto. La garanzia è limitata alla riparazione e/o alla sostituzione e non include altri obblighi compreso ma non limitato a danni incidentali o consequenziali. La garanzia non è valida se il prodotto non è stato utilizzato come indicato nel manuale di istruzioni o se è stato collegato in PDQLHUDQRQFRUUHWWD/DJDUDQ]LDQRQVLDSSOLFDD – qualsiasi danno al prodotto che sia il risultato di una scorretta manutenzione – qualsiasi prodotto che sia stato alterato o modificato – qualsiasi prodotto sul quale l'identificazione originale (marchio registrato, numero di serie) sia stata resa illegibile, sia stata danneggiata o alterata – qualsiasi danno causato dalla non osservanza del manuale d'istruzioni – qualsiasi prodotto non contrassegnato con il marchio CE – qualsiasi prodotto che una persona non qualificata abbia tentato di riparare o che si è tentato di riparare senza l'autorizzazione delle Techtronisianoc Industries – qualsiasi prodotto collegato a un'alimentazione non corretta (per amp, voltaggio, frequenza) – qualsiasi prodotto utilizzato con la miscela scorretta di carburante (carburante, olio, percentuale d'olio) – qualsiasi danno causato da agenti esterni (chimici, fisici o shock) o da sostanze estranee – normale usura di parti di ricambio – utilizzo non appropriato, sovraccaricamento di utensili – utilizzo non approvato di accessori o parti – carburatore dopo 6 mesi, regolazioni al carburatore dopo 6 mesi – componenti (parti e accessori) soggetti alla normale usura, compreso ma non limitato a manopole di avviamento a spinta, cinghie di trasmissione, frizione, lame di sfrondatori o tagliaerba, cablaggio, cavo dell'acceleratore, spazzole al carbonio, cavi dell'alimentazione, lancette, rondelle in feltro, perni di aggancio, ventole del soffiatore, tubi del soffiatore e dell'aspirapolvere, sacchetti e cinghie dell'aspirapolvere, barre di guida, catene della motosega, tubi, raccordi del connettore, ugelli a spruzzo, ruote, bacchette a spruzzo, bobine interne, bobine esterne, fili di taglio, candele, filtri dell'aria, filtri del gas, lame di triturazione, ecc. Per servizi di manutenzione, il prodotto dovrà essere mandato o presentato presso un punto di servizio clienti aurotizzato RYOBI indicato nella seguente lista. In alcune nazioni il rivenditore RYOBI si occuperà di inviare il prodotto al più vicino servizio clienti Ryobi. Quando si invia un prodotto a un servizio clienti RYOBI, il prodotto dovrà essere correttamente imballato senza eventuali contenuti pericolosi quali carburanti, e contrassegnato con l'indirizzo della persona che lo ha inviato e accompagnato da una breve descrizione del problema riscontrato. Si garantisce una riparazione/sostituzione gratuita quando il prodotto è coperto da garanzia. Questa sostituzione o riparazione non costituisce una estensione o un nuovo inizio di un periodo di garanzia. Le parti o l'utensile cambiati sono di proprietà della ditta. In alcune nazioni i costi di consegna o invio dovranno essere pagati dalla persona che spedisce. Questa garanzia è valida all'interno della Comunità Europea, in Svizzera, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turchia e Russia. Al di fuori di queste aree, si prega di contattare il proprio gestore autorizzato RYOBI per determinare se si applica un'altra garanzia. CENTRO SERVIZI AUTORIZZATO 3HU LQGLYLGXDUH LO SL YLFLQR FHQWUR VHUYL]L DXWRUL]]DWR YLVLWDUH LO VLWR KWWS it.services.ryobitools.eu. 2. 3. 4. 5. 6. De garantieperiode bedraagt 24 maanden voor consumenten en begint vanaf de datum waarop het product werd aangekocht. Deze datum moet worden gedocumenteerd door een factuur of ander aankoopbewijs. Het product is uitsluitend ontworpen en bedoeld voor particuliere gebruikers. De garantie vervalt bij professioneel of commercieel gebruik. In enkele gevallen (vb. promotie, gereedschapsaanbod) bestaat er een mogelijkheid om de garantieperiode te verlengen met dezelfde periode als deze hierboven beschreven met behulp van de registratie op de website www.ryobitools.eu. Of het product al of niet in aanmerking komt, is duidelijk aangegeven in winkels en/of de verpakking. De eindgebruiker dient zijn/ haar nieuw werktuig binnen de 8 dagen na de aankoopdatum online registreren. De eindgebruiker kan zich aanmelden voor de uitgebreide garantie in zijn verblijfsland als dit op het online registratieformulier is opgenomen wanneer deze optie geldig is. Bovendien moet de eindgebruiker zijn toestemming geven om informatie te gebruiken die nodig is om toegang te krijgen tot de website en dient de algemene voorwaarden te accepteren. Het ontvangstbewijs van dit registratieformulier, dat via e-mail wordt verzonden, en de originele factuur die de aankoopdatum vermeldt dienen als bewijs van de uitgebreide garantie. Uw statutaire rechten blijven onveranderd. De garantie dekt alle defecten van het product gedurende de garantieperiode als gevolg van fouten in het werk of materiaal op de aankoopdatum. De garantie is beperkt tot de reparatie en/of vervanging en omvat geen andere verplichtingen waaronder, maar niet beperkt tot, incidentele of gevolgschade. De garantie is niet geldig als het product werd misbruikt, in tegenspraak met de gebruiksaanwijzing werd gebruikt RIIRXWLHIZHUGYHUERQGHQ'H]HJDUDQWLHJHOGWQLHWYRRU – schade aan het product als gevolg van foutief onderhoud – als het product op enigerlei wijze werd gewijzigd – als originele markeringen ter identificatie (handelsmerk, serienummer) van het product werden verwijderd of gewijzigd – voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing – een niet EC-product – een product, waaraan een niet-gekwalificeerde vakman reparaties uitvoerde of waaraan reparaties werden uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van Techtronic Industries – een product dat werd aangesloten aan een foutieve krachtbron (amps, spanning, frequentie) – een product dat met een ongeschikt brandstofmengsel (brandstof, olie, oliepercentage) werd gebruikt – schade veroorzaakt door externe invloeden (chemische, fysieke schokken) of vreemde stoffen – normale slijtage van reserve-onderdelen – foutief gebruik, overbelasting van het werktuig – gebruik van niet-goedgekeurde accessoires of onderdelen – de carburator na 6 maanden, carburatorafstellingen na 6 maanden – componenten (onderdelen en accessoires) die onderworpen zijn aan slijtage, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stootknoppen, aandrijfriemen, koppeling, snijbladen van heggentrimmers of grasmaaimachines, harnassen, versnellingskabels, koolborstels, stroomsnoeren, tanden, viltringen, trekpennen, ventilatoren, blazer- en vacuümbuizen, stofzuigzakken en –riemen, geleiders, zaagkettingen, slangen, connectoren, sproeimonden, wielen, sproeiers, inwendige spoelen, uitwendige spoelen, maailijnen, bougies, luchtfilters, gasfilters, struikruimbladen, etc. Voor onderhoud moet het product naar een geautoriseerd RYOBIonderhoudsstation worden gestuurd of gebracht. Een lijst met de adressen van deze stations per land is hier opgenomen. In bepaalde landen verzendt uw plaatselijke RYOBI-verdeler het product naar de RYOBI-onderhoudsorganisatie. Als een product naar een RYOBIonderhoudsstation wordt gezonden, moet het product veilig zijn verpakt zonder gevaarlijke inhoud, zoals benzine, met aanduiding van het adres van de verzender en met inbegrip van een korte beschrijving van de fout. Een reparatie/vervanging onder deze garantie is gratis. Dit heeft geen gevolgen voor de duur van deze garantie of betekent niet dat de garantie wordt verlengd of opnieuw begint. Vervangen onderdelen of werktuigen worden onze eigendom. In bepaalde landen moeten verzendings- of leveringskosten door de verzender worden betaald. Deze garantie is geldig in de Europese Unie, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije en Rusland. Buiten deze landen neemt u contact op met uw geautoriseerde RYOBI-verdeler om te bepalen of er een andere garantie geldig is. GEAUTORISEERD ONDERHOUDSCENTRUM 2PHHQJHDXWRULVHHUGRQGHUKRXGVFHQWUXPLQXZEXXUWWHYLQGHQVXUIWXQDDUKWWS www.ryobitools.eu/service-support/service-agents. IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC PT DECLARAÇÃO EC DE CONFORMIDADE Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany Si dichiara con la presente che il prodotto Tagliabordi elettrico a filo/Sfrondatore Numero modello: RLT5027 Gamma numero seriale: 44419601000001 - 44419601999999 Pelo presente declaramos que os produtos Aparador Eléctrico/Cortador De Bordas Número do modelo: RLT5027 Intervalo do número de série: 44419601000001 - 44419601999999 è conforme alle seguenti Direttive Europee e ai seguenti standard armonizzati 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 2011/65/EU, EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14: 2010+A15:2011, EN 60335-2-91:2003, prEN 60335-2-91:2007/FprAA: 2009, EN 786:1996+A2:2009, EN ISO 3744:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2: 2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 62233:2008 se encontra em conformidade com as seguintes Directivas Europeias e normas harmoizadas 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 2011/65/EU, EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14: 2010+A15:2011, EN 60335-2-91:2003, prEN 60335-2-91:2007/FprAA: 2009, EN 786:1996+A2:2009, EN ISO 3744:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2: 2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 62233:2008 Inoltre, dichiariamo che i seguenti standard e specifiche tecniche sono stati utilizzati ISO 11094:1991 Livello di potenza acustica misurato: 94,6 dB (A) Livello di potenza sonora garantita: 96 dB (A) Metodo di valutazione sulla conformità all’allegato VI Direttiva 2000/14/EC modificata con la 2005/88/EC. Ente notificato responsabile: Intertek Testing & Certification Ltd. (L’ente notificato 0359) Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET) Vice-Presidente, Dipartimento Regolazioni & Sicurezza Winnenden, Aug. 20, 2013 Autorizzato per compilare il file tecnico: Alexander Krug, Direttore Amministrativo Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany NL EC CONFORMITEITSVERKLARING Além disso, declaramos isto depois de ter utilizado outras especificações e normas técnicas ISO 11094:1991 Nível de potência sonora medido: 94,6 dB (A) Nível de potência sonora garantido: 96 dB (A) Método de avaliação de conformidade para o anexo VI Directiva 2000/14/EC alterada por 2005/88/EC. O organismo notificado envolvido:: Intertek Testing & Certification Ltd. (Organismo notificado 0359) Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET) Vice-Presidente, Regulamentação & Segurança Winnenden, Aug. 20, 2013 Autorizado para compilar o ficheiro técnico: Alexander Krug, Administrador Executivo Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany DA EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany Hierbij verklaren wij dat het product Elektrische Lijntrimmer/Graskantmaaimachine Modelnummer: RLT5027 Serienummerbereik: 44419601000001 - 44419601999999 Vi erklærer hermed, at produktet Elektrisk Trådtrimmer/Kanttrimmer Modelnummer: RLT5027 Serienummerområde: 44419601000001 - 44419601999999 is in overeenstemming met de volgende Europese Richtlijnen en geharmoniseerde normen 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 2011/65/EU, EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14: 2010+A15:2011, EN 60335-2-91:2003, prEN 60335-2-91:2007/FprAA: 2009, EN 786:1996+A2:2009, EN ISO 3744:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2: 2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 62233:2008 er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver og harmoniserede standarder 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 2011/65/EU, EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14: 2010+A15:2011, EN 60335-2-91:2003, prEN 60335-2-91:2007/FprAA: 2009, EN 786:1996+A2:2009, EN ISO 3744:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2: 2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 62233:2008 En verder verklaren wij dat de volgende andere technische normen en specificaties werden toegepast ISO 11094:1991 Gemeten geluidsniveau: 94,6 dB (A) Gegarandeerd geluidsniveau: 96 dB (A) Evaluatiemethode conformiteit volgens bijlage VI Richtlijn 2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC. Betrokken aangemelde keuringsinstantie: Intertek Testing & Certification Ltd. (De aangemelde instantie 0359) Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET) Vice-president, Regelgeving en Veiligheid Winnenden, Aug. 20, 2013 Afgevaardigde voor het samenstellen van de technische fiche: Alexander Krug, Directeur Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany Og vi erklærer endvidere, at følgende øvrige tekniske standarder og specifikationer er blevet anvendt ISO 11094:1991 Målt støjniveau: 94,6 dB (A) Garanteret støjniveau: 96 dB (A) Overensstemmelsesvurderingsmetode til bilag VI Direktiv 2000/14/EC ændret ved 2005/88/EC. Den relevante godkendelsesinstans: Intertek Testing & Certification Ltd. (Relevant godkendelsesinstans 0359) Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET) Vicepræsident, Regler og Sikkerhed Winnenden, Aug. 20, 2013 Bemyndiget til at udarbejde det tekniske kartotek: Alexander Krug, Administrerende Direktør Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
/