Widex UNI-DEX Users Instructions

Merk
Widex
Model
UNI-DEX
Type
Users Instructions
39
OMSCHRIJVING TOESTEL – Zie afbeelding 1
 Drukknop
 Geluiddempknop
 Nekkoord
 Microfoon
 Oplaadindicator
 Oplaadconnector
 Plug
Lees deze instructies nauwkeurig, voordat u het toestel gaat
gebruiken
Toepassing
Dit toestel wordt gebruikt om tijdens een telefoongesprek audio van een
mobiele telefoon te verzenden naar draadloze hoorapparaten en om naar
muziek te luisteren vanuit een audiobron. Het toestel kan ook als headset
worden gebruikt.
Opmerking: Het toestel gebruikt een standaard 4-polige plug die bij nieu-
were mobiele telefoontoestellen als standaard is. Als uw mobiele telefoon
of audiobron een andere configuratie gebruikt, kan het zijn dat het niet
werkt in combinatie met dit product.
ACCESSOIRES - Zie afbeelding 2
 Oplader
 Plug(vierregiospecifiekeversies)
Plaatshetgeschiktetypeplugbovenopdeopladerzoalsafgebeeld()en
schuifhetvast()
OPLADEN - Zie afbeelding 3
 Verbinddeopladermethettoestel
 Steekdeopladerinhetstopcontact
 Roodlichtaanhetopladengroenlichtvolledigopgeladen
Levensduurbatterijuurstreamingmaandenstand-by
HOE TE GEBRUIKEN - Zie afbeelding 4
 Verbinddebeidenekkoorddelen
 Steekdeplugkabelindemobieletelefoonofeengeschiktaudioappa-
raat
40
Inkomendegesprekken
-Zieafbeelding
 BeantwoordenDrukopdedrukknop
 Spreekindemicrofoon
 HetgesprekbeëindigenDrukopdeknopopdemobieletelefoon
Uitgaande gesprekken
- Zie afbeelding 5
 Toetshetnummerinopdetelefoon
Volumeaanpassentijdensgebruik
Hetvolumekanbijdeaudiobronwordengeregeld
OmomgevingsgeluidbuitentesluitendruktuopdeGeluiddempknop
ONDERHOUD
Reinig met een vochtige doek. Gebruik geen chemicaliën.
Niet blootstellen aan extreme temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
Niet onderdompelen in vloeistoffen.
Wanneer het toestel niet in gebruik is, bewaar het dan op een droge
locatie en buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
Probeer het toestel nooit zelf te openen of te repareren. Dit mag uitslui-
tend worden gedaan door bevoegd personeel.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het toestel functi-
oneert niet
a) Toestelaccu bijna leeg
b) De mobiele telefoon staat
in stille modus
c) Batterij hoorapparaat bijna
leeg
a) Laadt toestelaccu op
b) Stel in op normale modus
c) Vervang batterij hoorap-
paraat
Geen geluid.
Geen geluid bij
gebruik met
mobiele telefoon
a) Plug is niet volledig inge-
drukt
b) Mobiele telefoon gebruikt
geen standaard plug
a) Zorg ervoor dat de plug
correct is aangesloten
b) Raadpleeg uw hoorspeci-
alist
Als het probleem blijft bestaan, raadpleeg dan uw hoorspecialist.
41
WAARSCHUWINGEN
WAARSCHUWING
Probeer niet zelf de accu te verwisselen, raadpleeg hiervoor uw hoor-
specialist.
Neem uw toestel niet mee als u Röntgenfoto's, een MRI-scan of andere
soorten scans of stralingtherapieën ondergaat. Plaats het toestel nooit in
een magnetron.
Bewaar het toestel, de onderdelen en accessoires hiervan buiten bereik
van kinderen en ieder ander die de onderdelen zou kunnen inslikken of
zichzelf er op een andere manier mee zou kunnen verwonden. In geval
van inname moet direct een arts geraadpleegd worden.
Gebruik het toestel niet zonder toestemming in vliegtuigen of in zieken-
huizen.
Gebruik het toestel niet in mijnen of andere ruimtes met explosieve
gassen.
• Het toestel wordt opgeladen met een externe oplader.
Sluit alleen een oplader aan die compatibel is met het toestel.
De oplader dient een vermogen te hebben van 5 VDC en een
micro-USB-aansluiting.
Het voltage van de oplader en de plug dienen compatibel te zijn met
het stopcontact van de wisselstroom in uw regio.
De oplader dient de keurmerken te hebben van een certificerende
instantie die in uw regio wordt goedgekeurd.
Gebruik alleen de door de Fabrikant bijgeleverde oplader om verzekerd
te zijn van een veilig en efficiënt gebruik.
Wanneer het toestel is aangesloten op externe, op netstroom functio-
nerende apparatuur, zoals een PC, audiobron en dergelijke, dient deze
apparatuur te voldoen aan IEC 60065, IEC 60950-1 IEC 60601-1 of gelijk-
waardige veiligheidsnormen.
• Storing met actieve implantaten.
Uit voorzorg adviseren wij om de richtlijnen te volgen betreffende het
gebruik van mobiele telefoons, die worden geadviseerd door fabrikan-
ten van defibrillatoren en pacemakers.
42
Indien u een actief implantaat draagt, dient u het draadloze toestel en
accessoires, zoals draadloze afstandsbedieningen of communicators
op ten minste 15 cm afstand van het implantaat te houden.
Als u storingen mocht ervaren, gebruik het toestel dan niet en
raadpleeg de fabrikant van het implantaat. Houdt u er rekening mee,
dat de storing ook veroorzaakt kan worden door elektriciteitslijnen,
elektrostatische ontlading, metaaldetectoren op een luchthaven, enz.
Indien u een actief hersenimplantaat draagt, raadpleeg dan de fabri-
kant van het implantaat voor een risico-evaluatie.
Indien u een implantaat draagt, adviseren wij om de magneten* op ten
minste 15 cm afstand van het implantaat te houden. (*= kan worden
gespecificeerd als AutoPhone-magneet, toestelbehuizing, magneet in
een instrument, enz.)
Hierbij verklaart Widex A/S dat het toestel UNI-DEX in overeenstemming
is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.
Een kopie van de Verklaring van Overeenstemming kunt u
vinden op: http://www.widex.com/doc
2
SYMBOLEN
Symbool Titel/beschrijving
Fabrikant
Het product wordt geproduceerd door de fabrikant
waarvan de naam en het adres naast het symbool staan.
Indien van toepassing wordt ook de productiedatum
genoemd.
Productiedatum
De datum waarop het product is geproduceerd.
Vervaldatum
De datum waarna het product niet meer mag worden ge-
bruikt.
Batchcode
De batchcode van het product (lot- of batch-id).
Catalogusnummer
Het catalogus-/itemnummer van het product.
Serienummer
Het serienummer van het product.
Tegen direct zonlicht beschermen
Het product moet tegen lichtbronnen worden beschermd
en/of het product moet uit de buurt van warmtebronnen
worden gehouden.
43
2
SYMBOLEN
Symbool Titel/beschrijving
Fabrikant
Het product wordt geproduceerd door de fabrikant
waarvan de naam en het adres naast het symbool staan.
Indien van toepassing wordt ook de productiedatum
genoemd.
Productiedatum
De datum waarop het product is geproduceerd.
Vervaldatum
De datum waarna het product niet meer mag worden ge-
bruikt.
Batchcode
De batchcode van het product (lot- of batch-id).
Catalogusnummer
Het catalogus-/itemnummer van het product.
Serienummer
Het serienummer van het product.
Tegen direct zonlicht beschermen
Het product moet tegen lichtbronnen worden beschermd
en/of het product moet uit de buurt van warmtebronnen
worden gehouden.
3
Symbool Titel/beschrijving
Droog bewaren
Het product moeten tegen vocht worden beschermd en/
of het product moet tegen regen worden beschermd.
Onderste temperatuurgrens
De laagste temperatuur waaraan het product veilig kan
worden blootgesteld.
Bovenste temperatuurgrens
De hoogste temperatuur waaraan het product veilig kan
worden blootgesteld.
Temperatuurgrenzen
De hoogste en laagste temperaturen waaraan het product
veilig kan worden blootgesteld.
Zie de gebruiksaanwijzingen
In de gebruiksaanwijzingen staan belangrijke waarschu-
wingen en informatie (waarschuwingen/voorzorgs-
maatregelen) die vóór gebruik van het product moet
worden gelezen.
Let op/Waarschuwing
Tekst met een symbool let op/waarschuwing moet vóór
gebruik van het product worden gelezen.
WEEE-symbool
"Niet bij het reguliere afval"
Als het product wordt afgedankt, moet het voor recycling
worden ingeleverd bij een inzamelpunt.
44
3
Symbool Titel/beschrijving
Droog bewaren
Het product moeten tegen vocht worden beschermd en/
of het product moet tegen regen worden beschermd.
Onderste temperatuurgrens
De laagste temperatuur waaraan het product veilig kan
worden blootgesteld.
Bovenste temperatuurgrens
De hoogste temperatuur waaraan het product veilig kan
worden blootgesteld.
Temperatuurgrenzen
De hoogste en laagste temperaturen waaraan het product
veilig kan worden blootgesteld.
Zie de gebruiksaanwijzingen
In de gebruiksaanwijzingen staan belangrijke waarschu-
wingen en informatie (waarschuwingen/voorzorgs-
maatregelen) die vóór gebruik van het product moet
worden gelezen.
Let op/Waarschuwing
Tekst met een symbool let op/waarschuwing moet vóór
gebruik van het product worden gelezen.
WEEE-symbool
"Niet bij het reguliere afval"
Als het product wordt afgedankt, moet het voor recycling
worden ingeleverd bij een inzamelpunt.
4
Symbool Titel/beschrijving
CE-keurmerk
Het product voldoet aan de eisen in de Europese richtli-
jnen inzake het CE-keurmerk.
Let op
Het product moet volgens de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG
worden aangemerkt als een Klasse 2-product, wat bete-
kent dat aan het gebruik ervan in sommige EU-lidstaten
beperkingen zijn gesteld.
C-Tick symbool
Het product voldoet aan de wet- en regelgeving op het
gebied van elektrische veiligheid, EMC en radioband voor
producten die op de Australische of Nieuw-Zeelandse
markt worden gebracht.
Interferentie
Er kan zich elektromagnetische interferentie voordoen in
de nabijheid van het product.
Niet hergebruiken
Het product is bedoeld voor gebruik door één gebruiker.
Het zescijferige nummer op het product is het serienummer.

Document transcriptie

Omschrijving toestel – Zie afbeelding 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Drukknop Geluiddempknop Nekkoord Microfoon Oplaadindicator Oplaadconnector Plug Lees deze instructies nauwkeurig, voordat u het toestel gaat gebruiken Toepassing Dit toestel wordt gebruikt om tijdens een telefoongesprek audio van een mobiele telefoon te verzenden naar draadloze hoorapparaten en om naar muziek te luisteren vanuit een audiobron. Het toestel kan ook als headset worden gebruikt. Opmerking: Het toestel gebruikt een standaard 4-polige plug die bij nieuwere mobiele telefoontoestellen als standaard is. Als uw mobiele telefoon of audiobron een andere configuratie gebruikt, kan het zijn dat het niet werkt in combinatie met dit product. Accessoires - Zie afbeelding 2 2.1 Oplader 2.2 Plug (vier regiospecifieke versies) Plaats het geschikte type plug bovenop de oplader, zoals afgebeeld (1), en schuif het vast (2). Opladen - Zie afbeelding 3 3.1 Verbind de oplader met het toestel 3.2 Steek de oplader in het stopcontact 3.3 Rood licht: aan het opladen; groen licht: volledig opgeladen. Levensduur batterij: 40 uur streaming, 4 maanden stand-by. Hoe te gebruiken - Zie afbeelding 4 4.1 Verbind de beide nekkoorddelen 4.2 Steek de plugkabel in de mobiele telefoon of een geschikt audioapparaat 39 Inkomende gesprekken - Zie afbeelding 5 5.1 Beantwoorden: Druk op de drukknop 5.2 Spreek in de microfoon 5.3 Het gesprek beëindigen: Druk op de knop op de mobiele telefoon Uitgaande gesprekken - Zie afbeelding 5 5.4 Toets het nummer in op de telefoon Volume aanpassen tijdens gebruik Het volume kan bij de audiobron worden geregeld. Om omgevingsgeluid buiten te sluiten, drukt u op de Geluiddempknop. Onderhoud • • • • Reinig met een vochtige doek. Gebruik geen chemicaliën. Niet blootstellen aan extreme temperaturen of hoge luchtvochtigheid. Niet onderdompelen in vloeistoffen. Wanneer het toestel niet in gebruik is, bewaar het dan op een droge locatie en buiten het bereik van kinderen en huisdieren. • Probeer het toestel nooit zelf te openen of te repareren. Dit mag uitsluitend worden gedaan door bevoegd personeel. Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het toestel functioneert niet a) T  oestelaccu bijna leeg b) De mobiele telefoon staat in stille modus c) Batterij hoorapparaat bijna leeg a) Laadt toestelaccu op b) Stel in op normale modus a) P  lug is niet volledig ingedrukt b) M  obiele telefoon gebruikt geen standaard plug a) Zorg ervoor dat de plug correct is aangesloten b) Raadpleeg uw hoorspecialist Geen geluid. Geen geluid bij gebruik met mobiele telefoon c) Vervang batterij hoorapparaat Als het probleem blijft bestaan, raadpleeg dan uw hoorspecialist. 40 Waarschuwingen WAARSCHUWING • Probeer niet zelf de accu te verwisselen, raadpleeg hiervoor uw hoorspecialist. • Neem uw toestel niet mee als u Röntgenfoto's, een MRI-scan of andere soorten scans of stralingtherapieën ondergaat. Plaats het toestel nooit in een magnetron. • Bewaar het toestel, de onderdelen en accessoires hiervan buiten bereik van kinderen en ieder ander die de onderdelen zou kunnen inslikken of zichzelf er op een andere manier mee zou kunnen verwonden. In geval van inname moet direct een arts geraadpleegd worden. • Gebruik het toestel niet zonder toestemming in vliegtuigen of in ziekenhuizen. • Gebruik het toestel niet in mijnen of andere ruimtes met explosieve gassen. • Het toestel wordt opgeladen met een externe oplader. Sluit alleen een oplader aan die compatibel is met het toestel. De oplader dient een vermogen te hebben van 5 VDC en een micro-USB-aansluiting. Het voltage van de oplader en de plug dienen compatibel te zijn met het stopcontact van de wisselstroom in uw regio. De oplader dient de keurmerken te hebben van een certificerende instantie die in uw regio wordt goedgekeurd. Gebruik alleen de door de Fabrikant bijgeleverde oplader om verzekerd te zijn van een veilig en efficiënt gebruik. • Wanneer het toestel is aangesloten op externe, op netstroom functionerende apparatuur, zoals een PC, audiobron en dergelijke, dient deze apparatuur te voldoen aan IEC 60065, IEC 60950-1 IEC 60601-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen. • Storing met actieve implantaten. Uit voorzorg adviseren wij om de richtlijnen te volgen betreffende het gebruik van mobiele telefoons, die worden geadviseerd door fabrikanten van defibrillatoren en pacemakers. 41 Indien u een actief implantaat draagt, dient u het draadloze toestel en accessoires, zoals draadloze afstandsbedieningen of communicators op ten minste 15 cm afstand van het implantaat te houden. Als u storingen mocht ervaren, gebruik het toestel dan niet en raadpleeg de fabrikant van het implantaat. Houdt u er rekening mee, dat de storing ook veroorzaakt kan worden door elektriciteitslijnen, elektrostatische ontlading, metaaldetectoren op een luchthaven, enz. Indien u een actief hersenimplantaat draagt, raadpleeg dan de fabrikant van het implantaat voor een risico-evaluatie. Indien u een implantaat draagt, adviseren wij om de magneten* op ten minste 15 cm afstand van het implantaat te houden. (*= kan worden gespecificeerd als AutoPhone-magneet, toestelbehuizing, magneet in een instrument, enz.) Hierbij verklaart Widex A/S dat het toestel UNI-DEX in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de Verklaring van Overeenstemming kunt u vinden op: http://www.widex.com/doc syMbolen symbool titel/beschrijving Fabrikant Het product wordt geproduceerd door de fabrikant waarvan de naam en het adres naast het symbool staan. Indien van toepassing wordt ook de productiedatum genoemd. productiedatum De datum waarop het product is geproduceerd. vervaldatum 42 De datum waarna het product niet meer mag worden ge- productiedatum De datum waarop het product is geproduceerd. vervaldatum De datum waarna het product niet meer mag worden gebruikt. Batchcode De batchcode van het product (lot- of batch-id). catalogusnummer Het catalogus-/itemnummer van het product. serienummer Het serienummer van het product. tegen direct zonlicht beschermen Het product moet tegen lichtbronnen worden beschermd en/of het product moet uit de buurt van warmtebronnen gehouden. symbool worden titel/beschrijving Droog bewaren Het product moeten tegen vocht worden beschermd en/ of het product moet tegen regen worden beschermd. onderste temperatuurgrens De laagste temperatuur waaraan het product veilig kan worden blootgesteld. 2 Bovenste temperatuurgrens De hoogste temperatuur waaraan het product veilig kan worden blootgesteld. temperatuurgrenzen De hoogste en laagste temperaturen waaraan het product veilig kan worden blootgesteld. zie de gebruiksaanwijzingen In de gebruiksaanwijzingen staan belangrijke waarschuwingen en informatie (waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen) die vóór gebruik van het product moet 43 worden gelezen. temperatuurgrenzen De hoogste en laagste temperaturen waaraan het product veilig kan worden blootgesteld. zie de gebruiksaanwijzingen In de gebruiksaanwijzingen staan belangrijke waarschuwingen en informatie (waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen) die vóór gebruik van het product moet worden gelezen. let op/waarschuwing Tekst met een symbool let op/waarschuwing moet vóór gebruik van het product worden gelezen. weee-symbool "niet bij het reguliere afval" Als het product wordt afgedankt, moet het voor recycling symbool worden titel/beschrijving ingeleverd bij een inzamelpunt. ce-keurmerk Het product voldoet aan de eisen in de Europese richtlijnen inzake het CE-keurmerk. let op Het product moet volgens de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG 3 worden aangemerkt als een Klasse 2-product, wat betekent dat aan het gebruik ervan in sommige EU-lidstaten beperkingen zijn gesteld. c-tick symbool Het product voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van elektrische veiligheid, EMC en radioband voor producten die op de Australische of Nieuw-Zeelandse markt worden gebracht. interferentie Er kan zich elektromagnetische interferentie voordoen in de nabijheid van het product. niet hergebruiken Het product is bedoeld voor gebruik door één gebruiker. Het zescijferige nummer op het product is het serienummer. 44
/

in andere talen