Acer V277 Snelstartgids

Type
Snelstartgids
Nederlands
Snelstartgids Acer lcd-monitor
Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees de volgende instructies aandachtig door.
1. Lcd-monitor reinigen: Zorg ervoor dat uw monitor geschikt is voor de wisselstroom die beschikbaar is op uw locatie.
Schakel de lcd-monitor uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Spuit een oplosmiddelvrij reinigingsmiddel op een doek en reinig het scherm voorzichtig.
SPUIT OF GIET NOOIT VLOEISTOF DIRECT OP HET SCHERM OF DE BEHUIZING.
GEBRUIK NOOIT AMMONIA OF REINIGINGSMIDDELEN OP ALCOHOLBASIS OP HET LCD-SCHERM OF DE BEHUIZING.
Acer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van ammonia of reinigingsmiddelen
op alcoholbasis.
2. Plaats de lcd-monitor niet vlakbij een raam. Blootstelling van de monitor aan regen, vocht of zonlicht kan ernstige schade
veroorzaken.
3. Oefen geen druk uit op de lcd-monitor. Buitensporige druk kan leiden tot blijvende schade aan het scherm.
4. Verwijder de behuizing niet en probeer niet zelf het apparaat te repareren. Onderhoud van welke aard ook moet door een
erkende monteur worden uitgevoerd.
5. Bewaar de lcd-monitor in een ruimte met een temperatuur van -20 tot 60 °C (-4 tot 140 °F). Het bewaren van de lcd-monitor
buiten dit bereik kan blijvende schade tot gevolg hebben.
6. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een geautoriseerd monteur indien een van de volgende
omstandigheden zich voordoet:
• Monitor-naar-pc-signaalkabel is gerafeld of beschadigd.
Gemorste vloeistoffen op de lcd-monitor of de monitor is blootgesteld aan regen.
De lcd-monitor of de behuizing is beschadigd.
De monitor aan de voet bevestigen
1. Haal de monitor uit de verpakking.
2. Bevestig de monitor aan de voet. (voor bepaalde modellen)
3. Draai rechtsom om te vergrendelen. Zorg dat de voet op de standaard is vergrendeld. (voor bepaalde modellen)
4. Maak de voet aan de standaard vast door de schroef te draaien met behulp van het geïntegreerde lipje of een geschikte
munt. (voor bepaalde modellen)
Uw monitor aansluiten op een computer
1. Schakel uw monitor uit en trek de stekker van uw computer uit het
stopcontact.
2. 2-1 Videokabel aansluiten
a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
b. Sluit de VGA-videokabel aan op de computer.
2-2 HDMI-kabel aansluiten (alleen HDMI-model)
a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
b. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de achterkant van de
monitor en sluit het andere uiteinde aan op de computer.
2-3 DP-kabel aansluiten (alleen DP-model) (optioneel)
a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
b. Sluit de DP-kabel aan op de computer.
3. Sluit de audiokabel aan. (alleen Audio-model) (optioneel)
4. Sluit de voedingskabel van de monitor aan op de voedingspoort aan de
achterkant van de monitor.
5. Steek de voedingskabels van de computer en de monitor in een stopcontact in
de buurt.
Externe bedieningselementen
Nr. Item Beschrijving
1
Aan-uitknop/
-indicator
Zet de monitor aan/uit. Blauw betekent aan.
Oranje betekent stand-by/energiebesparende
stand.
2
Sneltoets 1, 2
knoppen
Druk hierop om de functie te activeren die de
gebruiker onder de sneltoets heeft
opgeslagen.
3 Signaalknop Druk hierop om tussen signalen te schakelen.
4
Navigatie-/
OK-knop
Druk hierop om het OSD-menu te openen en
vervolgens om naar de gewenste functie te
gaan. Druk nogmaals op de knop om een
selectie te maken.
DP
HDMI
VGA
AUDIO INVGA IN
HDMI DP
optioneel
1
1
2
3
4
Nederlands
Wetgeving en veiligheidsvoorschriften
Kennisgeving FCC
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig deel 15 van de FCC-
voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie
in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze energie uitstralen en, indien niet
geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie.
Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat wel schadelijke
interferentie veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen,
wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:
Draai of verplaats de ontvangstantenne.
Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan waarop de ontvanger is aangesloten.
Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
CE-verklaring van conformiteit
Hierbij verklaart Acer Inc. dat deze lcd-monitor voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de EMC-
richtlijn 2014/30/EU, laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2009/125/EG betreffende de
totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten.
Kennisgeving:
Om schade aan de monitor te voorkomen dient u die niet aan de basis op te tillen.
Kennisgeving: Afgeschermde kabels
Alle verbindingen met andere computers moeten worden gemaakt met afgeschermde kabels om te voldoen aan de EMC-voorschriften.
Kennisgeving: Randapparatuur
Alleen randapparatuur (input/output-apparaten, terminals, printers, enz.) gecertificeerd om te voldoen aan de Klasse B-limieten
kunnen worden verbonden aan deze apparatuur. Werken met niet-gecertificeerde randapparatuur kan leiden tot interferentie
met radio en tv-ontvangst.
Waarschuwing
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat het recht
van de gebruiker om dit product te gebruiken, dat wordt toegekend door de Federal Communications Commission (FCC), vervalt.
Bedrijfsomstandigheden
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit
apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren,
inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
Kennisgeving: Canadese gebruikers
Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Afvoer van afgedankte apparatuur door Gebruikers in particuliere huishoudens in de
Europese Unie
Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij het
andere huisvuil. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur aan te bieden bij een daartoe
aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Gescheiden
inzamelen en recyclen van uw afgedankte apparatuur helpt natuurlijke hulpbronnen te sparen en garandeert dat
uw apparatuur wordt gerecycled op een manier die niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het
milieu. Meer informatie over waar u afgedankte apparatuur voor recycling kunt aanbieden kunt u opvragen bij
de gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.

Documenttranscriptie

Snelstartgids Acer lcd-monitor Lees de volgende instructies aandachtig door. 1. Lcd-monitor reinigen: Zorg ervoor dat uw monitor geschikt is voor de wisselstroom die beschikbaar is op uw locatie. • Schakel de lcd-monitor uit en trek de stekker uit het stopcontact. • Spuit een oplosmiddelvrij reinigingsmiddel op een doek en reinig het scherm voorzichtig. • SPUIT OF GIET NOOIT VLOEISTOF DIRECT OP HET SCHERM OF DE BEHUIZING. • GEBRUIK NOOIT AMMONIA OF REINIGINGSMIDDELEN OP ALCOHOLBASIS OP HET LCD-SCHERM OF DE BEHUIZING. • Acer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van ammonia of reinigingsmiddelen op alcoholbasis. 2. Plaats de lcd-monitor niet vlakbij een raam. Blootstelling van de monitor aan regen, vocht of zonlicht kan ernstige schade veroorzaken. 3. Oefen geen druk uit op de lcd-monitor. Buitensporige druk kan leiden tot blijvende schade aan het scherm. 4. Verwijder de behuizing niet en probeer niet zelf het apparaat te repareren. Onderhoud van welke aard ook moet door een erkende monteur worden uitgevoerd. 5. Bewaar de lcd-monitor in een ruimte met een temperatuur van -20 tot 60 °C (-4 tot 140 °F). Het bewaren van de lcd-monitor buiten dit bereik kan blijvende schade tot gevolg hebben. 6. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een geautoriseerd monteur indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet: • Monitor-naar-pc-signaalkabel is gerafeld of beschadigd. • Gemorste vloeistoffen op de lcd-monitor of de monitor is blootgesteld aan regen. • De lcd-monitor of de behuizing is beschadigd. De monitor aan de voet bevestigen 1. 2. 3. 4. Haal de monitor uit de verpakking. Bevestig de monitor aan de voet. (voor bepaalde modellen) Draai rechtsom om te vergrendelen. Zorg dat de voet op de standaard is vergrendeld. (voor bepaalde modellen) Maak de voet aan de standaard vast door de schroef te draaien met behulp van het geïntegreerde lipje of een geschikte munt. (voor bepaalde modellen) Uw monitor aansluiten op een computer 1. 2. 3. 4. 5. Schakel uw monitor uit en trek de stekker van uw computer uit het stopcontact. 2-1 Videokabel aansluiten a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld. b. Sluit de VGA-videokabel aan op de computer. 2-2 HDMI-kabel aansluiten (alleen HDMI-model) a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld. b. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de computer. 2-3 DP-kabel aansluiten (alleen DP-model) (optioneel) a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld. b. Sluit de DP-kabel aan op de computer. Sluit de audiokabel aan. (alleen Audio-model) (optioneel) Sluit de voedingskabel van de monitor aan op de voedingspoort aan de achterkant van de monitor. Steek de voedingskabels van de computer en de monitor in een stopcontact in de buurt. VGA HDMI DP DP optioneel Externe bedieningselementen Nr. Item 1 Aan-uitknop/ -indicator 2 Sneltoets 1, 2 knoppen 3 Signaalknop 4 Navigatie-/ OK-knop Beschrijving Zet de monitor aan/uit. Blauw betekent aan. Oranje betekent stand-by/energiebesparende stand. Druk hierop om de functie te activeren die de gebruiker onder de sneltoets heeft opgeslagen. Druk hierop om tussen signalen te schakelen. Druk hierop om het OSD-menu te openen en vervolgens om naar de gewenste functie te gaan. Druk nogmaals op de knop om een selectie te maken. HDMI 1 2 3 4 1 VGA IN AUDIO IN Nederlands Belangrijke veiligheidsinstructies Nederlands Wetgeving en veiligheidsvoorschriften Kennisgeving FCC Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat wel schadelijke interferentie veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:  Draai of verplaats de ontvangstantenne.  Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.  Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan waarop de ontvanger is aangesloten.  Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp. CE-verklaring van conformiteit Hierbij verklaart Acer Inc. dat deze lcd-monitor voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de EMCrichtlijn 2014/30/EU, laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten. Kennisgeving: Om schade aan de monitor te voorkomen dient u die niet aan de basis op te tillen. Kennisgeving: Afgeschermde kabels Alle verbindingen met andere computers moeten worden gemaakt met afgeschermde kabels om te voldoen aan de EMC-voorschriften. Kennisgeving: Randapparatuur Alleen randapparatuur (input/output-apparaten, terminals, printers, enz.) gecertificeerd om te voldoen aan de Klasse B-limieten kunnen worden verbonden aan deze apparatuur. Werken met niet-gecertificeerde randapparatuur kan leiden tot interferentie met radio en tv-ontvangst. Waarschuwing Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat het recht van de gebruiker om dit product te gebruiken, dat wordt toegekend door de Federal Communications Commission (FCC), vervalt. Bedrijfsomstandigheden Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Kennisgeving: Canadese gebruikers Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003. Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Afvoer van afgedankte apparatuur door Gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij het andere huisvuil. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur aan te bieden bij een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Gescheiden inzamelen en recyclen van uw afgedankte apparatuur helpt natuurlijke hulpbronnen te sparen en garandeert dat uw apparatuur wordt gerecycled op een manier die niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het milieu. Meer informatie over waar u afgedankte apparatuur voor recycling kunt aanbieden kunt u opvragen bij de gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
1 / 1