Alpine INE-W925R de handleiding

Categorie
Auto media-ontvangers
Type
de handleiding
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
1-NL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
BELANGRIJK
Noteer het serienummer van uw toestel in de daartoe voorziene ruimte hieronder en houd het bij als
referentie.
SERIENUMMER:
ISO-SERIENUMMER: AL
DATUM VAN INSTALLATIE:
INSTALLATIETECHNICUS:
PLAATS VAN AANKOOP:
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de bijgeleverde cd-rom voor meer informatie over alle
functies. (Dit is een data-cd en bijgevolg niet geschikt voor weergave van muziek en beelden op
de speler.) Indien nodig zal een ALPINE-dealer u meteen een afgedrukte versie bezorgen van de
gebruiksaanwijzing die op de cd-rom is opgeslagen.
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING .................................................................................................................................................2
OPGELET ..................................................................................................................................................................2
Aan de slag .............................................................................................................................................................3
Dubbel scherm .....................................................................................................................................................5
Registratie van een gebruiker .........................................................................................................................6
Radiobediening ....................................................................................................................................................7
DAB/DAB+/DMB-bediening .............................................................................................................................7
MP3/WMA/AAC gebruiken ...............................................................................................................................8
Bediening van de DVD .......................................................................................................................................8
Bediening iPod/iPhone (Optioneel) ..............................................................................................................9
USB-geheugen gebruiken (optioneel) .......................................................................................................10
Handenvrije bediening van de telefoon ....................................................................................................11
Installatie ...............................................................................................................................................................12
Aansluitingen .....................................................................................................................................................14
Specificaties .........................................................................................................................................................16
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
2-NL
Aan
Aanraa
U kunt he
Algem
Uitlijnin
e
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Dit symbool wijst op belangrijke instructies.
Het negeren van deze instructies kan ernstige
verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
GEBRUIK HET TOESTEL NIET WANNEER DIT U VERHINDERT
VEILIG MET UW VOERTUIG TE RIJDEN.
Wanneer een functie uw langdurige aandacht vereist, dient u eerst
volledig stil te staan voor u deze uitvoert. Parkeer uw voertuig steeds op
een veilige plaats vooraleer u een functie gaat gebruiken.
Doet u dit niet, dan loopt u het gevaar een ongeval te veroorzaken.
HOUD KLEINE VOORWERPEN ZOALS SCHROEVEN BUITEN
HET BEREIK VAN KINDEREN.
Wanneer deze worden ingeslikt, kan dit leiden tot ernstige
verwondingen. Contacteer in dit geval onmiddellijk een dokter.
BEPERK HET VOLUME ZODAT U GELUIDEN BUITEN DE AUTO
NOG STEEDS KUNT HOREN TIJDENS HET RIJDEN.
Een te hoog volumeniveau kan geluiden, zoals de sirene van een
ambulanceof waarschuwingssignalen langs de weg (bij overwegen,
enz.) dempen, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties en mogelijk tot
een ongeval. EEN TE HOOG VOLUMENIVEAU IN EEN AUTO KAN
OOK GEHOORSCHADE VEROORZAKEN.
DEMONTEER OF WIJZIG HET TOESTEL NIET.
Indien u dit wel doet, kan dit leiden tot een ongeval, brand of
elektrocutie.
ENKEL TE GEBRUIKEN IN AUTO’S MET EEN NEGATIEVE
AARDING VAN 12 V.
(contacteer bij twijfel uw verdeler). Indien u deze instructie niet opvolgt,
kan dit leiden tot brand, enz.
GEBRUIK DE CORRECTE AMPÈREWAARDE BIJ HET
VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN.
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand of elektrocutie.
BLOKKEER DE VENTILATIEOPENINGEN OF
RADIATORPANELEN NIET.
Indien u dit wel doet, kan het toestel binnenin erg warm worden en zo
brand veroorzaken.
GEBRUIK DIT PRODUCT VOOR MOBIELE 12V-TOEPASSINGEN.
Gebruik voor andere toepassingen kan leiden tot brand, elektrocutie of
andere verwondingen.
PLAATS UW HANDEN, VINGERS OF VREEMDE VOORWERPEN
NIET IN DE SLEUVEN VAN HET TOESTEL.
Indien u dit wel doet, kan dit leiden tot letsel of schade aan het product.
SLUIT ALLES CORRECT AAN.
Zaken verkeerd aansluiten, kan vuur of schade aan het product
veroorzaken.
VERWIJDER DE KABEL VAN DE NEGATIEVE
BATTERIJAANSLUITING VOOR U HET TOESTEL AANSLUIT.
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot elektrocutie of letsels ten gevolge
van kortsluitingen.
SPLITS GEEN ELEKTRISCHE KABELS.
Snijd nooit de kabelisolatie weg om stroom te voorzien voor een ander
apparaat. Wanneer u dit wel doet, zal de stroomcapaciteit van de kabel
overschreden worden, wat kan leiden tot brand of elektrocutie.
BESCHADIG GEEN BUIZEN OF KABELS TIJDENS HET BOREN
VAN GATEN.
Neem uw voorzorgen tijdens het boren van gaten in het chassis voor de
installatie, zodat u geen buizen, brandstoftoevoeren, brandstoftanks of
elektrische bedradingen raakt, beschadigt of blokkeert. Zoniet kan dit
leiden tot brand.
GEBRUIK GEEN BOUTEN OF MOEREN IN DE REM- OF
STUURINRICHTING OM EEN AARDING TE MAKEN.
Bouten of moeren die worden gebruikt in de rem- of stuurinrichting (of
een ander veiligheidssysteem) of tanks mogen NOOIT gebruikt worden
voor installaties of als aardverbinding. Het gebruik van dergelijke
onderdelen kan leiden tot een controleverlies over de auto en brand enz.
veroorzaken.
INSTALLEER NIET OP LOCATIES DIE HET BESTUREN VAN UW
VOERTUIG KUNNEN HINDEREN, ZOALS HET STUUR OF DE
VERSNELLINGSPOOK.
Wanneer u dit doet, kan dit uw gezichtsvermogen of uw bewegingen
belemmeren met ernstige ongevallen tot gevolg.
VOLG DE ROUTEAANWIJZINGEN NIET ALS HET
NAVIGATIESYSTEEM U OPDRAAGT EEN ONVEILIG OF
ONWETTIG MANOEUVRE UIT TE VOEREN OF U IN EEN
ONVEILIGE SITUATIE OF PLAATS DOET BELANDEN.
Dit product is geen vervangmiddel voor uw eigen inschattingsvermogen.
De routeaanwijzingen die door dit systeem worden aangereikt, mogen
nooit indruisen tegen plaatselijke verkeersvoorschriften of uw eigen
inschattingsvermogen of kennis betreffende het veilig besturen van een
voertuig.
OPGELET
Dit symbool wijst op belangrijke instructies. Het
negeren van deze instructies kan verwondingen
of schade aan het product tot gevolg hebben.
ZET ONMIDDELLIJK HET GEBRUIK STOP WANNEER ZICH EEN
PROBLEEM VOORDOET.
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot letsel of schade aan het product.
Breng het toestel ter reparatie terug naar uw bevoegde Alpine-dealer of
het dichtstbijzijnde Alpine-servicecenter.
LAAT DE AANSLUITING EN INSTALLATIE UITVOEREN DOOR
DESKUNDIGEN.
De aansluiting en installatie van dit toestel vereist specifieke technische
kennis en ervaring. Contacteer voor uw eigen veiligheid steeds de
verdeler waar u dit product hebt gekocht om de installatie te laten
uitvoeren.
GEBRUIK GESPECIFICEERDE ACCESSOIRES EN INSTALLEER ZE
OP DE JUISTE MANIER.
Zorg ervoor dat u enkel de gespecificeerde accessoires gebruikt.
Gebruik van andere dan de genoemde onderdelen kunnen interne
schade veroorzaken aan het toestel of zorgen mogelijk voor een slechte
installatie van het toestel. Daardoor kunnen onderdelen loskomen, met
gevaren of storingen tot gevolg.
SCHIK DE KABELS ZODAT ZE NIET GEKNELD ZITTEN OF
GEKNEPEN WORDEN DOOR EEN SCHERPE METALEN KANT.
Leid de kabels en bedrading weg van bewegende onderdelen (zoals
de zetelrails) of scherpe of puntige kanten. Zo vermijdt u knelpunten
en schade aan de bedrading. Wanneer de kabels door een metalen
gat lopen, gebruik dan een rubberen ring om te voorkomen dat de
kabelisolatie doorgesneden wordt door de metalen rand van het gat.
INSTALLEER NIET OP PLAATSEN MET VEEL VOCHT OF STOF.
Vermijd installatie van het toestel op plaatsen waar veel vocht of stof
aanwezig is. Wanneer er vocht of stof terechtkomt in het toestel, kan dit
storingen veroorzaken.
RAAK HET TOESTEL NIET AAN TERWIJL HET
GEMOTORISEERDE VOORPANEEL OF HET BEWEGENDE
SCHERM IN BEWEGING IS.
Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot letsels of schade aan het product.
A -k
Geb
B Afs
Ric
afs
t
me
C -
Het
Geb
Ho
ov
e
D -
Hie
E -
Hie
Als
ho
u
om
opr
F -
Hi
e
Als
ku
n
Ho
ing
ins
t
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
3-NL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
Gebruikershandleiding Aanraakbediening, Uitlijning van bedieningselementen, Het toestel in- of uitschakelen
Aan de slag
Aanraakbediening
U kunt het systeem met behulp van het aanraakpaneel op het scherm bedienen.
Algemene knoppen op het scherm
: keert terug naar het vorige scherm. Afhankelijk van de functie, annuleert deze knop de handelingen
die op het scherm zijn uitgevoerd.
: sluit het venster.
Uitlijning van bedieningselementen
e
F
richting (of
ikt worden
lijke
brand enz.
VAN UW
OF DE
egingen
OF
EN
gsvermogen.
kt, mogen
w eigen
en van een
s. Het
ngen
en.
ZICH EEN
product.
e-dealer of
N DOOR
technische
ds de
laten
ALLEER ZE
kt.
terne
en slechte
omen, met
N OF
N KANT.
(zoals
lpunten
talen
dat de
het gat.
OF STOF.
t of stof
tel, kan dit
NDE
t product.
A -knop (loskoppelen)
Gebruik deze knop om het voorpaneel te verwijderen.
B Afstandsbedieningssensor
Richt de optionele afstandsbedieningszender naar de
afstandsbedieningssensor binnen een bereik van 2
meter.
C
-knop (My Favorites)
Het scherm Mijn favorieten voor de geregistreerde
Gebruiker 1 wordt weergegeven.
Houd deze knop minstens 3 seconden ingedrukt om
over te schakelen naar Gebruiker 2.
D
-knop (MAP)
Hiermee roept u het navigatiekaartscherm op.
E
-knop (PHONE)
Hiermee roept u het telefoonmenuscherm op.
Als er een handenvrije telefoon aangesloten is,
houdt u deze knop minstens 3 seconden ingedrukt
om over te schakelen naar het scherm met de
oproepgeschiedenis.
F
-knop (AUDIO)
Hiermee kunt u het Audio/Video-scherm weergeven.
Als het Audio/Video-scherm al wordt weergegeven,
kunt u hiermee de bron wijzigen.
Houd AUDIO gedurende minstens 3 seconden
ingedrukt om de modus “De balans/fader/ subwoofer
instellen te activeren.
G Draaiknop/MUTE/C-knop
U kunt het volume regelen door deze knop naar links
of rechts te draaien.
Druk op deze knop om het geluid te dempen of het
dempen te annuleren.
Houd deze knop gedurende minstens 3 seconden
ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
H c-knop (uitwerpen)
Hiermee kunt u een disc uitwerpen.
I RESET-schakelaar
Het systeem van dit toestel is gereset.
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
4-NL
Dub
Als u bijv
door tege
Weerg
U kunt he
Om de sc
naar de g
Het toestel in- of uitschakelen
1 Draai de contactsleutel naar de ACC of AAN positie.
Het systeem schakelt in.
2 Houd de draaiknop gedurende minstens 3 seconden ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
FullScreen
FullScreen
*
1
Tijden
weerg
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
5-NL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
Gebruikershandleiding Dubbel scherm
Dubbel scherm
Als u bijvoorbeeld het afspeelscherm voor muziek samen met de routeaanwijzingen wilt weergeven, kunt u dit
door tegelijk de schermen Navigatie en Audio/Video weer te geven.
Weergavepositie voor het dubbele scherm
U kunt het rechter- en het linkerscherm omwisselen door deze te verslepen.
Om de schermen om te wisselen, raakt u het midden van het scherm dat u wilt verplaatsen aan en versleept u het
naar de gewenste positie. Zodra u het scherm niet langer aanraakt, wordt de positie van de schermen gewijzigd.
Raak het navigatieschermgedeelte aan.
kelen.
of
Druk op de
-knop (MAP).
FullScreen (Audio/Video)
Raak
aan.
Raak
aan*
1
of
Druk op de
-knop (AUDIO).
Dubbel scherm
FullScreen (Navigatie)
*
1
Tijdens het afspelen van een video worden [DualWide], [DualFull] en [FullScreen] weergegeven op het scherm om het
weergavetype te kiezen.
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
6-NL
Gebruikershandleiding Registratie van een gebruiker
Registratie van een gebruiker
U kunt maximaal twee gebruikers registreren. Hiervoor configureert u de instellingen voor Gebruiker 1 en
Gebruiker 2.
1 Druk op de -knop (My Favorites).
Het scherm Mijn favorieten wordt weergegeven.
2 Raak [Start] aan.
Het scherm voor het invoeren van de
gebruikersnaam voor de eerste gebruiker wordt
weergegeven.
Als u [Skip] aanraakt, wordt de gebruikersnaam
geregistreerd als “Gebruiker 1” of “Gebruiker
2” en wordt er geen BLUETOOTH-apparaat
geregistreerd. In dat geval wordt de gebruiker
niet automatisch gewijzigd.
Als u [Cancel] aanraakt of op de
-knop
(My Favorites) drukt, keert u terug naar het
beginscherm zonder een gebruiker te registreren.
3 Voer de gebruikersnaam in met behulp van
het klavier en druk op [OK].
Het scherm voor het instellen van BLUETOOTH-
apparaten wordt weergegeven.
Raak [
] aan om de naam te bewerken.
4 Raak [Verbind] aan en raak vervolgens [OK]
aan.
De lijst met BLUETOOTH-apparaten wordt
weergegeven.
Als u [Niet verbinden] aanraakt, wordt de
gebruikersregistratie afgesloten zonder een
BLUETOOTH-apparaat te registreren.
5 Raak [Zoeken] aan.
Het systeem begint te zoeken naar
BLUETOOTHapparaten.
Wanneer de zoekopdracht voltooid is, wordt de lijst
met BLUETOOTH-apparaten weergegeven.
Activeer de BLUETOOTH-functie op het eerder
geregistreerde BLUETOOTH-apparaat.
6 Raak een geregistreerd BLUETOOTH-
apparaat aan en raak vervolgens [OK] aan.
Het scherm Mijn favorieten voor Gebruiker 1 wordt
weergegeven.
Gebruiker 2 registreren
7 Druk op de -knop (My Favorites).
Het scherm Mijn favorieten wordt gesloten en het
beginscherm wordt opnieuw weergegeven.
8 Houd de -knop (My Favorites) gedurende
minstens 3 seconden ingedrukt.
De gebruikersgids voor Mijn favorieten wordt
weergegeven. Herhaal stap 2 tot 6 om Gebruiker 2
te registreren.
e
Rad
Hiermee ve
de frequen
Preselectie
Hiermee wo
aanraking d
meerde zen
Houd ten
m
ingedrukt om
als voorgepr
in het geheu
Hiermee st
automatisc
Hiermee w
afstemmin
Indicator S
Modus ver
Wijzigt de
b
Modus NIE
Aan/Uit
DAB
Hiermee ve
de frequen
Preselectie
Hiermee wo
korte aanrak
voorgeprog
weergegev
e
Houd ten m
ingedrukt om
als voorgepr
in het geheu
Modus NIE
Aan/Uit
Hiermee
w
afstemmin
Indicator S
Modus ver
Wijzigt de b
Hiermee w
voor de en
weergege
v
Hiermee st
automatisc
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
7-NL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
uiker
dt de lijst
.
eerder
H-
K] aan.
r 1 wordt
n en het
n.
durende
ordt
bruiker 2
Gebruikershandleiding Radio
Radiobediening
Hiermee verlaagt u
de frequentie
Preselectieknop
Hiermee worden na een korte
aanraking de voorgeprogram-
meerde zenders weergegeven.
Houd ten minste 2 seconden lang
ingedrukt om de huidige zender
als voorgeprogrammeerde zender
in het geheugen te stoppen.
Hiermee stopt u zenders
automatisch in het geheugen
Hiermee schakelt u over naar
een andere band
Hiermee verhoogt u de
frequentie
Hiermee wijzigt u de
afstemmingsmodus
Wijzigt de bedieningsknop
Indicator SEEK-modus
Modus verkeersinformatie Aan/Uit
RDS-informatieweergave
Wijzigt tekstinformatie
RDS-indicator
Hiermee wordt het scherm
voor de PTY-selectie
weergegeven
AF-modus Aan/Uit
Wijzigt de bedieningsknop
Modus NIEUWSPRIORITEIT
Aan/Uit
Gebruikershandleiding DAB/DAB+/DMB
DAB/DAB+/DMB-bediening
Hiermee verlaagt u
de frequentie
Preselectieknop
Hiermee wordt na een
korte aanraking de
voorgeprogrammeerde service
weergegeven.
Houd ten minste 2 seconden lang
ingedrukt om de huidige service
als voorgeprogrammeerde zender
in het geheugen te stoppen.
Modus NIEUWSPRIORITEIT
Aan/Uit
Hiermee schakelt u over naar
een andere band
Hiermee verhoogt u de
frequentie
Hiermee wijzigt u de
afstemmingsmodus
Wijzigt de bedieningsknop
Indicator SEEK-modus
Modus verkeersinformatie Aan/Uit
DAB/DAB+/DMB-
informatieweergave
Wijzigt tekstinformatie
Hiermee wordt het scherm
voor de serviceselectie
weergegeven
Hiermee wordt het scherm
voor de PTY-selectie
weergegeven
Wijzigt de bedieningsknop
Hiermee wordt het scherm
voor de ensembleselectie
weergegeven
Hiermee stopt u de service
automatisch in het geheugen
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
8-NL
Gebruikershandleiding DVD
Bediening van de DVD
Wanneer u het DVD-weergavescherm aanraakt, wordt het DVD-bedieningsscherm weergegeven. Hieronder ziet u
een voorbeeld van het scherm voor DVD-video-bediening.
Hiermee geeft u het scherm weer voor de
invoer via het numerieke toetsenbord
Hiermee zoekt u het begin
van het huidige hoofdstuk
/ Hiermee zoekt u een vorig
hoofdstuk als u er, binnen 1
seconde na aanvang van de
weergave, op drukt / Hiermee
spoelt u snel achteruit als u de
toets ten minste 2 seconden
lang ingedrukt houdt
Hiermee geeft u het
menuscherm weer
Wijzigt de bedieningsknop
Repeat (herhaald afspelen)
Weergave stoppen
Hiermee zoekt u het begin
van het volgende hoofdstuk
/ Hiermee spoelt u snel
vooruit als u de toets ten
minste 2 seconden lang
ingedrukt houdt
DVD-informatieweergave-1
Pauzeren en afspelen
Zoeken
Bijvoorbe
1 Ra
2 Ra
3 Ra
Bed
Een iPod/
die videos
Audiom
DVD-informatieweergave-2
Laat het topmenuscherm verschijnen
Hiermee wijzigt u de hoek
Wijzigt de bedieningsknop
Hiermee geeft u het
menucontrolescherm weer
Hiermee wijzigt u de
audiosporen
Hiermee wijzigt u de
ondertitels
Verstreken tijd
Resterende speelduur
Weergave v
Hiermee zo
het huidige
zoekt u een
u er op dru
van 1 secon
de weergav
u snel acht
ten minste
ingedrukt
h
Huidig num
nummers
Geeft het z
Pauzeren e
Hiermee zo
Afspeellijst
Genre/Com
Icoon van d
modusover
Verstreken
Gebruikershandleiding CD/MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC gebruiken
Geeft het zoekscherm weer
Hiermee zoekt u het begin
van het huidige
bestand / Hiermee zoekt u
een vorig bestand als u er op
drukt binnen de tijd van 1
seconde na aanvang van de
weergave / Hiermee spoelt u
snel achteruit als u de toets
ten minste 2 seconden lang
ingedrukt houdt
Zoekt het begin van de vorige map
Zoekt het begin van de volgende
map
Willekeurig afspelen
Huidig nummer/totaal aantal
nummers
Repeat (herhaald
afspelen)
Hiermee zoekt u het begin
van het volgende
bestand / Hiermee
spoelt u snel vooruit als
u de toets ten minste 2
seconden lang ingedrukt
houdt
MP3/WMA/AAC-
informatieweergave
Verstreken tijd
Geeft het zoekscherm
weer
Pauzeren en afspelen
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
9-NL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
der ziet u
et
ngsknop
afspelen)
et begin
hoofdstuk
snel
ets ten
lang
eergave-1
Zoeken naar een Muziek Bestand
Bijvoorbeeld: Zoeken op Artiestennaam
1 Raak [ (Search)] aan tijdens het afspe.
2 Raak [Music] aan.
3 Raak [Artists] aan.
4 Raak de naam van de geselecteerde artiest
aan.
Het zoekscherm Albums van de geselecteerde
artiest wordt weergegeven.
Door [
p
] van de gewenste artiest aan te raken worden
alle nummers van de geselecteerde artiest afgespeeld.
5 Raak de naam aan van het album.
Alle nummers van het geselecteerde album
worden getoond.
Door [p] van het gewenste album aan te raken
worden alle nummers van het geselecteerde album
afgespeeld.
6 Raak de naam aan van het nummer.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld.
Door [p] aan te raken van “ALL” worden alle nummers
uit te lijst afgespeeld.
Gebruikershandleiding iPod/iPhone (optioneel)
Bediening iPod/iPhone (Optioneel)
Een iPod/iPhone kan met de kabel (KCU-461iV) (afzonderlijk verkocht) op dit toestel worden aangesloten. U kunt een iPod
die videos kan afspelen niet alleen aansluiten om naar muziek te luisteren, maar ook om videobestanden te bekijken.
Audiomodus
et
rm weer
de
de
uur
Weergave van illustraties
Hiermee zoekt u het begin van
het huidige bestand / Hiermee
zoekt u een vorig bestand als
u er op drukt binnen de tijd
van 1 seconde na aanvang van
de weergave / Hiermee spoelt
u snel achteruit als u de toets
ten minste 2 seconden lang
ingedrukt houdt
Huidig nummer/totaal aantal
nummers
Geeft het zoekscherm weer
Pauzeren en afspelen
Hiermee zoekt u het begin van de vorige
Afspeellijst/Artiest/Album/Podcast/
Genre/Componist
Icoon van de toets voor directe
modusoverschakeling
iPod/iPhone-
informatieweergave
Hiermee zoekt u het
begin van het volgende
bestand / Hiermee
spoelt u snel vooruit als
u de toets ten minste 2
seconden lang ingedrukt
houdt
Willekeurig afspelen
Repeat (herhaald
afspelen)
Resterende speelduur
Geeft het zoekscherm
weer
Hiermee zoekt u het
begin van de volgende
Afspeellijst/Artiest/
Album/Podcast/Genre/
Componist
Verstreken tijd
pelen
ld
u het begin
de
mee
oruit als
minste 2
ngedrukt
-
g
ave
cherm
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
10-NL
Gebruikershandleiding USB-Geheugen (Optioneel)
USB-geheugen gebruiken (optioneel)
In de interne speler kunt u muziekbestanden (MP3/WMA/AAC) en videobestanden (DivX®) afspelen die op uw
USB-geheugenapparaat staan opgeslagen.
Raadpleeg “MP3/WMA/AAC gebruiken (pagina 8) voor informatie over muziek.
Videomodus
Han
Handsfre
INE-W925
Hoe slu
compa
1 Ra
bo
2 Ra
3 Ra
4 Ra
O
5 Ra
6 Ra
7 Ra
De
Hiermee zoekt u het begin van
het huidige bestand / Hiermee
zoekt u een vorig bestand als u
er op drukt binnen de tijd van 1
seconde na aanvang van de
weergave / Hiermee spoelt u snel
achteruit als u de toets ten minste
2 seconden lang ingedrukt houdt
DivX®-informatieweergave
Geeft het zoekscherm weer
Pauzeren en afspelen
Weergave stoppen
Zoekt het begin van de vorige map
Zoekt het begin van de volgende map
Huidig bestandsnummer/
alle bestandsnummers
Hiermee zoekt u het begin
van het volgende
bestand / Hiermee spoelt u
snel vooruit als u de toets
ten minste 2 seconden lang
ingedrukt houdt
Repeat (herhaald afspelen)
Verstreken tijd
Wijzigt de bedieningsknop
Geeft het zoekscherm weer
Wijzigt de bedieningsknop
Hiermee wijzigt u de
audiosporen
Hiermee wijzigt u de
ondertitels
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
11-NL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
eel)
p uw
Gebruikershandleiding BLUETOOTH-instelling, BLUETOOTH gebruiken
Handenvrije bediening van de telefoon
Handsfree bellen is mogelijk met behulp van een HFP (Hands-Free Profile)-compatibele mobiele telefoon met de
INE-W925R.
Hoe sluit u een BLUETOOTH-
compatibel toestel aan (pairing)
1 Raak het pictogram [Setup] aan op de
bovenste balk.
[SETUP]-pictogram
2 Raak [ (BLUETOOTH)] aan.
3 Raak [BLUETOOTH] aan.
4 Raak [o] of [p] van “BLUETOOTH” aan om
On” in te stellen.
5 Raak [ ] aan.
6 Raak [BLUETOOTH Apparaat Instellen] aan.
7 Raak [Search] aan of “No Device”.
De Toestellenlijst laat tot maximaal 10 items zien.
8 Raak [Audio] of [Hands-free] aan van het
apparaat dat u wilt aansluiten uit de lijst.
Audio: Stelt het gebruik in als Audio-apparaat.
Hands-free: Stelt het gebruik in als handenvrij-
apparaat.
9 Wanneer de toestelregistratie voltooid is,
zal er een bericht weergegeven worden
en het toestel terug gaan naar de normale
modus.
Het proces voor de BLUETOOTH-registratie kan
verschillen afhankelijk van de versie van het toestel en
SSP (Simple Secure Pairing). Als er een 4- of 6-cijferige
pincode op dit scherm verschijnt, dient u deze pincode in
te vullen met het BLUETOOTH-compatibele toestel.
Als er een wachtwoord dat uit 6 karakters bestaat
verschijnt; let goed op of het zelfde wachtwoord op het
BLUETOOTH-compatibele toestel wordt getoond, en
raak “Yes” aan.
Een oproep beantwoorden
1
Een inkomende oproep activeert de ringtone
en een scherm voor inkomende oproepen.
2 Raak [ ] aan of druk op de -knop
(PHONE).
De oproep begint.
De telefoon inhaken
1 Raak [ ] aan.
Het telefoongesprek wordt beëindigd.
nummer/
mmers
het begin
e
e spoelt u
de toets
nden lang
afspelen)
ningsknop
herm weer
u de
u de
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
12-NL
Gebruikershandleiding Installatie
Installatie
Tijdens het aansluiten op het elektrische systeem van de
auto, dient u op te letten voor componenten die in de
fabriek werden geïnstalleerd (bv. boordcomputer). Maak
geen aftakkingen in deze kabels om stroom te voorzien
voor dit toestel. Zorg er bij het aansluiten van de INE-
W925R op de zekeringkast voor dat de zekering die
bedoeld is voor het circuit van de INE-W925R de juiste
stroomsterkte heeft. Doet u dit niet, dan kan dit leiden
tot schade aan het product en/of het voertuig. Contacteer
bij twijfel uw Alpine-verdeler.
Het scherm moet volledig in de behuizing zijn
teruggetrokken bij installatie. Is dit niethet geval,
dankunnen er problemen ontstaan.
1 Installeer het toestel horizontaal of onder
een invalshoek van maximaal 30°. Houd
er rekening mee dat wanneer u het toestel
onder een andere invalshoek installeert,
de prestaties zullen verminderen en er
mogelijk schade zal kunnen optreden.
0 - 30°
2 Montage van de Microfoon.
Voor veilig gebruik, zorg ervoor dat:
de locatie stevig en stabiel is.
het zicht en de bediening van de bestuurder niet
belemmerd wordt.
de microfoon zo geplaatst wordt dat het de stem
van de bestuurder goed kan oppakken (op de
zonneklep, enz.).
Wanneer u in de microfoon spreekt, zou het niet
nodig moeten zijn om van rijhouding te wisselen.
Dit zou er voor kunnen zorgen dat u afgeleid
wordt, zodat uw aandacht om het voertuig veilig
te besturen vermindert. Wanneer u de microfoon
installeert, moet u rekening houden met zowel de
afstand als de richting van de microfoon. Controleer
of de stem van de bestuurder makkelijk te horen is
vanaf de gekozen locatie.
Microfoon
Kabelklem (apart
verkrijgbaar)
3 Verwijder het montageframe van het
hoofdtoestel.
Dit toestel
Beugelsleutels
(meegeleverd)
Schuif het toestel in het montageframe en
bevestig het.
Montageframe
(meegeleverd)
Dashboard
Dit toestel
Frontplaat*
2
(meegeleverd)
Druk
platen*
1
Beugelsleutel
Rubberen kapje
(meegeleverd)
Zeskantbout
(meegeleverd)
*1
Als het montageframe loszit in het dashboard, kunt u de
drukplaten licht plooien om het probleem op te lossen.
*2 De bijgeleverde frontplaat kan gemonteerd worden.
4 Wa
be
op
en
zes
me
me
uit
de
aa
sch
vo
ka
de
Aa
Zesk
Meta
mon
Aar
Voor d
geschik
Aanslu
(Als de AC
Voeg ee
voertui
Bovens
Als de g
voertui
als de s
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
13-NL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
et
ame en
oestel
at*
2
everd)
kunt u de
te lossen.
worden.
4 Wanneer uw voertuig uitgerust is met de
beugel, monteert u de lange zeskantbout
op het achterpaneel van de INE-W925R
en plaatst u het rubberen kapje op de
zeskantbout. Versterk de hoofdeenheid
met de metalen montageband (niet
meegeleverd) indien uw voertuig niet is
uitgerust met de montagebeugel. Maak
de aardingskabel van het apparaat vast
aan een zuiver metalen punt met een
schroef (*1) die al met het chassis van het
voertuig is verbonden. Sluit alle andere
kabels van de INE-W925R aan volgens
de details omschreven in het onderdeel
Aansluitingen.
Dit toestel
Schroef
Onderstel
*
1
*
2
Zeskantmoer (M5)
Schroefbout
Metalen
montageband
Aardingskabel
Voor de schroef gemarkeerd met “*2”, gebruikt u een
geschikte schroef voor de gekozen montageplaats.
5 Schuif de INE-W925R in het dashboard
totdat u een klikgeluid hoort. Dit zorgt
ervoor dat het toestel stevig op zijn plaats
zit en niet per ongeluk uit het dashboard
zal vallen.
Aansluitingsschema van SPST-schakelaar (apart verkrijgbaar)
(Als de ACC-stroomvoorziening niet beschikbaar is)
SPST-SCH. (optioneel)
INE-W925R
ACC
(Rood)
BATTERY
(Geel)
ZEKERING (5A)
(optioneel)
ZEKERING (20A)
(optioneel)
Accu
Voeg een SPST (Single-Pole, Single-Throw)-schakelaar (apart verkrijgbaar) en zekering (apart verkrijgbaar) toe als uw
voertuig geen ACC-stroomvoorziening heeft.
Bovenstaand diagram en bovenstaande stroomsterkte gelden als de INE-W925R individueel wordt gebruikt.
Als de geschakelde stroomkabel (ontsteking) van de INE-W925R rechtstreeks op de positieve (+) pool van de accu van het
voertuigis aangesloten, verbruikt de INE-W925R een minimale hoeveelheid stroom (enkele honderden milliampères), zelfs
als de schakelaar in de OFF-stand staat, en kan de accu leeglopen.
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
14-NL
Gebruikershandleiding Aansluitingen
Aansluitingen
Aanslu
REMOTE TURN-ON
Antenne
iPod VIDEO AV-verlengkabel
(Meegeleverd met KCU-461iV)
USB-verlengkabel
(Meegeleverd)
(Blauw/Wit)
REVERSE
(Oranje/Wit)
PARKING BRAKE
(Groen)
(Groen/Zwart)
GPS-antenne (Meegeleverd)
iPod/iPhone
(Apart verkrijgbaar)
Naar versterker of equalizer
Naar plus-zijde van de achterlichtsignaalkabel van
de wagen
Naar signaalkabel van handrem
Linksachter
Linksvoor
Rechtsvoor
Rechtsachter
Luidsprekers
(Wit)
(Wit/Zwart)
(Grijs/Zwart)
(Grijs)
(Paars/Zwart)
(Paars)
Accu
Contactsleutel
Aansluitset KCU-461iV
(Apart verkrijgbaar)
USB-geheugen (Apart
verkrijgbaar)
(Geel/Blauw)
IGNITION
(Rood)
BATTERY
(Geel)
GND
(Zwart)
10A
ISO-antenneaansluiting
Nokia-telefoon
(Apart verkrijgbaar)
Aansluitset voor Nokia-telefoon
KCU-230NK (Apart verkrijgbaar)
Naar elektrische antenne
POWER ANT
(Blauw)
Aansluitingen 1/2
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
15-NL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
Aansluitingen 2/2
REMOTE OUT
(Bruin)
REMOTE IN
(Bruin)
SPEED SENSOR
(Groen/Wit)
CAMERA1
CAMERA2
Naar DAB-antenne
(Geel)
(Rood)
(Wit)
(Geel)
(Rood)
(Wit)
Naar video-uitgang
Naar audio-uitgangen (R, L)
Naar video-ingang
Naar audio-ingangen (R, L)
Versterker
Versterker
Versterker
Linksachter
Rechtsachter
Linksvoor
Rechtsvoor
Subwoofers
Naar invoerkabel voor afstandsbediening
Naar uitgangskabel voor afstandsbediening
Naar de lijn met het snelheidssignaal van het
voertuig
Naar achter/overige/camera
Naar Vooraanzicht/Achteruitrijcamera
4P-aansluiting (niet gebruikt)
Naar de interfacebox van de
stuurafstandsbediening
Microfoon (meegeleverd)
an
s
n
r)
Sluit dit aan op de optionele
Scherminterfacedoos in het
Voertuig.
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
16-NL
Gebruikershandleiding Specificaties
Specificaties
MONITORSECTIE
Schermgrootte 6,1”
Lcd-type Transparant type TN lcd
Besturingssysteem Actieve tft-matrix
Aantal beeldelementen 1.152.000 stuks (800 × 3 × 480)
Effectief aantal beeldelementen
99% of meer
Verlichtingssysteem LED
FM-TUNERGEDEELTE
Afstembereik 87,5 – 108,0 MHz
Bruikbare gevoeligheid mono
8,1 dBf (0,7 µV/75 ohm)
50 dB stiltegevoeligheid 12 dBf (1,1 µV/75 ohm)
Afwisselende kanaalselectiviteit
80 dB
Signaal/ruis-verhouding 65 dB
Stereoscheiding 35 dB
Ontvangstverhouding 2,0 dB
MW-TUNERGEDEELTE
Afstembereik 531 – 1.602 kHz
Bruikbare Gevoeligheid 25,1 µV/28 dBf
LW-TUNERGEDEELTE
Afstembereik 153 – 281 kHz
Gevoeligheid (IEC-standaard) 31,6 µV/30 dBf
DAB-GEDEELTE
Afstembereik BAND III 174,9 – 239,2 MHz
Afstembereik L-BAND 1.452,9 – 1.490,6 MHz
Gevoeligheid BAND III -98 dBm
Gevoeligheid L-BAND -96 dBm
S/N (met JIS-A) 85 dB
Vervorming 0,1%
Verschil in uitvoerniveau 0 dB
USB-GEDEELTE
USB-vereisten USB 1.1/2.0
Max. stroomverbruik 1.000 mA
USB-klasse USB (Play From Device)/
USB (Mass Storage Class)
Bestandssysteem FAT12/16/32
MP3-decodering MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
WMA-decodering Windows Media™ Audio
AAC-decodering AAC-LC-indeling .m4a”-bestand
Aantal kanalen 2-kanaals (stereo)
Frequentierespons* 5-20.000 Hz (±1 dB)
Totale harmonische vervorming
0,008 % (bij 1 kHz)
Dynamisch bereik 95 dB (bij 1 kHz)
Signaal/ruis-verhouding 100 dB
Kanaalscheiding 85 dB (bij 1 kHz)
De frequentierespons kan verschillen afhankelijk van de
coderingssoftware/bitsnelheid.
CD/DVD-gedeelte
Frequentierespons 5 – 20.000 Hz (±1dB)
Snelheidsfluctuaties (% WRMS)
Onder meetbare limiet
*
Totale harmonische vervorming
0,008 % (bij 1 kHz)
Dynamisch bereik 95 dB (bij 1 kHz)
Kanaalscheiding 85 dB (bij 1 kHz)
Signaalsysteem NTSC/PAL
Horizontale resolutie 500 lijnen of meer
Video-uitvoerniveau 1Vp-p (75 ohm)
Video S/N-verhouding DVD: 60 dB
Audio S/N-verhouding 100 dB
ONTVANGST
Golflengte DVD: 666 nm
CD: 785 nm
Laserkracht CLASS II
GPS-GEDEELTE
GPS-ontvangst frequentie 1.575,42 ±1 MHz
GPS-ontvangst gevoeligheid -130 dB max.
BLUETOOTH-GEDEELTE
BLUETOOTH-Specificatie Bluetooth V2.1+EDR
Uitgangsvermogen +4 dBm Max. (Vermogensklasse 2)
Profiel HFP (Profiel Handenvrij)
OPP (Profiel Object Indrukken)
PBAP (Profiel Toegang tot
Telefoonboek)
A2DP (Profiel Geavanceerde
Audioverdeling)
AVRCP (Profiel Afstandsbediening
Audio/Video)
ALGEMEEN
Stroomvereiste 14,4 V DC
(11–16 V toelaatbaar)
Bedrijfstemperatuur -20°C tot + 60°C
Maximaal uitgangsvermogen 50 W × 4
Uitvoervoltage 4.000 mV/10.000 ohm
Gewicht 2,32 kg
Audio-uitvoerniveau
Preout (voor, achter): 4 V/10.000 ohm (max.)
Preout (subwoofer): 4 V/10.000 ohm (max.)
AUX OUT: 1,2 V/10.000 ohm
CHASSIS-GROOTTE
Breedte 178 mm
Hoogte 100 mm
Diepte 164,4 mm
NEUSFORMAAT
Breedte 170 mm
Hoogte 95 mm
Diepte 18,5 mm
Ten gevolge van voortdurende verbetering van de
producten, kunnen specificaties en ontwerp wijzigen
zonder enige kennisgeving.
Het lcd-paneel is gefabriceerd met een uiterst precieze
fabricagetechnologie. De effectieve pixelverhouding is
meer dan 99,99 %. Dit betekent dat er een mogelijkheid
is dat 0,01 % van de pixels altijd aan of uit (ON/OFF)
zijn.
Dit pr
o
copyrig
door A
eigend
engine
Gefabr
Dolby e
van Do
Windo
handel
Micros
andere
iPhone
iTunes
in de V
“Made
dat een
ontwo
of iPho
te bean
Apple
dit toes
en rege
accesso
prestat
© 2010
Works
handel
DivX®,
zijn ha
dochte
licentie
Het BLU
gedep
Inc. en
Electro
“MPEG
licentie
“De aan
toestem
en verl
dit pro
comm
uitzend
uitzend
en/of a
system
of audi
toepas
inform
http://w
©1993-20
Delen ©2
voorbeho
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
17-NL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
nsklasse 2)
kken)
t
rde
ediening
de
zigen
recieze
ding is
elijkheid
N/OFF)
Dit product bevat geïntegreerde
copyrightbeveiligingstechnologie die beschermd word
door Amerikaanse patenten en andere intellectuele
eigendomsrechten van Rovi Corporation. Reverse
engineering en demontage zijn verboden.
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken
van Dolby Laboratories.
Windows Media en het Windows-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of
andere landen.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch en
iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd
in de VS en andere landen.
“Made for iPod”, en “Made for iPhone”, betekenen
dat een elektronische accessoire specifiek werd
ontworopen om te worden aangesloten op een iPod
of iPhone en gecertificeerd is door de ontwikkelaar om
te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple.
Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van
dit toestel of het voldoen ervan aan veiligheidsnormen
en regelgeving. Merk op dat het gebruik van dit
accessoire met iPod of iPhone mogelijk de draadloze
prestaties beïnvloedt.
© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en
Works with Nokia zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Nokia Corporation.
DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo’s
zijn handelsmerken van Rovi Corporation of
dochtermaatschappijen ervan en worden onder
licentie gebruikt.
Het BLUETOOTH® woordmerk en logo’s zijn
gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG,
Inc. en elk gebruik van zulke merken door Alpine
Electronics, Inc. is onder licentie.
“MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie onder
licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
“De aankoop van dit product verleent enkel
toestemming voor privé-, niet-commercieel gebruik
en verleent geen toestemming nog enig recht om
dit product te gebruiken in om het even welke
commerciële (d.w.z. met winstoogmerk) real time-
uitzending (land, satelliet, kabel en/of andere media),
uitzenden/streaming via het internet, intranetten
en/of andere netwerken of in andere elektronische
systemen voor informatieverspreiding, zoals pay-audio
of audio-on-demand-toepassingen. Voor dergelijke
toepassingen is een aparte licentie vereist. Meer
informatie kunt u vinden op
http://www.mp3licensing.com
©1993-2011 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden.
Delen ©2011, Microsoft Corporation. Alle rechten
voorbehouden.

Documenttranscriptie

Inhoudsopgave WAARSCHUWING .................................................................................................................................................2 OPGELET ..................................................................................................................................................................2 Aan de slag .............................................................................................................................................................3 Dubbel scherm .....................................................................................................................................................5 Registratie van een gebruiker .........................................................................................................................6 Radiobediening ....................................................................................................................................................7 DAB/DAB+/DMB-bediening .............................................................................................................................7 MP3/WMA/AAC gebruiken ...............................................................................................................................8 Bediening van de DVD .......................................................................................................................................8 Bediening iPod/iPhone (Optioneel) ..............................................................................................................9 USB-geheugen gebruiken (optioneel) .......................................................................................................10 Handenvrije bediening van de telefoon....................................................................................................11 Installatie ...............................................................................................................................................................12 Aansluitingen .....................................................................................................................................................14 Specificaties .........................................................................................................................................................16 EN DE FR ES IT BELANGRIJK SE Noteer het serienummer van uw toestel in de daartoe voorziene ruimte hieronder en houd het bij als referentie. SERIENUMMER: ISO-SERIENUMMER: AL NL DATUM VAN INSTALLATIE: INSTALLATIETECHNICUS: RU PLAATS VAN AANKOOP: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de bijgeleverde cd-rom voor meer informatie over alle functies. (Dit is een data-cd en bijgevolg niet geschikt voor weergave van muziek en beelden op de speler.) Indien nodig zal een ALPINE-dealer u meteen een afgedrukte versie bezorgen van de gebruiksaanwijzing die op de cd-rom is opgeslagen. PL GR 1-NL ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL) WAARSCHUWING WAARSCHUWING Dit symbool wijst op belangrijke instructies. Het negeren van deze instructies kan ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben. GEBRUIK HET TOESTEL NIET WANNEER DIT U VERHINDERT VEILIG MET UW VOERTUIG TE RIJDEN. Wanneer een functie uw langdurige aandacht vereist, dient u eerst volledig stil te staan voor u deze uitvoert. Parkeer uw voertuig steeds op een veilige plaats vooraleer u een functie gaat gebruiken. Doet u dit niet, dan loopt u het gevaar een ongeval te veroorzaken. HOUD KLEINE VOORWERPEN ZOALS SCHROEVEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. Wanneer deze worden ingeslikt, kan dit leiden tot ernstige verwondingen. Contacteer in dit geval onmiddellijk een dokter. BEPERK HET VOLUME ZODAT U GELUIDEN BUITEN DE AUTO NOG STEEDS KUNT HOREN TIJDENS HET RIJDEN. Een te hoog volumeniveau kan geluiden, zoals de sirene van een ambulanceof waarschuwingssignalen langs de weg (bij overwegen, enz.) dempen, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties en mogelijk tot een ongeval. EEN TE HOOG VOLUMENIVEAU IN EEN AUTO KAN OOK GEHOORSCHADE VEROORZAKEN. DEMONTEER OF WIJZIG HET TOESTEL NIET. Indien u dit wel doet, kan dit leiden tot een ongeval, brand of elektrocutie. ENKEL TE GEBRUIKEN IN AUTO’S MET EEN NEGATIEVE AARDING VAN 12 V. (contacteer bij twijfel uw verdeler). Indien u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, enz. GEBRUIK DE CORRECTE AMPÈREWAARDE BIJ HET VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN. Aan GEBRUIK GEEN BOUTEN OF MOEREN IN DE REM- OF STUURINRICHTING OM EEN AARDING TE MAKEN. Aanraa Bouten of moeren die worden gebruikt in de rem- of stuurinrichting (of een ander veiligheidssysteem) of tanks mogen NOOIT gebruikt worden voor installaties of als aardverbinding. Het gebruik van dergelijke onderdelen kan leiden tot een controleverlies over de auto en brand enz. veroorzaken. U kunt he INSTALLEER NIET OP LOCATIES DIE HET BESTUREN VAN UW VOERTUIG KUNNEN HINDEREN, ZOALS HET STUUR OF DE VERSNELLINGSPOOK. Wanneer u dit doet, kan dit uw gezichtsvermogen of uw bewegingen belemmeren met ernstige ongevallen tot gevolg. Dit product is geen vervangmiddel voor uw eigen inschattingsvermogen. De routeaanwijzingen die door dit systeem worden aangereikt, mogen nooit indruisen tegen plaatselijke verkeersvoorschriften of uw eigen inschattingsvermogen of kennis betreffende het veilig besturen van een voertuig. OPGELET Dit symbool wijst op belangrijke instructies. Het negeren van deze instructies kan verwondingen of schade aan het product tot gevolg hebben. ZET ONMIDDELLIJK HET GEBRUIK STOP WANNEER ZICH EEN PROBLEEM VOORDOET. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand of elektrocutie. BLOKKEER DE VENTILATIEOPENINGEN OF RADIATORPANELEN NIET. LAAT DE AANSLUITING EN INSTALLATIE UITVOEREN DOOR DESKUNDIGEN. GEBRUIK DIT PRODUCT VOOR MOBIELE 12V-TOEPASSINGEN. Gebruik voor andere toepassingen kan leiden tot brand, elektrocutie of andere verwondingen. PLAATS UW HANDEN, VINGERS OF VREEMDE VOORWERPEN NIET IN DE SLEUVEN VAN HET TOESTEL. Indien u dit wel doet, kan dit leiden tot letsel of schade aan het product. SLUIT ALLES CORRECT AAN. Zaken verkeerd aansluiten, kan vuur of schade aan het product veroorzaken. VERWIJDER DE KABEL VAN DE NEGATIEVE BATTERIJAANSLUITING VOOR U HET TOESTEL AANSLUIT. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot elektrocutie of letsels ten gevolge van kortsluitingen. SPLITS GEEN ELEKTRISCHE KABELS. Snijd nooit de kabelisolatie weg om stroom te voorzien voor een ander apparaat. Wanneer u dit wel doet, zal de stroomcapaciteit van de kabel overschreden worden, wat kan leiden tot brand of elektrocutie. BESCHADIG GEEN BUIZEN OF KABELS TIJDENS HET BOREN VAN GATEN. Neem uw voorzorgen tijdens het boren van gaten in het chassis voor de installatie, zodat u geen buizen, brandstoftoevoeren, brandstoftanks of elektrische bedradingen raakt, beschadigt of blokkeert. Zoniet kan dit leiden tot brand. 2-NL ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL) Uitlijnin VOLG DE ROUTEAANWIJZINGEN NIET ALS HET NAVIGATIESYSTEEM U OPDRAAGT EEN ONVEILIG OF ONWETTIG MANOEUVRE UIT TE VOEREN OF U IN EEN ONVEILIGE SITUATIE OF PLAATS DOET BELANDEN. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot letsel of schade aan het product. Breng het toestel ter reparatie terug naar uw bevoegde Alpine-dealer of het dichtstbijzijnde Alpine-servicecenter. Indien u dit wel doet, kan het toestel binnenin erg warm worden en zo brand veroorzaken. e Algem De aansluiting en installatie van dit toestel vereist specifieke technische kennis en ervaring. Contacteer voor uw eigen veiligheid steeds de verdeler waar u dit product hebt gekocht om de installatie te laten uitvoeren. GEBRUIK GESPECIFICEERDE ACCESSOIRES EN INSTALLEER ZE OP DE JUISTE MANIER. Zorg ervoor dat u enkel de gespecificeerde accessoires gebruikt. Gebruik van andere dan de genoemde onderdelen kunnen interne schade veroorzaken aan het toestel of zorgen mogelijk voor een slechte installatie van het toestel. Daardoor kunnen onderdelen loskomen, met gevaren of storingen tot gevolg. A -k Geb B Afs Ric afst me C Het Geb Ho ove D Hie E Hie Als hou om opr F Hie Als kun Ho ing inst SCHIK DE KABELS ZODAT ZE NIET GEKNELD ZITTEN OF GEKNEPEN WORDEN DOOR EEN SCHERPE METALEN KANT. Leid de kabels en bedrading weg van bewegende onderdelen (zoals de zetelrails) of scherpe of puntige kanten. Zo vermijdt u knelpunten en schade aan de bedrading. Wanneer de kabels door een metalen gat lopen, gebruik dan een rubberen ring om te voorkomen dat de kabelisolatie doorgesneden wordt door de metalen rand van het gat. INSTALLEER NIET OP PLAATSEN MET VEEL VOCHT OF STOF. Vermijd installatie van het toestel op plaatsen waar veel vocht of stof aanwezig is. Wanneer er vocht of stof terechtkomt in het toestel, kan dit storingen veroorzaken. RAAK HET TOESTEL NIET AAN TERWIJL HET GEMOTORISEERDE VOORPANEEL OF HET BEWEGENDE SCHERM IN BEWEGING IS. Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot letsels of schade aan het product. Gebruikershandleiding Aanraakbediening, Uitlijning van bedieningselementen, Het toestel in- of uitschakelen Aan de slag F Aanraakbediening richting (of ikt worden lijke brand enz. U kunt het systeem met behulp van het aanraakpaneel op het scherm bedienen. e Algemene knoppen op het scherm : VAN UW OF DE egingen : keert terug naar het vorige scherm. Afhankelijk van de functie, annuleert deze knop de handelingen die op het scherm zijn uitgevoerd. sluit het venster. EN Uitlijning van bedieningselementen DE OF EN gsvermogen. kt, mogen w eigen en van een FR ES s. Het ngen en. IT A -knop (loskoppelen) Gebruik deze knop om het voorpaneel te verwijderen. B Afstandsbedieningssensor Richt de optionele afstandsbedieningszender naar de afstandsbedieningssensor binnen een bereik van 2 meter. C -knop (My Favorites) Het scherm Mijn favorieten voor de geregistreerde Gebruiker 1 wordt weergegeven. Houd deze knop minstens 3 seconden ingedrukt om over te schakelen naar Gebruiker 2. ZICH EEN product. e-dealer of N DOOR technische ds de laten ALLEER ZE kt. terne en slechte omen, met D -knop (MAP) Hiermee roept u het navigatiekaartscherm op. E -knop (PHONE) Hiermee roept u het telefoonmenuscherm op. Als er een handenvrije telefoon aangesloten is, houdt u deze knop minstens 3 seconden ingedrukt om over te schakelen naar het scherm met de oproepgeschiedenis. F -knop (AUDIO) Hiermee kunt u het Audio/Video-scherm weergeven. Als het Audio/Video-scherm al wordt weergegeven, kunt u hiermee de bron wijzigen. Houd AUDIO gedurende minstens 3 seconden ingedrukt om de modus “De balans/fader/ subwoofer instellen” te activeren. N OF N KANT. (zoals lpunten talen dat de het gat. OF STOF. t of stof tel, kan dit NDE G Draaiknop/MUTE/C-knop U kunt het volume regelen door deze knop naar links of rechts te draaien. Druk op deze knop om het geluid te dempen of het dempen te annuleren. Houd deze knop gedurende minstens 3 seconden ingedrukt om het toestel uit te schakelen. H c-knop (uitwerpen) Hiermee kunt u een disc uitwerpen. I RESET-schakelaar Het systeem van dit toestel is gereset. SE NL RU PL GR t product. 3-NL ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL) Het toestel in- of uitschakelen 1 Draai de contactsleutel naar de ACC of AAN positie. Het systeem schakelt in. 2 Dub Als u bijv door tege Houd de draaiknop gedurende minstens 3 seconden ingedrukt om het toestel uit te schakelen. FullScreen FullScreen *1 Tijden weerg Weerg U kunt he Om de sc naar de g 4-NL ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL) Gebruikershandleiding Dubbel scherm Dubbel scherm Als u bijvoorbeeld het afspeelscherm voor muziek samen met de routeaanwijzingen wilt weergeven, kunt u dit door tegelijk de schermen Navigatie en Audio/Video weer te geven. kelen. FullScreen (Navigatie) Raak het navigatieschermgedeelte aan. EN of Druk op de -knop (MAP). Dubbel scherm Raak DE aan. FR FullScreen (Audio/Video) ES aan*1 Raak of Druk op de IT -knop (AUDIO). *1 Tijdens het afspelen van een video worden [DualWide], [DualFull] en [FullScreen] weergegeven op het scherm om het weergavetype te kiezen. SE Weergavepositie voor het dubbele scherm U kunt het rechter- en het linkerscherm omwisselen door deze te verslepen. Om de schermen om te wisselen, raakt u het midden van het scherm dat u wilt verplaatsen aan en versleept u het naar de gewenste positie. Zodra u het scherm niet langer aanraakt, wordt de positie van de schermen gewijzigd. NL RU PL GR 5-NL ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL) Gebruikershandleiding Registratie van een gebruiker Registratie van een gebruiker Rad U kunt maximaal twee gebruikers registreren. Hiervoor configureert u de instellingen voor Gebruiker 1 en Gebruiker 2. 1 Druk op de -knop (My Favorites). 5 Raak [Zoeken] aan. Preselectie Hiermee wo aanraking d meerde zen Houd ten m ingedrukt om als voorgepr in het geheu Het scherm Mijn favorieten wordt weergegeven. 2 Raak [Start] aan. Het scherm voor het invoeren van de gebruikersnaam voor de eerste gebruiker wordt weergegeven. • Als u [Skip] aanraakt, wordt de gebruikersnaam geregistreerd als “Gebruiker 1” of “Gebruiker 2” en wordt er geen BLUETOOTH-apparaat geregistreerd. In dat geval wordt de gebruiker niet automatisch gewijzigd. • Als u [Cancel] aanraakt of op de -knop (My Favorites) drukt, keert u terug naar het beginscherm zonder een gebruiker te registreren. 3 Het systeem begint te zoeken naar BLUETOOTHapparaten. Wanneer de zoekopdracht voltooid is, wordt de lijst met BLUETOOTH-apparaten weergegeven. • Activeer de BLUETOOTH-functie op het eerder geregistreerde BLUETOOTH-apparaat. 6 Hiermee st automatisc Het scherm Mijn favorieten voor Gebruiker 1 wordt weergegeven. Modus NIE Aan/Uit Druk op de 8 Hiermee ve de frequen -knop (My Favorites). Het scherm Mijn favorieten wordt gesloten en het beginscherm wordt opnieuw weergegeven. De lijst met BLUETOOTH-apparaten wordt weergegeven. • Als u [Niet verbinden] aanraakt, wordt de gebruikersregistratie afgesloten zonder een BLUETOOTH-apparaat te registreren. Modus ver DAB 7 Raak [Verbind] aan en raak vervolgens [OK] aan. Indicator S Wijzigt de b e Gebruiker 2 registreren 4 Hiermee w afstemmin Raak een geregistreerd BLUETOOTHapparaat aan en raak vervolgens [OK] aan. Voer de gebruikersnaam in met behulp van het klavier en druk op [OK]. Het scherm voor het instellen van BLUETOOTHapparaten wordt weergegeven. ] aan om de naam te bewerken. • Raak [ Hiermee ve de frequen Houd de -knop (My Favorites) gedurende minstens 3 seconden ingedrukt. De gebruikersgids voor Mijn favorieten wordt weergegeven. Herhaal stap 2 tot 6 om Gebruiker 2 te registreren. Preselectie Hiermee wo korte aanrak voorgeprog weergegeve Houd ten m ingedrukt om als voorgepr in het geheu Hiermee w afstemmin Indicator S Hiermee st automatisc Modus ver Modus NIE Aan/Uit Wijzigt de b Hiermee w voor de en weergegev 6-NL ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL) uiker Gebruikershandleiding Radio Radiobediening Hiermee verlaagt u de frequentie RDS-informatieweergave Hiermee verhoogt u de frequentie Preselectieknop Hiermee worden na een korte aanraking de voorgeprogrammeerde zenders weergegeven. Houd ten minste 2 seconden lang ingedrukt om de huidige zender als voorgeprogrammeerde zender in het geheugen te stoppen. EN Hiermee schakelt u over naar een andere band Wijzigt de bedieningsknop DE Hiermee wijzigt u de afstemmingsmodus Wijzigt tekstinformatie Indicator SEEK-modus dt de lijst . eerder RDS-indicator Hiermee wordt het scherm voor de PTY-selectie weergegeven Hiermee stopt u zenders automatisch in het geheugen HK] aan. r 1 wordt FR Modus verkeersinformatie Aan/Uit ES Wijzigt de bedieningsknop Modus NIEUWSPRIORITEIT Aan/Uit AF-modus Aan/Uit IT Gebruikershandleiding DAB/DAB+/DMB SE DAB/DAB+/DMB-bediening Hiermee verlaagt u de frequentie n en het n. durende ordt bruiker 2 Preselectieknop Hiermee wordt na een korte aanraking de voorgeprogrammeerde service weergegeven. Houd ten minste 2 seconden lang ingedrukt om de huidige service als voorgeprogrammeerde zender in het geheugen te stoppen. Hiermee wijzigt u de afstemmingsmodus Indicator SEEK-modus Hiermee stopt u de service automatisch in het geheugen Modus verkeersinformatie Aan/Uit Modus NIEUWSPRIORITEIT Aan/Uit NL DAB/DAB+/DMBinformatieweergave Hiermee verhoogt u de frequentie Hiermee schakelt u over naar een andere band RU Wijzigt de bedieningsknop PL Wijzigt tekstinformatie GR Hiermee wordt het scherm voor de serviceselectie weergegeven Wijzigt de bedieningsknop Hiermee wordt het scherm voor de ensembleselectie weergegeven Hiermee wordt het scherm voor de PTY-selectie weergegeven 7-NL ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL) Gebruikershandleiding CD/MP3/WMA/AAC MP3/WMA/AAC gebruiken Bed Hiermee zoekt u het begin van het huidige bestand / Hiermee zoekt u een vorig bestand als u er op drukt binnen de tijd van 1 seconde na aanvang van de weergave / Hiermee spoelt u snel achteruit als u de toets ten minste 2 seconden lang ingedrukt houdt Huidig nummer/totaal aantal nummers Geeft het zoekscherm weer MP3/WMA/AACinformatieweergave Hiermee zoekt u het begin van het volgende bestand / Hiermee spoelt u snel vooruit als u de toets ten minste 2 seconden lang ingedrukt houdt Willekeurig afspelen Verstreken tijd Repeat (herhaald afspelen) Pauzeren en afspelen Zoekt het begin van de vorige map Geeft het zoekscherm weer Zoekt het begin van de volgende map DVD Bediening van de DVD Wanneer u het DVD-weergavescherm aanraakt, wordt het DVD-bedieningsscherm weergegeven. Hieronder ziet u een voorbeeld van het scherm voor DVD-video-bediening. Hiermee zoekt u het begin van het volgende hoofdstuk / Hiermee spoelt u snel vooruit als u de toets ten minste 2 seconden lang ingedrukt houdt DVD-informatieweergave-1 Resterende speelduur DVD-informatieweergave-2 Verstreken tijd Repeat (herhaald afspelen) Pauzeren en afspelen Wijzigt de bedieningsknop Weergave stoppen Hiermee geeft u het menucontrolescherm weer Laat het topmenuscherm verschijnen Hiermee geeft u het menuscherm weer Hiermee geeft u het scherm weer voor de invoer via het numerieke toetsenbord Hiermee wijzigt u de audiosporen Wijzigt de bedieningsknop Hiermee wijzigt u de hoek 8-NL ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL) Audiom Weergave v Hiermee zo het huidige zoekt u een u er op dru van 1 secon de weergav u snel acht ten minste ingedrukt h Huidig num nummers Geeft het z Verstreken Pauzeren e Gebruikershandleiding Hiermee zoekt u het begin van het huidige hoofdstuk / Hiermee zoekt u een vorig hoofdstuk als u er, binnen 1 seconde na aanvang van de weergave, op drukt / Hiermee spoelt u snel achteruit als u de toets ten minste 2 seconden lang ingedrukt houdt Een iPod/ die video’s Hiermee wijzigt u de ondertitels Hiermee zo Afspeellijst Genre/Com Icoon van d modusover Zoeken Bijvoorbe 1 2 3 Ra Ra Ra Gebruikershandleiding iPod/iPhone (optioneel) Bediening iPod/iPhone (Optioneel) gave u het begin de mee oruit als minste 2 ngedrukt pelen ld cherm Een iPod/iPhone kan met de kabel (KCU-461iV) (afzonderlijk verkocht) op dit toestel worden aangesloten. U kunt een iPod die video’s kan afspelen niet alleen aansluiten om naar muziek te luisteren, maar ook om videobestanden te bekijken. Audiomodus Weergave van illustraties EN Hiermee zoekt u het begin van het huidige bestand / Hiermee zoekt u een vorig bestand als u er op drukt binnen de tijd van 1 seconde na aanvang van de weergave / Hiermee spoelt u snel achteruit als u de toets ten minste 2 seconden lang ingedrukt houdt iPod/iPhoneinformatieweergave Hiermee zoekt u het begin van het volgende bestand / Hiermee spoelt u snel vooruit als u de toets ten minste 2 seconden lang ingedrukt houdt Huidig nummer/totaal aantal nummers DE FR Willekeurig afspelen Geeft het zoekscherm weer Repeat (herhaald afspelen) Verstreken tijd Pauzeren en afspelen ES der ziet u et begin hoofdstuk snel ets ten lang eergave-1 uur afspelen) ngsknop Hiermee zoekt u het begin van de vorige Afspeellijst/Artiest/Album/Podcast/ Genre/Componist Resterende speelduur Icoon van de toets voor directe modusoverschakeling Hiermee zoekt u het begin van de volgende Afspeellijst/Artiest/ Album/Podcast/Genre/ Componist Zoeken naar een Muziek Bestand Bijvoorbeeld: Zoeken op Artiestennaam 1 2 3 Geeft het zoekscherm weer 4 SE Raak de naam van de geselecteerde artiest aan. NL Raak [ (Search)] aan tijdens het afspe. Raak [Music] aan. RU Raak [Artists] aan. et rm weer et de IT 5 Het zoekscherm Albums van de geselecteerde artiest wordt weergegeven. Door [p] van de gewenste artiest aan te raken worden alle nummers van de geselecteerde artiest afgespeeld. PL Raak de naam aan van het album. GR Alle nummers van het geselecteerde album worden getoond. Door [p] van het gewenste album aan te raken worden alle nummers van het geselecteerde album afgespeeld. de 6 Raak de naam aan van het nummer. Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld. • Door [p] aan te raken van “ALL” worden alle nummers uit te lijst afgespeeld. ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL) 9-NL Gebruikershandleiding USB-Geheugen (Optioneel) USB-geheugen gebruiken (optioneel) Han In de interne speler kunt u muziekbestanden (MP3/WMA/AAC) en videobestanden (DivX®) afspelen die op uw USB-geheugenapparaat staan opgeslagen. Raadpleeg “MP3/WMA/AAC gebruiken” (pagina 8) voor informatie over muziek. Hoe slu compa Videomodus Hiermee zoekt u het begin van het huidige bestand / Hiermee zoekt u een vorig bestand als u er op drukt binnen de tijd van 1 seconde na aanvang van de weergave / Hiermee spoelt u snel achteruit als u de toets ten minste 2 seconden lang ingedrukt houdt Handsfre INE-W925 Huidig bestandsnummer/ alle bestandsnummers Hiermee zoekt u het begin van het volgende bestand / Hiermee spoelt u snel vooruit als u de toets ten minste 2 seconden lang ingedrukt houdt DivX®-informatieweergave Verstreken tijd Geeft het zoekscherm weer Pauzeren en afspelen Repeat (herhaald afspelen) Weergave stoppen Wijzigt de bedieningsknop Zoekt het begin van de vorige map Geeft het zoekscherm weer 1 2 3 4 Ra bo Ra Ra Ra “O Zoekt het begin van de volgende map Wijzigt de bedieningsknop Hiermee wijzigt u de audiosporen Hiermee wijzigt u de ondertitels 5 6 7 Ra Ra Ra De 10-NL ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL) eel) Gebruikershandleiding BLUETOOTH-instelling, BLUETOOTH gebruiken Handenvrije bediening van de telefoon p uw Handsfree bellen is mogelijk met behulp van een HFP (Hands-Free Profile)-compatibele mobiele telefoon met de INE-W925R. Hoe sluit u een BLUETOOTHcompatibel toestel aan (pairing) nummer/ mmers het begin e e spoelt u de toets nden lang afspelen) ningsknop 1 8 Raak [Audio] of [Hands-free] aan van het apparaat dat u wilt aansluiten uit de lijst. EN Raak het pictogram [Setup] aan op de bovenste balk. [SETUP]-pictogram 2 3 4 herm weer Raak [ (BLUETOOTH)] aan. Raak [BLUETOOTH] aan. 9 Raak [o] of [p] van “BLUETOOTH” aan om “On” in te stellen. u de u de 5 6 DE Raak [ ] aan. Raak [BLUETOOTH Apparaat Instellen] aan. FR Wanneer de toestelregistratie voltooid is, zal er een bericht weergegeven worden en het toestel terug gaan naar de normale modus. ES • Het proces voor de BLUETOOTH-registratie kan verschillen afhankelijk van de versie van het toestel en SSP (Simple Secure Pairing). Als er een 4- of 6-cijferige pincode op dit scherm verschijnt, dient u deze pincode in te vullen met het BLUETOOTH-compatibele toestel. Als er een wachtwoord dat uit 6 karakters bestaat verschijnt; let goed op of het zelfde wachtwoord op het BLUETOOTH-compatibele toestel wordt getoond, en raak “Yes” aan. IT SE NL Een oproep beantwoorden 1 7 Audio: Stelt het gebruik in als Audio-apparaat. Hands-free: Stelt het gebruik in als handenvrijapparaat. Een inkomende oproep activeert de ringtone en een scherm voor inkomende oproepen. RU PL Raak [Search] aan of “No Device”. 2 GR Raak [ ] aan of druk op de (PHONE). -knop De oproep begint. De Toestellenlijst laat tot maximaal 10 items zien. De telefoon inhaken 1 Raak [ ] aan. Het telefoongesprek wordt beëindigd. ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL) 11-NL Gebruikershandleiding Installatie 4 Installatie • Tijdens het aansluiten op het elektrische systeem van de auto, dient u op te letten voor componenten die in de fabriek werden geïnstalleerd (bv. boordcomputer). Maak geen aftakkingen in deze kabels om stroom te voorzien voor dit toestel. Zorg er bij het aansluiten van de INEW925R op de zekeringkast voor dat de zekering die bedoeld is voor het circuit van de INE-W925R de juiste stroomsterkte heeft. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot schade aan het product en/of het voertuig. Contacteer bij twijfel uw Alpine-verdeler. • Het scherm moet volledig in de behuizing zijn teruggetrokken bij installatie. Is dit niethet geval, dankunnen er problemen ontstaan. 1 Installeer het toestel horizontaal of onder een invalshoek van maximaal 30°. Houd er rekening mee dat wanneer u het toestel onder een andere invalshoek installeert, de prestaties zullen verminderen en er mogelijk schade zal kunnen optreden. 0 - 30° Microfoon Kabelklem (apart verkrijgbaar) 3 Verwijder het montageframe van het hoofdtoestel. Wa be op en zes me me uit de aa sch vo ka de Aa Dit toestel Zesk Beugelsleutels (meegeleverd) Schuif het toestel in het montageframe en bevestig het. Meta mon Montageframe (meegeleverd) Dashboard 2 Montage van de Microfoon. Voor veilig gebruik, zorg ervoor dat: • de locatie stevig en stabiel is. • het zicht en de bediening van de bestuurder niet belemmerd wordt. • de microfoon zo geplaatst wordt dat het de stem van de bestuurder goed kan oppakken (op de zonneklep, enz.). Wanneer u in de microfoon spreekt, zou het niet nodig moeten zijn om van rijhouding te wisselen. Dit zou er voor kunnen zorgen dat u afgeleid wordt, zodat uw aandacht om het voertuig veilig te besturen vermindert. Wanneer u de microfoon installeert, moet u rekening houden met zowel de afstand als de richting van de microfoon. Controleer of de stem van de bestuurder makkelijk te horen is vanaf de gekozen locatie. Aar • Voor d geschik Rubberen kapje (meegeleverd) Dit toestel Beugelsleutel Aanslu Druk platen*1 (Als de AC Zeskantbout (meegeleverd) Frontplaat*2 (meegeleverd) *1 Als het montageframe loszit in het dashboard, kunt u de drukplaten licht plooien om het probleem op te lossen. *2 De bijgeleverde frontplaat kan gemonteerd worden. • Voeg ee voertui • Bovens • Als de g voertui als de s 12-NL ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL) 4 et Wanneer uw voertuig uitgerust is met de beugel, monteert u de lange zeskantbout op het achterpaneel van de INE-W925R en plaatst u het rubberen kapje op de zeskantbout. Versterk de hoofdeenheid met de metalen montageband (niet meegeleverd) indien uw voertuig niet is uitgerust met de montagebeugel. Maak de aardingskabel van het apparaat vast aan een zuiver metalen punt met een schroef (*1) die al met het chassis van het voertuig is verbonden. Sluit alle andere kabels van de INE-W925R aan volgens de details omschreven in het onderdeel Aansluitingen. 5 Schuif de INE-W925R in het dashboard totdat u een klikgeluid hoort. Dit zorgt ervoor dat het toestel stevig op zijn plaats zit en niet per ongeluk uit het dashboard zal vallen. EN DE FR Schroef Zeskantmoer (M5) *2 ame en ES Schroefbout IT Metalen montageband *1 Aardingskabel SE Dit toestel Onderstel • Voor de schroef gemarkeerd met “*2”, gebruikt u een geschikte schroef voor de gekozen montageplaats. NL oestel Aansluitingsschema van SPST-schakelaar (apart verkrijgbaar) RU (Als de ACC-stroomvoorziening niet beschikbaar is) ACC (Rood) INE-W925R at*2 everd) SPST-SCH. (optioneel) ZEKERING (5A) (optioneel) PL BATTERY (Geel) ZEKERING (20A) (optioneel) GR kunt u de te lossen. worden. Accu • Voeg een SPST (Single-Pole, Single-Throw)-schakelaar (apart verkrijgbaar) en zekering (apart verkrijgbaar) toe als uw voertuig geen ACC-stroomvoorziening heeft. • Bovenstaand diagram en bovenstaande stroomsterkte gelden als de INE-W925R individueel wordt gebruikt. • Als de geschakelde stroomkabel (ontsteking) van de INE-W925R rechtstreeks op de positieve (+) pool van de accu van het voertuigis aangesloten, verbruikt de INE-W925R een minimale hoeveelheid stroom (enkele honderden milliampères), zelfs als de schakelaar in de OFF-stand staat, en kan de accu leeglopen. 13-NL ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL) Gebruikershandleiding Aansluitingen Aanslu Aansluitingen Aansluitingen 1/2 Antenne ISO-antenneaansluiting GPS-antenne (Meegeleverd) iPod/iPhone (Apart verkrijgbaar) Aansluitset KCU-461iV (Apart verkrijgbaar) Nokia-telefoon (Apart verkrijgbaar) iPod VIDEO AV-verlengkabel (Meegeleverd met KCU-461iV) USB-geheugen (Apart verkrijgbaar) USB-verlengkabel (Meegeleverd) Aansluitset voor Nokia-telefoon KCU-230NK (Apart verkrijgbaar) REMOTE TURN-ON (Blauw/Wit) Naar versterker of equalizer REVERSE (Oranje/Wit) Naar plus-zijde van de achterlichtsignaalkabel van de wagen PARKING BRAKE (Geel/Blauw) Naar signaalkabel van handrem Naar elektrische antenne IGNITION (Rood) GND (Zwart) Contactsleutel POWER ANT (Blauw) BATTERY (Geel) Accu 10A (Groen) Linksachter (Groen/Zwart) (Wit) Linksvoor (Wit/Zwart) Luidsprekers (Grijs/Zwart) Rechtsvoor (Grijs) (Paars/Zwart) (Paars) 14-NL ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL) Rechtsachter Aansluitingen 2/2 REMOTE OUT (Bruin) Naar invoerkabel voor afstandsbediening REMOTE IN (Bruin) Naar uitgangskabel voor afstandsbediening SPEED SENSOR (Groen/Wit) EN Naar de lijn met het snelheidssignaal van het voertuig CAMERA1 Naar Vooraanzicht/Achteruitrijcamera CAMERA2 DE Naar achter/overige/camera 4P-aansluiting (niet gebruikt) Naar de interfacebox van de stuurafstandsbediening FR Naar DAB-antenne Microfoon (meegeleverd) ES IT n r) SE Sluit dit aan op de optionele Scherminterfacedoos in het Voertuig. an (Geel) Naar video-uitgang NL (Rood) (Wit) (Geel) Naar audio-uitgangen (R, L) Naar video-ingang (Rood) (Wit) RU Naar audio-ingangen (R, L) Linksachter Versterker PL Rechtsachter Linksvoor Versterker Rechtsvoor Versterker GR Subwoofers s 15-NL ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL) Gebruikershandleiding Specificaties • Dit pro Specificaties MONITORSECTIE Schermgrootte 6,1” Lcd-type Transparant type TN lcd Besturingssysteem Actieve tft-matrix Aantal beeldelementen 1.152.000 stuks (800 × 3 × 480) Effectief aantal beeldelementen 99% of meer Verlichtingssysteem LED FM-TUNERGEDEELTE ONTVANGST Afstembereik 87,5 – 108,0 MHz Bruikbare gevoeligheid mono 8,1 dBf (0,7 μV/75 ohm) 50 dB stiltegevoeligheid 12 dBf (1,1 μV/75 ohm) Afwisselende kanaalselectiviteit 80 dB Signaal/ruis-verhouding 65 dB Stereoscheiding 35 dB Ontvangstverhouding 2,0 dB Golflengte Laserkracht GPS-ontvangst frequentie GPS-ontvangst gevoeligheid 531 – 1.602 kHz 25,1 μV/28 dBf BLUETOOTH-Specificatie Uitgangsvermogen Profiel 153 – 281 kHz 31,6 μV/30 dBf DAB-GEDEELTE Afstembereik BAND III Afstembereik L-BAND Gevoeligheid BAND III Gevoeligheid L-BAND S/N (met JIS-A) Vervorming Verschil in uitvoerniveau 174,9 – 239,2 MHz 1.452,9 – 1.490,6 MHz -98 dBm -96 dBm 85 dB 0,1% 0 dB 1.575,42 ±1 MHz -130 dB max. USB-GEDEELTE USB-vereisten Max. stroomverbruik USB-klasse USB 1.1/2.0 1.000 mA USB (Play From Device)/ USB (Mass Storage Class) Bestandssysteem FAT12/16/32 MP3-decodering MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 WMA-decodering Windows Media™ Audio AAC-decodering AAC-LC-indeling “.m4a”-bestand Aantal kanalen 2-kanaals (stereo) Frequentierespons* 5-20.000 Hz (±1 dB) Totale harmonische vervorming 0,008 % (bij 1 kHz) Dynamisch bereik 95 dB (bij 1 kHz) Signaal/ruis-verhouding 100 dB Kanaalscheiding 85 dB (bij 1 kHz) * De frequentierespons kan verschillen afhankelijk van de coderingssoftware/bitsnelheid. CD/DVD-gedeelte Frequentierespons 5 – 20.000 Hz (±1dB) Snelheidsfluctuaties (% WRMS) Onder meetbare limiet 16-NL ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL) Bluetooth V2.1+EDR +4 dBm Max. (Vermogensklasse 2) HFP (Profiel Handenvrij) OPP (Profiel Object Indrukken) PBAP (Profiel Toegang tot Telefoonboek) A2DP (Profiel Geavanceerde Audioverdeling) AVRCP (Profiel Afstandsbediening Audio/Video) ALGEMEEN Stroomvereiste Bedrijfstemperatuur Maximaal uitgangsvermogen Uitvoervoltage Gewicht Audio-uitvoerniveau Preout (voor, achter): Preout (subwoofer): AUX OUT: 14,4 V DC (11–16 V toelaatbaar) -20°C tot + 60°C 50 W × 4 4.000 mV/10.000 ohm 2,32 kg 4 V/10.000 ohm (max.) 4 V/10.000 ohm (max.) 1,2 V/10.000 ohm CHASSIS-GROOTTE Breedte Hoogte Diepte 178 mm 100 mm 164,4 mm NEUSFORMAAT Breedte Hoogte Diepte • Gefabr Dolby e van Do • Windo handel Micros andere • iPhone iTunes in de V • “Made GPS-GEDEELTE LW-TUNERGEDEELTE Afstembereik Gevoeligheid (IEC-standaard) DVD: 666 nm CD: 785 nm CLASS II BLUETOOTH-GEDEELTE MW-TUNERGEDEELTE Afstembereik Bruikbare Gevoeligheid Totale harmonische vervorming 0,008 % (bij 1 kHz) Dynamisch bereik 95 dB (bij 1 kHz) Kanaalscheiding 85 dB (bij 1 kHz) Signaalsysteem NTSC/PAL Horizontale resolutie 500 lijnen of meer Video-uitvoerniveau 1Vp-p (75 ohm) Video S/N-verhouding DVD: 60 dB Audio S/N-verhouding 100 dB copyrig door A eigend engine 170 mm 95 mm 18,5 mm • Ten gevolge van voortdurende verbetering van de producten, kunnen specificaties en ontwerp wijzigen zonder enige kennisgeving. • Het lcd-paneel is gefabriceerd met een uiterst precieze fabricagetechnologie. De effectieve pixelverhouding is meer dan 99,99 %. Dit betekent dat er een mogelijkheid is dat 0,01 % van de pixels altijd aan of uit (ON/OFF) zijn. dat een ontwo of iPho te bean Apple dit toes en rege accesso prestat • © 2010 Works handel • DivX®, zijn ha dochte licentie • Het BLU gedep Inc. en Electro • “MPEG licentie • “De aan toestem en verl dit pro comm uitzend uitzend en/of a system of audi toepas inform http://w ©1993-20 Delen ©2 voorbeho • Dit product bevat geïntegreerde copyrightbeveiligingstechnologie die beschermd word door Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Reverse engineering en demontage zijn verboden. • Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. • Windows Media en het Windows-logo zijn EN handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. • iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch en DE iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. • “Made for iPod”, en “Made for iPhone”, betekenen nsklasse 2) kken) t rde ediening dat een elektronische accessoire specifiek werd ontworopen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en gecertificeerd is door de ontwikkelaar om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit toestel of het voldoen ervan aan veiligheidsnormen en regelgeving. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met iPod of iPhone mogelijk de draadloze prestaties beïnvloedt. FR ES • © 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en IT Works with Nokia zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Nokia Corporation. • DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo’s zijn handelsmerken van Rovi Corporation of dochtermaatschappijen ervan en worden onder licentie gebruikt. SE • Het BLUETOOTH® woordmerk en logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van zulke merken door Alpine Electronics, Inc. is onder licentie. NL • “MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.” RU • “De aankoop van dit product verleent enkel de zigen recieze ding is elijkheid N/OFF) toestemming voor privé-, niet-commercieel gebruik en verleent geen toestemming nog enig recht om dit product te gebruiken in om het even welke commerciële (d.w.z. met winstoogmerk) real timeuitzending (land, satelliet, kabel en/of andere media), uitzenden/streaming via het internet, intranetten en/of andere netwerken of in andere elektronische systemen voor informatieverspreiding, zoals pay-audio of audio-on-demand-toepassingen. Voor dergelijke toepassingen is een aparte licentie vereist. Meer informatie kunt u vinden op http://www.mp3licensing.com” PL GR ©1993-2011 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden. Delen ©2011, Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. 17-NL ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (NL)
1 / 1

Alpine INE-W925R de handleiding

Categorie
Auto media-ontvangers
Type
de handleiding