Bestron AOD12ACCU Handleiding

Merk
Bestron
Categorie
huishoudelijke fans
Model
AOD12ACCU
Type
Handleiding
12
NL
PROFICIAT!
Proficiat met de aankoop van dit Bestron-product. In deze
gebruiksaanwijzing leggen we de werking en het gebruik uit. Lees
de gebruiksaanwijzing dus aandachtig door vóór u het apparaat
gaat gebruiken. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing. Bewaar de gebruiksaanwijzing daarna zorgvuldig.
Bij een defect:
Mocht het apparaat onverhoopt defect raken, probeer dan nooit zélf
de reparatie uit te voeren. Laat reparaties altijd uitvoeren door een
gekwalificeerde monteur.
Gebruik door kinderen:
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8
jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, maar
alleen onder toezicht of als ze instructie hebben gekregen over
het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan
begrijpen.
Reiniging en onderhoud moeten niet worden gedaan door kinderen,
behalve als zij ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan.
Houd het toestel en de kabel buiten bereik van kinderen tot 8 jaar oud.
Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te
zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
WAT U MOET WETEN OVER ELEKTRISCHE APPARATEN
Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven
netspanning op het typeplaatje van een elektrisch apparaat,
voordat u het gebruikt.
Plaats elektrische apparaten altijd op een stabiele en vlakke
ondergrond, op een plaats waar het niet kan vallen.
Bepaalde delen van een elektrisch apparaat kunnen warm of soms
heet worden. Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich
verbrandt.
Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u een elektrisch
apparaat, een snoer of een stekker aanraakt.
Elektrische apparaten moeten hun warmte kwijt kunnen om
brandgevaar te voorkomen. Zorg er dus voor dat het apparaat
voldoende vrij is en niet in contact kan komen met brandbaar
materiaal. Elektrische apparaten mogen nooit worden bedekt.
Zorg ervoor dat elektrische apparaten, snoeren of stekkers niet in
aanraking komen met water.
13
NL
Dompel elektrische apparaten, snoeren of stekkers nooit onder in
water of een andere vloeistof.
Pak elektrische apparaten niet op wanneer ze in het water zijn
gevallen. Trek direct de stekker uit het stopcontact. Gebruik het
apparaat niet meer.
Zorg ervoor dat elektrische apparaten, snoeren en stekkers niet in
aanraking komen met hittebronnen, zoals een hete kookplaat of
open vuur.
Laat snoeren niet over de rand van het aanrecht, werkblad of een
tafel hangen.
Haal stekkers altijd uit het stopcontact wanneer u het elektrisch
apparaat niet gebruikt.
Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker
zelf en niet aan het snoer.
Controleer regelmatig of het snoer van het elektrisch apparaat nog
intact is. Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigingen
vertoont. Als het snoer beschadigd is, moet het vervangen worden
door de fabrikant, een technische servicedienst of een persoon met
een gelijkaardige kwalificatie, om elk gevaar te vermijden.
Het apparaat mag niet in werking worden gesteld door middel van
een externe tijdschakelaar, of door een afzonderlijk systeem met
afstandsbediening.
WAT U MOET WETEN OVER DIT APPARAAT
Wees voorzichtig wanneer u het apparaat buitenshuis gebruikt.
Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten.
Maak het apparaat na gebruik grondig schoon (zie Reiniging en
onderhoud).
Gebruik het apparaat nooit bij een open raam. Door binnenvallend
regenwater kan het apparaat nat worden en kan er kortsluiting
ontstaan.
Plaats de ventilator op een vlakke en schone vloer. Zorg dat het
apparaat vrij staat.
Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de ventilatorvinnen komen.
Bedek het apparaat niet, wanneer het in werking is.
14
NL
MILIEU
Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de
daarvoor bestemde containers.
Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren
als normaal huishoudelijk afval, maar bij een inzamelpunt
voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur.
Let op het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of
de verpakking.
De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven.
Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen
of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert
u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons
milieu.
Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in
de buurt.
CE-CONFORMITEITSVERKLARING
Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese
richtlijnen op het gebied van veiligheid
EMC – Richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
RoHS – Richtlijn 2011/65/EU
R. Neyman
Quality control
15
NL
WERKING - Algemeen
Het apparaat is alleen bedoeld voor
huishoudelijke doeleinden, niet voor
professioneel gebruik.
1. Ventilatorkorf
2. Ventilatorvinnen
3. Standaard met antislipvoeten
4. Laadadapter
5. Bedieningspaneel
6. Snelheidsschakelaar
7. Oplaadindicatielampjes
WERKING - Vóór het eerste gebruik
Haal de ventilator uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsonderdelen.
WERKING - Accu opladen
1. Open de oplaadpoort door het rubberen dopje los te trekken en steek het stekkertje van
de laadadapter in de oplaadpoort van de ventilator (zie figuur 2).
2. Steek de laadadapter in het stopcontact. De volledige oplaadtijd van de batterij
is ongeveer 2 uur. Elk indicatielampje geeft de laadstatus van de batterij aan met
intervallen van 20%, tot een maximum van 100%.
3. Laat de ventilator volledig opladen tot 100%. De laadadapter kan daarbij een beetje
warm worden. Dit is normaal en duidt niet op een defect. Als u de laadadapter niet
loskoppelt nadat de ventilator volledig is opgeladen, worden alle oplaadindicatielampjes
na 20 minuten automatisch uitgeschakeld.
4. Neem het stekkertje van de laadadapter uit de oplaadpoort en neem de laadadapter uit het stopcontact.
Sluit daarna de oplaadpoort door het rubberen dopje terug te plaatsen.
WERKING - Ventileren
1. Plaats de ventilator op een vlakke, schone vloer.
2. Draai de voorkant van de ventilator in de richting van de plaats waar
u wilt ventileren. U kunt ook instellen of de ventilator iets omlaag,
naar voren of schuin omhoog blaast, kantel de korf in de gewenste
positie (zie figuur 3).
3. Schakel de ventilator in door de snelheidschakelaar naar de + stand
te draaien tot de gewenste snelheid.
4. Verlaag de snelheid door de ventilator naar de - stand te draaien.
5. Draai de snelheidschakelaar terug naar OFF, om de ventilator uit te
schakelen.
1.
7.
6.
5.
2.
3.
4.
1
in
2
3
16
NL
WERKING - USB oplaadfunctie
Open de USB-poort door het rubberen dopje los te trekken en steek een USB-kabel in de
USB-poort (zie figuur 4) om smartphones, tablets, etc aan te sluiten. Sluit de USB-poort
na gebruik door het rubberen dopje terug te plaatsen.
REINIGING EN ONDERHOUD
Na verloop van tijd kan er stof blijven zitten in het voorrooster en tussen de vinnen van de ventilator.
Verwijder het stof met een handveger en/of stofzuiger.
LET OP:
Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op de netvoeding als u hem gaat schoonmaken.
Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen (zoals messen
of harde borstels) bij het reinigen.
GARANTIEBEPALINGEN
Bestron hanteert onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op deze ap-
paratuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.
1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal.
2. De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.
3. Defecte onderdelen of bij omruiling de defecte apparaten zelf, worden automatisch eigendom van
Bestron.
4. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar.
5. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door:
• Ongevallen
Verkeerd gebruik
• Slijtage
• Verwaarlozing
Foutieve installatie
Aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje is vermeld
Ongeautoriseerde wijziging
Reparaties uitgevoerd door niet-gekwalificeerde derden
Gebruik in strijd met de geldende wettelijke, technische of veiligheidsnormen
Onzorgvuldig transport zonder geschikte verpakking of andere bescherming
6. Aanspraak op garantie kan niet worden gedaan bij:
Schade tijdens het transport
Het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat.
7. Uitgezonderd van garantie zijn:
• Snoeren
• Lampen
Glazen onderdelen
8. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging
respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. Bestron kan nooit aansprakelijk gesteld worden
voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de door
hem geleverde apparatuur zijn ontstaan.
9. Aanspraak op garantie kan alleen bij uw (web-)winkelier of rechtstreeks bij de Bestron Service Dienst.
Stuur echter nooit zomaar iets op. Het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele
kosten zijn voor uw rekening. Neem eerst contact op voor aanwijzingen hoe u het apparaat moet
inpakken en verzenden. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs.
SERVICE
Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u contact opnemen met de BESTRON-service-
dienst: www.bestron.com/service
out
4

Document transcriptie

NL PROFICIAT! Proficiat met de aankoop van dit Bestron-product. In deze gebruiksaanwijzing leggen we de werking en het gebruik uit. Lees de gebruiksaanwijzing dus aandachtig door vóór u het apparaat gaat gebruiken. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Bewaar de gebruiksaanwijzing daarna zorgvuldig. Bij een defect: Mocht het apparaat onverhoopt defect raken, probeer dan nooit zélf de reparatie uit te voeren. Laat reparaties altijd uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Gebruik door kinderen: • Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen onder toezicht of als ze instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. • Reiniging en onderhoud moeten niet worden gedaan door kinderen, behalve als zij ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan. • Houd het toestel en de kabel buiten bereik van kinderen tot 8 jaar oud. • Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. WAT U MOET WETEN OVER ELEKTRISCHE APPARATEN • • • • • • Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van een elektrisch apparaat, voordat u het gebruikt. Plaats elektrische apparaten altijd op een stabiele en vlakke ondergrond, op een plaats waar het niet kan vallen. Bepaalde delen van een elektrisch apparaat kunnen warm of soms heet worden. Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt. Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u een elektrisch apparaat, een snoer of een stekker aanraakt. Elektrische apparaten moeten hun warmte kwijt kunnen om brandgevaar te voorkomen. Zorg er dus voor dat het apparaat voldoende vrij is en niet in contact kan komen met brandbaar materiaal. Elektrische apparaten mogen nooit worden bedekt. Zorg ervoor dat elektrische apparaten, snoeren of stekkers niet in aanraking komen met water. 12 NL • • • • • • • • Dompel elektrische apparaten, snoeren of stekkers nooit onder in water of een andere vloeistof. Pak elektrische apparaten niet op wanneer ze in het water zijn gevallen. Trek direct de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet meer. Zorg ervoor dat elektrische apparaten, snoeren en stekkers niet in aanraking komen met hittebronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur. Laat snoeren niet over de rand van het aanrecht, werkblad of een tafel hangen. Haal stekkers altijd uit het stopcontact wanneer u het elektrisch apparaat niet gebruikt. Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker zelf en niet aan het snoer. Controleer regelmatig of het snoer van het elektrisch apparaat nog intact is. Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigingen vertoont. Als het snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, een technische servicedienst of een persoon met een gelijkaardige kwalificatie, om elk gevaar te vermijden. Het apparaat mag niet in werking worden gesteld door middel van een externe tijdschakelaar, of door een afzonderlijk systeem met afstandsbediening. WAT U MOET WETEN OVER DIT APPARAAT • • • • • • • Wees voorzichtig wanneer u het apparaat buitenshuis gebruikt. Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten. Maak het apparaat na gebruik grondig schoon (zie Reiniging en onderhoud). Gebruik het apparaat nooit bij een open raam. Door binnenvallend regenwater kan het apparaat nat worden en kan er kortsluiting ontstaan. Plaats de ventilator op een vlakke en schone vloer. Zorg dat het apparaat vrij staat. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de ventilatorvinnen komen. Bedek het apparaat niet, wanneer het in werking is. 13 NL MILIEU • Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers. • Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking. • De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. • Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt. CE-CONFORMITEITSVERKLARING Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid • • • EMC – Richtlijn Laagspanningsrichtlijn RoHS – Richtlijn 2014/30/EU 2014/35/EU 2011/65/EU R. Neyman Quality control 14 NL WERKING - Algemeen Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden, niet voor professioneel gebruik. 1 7. 6. 1. 5. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ventilatorkorf Ventilatorvinnen Standaard met antislipvoeten Laadadapter Bedieningspaneel Snelheidsschakelaar Oplaadindicatielampjes 4. WERKING - Vóór het eerste gebruik Haal de ventilator uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsonderdelen. WERKING - Accu opladen 1. Open de oplaadpoort door het rubberen dopje los te trekken en steek het stekkertje van 2 de laadadapter in de oplaadpoort van de ventilator (zie figuur 2). 2.  Steek de laadadapter in het stopcontact. De volledige oplaadtijd van de batterij is ongeveer 2 uur. Elk indicatielampje geeft de laadstatus van de batterij aan met intervallen van 20%, tot een maximum van 100%. 3. Laat de ventilator volledig opladen tot 100%. De laadadapter kan daarbij een beetje in warm worden. Dit is normaal en duidt niet op een defect. Als u de laadadapter niet loskoppelt nadat de ventilator volledig is opgeladen, worden alle oplaadindicatielampjes na 20 minuten automatisch uitgeschakeld. 4. Neem het stekkertje van de laadadapter uit de oplaadpoort en neem de laadadapter uit het stopcontact. Sluit daarna de oplaadpoort door het rubberen dopje terug te plaatsen. 3 WERKING - Ventileren 1. Plaats de ventilator op een vlakke, schone vloer. 2. Draai de voorkant van de ventilator in de richting van de plaats waar u wilt ventileren. U kunt ook instellen of de ventilator iets omlaag, naar voren of schuin omhoog blaast, kantel de korf in de gewenste positie (zie figuur 3). 3. Schakel de ventilator in door de snelheidschakelaar naar de + stand te draaien tot de gewenste snelheid. 4. Verlaag de snelheid door de ventilator naar de - stand te draaien. 5. Draai de snelheidschakelaar terug naar OFF, om de ventilator uit te schakelen. 15 NL WERKING - USB oplaadfunctie  pen de USB-poort door het rubberen dopje los te trekken en steek een USB-kabel in de O USB-poort (zie figuur 4) om smartphones, tablets, etc aan te sluiten. Sluit de USB-poort na gebruik door het rubberen dopje terug te plaatsen. 4 out REINIGING EN ONDERHOUD Na verloop van tijd kan er stof blijven zitten in het voorrooster en tussen de vinnen van de ventilator. Verwijder het stof met een handveger en/of stofzuiger. LET OP: • Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op de netvoeding als u hem gaat schoonmaken. • Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen (zoals messen of harde borstels) bij het reinigen. GARANTIEBEPALINGEN Bestron hanteert onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op deze apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten. 1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal. 2. De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet. 3. Defecte onderdelen of bij omruiling de defecte apparaten zelf, worden automatisch eigendom van Bestron. 4. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar. 5. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door: • Ongevallen • Verkeerd gebruik • Slijtage • Verwaarlozing • Foutieve installatie • Aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje is vermeld • Ongeautoriseerde wijziging • Reparaties uitgevoerd door niet-gekwalificeerde derden • Gebruik in strijd met de geldende wettelijke, technische of veiligheidsnormen • Onzorgvuldig transport zonder geschikte verpakking of andere bescherming 6. Aanspraak op garantie kan niet worden gedaan bij: • Schade tijdens het transport • Het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat. 7. Uitgezonderd van garantie zijn: • Snoeren • Lampen • Glazen onderdelen 8. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. Bestron kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan. 9. Aanspraak op garantie kan alleen bij uw (web-)winkelier of rechtstreeks bij de Bestron Service Dienst. Stuur echter nooit zomaar iets op. Het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten zijn voor uw rekening. Neem eerst contact op voor aanwijzingen hoe u het apparaat moet inpakken en verzenden. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs. SERVICE Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u contact opnemen met de BESTRON-servicedienst: www.bestron.com/service 16
/