Progress PC3802 Handleiding

Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de garantie
Garantiebepalingen
Norme di garanzia
Condiciones de garantía
Takuuehdot
Óroi eggúhshõ
Záruèní podmínky
Progress Raumpflege
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
0001 04 03 05
garancia_4_Final.qxp 2004.11.08. 9:47 Page 1
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel
naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voor-
waarden (o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, ) in het betreffende land. Voor in het buitenland
aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke
of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
Electrolux Home Products Belgium
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02 / 363 04 44
®
Belgique
DÉCLARATION DE CONDITIONS DE GARANTIE.
Nos appareils sont produits avec le plus grand soin. Malgré cela, un défaut peut toujours se présenter. Notre
service clientèle se chargera de réparer ceci sur demande, pendant ou après la période de garantie. La durée
de vie de l'appareil n'en sera pas pour autant amputée. La présente déclaration de conditions de garantie est
basée sur la Directive de l'Union Européenne 99/44/CE et les dispositions du Code Civil. Les droits légaux dont
le consommateur dispose au titre de cette législation ne peuvent être altérés par la présente déclaration de con-
ditions de garantie. Cette déclaration ne se substitue pas aux obligations de garantie contractées par le Vendeur
à l'égard de l'Acquéreur final lors de la passation du contrat vente. L'appareil est garanti dans le cadre et dans
le respect des conditions suivantes:
1. Compte tenu des dispositions stipulées aux paragraphes 2 à 14, nous remédierons sans frais à toute défectu-
osité existante lors de la livraison et qui se manifeste au cours de la période de 24 mois à compter de la date
de livraison de l'appareil au premier consommateur final.
2. La prestation sous garantie implique que l'appareil est remis sans frais dans l'état qu'il avait avant que ne
survienne la défectuosité. Les composants défectueux sont remplacés ou réparés. Les composants rem-
placés sans frais deviennent notre propriété.
3. Afin d'éviter des dommages plus sévères, la défectuosité doit immédiatement être portée à notre connais-
sance. Sous peine de déchéance de la garantie, la défectuosité doit être portée à notre connaissance au plus
tard avant la fin du 2ème mois de sa survenance.
4. L'application de la garantie est soumise à la production par le consommateur des preuves d'achat avec la
date d'achat et/ou la date de livraison.
5. La garantie n'est pas applicable dans le cas de dégâts causés à des éléments cassables, et qui résultent d'
une mauvaise manipulation.
6. Il ne peut pas être fait appel à la garantie pour des anomalies bénignes qui n'affectent pas la valeur et la
solidité générales de l'appareil.
7. L'obligation de garantie perd ses effets lorsque les défectuosités sont causées par: une réaction chimique ou
électrochimique provoquée par l'eau, des contraintes environnementales anormales en général, des condi-
tions de fonctionnement inadaptées, un contact avec des matières hostiles.
8. La garantie ne s'applique pas lorsque les défectuosités sont dues à des conditions de transport inadaptées,
survenues en dehors de notre responsabilité, ou lorsqu'elles sont la conséquence d'une mauvaise utilisation
ou d'un défaut d'entretien.
9. Ne sont pas couvertes par la garantie, les défectuosités qui proviennent de réparations ou d' interventions
pratiquées par des personnes non qualifiées ou incompétentes, ou qui ont pour cause l'adjonction d'acces-
7
België – Belgique
België
Waarborgvoorwaarden
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen
dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waar-
borgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed. Onderstaande waarborgvoor-
waarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten
blijven onverlet. Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 14 gebreken aan het toestel die
zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor
het defect optrad. Gebrekkige wisselstukken worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen wissel-
stukken worden ons eigendom
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantiea-
anspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden
overgelegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare wisselstukken, die ontstaan is door
onzorgvuldig gebruik.
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en
deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: chemische en elektrochemische inwerking van
water, abnormale milieuomstandigheden in het algemeen voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandighe-
den contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is
ontstaan, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaan-
wijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden
die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of wissel-
stukken die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze
klantendienst.
11. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de her-
stellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato
van de verstreken gebruiksperiode.
12. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe
waarborgtermijn tot gevolg.
13. Op herstellingen geven wij een waarborg van 6 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
14. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitges-
loten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een
vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
6
garancia_4_Final.qxp 2004.11.08. 9:47 Page 9
Nederland
Garantievoorwaarden
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er
een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De
levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed. Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld
op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet. Ook de
garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast. Voor dit product verlenen wij garantie
volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich
openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de werkingstoestand die het had voor
het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden
ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak ver-
valt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overgelegd. Bij
ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en
deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: a. chemische en elektrochemische inwerking van water, b.
abnormale milieuomstandigheden in het algemeen c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden d. con-
tact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is
ontstaan, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzin-
gen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet
bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origi-
neel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze ser-
vicedienst.
11. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten dis-
proportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervang-
ing behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
12. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantieter-
mijn tot gevolg.
13. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
14. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten
voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
15. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wet-
telijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product
naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaar-
den (o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte pro-
ducten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassin-
gen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Home Products Netherlands
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-468 444
9
soires ou de pièces de rechange non d'origine.
10. Les appareils aisément déplaçables doivent être délivrés ou envoyés au service clientèle.
11. Si au cours de la période de garantie, une même défectuosité se produit à diverses reprises, ou si les frais
de réparations sont jugés disproportionnés, le remplacement de l'appareil défectueux par un autre de même
valeur peut être accompli en concertation avec le consommateur, moyennant sa participation financière
prenant en compte la période d'utilisation écoulée.
12. Le recours à la garantie n'entraîne pas de prolongation de la période normale de garantie, ni le départ d'un
nouveau cycle de garantie.
13. Nous octroyons une garantie de 6 mois sur les réparations, limitée à la même défectuosité.
14. Hormis les cas où une responsabilité est imposée légalement, cette déclaration de conditions de garantie
exclut toute indemnisation de dommages extérieurs à l'appareil dont le consommateur voudrait faire préval-
oir les droits. L'indemnisation ne dépassera pas la valeur d'achat de l'appareil, sauf si la loi le prévoit
autrement.
Ces conditions de garantie sont valables uniquement pour des appareils achetés et utilisés en Belgique. Pour
les appareils exportés, l'utilisateur doit d'abord s'assurer qu'ils satisfont aux conditions techniques (p. ex.: la
pression, la fréquence, les prescriptions d'installation, etc. ) pour le pays respectif, et qu'ils supportent les condi-
tions climatiques et environnementales locales. Pour les appareils achetés à l'étranger, l'utilisateur doit d'abord
s'assurer qu 'ils répondent bien aux conditions techniques pour la Belgique. Des adaptations indispensables ou
souhaitables ne sont pas couvertes par la garantie et ne sont pas dans tous les cas possibles.
Le service clientèle se tient à également à votre disposition après expiration de la période de garantie.
Adresse de notre service clientèle:
Electrolux Home Products Belgium
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02/363 04 44
8
garancia_4_Final.qxp 2004.11.08. 9:47 Page 11

Documenttranscriptie

garancia_4_Final.qxp 2004.11.08. 9:47 Page 1 Garantiebedingungen Guarantee Conditions Conditions de garantie Garantiebepalingen Norme di garanzia Condiciones de garantía Takuuehdot Óroi eggúhshõ Záruèní podmínky Progress Raumpflege Postfach 1036 D-90327 Nürnberg 0001 04 03 05 garancia_4_Final.qxp 2004.11.08. 9:47 Page 9 België – Belgique België Waarborgvoorwaarden Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed. Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet. Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast. Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden: 1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 14 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden (o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, ) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht. Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking. Adres Klantendienst: Electrolux Home Products Belgium Bergensesteenweg, 719 1502 LEMBEEK Tel.: 02 / 363 04 44 ® 2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige wisselstukken worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen wisselstukken worden ons eigendom Belgique 3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld. Nos appareils sont produits avec le plus grand soin. Malgré cela, un défaut peut toujours se présenter. Notre service clientèle se chargera de réparer ceci sur demande, pendant ou après la période de garantie. La durée de vie de l'appareil n'en sera pas pour autant amputée. La présente déclaration de conditions de garantie est basée sur la Directive de l'Union Européenne 99/44/CE et les dispositions du Code Civil. Les droits légaux dont le consommateur dispose au titre de cette législation ne peuvent être altérés par la présente déclaration de conditions de garantie. Cette déclaration ne se substitue pas aux obligations de garantie contractées par le Vendeur à l'égard de l'Acquéreur final lors de la passation du contrat vente. L'appareil est garanti dans le cadre et dans le respect des conditions suivantes: 4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overgelegd. 5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare wisselstukken, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik. 6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn. 7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: chemische en elektrochemische inwerking van water, abnormale milieuomstandigheden in het algemeen voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden contact met agressieve stoffen. 8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. 9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of wisselstukken die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. 10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. 11. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. 12. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. 13. Op herstellingen geven wij een waarborg van 6 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. 14. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. 6 DÉCLARATION DE CONDITIONS DE GARANTIE. 1. Compte tenu des dispositions stipulées aux paragraphes 2 à 14, nous remédierons sans frais à toute défectuosité existante lors de la livraison et qui se manifeste au cours de la période de 24 mois à compter de la date de livraison de l'appareil au premier consommateur final. 2. La prestation sous garantie implique que l'appareil est remis sans frais dans l'état qu'il avait avant que ne survienne la défectuosité. Les composants défectueux sont remplacés ou réparés. Les composants remplacés sans frais deviennent notre propriété. 3. Afin d'éviter des dommages plus sévères, la défectuosité doit immédiatement être portée à notre connaissance. Sous peine de déchéance de la garantie, la défectuosité doit être portée à notre connaissance au plus tard avant la fin du 2ème mois de sa survenance. 4. L'application de la garantie est soumise à la production par le consommateur des preuves d'achat avec la date d'achat et/ou la date de livraison. 5. La garantie n'est pas applicable dans le cas de dégâts causés à des éléments cassables, et qui résultent d' une mauvaise manipulation. 6. Il ne peut pas être fait appel à la garantie pour des anomalies bénignes qui n'affectent pas la valeur et la solidité générales de l'appareil. 7. L'obligation de garantie perd ses effets lorsque les défectuosités sont causées par: une réaction chimique ou électrochimique provoquée par l'eau, des contraintes environnementales anormales en général, des conditions de fonctionnement inadaptées, un contact avec des matières hostiles. 8. La garantie ne s'applique pas lorsque les défectuosités sont dues à des conditions de transport inadaptées, survenues en dehors de notre responsabilité, ou lorsqu'elles sont la conséquence d'une mauvaise utilisation ou d'un défaut d'entretien. 9. Ne sont pas couvertes par la garantie, les défectuosités qui proviennent de réparations ou d' interventions pratiquées par des personnes non qualifiées ou incompétentes, ou qui ont pour cause l'adjonction d'acces7 garancia_4_Final.qxp 2004.11.08. 9:47 Page 11 soires ou de pièces de rechange non d'origine. 10. Les appareils aisément déplaçables doivent être délivrés ou envoyés au service clientèle. 11. Si au cours de la période de garantie, une même défectuosité se produit à diverses reprises, ou si les frais de réparations sont jugés disproportionnés, le remplacement de l'appareil défectueux par un autre de même valeur peut être accompli en concertation avec le consommateur, moyennant sa participation financière prenant en compte la période d'utilisation écoulée. 12. Le recours à la garantie n'entraîne pas de prolongation de la période normale de garantie, ni le départ d'un nouveau cycle de garantie. 13. Nous octroyons une garantie de 6 mois sur les réparations, limitée à la même défectuosité. 14. Hormis les cas où une responsabilité est imposée légalement, cette déclaration de conditions de garantie exclut toute indemnisation de dommages extérieurs à l'appareil dont le consommateur voudrait faire prévaloir les droits. L'indemnisation ne dépassera pas la valeur d'achat de l'appareil, sauf si la loi le prévoit autrement. Ces conditions de garantie sont valables uniquement pour des appareils achetés et utilisés en Belgique. Pour les appareils exportés, l'utilisateur doit d'abord s'assurer qu'ils satisfont aux conditions techniques (p. ex.: la pression, la fréquence, les prescriptions d'installation, etc. ) pour le pays respectif, et qu'ils supportent les conditions climatiques et environnementales locales. Pour les appareils achetés à l'étranger, l'utilisateur doit d'abord s'assurer qu 'ils répondent bien aux conditions techniques pour la Belgique. Des adaptations indispensables ou souhaitables ne sont pas couvertes par la garantie et ne sont pas dans tous les cas possibles. Le service clientèle se tient à également à votre disposition après expiration de la période de garantie. Adresse de notre service clientèle: Electrolux Home Products Belgium Bergensesteenweg, 719 1502 LEMBEEK Tel.: 02/363 04 44 8 Nederland Garantievoorwaarden Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed. Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet. Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast. Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden: 1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. 2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de werkingstoestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom. 3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld. 4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overgelegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd. 5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik 6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn. 7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: a. chemische en elektrochemische inwerking van water, b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden d. contact met agressieve stoffen. 8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. 9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. 10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. 11. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. 12. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg. 13. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. 14. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. 15. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald. Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden (o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht. Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking. Adres Servicedienst: Electrolux Home Products Netherlands Vennootsweg 1 2404 CG Alphen aan den Rijn Tel.: 0172-468 444 9
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Progress PC3802 Handleiding

Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor