Palram 704743 Gebruikershandleiding

Type
Gebruikershandleiding
Veiligheidsadvies
Voor veiligheidsredenen raden wij u ten zeerste aan dat het product gemonteerd wordt
met twee personen.
Zorg ervoor dat er geen verborgen pijpen of kabels in de muur zijn voordat er geboord
wordt.
Wees voorzichtig, sommige metalen onderdelen hebben scherpe randen. Draag tijdens de
complete assemblage veiligheid schoenen-, bril en handschoenen.
Probeer de deur-cover niet te monteren als er winderige of natte condities zijn.
Probeer niet de deur-cover te monteren als u moe bent, drugs heeft genomen, medicatie
of alcohol hebt gebruikt, of als u gevoelig bent voor duizelige momenten.
Verwijder veilig alle plastic zakken - houd ze buitenbereik van kinderen.
Houd kinderen weg van het montagegebied.
Wanneer een trapladder wordt gebruikt of elektrische gereedschappen, zorg ervoor dat u
de veiligheidsadviezen van de fabrikant navolgt.
Niet op het dak staan of klimmen.
Hang niet op of leg op de proelen.
Houd het dak en de goot vrij van sneeuw, vuil en bladeren.
Grote hoeveelheden sneeuw op het dak kunnen ervoor zorgen dat het product beschadigd
wordt waardoor het onveilig wordt eronder te staan of in de buurt ervan.
Maak het product schoon na assemblage.
Schoonmaakinstructies
Als uw deur-cover schoongemaakt moet worden, gebruik een mild afwasmiddel en spoel
schoon met koud schoon water.
Gebruik geen aceton, schuurmiddel of andere speciale afwasmiddel om het paneel schoon
te maken.
Maak het product schoon na assemblage.
Vóór de vergadering
Kies deze locatie zorgvuldig voordat u begint met de montage.
Houd voor assemblage rekening met het openen van de deur (naar binnen of naar buiten).
Sorteer de onderdelen en controleer dit met de materiaallijst
Onderdelen moeten dicht bij de hand liggen. Bewaar alle kleine onderdelen (schroeven,
enz.) in een kom zodat je ze niet verliest.
Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten of er bepaalde vergunningen vereist zijn voordat
u het product gaat bouwen.
Waarschuwing:
Breng siliconenkit aan als dit nodig is
U bent geheel verantwoordelijk voor het vaststellen of de behandeling, de opslag, montage,
installatie of gebruik van dit product veilig is en is aangewezen voor gebruik in elke locatie
of voor een bepaalde toepassing. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel
aan u, elke andere persoon of eigendommen die ontstaan door het onjuist handelen van
de opslag, installatie en montage van dit product, of het niet navolgen van de fabrikant
schriftelijke instructies betreende de behandeling van de opslag, installatie, montage en
gebruik van dit product. Dit product is alleen bedoeld voor normaal residentieel gebruik.
Gebruik dit product niet voor toepassingen die niet zijn aanbevolen in deze instructies of
bouwvoorschriften in het bevinden op de locatie waar dit product zal worden gebruikt.
Wees altijd voorzichtig en gebruik de juiste veiligheidsuitrusting (inclusief oogbescherming)
wanneer dit product wordt gemonteerd of geïnstalleerd.
* Draai de moeren aan en de assemblage is voldaan.
NL / BE
Attentie:
Lees deze instructies nauwkeurig door voordat u met de montage van dit product begint.
Voer de stappen uit in de volgorde zoals in de instructies staat vermeld.
Bewaar deze instructies op een veilige plek voor toekomstige referentie.
NOTITIE:
Het bijgeleverde muurverankeringspakket is uitsluitend geschikt voor betonnen muren.
U dient voor andere soorten muren een ander soort verankeringspakket te gebruiken.
FI
NL
PALRAM s 3 jaars beperkte garantie
Productgegevens: Canopy afdak boven deur
Palram Applications (1995) Ltd (Bedrijfsnummer: 512106824) met maatschappelijke zetel te Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174,
Israël (“Palram”) garandeert dat het product vrij is van materiaal-en fabricagefouten voor een periode van 3 jaar vanaf de oorspronkelijke
datum van aankoop door de denities en voorwaarden van deze garantie.
1. Voorwaarden
1.1 Deze garantie is alleen geldig indien het Product is geïnstalleerd, gereinigd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de
geschreven aanbevelingen van Palram.
1.2 Zonder af te wijken van het bovenstaande, zal schade veroorzaakt door gebruik van geweld, onjuist gebruik, oneigenlijk gebruik, nalatig
gebruik of montage of onderhoud, ongevallen, botsing met vreemde voorwerpen, vandalisme, vervuiling, aanpassingen, schilderen,
verbinden, lijmen, afdichten op een wijze die niet in overeenstemming is met de handleiding, of schade als gevolg van reiniging met
incompatibele schoonmaakmiddelen en geringe afwijkingen van het Product niet vallen onder deze garantie.
1.3 Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van ‘’overmacht’’, inclusief maar niet beperkt tot, hagel, onweer, tornado’s, orkanen,
sneeuwstormen, overstromingen, gevolgen van brand.
1.4 Deze garantie vervalt als structurele onderdelen en onderdelen die worden gebruikt niet compatibel zijn met schriftelijke aanbevelingen
van Palram.
1.5 Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het Product. Zij geldt niet voor een andere koper of gebruiker van het
Product (inclusief, maar niet beperkt tot, elke persoon die het product koopt van de oorspronkelijke koper).
2. Claims en meldingen
2.1 Elke garantieclaim dient bij Palram te worden ingediend binnen 30 dagen na de ontdekking van het defecte product, met bijvoeging van
het originele koopbewijs en deze garantie.
2.2 De eiser moet het Palram mogelijk maken het betrokken product en de constructielocatie zelf te inspecteren, met het product nog in de
oorspronkelijke positie en niet verwijderd of verplaatst of op enigerlei wijze veranderd en/of het product terugzenden naar Palram om te
laten testen.
2.3 Palram behoudt zich het recht om zelfstandig de oorzaak van een probleem te onderzoeken.
3. Compensatie
3.1 Indien een claim onder deze garantie goed is aangemeld en door Palram is goedgekeurd, mag de koper, naar Palrams keuze, ofwel (a)
een vervangend product of onderde(e)l/en aanschaen, of (b) het aankoopbedrag van het oorspronkelijke product of onderde(e)l/en
terugkrijgen, alles in overeenstemming met het volgende schema:
3.2 Voor alle duidelijkheid, de berekening voor de bepaling van de compensatie voor defecte onderde(e)l/en, volgens het bovenstaande
schema, zal worden gebaseerd op de bijdrage van het defecte onderdeel op de oorspronkelijke kosten van het product. Palram behoudt
zich het recht voor vervangingen te leveren indien het product of enig deel daarvan niet beschikbaar of verouderd is.
3.3 Deze garantie dekt geen kosten en uitgaven van de verwijdering en installatie van het Product of belastingen of verzendkosten of enige
andere directe of indirecte schade(s) die kan/kunnen voortvloeien uit het defect van het product.
4. Algemene voorwaarden en beperkingen
4.1 ANDERS DAN SPECIFIEK IN DEZE GARANTIE AANGEGEVEN, ZIJN ALLE ANDERE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE
IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE WET DIT
TOELAAT.
4.2
BEHALVE WAAR WE DAT SPECIFIEK HEBBEN AANGEGEVEN IN DEZE GARANTIE , ZAL PALRAM NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE DE
KOPER LIJDT, DIRECT OF INDIRECT, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK IN VERBAND MET HET PRODUCT.
4.3 ALS HET PALRAM VERBODEN IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID UIT TE SLUITEN VOOR
EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, IS DE DUUR VAN ALLE DERGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE
DUUR VAN DEZE GARANTIE OF, INDIEN LANGER, TOT DE MAXIMALE PERIODE VEREIST IN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.
4.4 DE KOPER IS ZELF GEHEEL VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF HET HANTEREN, DE OPSLAG, MONTAGE, INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN HET
PRODUCT OP ELKE LOCATIE VEILIG EN PASSEND IS, GESCHIKT IS VOOR HET DOEL OF PASSEND ONDER DE GEGEVEN OMSTANDIGHEDEN IS. PALRAM
IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL AAN DE KOPER, EEN ANDERE PERSOON OF ENIGE ANDERE ZAKEN ALS GEVOLG
VAN ONDOELMATIG GEBRUIK, OPSLAG, INSTALLATIE, MONTAGE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET NIET VOLGEN VAN DE SCHRIFTELIJKE
AANWIJZINGEN BETREFFENDE HET HANTEREN, OPSLAAN, INSTALLEREN, MONTEREN EN GEBRUIK VAN HET PRODUCT.
4.5 TENZIJ NADRUKKELIJK ANDERS AANGEGEVEN DOOR PALRAM, IS HET PRODUCT ALLEEN BEDOELD VOOR NORMAAL RESIDENTIEEL EN COMMERCIEEL
GEBRUIK. PALRAM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES, SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOOR
ENIG DOEL DAT NIET IS AANBEVOLEN IN DE SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES OF DAT NIET IS TOEGESTAAN VANWEGE ENIGE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF
ANDERE GEBRUIKEN OP DE LOCATIE WAAR DE KOPER HET PRODUCT ZAL GEBRUIKEN.
Palram´n 3 vuoden rajoitetut takuuehdot
Tuotetiedot: Katos Ovi Kansi
Palram Applications (1995) Ltd (yhtiön rek.nro 512106824) jonka päätoimipiste toimii osoitteessa Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174,
Israel. Palram takeita, että se valmistamissa tuotteissa ei sisälly virheitä materiaali-tai valmistusvirheitä, ja seuraavan 3 vuoden aikana
alkuperäisestä ostopäivästä, joita on raportoitu olosuhteissa.
1. Olosuhteet
1.1 Tämä takuu on voimassa vain tuotteelle joka on ohjeen mukaisesti asennettu, hoidettu & ylläpidetty sekä pidetty puhtaana
Palramin ohjekirjassa antamien ohjeiden mukaisesti.
1.2 Poikkeamatta edellä mainitusta, vauriot jotka ovat syntyneet liiallisesta voiman käytöstä , väärästä tai sopimattomasta käytöstä ,
huolimattomasta asennuksesta , käytöstä tai ylläpidosta , vahingoista , vieraiden esineiden kolhuista , ilkivallasta
epäpuhtauksista , muutoksista , maalauksista , liitoksista , liimauksista , teippauksista , sopimattomista tiivistyksistä tai vaurioista jotka ovat
syntyneet yhteensopimattomista puhdistusaineista. Pienet poikkeamat eivät kuulu tämän takuun piiriin.
1.3 Tämä takuu ei kata luonnonilmiöitä taikka niistä syntyneitä vaurioita kuten rakeet , raskas lumi, myrsky , pyörremyrsky , hirmumyrsky,
salamat , tuli taikka tulva.
1.4 Tämä takuu on mitätön mikäli kasvihuoneen kanssa käytetään yhteensopimattomia rakenneosia taikka komponentteja
jotka eivät ole vakmistajan (Palram) suosituksen mukaisia.
1.5 Tämä takuu on ainoastaan voimassa alkuperäiselle ostajalle / saajalle. Se ei ole jatkettavissa tai siirrettävissä toisille käyttäjille
taikka seuraaville omistajille.
2. Reklamaatiot ja ilmoitukset
2.1 Kaikki takuuvaatimukset on tehtävä kirjallisesti Palramille 30 päivän sisällä viallisen tuotteen huomaamisesta, ja mukaan on liitettävä
alkuperäinen ostokuitti ja tämä takuu.
2.2 Kantajan (reklamaation tehnyt) tulee sallia valmistajan / valmistajan edustajan tarkistaa vioittunut tuote sen alkuperäisessä
Sijainnissa siinä kunnossa kuin se on vaurion sattumisen jälkeen. Tuotetta ei saa muunnella , korjata , siirtää taikka lähettää
valmistajalle / edustajalle ennen siihen saatua lupaa.
2.3 Valmistaja (Palram) varaa oikeuden saada itsenäisesti tutkia vian syy.
3. Korvaus
3.1 Mikäli reklamaatio on takuun mukaisesti ilmoitettu ja hyväksytty Palramilta, on ostaja (kantaja) oikeutettu joko korvaaviin osiin /
tuotteeseen taikka hyvitykseen joka on suhteessa vahinkoon & hankintahintaan seuraavan taulukon mukaisesti:
3.2 Välttyäkseen miltään epäilyiltä , laskentavirheiltä tai väärinkäsityksiltä korvattavuuden suhteen edellä esitetyn taulukon
mukainen korvaus lasketaan aina viallisen / vioittuneen osan osuudesta kokonaistuotteen hankinta-arvosta. Valmistaja
varaa oikeuden toimittaa korvaava tuote / tuoteosa mikäli alkuperäistä osaa ei ole enää saatavissa tai se on vanhentunut.
3.3 Tämä takuu ei korvaa kuluja jotka ovat syntyneet asennuksesta, purkauksesta, tuotteen siirtämisestä tai korjaustyöstä eikä
myöskään suorista tai epäsuorista kuluista & menetyksistä kuten veroista, muutoista, toimitus- & lähetyskuluista jotka ovat
syntyneet tuoteen viallisuudesta tai vioittuneisuudesta.
4. Yleiset ehdot ja rajoitukset
4.1 MUILTA OSIN KUIN NIMENOMAISESTI TÄSSÄ TAKUUSSA ON ESITETTY, KAIKKIEN MUIDEN TAKUIDEN YLEISSITOVUUDET KAUPALLISESTA
HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI OVAT POISSULJETTU SIKÄLI KUIN LAKI SALLII.
4.2 POISLUKIEN MITÄ NÄISSÄ TAKUUEHDOISSA ON ESITETTY, VALMISTAJA EI VASTAA MISTÄÄN TAPPIOISTA TAI VAHINGOISTA MITÄ OSTAJA TAI
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄ KÄRSII SUORAAN, VÄLILLISESTI TAI SEURAUKSENA TUOTTEEN KÄYTTÄMISESTÄ TAI YHTEYDESTÄ TUOTTEESEEN.
4.3 MIKÄLI VALMISTAJAA ON KIELLETTY EVÄ PAIKALLISESTI SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI KULUTTANSUOJA SUOSITUSTEN POHJALTA
TAKUUEHTOJEN MUKAISIA KORVAUKSIA  SOVELLETAAN YLEISESTI KAUPALLISESTI HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN NÄHDEN TUOTTEEN OLEVAN TAKUIDEN VOIMASSAOLOAIKAA PAIKALLISEN LAIN MUKAAN.
4.4 OSTAJA ON YKSIN VASTUUSSA ASIANMUKAISESTA KÄSITTELYSTÄ, VARASTOINNISTA, KOKOONPANOSTA SEKÄ TURVALLISESTA SIJAINNISTAETTÄ
YTÖSTÄ JA SÄILYTYKSESTÄ. PALRAM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA TAI VAMMOISTA OSTAJALLE, MUULLE HENKILÖLLE TAI
OSAPUOLELLE TAI HÄNEN OMAISUUDELLE MIKÄLI NE JOHTUVAT VÄÄRÄSTÄ KÄSITTELYSTÄ, VARASTOINNISTA, ASENNUKSESTA, KOKOAMISESTA TAI
TUOTTEEN VÄÄRÄSTÄ KÄYTÖSTÄ TAI OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ.
4.5 JOS EI MUUTEN ERIKSEEN ILMOITETA PALRAMIN TAHOLTA, TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU VAIN TAVALLISEEN KOTI JA KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN.
PALRAM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSESTÄ, VAHINGOSTA, KUSTANNUKSISTA TAI KULUISTA JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN VÄÄRÄSTÄ
YTÖSTÄ MIHIN TAHANSA TARKOITUKSEEN, MIKÄLI EI OLLA NOUDATETTU SUOSITELTUJA KIRJALLISIA OHJEITA TAI JOS KÄYTTÖ EI OLE SALLITTUA
SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MUIDEN ASETUSTEN MUKAAN PAIKASSA JOSSA OSTAJA KÄYTTÄÄ TUOTETTA.
Aikaa hankinnasta Korvaava tuote ja / tai osa Korvaus
1 vuosi hankinnasta Veloituksetta 100%
1 => 2´teen vuoteen hankinnasta Omavastuu 33 % 66%
2 => 3´teen vuoteen hankinnasta Omavastuu 66 % 33%
Periode na aankoop vervangende product of onderde(e)l/en Teruggave Teruggave
Vanaf de aankoopdatum tot het eind van 1e jaar Gratis 100%
Einde van 1
e
jaar tot einde van 2
e
jaar koper betaalt 33% van het oorspronkelijke aankoopbedrag 66%
Einde van 2
e
jaar tot einde van 3
e
jaar koper betaalt 66% van het oorspronkelijke aankoopbedrag 33%

Documenttranscriptie

NL / BE Attentie: Lees deze instructies nauwkeurig door voordat u met de montage van dit product begint. Voer de stappen uit in de volgorde zoals in de instructies staat vermeld. Bewaar deze instructies op een veilige plek voor toekomstige referentie. Veiligheidsadvies Vóór de vergadering • Voor veiligheidsredenen raden wij u ten zeerste aan dat het product gemonteerd wordt met twee personen. • Zorg ervoor dat er geen verborgen pijpen of kabels in de muur zijn voordat er geboord wordt. • Wees voorzichtig, sommige metalen onderdelen hebben scherpe randen. Draag tijdens de complete assemblage veiligheid schoenen-, bril en handschoenen. • Probeer de deur-cover niet te monteren als er winderige of natte condities zijn. • Probeer niet de deur-cover te monteren als u moe bent, drugs heeft genomen, medicatie of alcohol hebt gebruikt, of als u gevoelig bent voor duizelige momenten. • Verwijder veilig alle plastic zakken - houd ze buitenbereik van kinderen. • Houd kinderen weg van het montagegebied. • Wanneer een trapladder wordt gebruikt of elektrische gereedschappen, zorg ervoor dat u de veiligheidsadviezen van de fabrikant navolgt. • Niet op het dak staan of klimmen. • Hang niet op of leg op de profielen. • Houd het dak en de goot vrij van sneeuw, vuil en bladeren. • Grote hoeveelheden sneeuw op het dak kunnen ervoor zorgen dat het product beschadigd wordt waardoor het onveilig wordt eronder te staan of in de buurt ervan. • Maak het product schoon na assemblage. • • • • Schoonmaakinstructies • Als uw deur-cover schoongemaakt moet worden, gebruik een mild afwasmiddel en spoel schoon met koud schoon water. • Gebruik geen aceton, schuurmiddel of andere speciale afwasmiddel om het paneel schoon te maken. • Maak het product schoon na assemblage. Kies deze locatie zorgvuldig voordat u begint met de montage. Houd voor assemblage rekening met het openen van de deur (naar binnen of naar buiten). Sorteer de onderdelen en controleer dit met de materiaallijst Onderdelen moeten dicht bij de hand liggen. Bewaar alle kleine onderdelen (schroeven, enz.) in een kom zodat je ze niet verliest. • Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten of er bepaalde vergunningen vereist zijn voordat u het product gaat bouwen. Waarschuwing: • Breng siliconenkit aan als dit nodig is • U bent geheel verantwoordelijk voor het vaststellen of de behandeling, de opslag, montage, installatie of gebruik van dit product veilig is en is aangewezen voor gebruik in elke locatie of voor een bepaalde toepassing. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel aan u, elke andere persoon of eigendommen die ontstaan door het onjuist handelen van de opslag, installatie en montage van dit product, of het niet navolgen van de fabrikant schriftelijke instructies betreffende de behandeling van de opslag, installatie, montage en gebruik van dit product. Dit product is alleen bedoeld voor normaal residentieel gebruik. Gebruik dit product niet voor toepassingen die niet zijn aanbevolen in deze instructies of bouwvoorschriften in het bevinden op de locatie waar dit product zal worden gebruikt. Wees altijd voorzichtig en gebruik de juiste veiligheidsuitrusting (inclusief oogbescherming) wanneer dit product wordt gemonteerd of geïnstalleerd. * Draai de moeren aan en de assemblage is voldaan. NOTITIE: Het bijgeleverde muurverankeringspakket is uitsluitend geschikt voor betonnen muren. U dient voor andere soorten muren een ander soort verankeringspakket te gebruiken. Palram´n 3 vuoden rajoitetut takuuehdot FI Tuotetiedot: Katos Ovi Kansi Palram Applications (1995) Ltd (yhtiön rek.nro 512106824) jonka päätoimipiste toimii osoitteessa Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel. Palram takeita, että se valmistamissa tuotteissa ei sisälly virheitä materiaali-tai valmistusvirheitä, ja seuraavan 3 vuoden aikana alkuperäisestä ostopäivästä, joita on raportoitu olosuhteissa. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 Olosuhteet Tämä takuu on voimassa vain tuotteelle joka on ohjeen mukaisesti asennettu, hoidettu & ylläpidetty sekä pidetty puhtaana Palramin ohjekirjassa antamien ohjeiden mukaisesti. Poikkeamatta edellä mainitusta, vauriot jotka ovat syntyneet liiallisesta voiman käytöstä , väärästä tai sopimattomasta käytöstä , huolimattomasta asennuksesta , käytöstä tai ylläpidosta , vahingoista , vieraiden esineiden kolhuista , ilkivallasta epäpuhtauksista , muutoksista , maalauksista , liitoksista , liimauksista , teippauksista , sopimattomista tiivistyksistä tai vaurioista jotka ovat syntyneet yhteensopimattomista puhdistusaineista. Pienet poikkeamat eivät kuulu tämän takuun piiriin. Tämä takuu ei kata luonnonilmiöitä taikka niistä syntyneitä vaurioita kuten rakeet , raskas lumi, myrsky , pyörremyrsky , hirmumyrsky, salamat ,tuli taikka tulva. Tämä takuu on mitätön mikäli kasvihuoneen kanssa käytetään yhteensopimattomia rakenneosia taikka komponentteja jotka eivät ole vakmistajan (Palram) suosituksen mukaisia. Tämä takuu on ainoastaan voimassa alkuperäiselle ostajalle / saajalle. Se ei ole jatkettavissa tai siirrettävissä toisille käyttäjille taikka seuraaville omistajille. Reklamaatiot ja ilmoitukset Kaikki takuuvaatimukset on tehtävä kirjallisesti Palramille 30 päivän sisällä viallisen tuotteen huomaamisesta, ja mukaan on liitettävä alkuperäinen ostokuitti ja tämä takuu. Kantajan (reklamaation tehnyt) tulee sallia valmistajan / valmistajan edustajan tarkistaa vioittunut tuote sen alkuperäisessä Sijainnissa siinä kunnossa kuin se on vaurion sattumisen jälkeen. Tuotetta ei saa muunnella , korjata , siirtää taikka lähettää valmistajalle / edustajalle ennen siihen saatua lupaa. Valmistaja (Palram) varaa oikeuden saada itsenäisesti tutkia vian syy. Korvaus Mikäli reklamaatio on takuun mukaisesti ilmoitettu ja hyväksytty Palramilta, on ostaja (kantaja) oikeutettu joko korvaaviin osiin / tuotteeseen taikka hyvitykseen joka on suhteessa vahinkoon & hankintahintaan seuraavan taulukon mukaisesti: Aikaa hankinnasta Korvaava tuote ja / tai osa 1 vuosi hankinnasta Veloituksetta 100% 1 => 2´teen vuoteen hankinnasta Omavastuu 33 % 66% 2 => 3´teen vuoteen hankinnasta Omavastuu 66 % 33% PALRAM ‘s 3 jaars beperkte garantie Palram Applications (1995) Ltd (Bedrijfsnummer: 512106824) met maatschappelijke zetel te Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israël (“Palram”) garandeert dat het product vrij is van materiaal-en fabricagefouten voor een periode van 3 jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop door de definities en voorwaarden van deze garantie. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Välttyäkseen miltään epäilyiltä , laskentavirheiltä tai väärinkäsityksiltä korvattavuuden suhteen edellä esitetyn taulukon mukainen korvaus lasketaan aina viallisen / vioittuneen osan osuudesta kokonaistuotteen hankinta-arvosta. Valmistaja varaa oikeuden toimittaa korvaava tuote / tuoteosa mikäli alkuperäistä osaa ei ole enää saatavissa tai se on vanhentunut. Tämä takuu ei korvaa kuluja jotka ovat syntyneet asennuksesta, purkauksesta, tuotteen siirtämisestä tai korjaustyöstä eikä myöskään suorista tai epäsuorista kuluista & menetyksistä kuten veroista, muutoista, toimitus- & lähetyskuluista jotka ovat syntyneet tuoteen viallisuudesta tai vioittuneisuudesta. Yleiset ehdot ja rajoitukset MUILTA OSIN KUIN NIMENOMAISESTI TÄSSÄ TAKUUSSA ON ESITETTY, KAIKKIEN MUIDEN TAKUIDEN YLEISSITOVUUDET KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI OVAT POISSULJETTU SIKÄLI KUIN LAKI SALLII. POISLUKIEN MITÄ NÄISSÄ TAKUUEHDOISSA ON ESITETTY, VALMISTAJA EI VASTAA MISTÄÄN TAPPIOISTA TAI VAHINGOISTA MITÄ OSTAJA TAI TUOTTEEN KÄYTTÄJÄ KÄRSII SUORAAN, VÄLILLISESTI TAI SEURAUKSENA TUOTTEEN KÄYTTÄMISESTÄ TAI YHTEYDESTÄ TUOTTEESEEN. MIKÄLI VALMISTAJAA ON KIELLETTY EVÄTÄ PAIKALLISESTI SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI KULUTTANSUOJA SUOSITUSTEN POHJALTA TAKUUEHTOJEN MUKAISIA KORVAUKSIA – SOVELLETAAN YLEISESTI KAUPALLISESTI HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN NÄHDEN TUOTTEEN OLEVAN TAKUIDEN VOIMASSAOLOAIKAA PAIKALLISEN LAIN MUKAAN. OSTAJA ON YKSIN VASTUUSSA ASIANMUKAISESTA KÄSITTELYSTÄ, VARASTOINNISTA, KOKOONPANOSTA SEKÄ TURVALLISESTA SIJAINNISTAETTÄ KÄYTÖSTÄ JA SÄILYTYKSESTÄ. PALRAM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA TAI VAMMOISTA OSTAJALLE, MUULLE HENKILÖLLE TAI OSAPUOLELLE TAI HÄNEN OMAISUUDELLE MIKÄLI NE JOHTUVAT VÄÄRÄSTÄ KÄSITTELYSTÄ, VARASTOINNISTA, ASENNUKSESTA, KOKOAMISESTA TAI TUOTTEEN VÄÄRÄSTÄ KÄYTÖSTÄ TAI OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ. JOS EI MUUTEN ERIKSEEN ILMOITETA PALRAMIN TAHOLTA, TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU VAIN TAVALLISEEN KOTI- JA KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN. PALRAM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSESTÄ, VAHINGOSTA, KUSTANNUKSISTA TAI KULUISTA JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN VÄÄRÄSTÄ KÄYTÖSTÄ MIHIN TAHANSA TARKOITUKSEEN, MIKÄLI EI OLLA NOUDATETTU SUOSITELTUJA KIRJALLISIA OHJEITA TAI JOS KÄYTTÖ EI OLE SALLITTUA SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MUIDEN ASETUSTEN MUKAAN PAIKASSA JOSSA OSTAJA KÄYTTÄÄ TUOTETTA. Voorwaarden Deze garantie is alleen geldig indien het Product is geïnstalleerd, gereinigd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de geschreven aanbevelingen van Palram. Zonder af te wijken van het bovenstaande, zal schade veroorzaakt door gebruik van geweld, onjuist gebruik, oneigenlijk gebruik, nalatig gebruik of montage of onderhoud, ongevallen, botsing met vreemde voorwerpen, vandalisme, vervuiling, aanpassingen, schilderen, verbinden, lijmen, afdichten op een wijze die niet in overeenstemming is met de handleiding, of schade als gevolg van reiniging met incompatibele schoonmaakmiddelen en geringe afwijkingen van het Product niet vallen onder deze garantie. Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van ‘’overmacht’’, inclusief maar niet beperkt tot, hagel, onweer, tornado’s, orkanen, sneeuwstormen, overstromingen, gevolgen van brand. Deze garantie vervalt als structurele onderdelen en onderdelen die worden gebruikt niet compatibel zijn met schriftelijke aanbevelingen van Palram. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het Product. Zij geldt niet voor een andere koper of gebruiker van het Product (inclusief, maar niet beperkt tot, elke persoon die het product koopt van de oorspronkelijke koper). Claims en meldingen Elke garantieclaim dient bij Palram te worden ingediend binnen 30 dagen na de ontdekking van het defecte product, met bijvoeging van het originele koopbewijs en deze garantie. De eiser moet het Palram mogelijk maken het betrokken product en de constructielocatie zelf te inspecteren, met het product nog in de oorspronkelijke positie en niet verwijderd of verplaatst of op enigerlei wijze veranderd en/of het product terugzenden naar Palram om te laten testen. Palram behoudt zich het recht om zelfstandig de oorzaak van een probleem te onderzoeken. Compensatie Indien een claim onder deze garantie goed is aangemeld en door Palram is goedgekeurd, mag de koper, naar Palrams keuze, ofwel (a) een vervangend product of onderde(e)l/en aanschaffen, of (b) het aankoopbedrag van het oorspronkelijke product of onderde(e)l/en terugkrijgen, alles in overeenstemming met het volgende schema: Periode na aankoop Korvaus 3.2 3.2 NL Productgegevens: Canopy afdak boven deur 3.3 vervangende product of onderde(e)l/en Teruggave Teruggave Vanaf de aankoopdatum tot het eind van 1e jaar Gratis 100% Einde van 1e jaar tot einde van 2e jaar koper betaalt 33% van het oorspronkelijke aankoopbedrag 66% Einde van 2e jaar tot einde van 3e jaar koper betaalt 66% van het oorspronkelijke aankoopbedrag 33% Voor alle duidelijkheid, de berekening voor de bepaling van de compensatie voor defecte onderde(e)l/en, volgens het bovenstaande schema, zal worden gebaseerd op de bijdrage van het defecte onderdeel op de oorspronkelijke kosten van het product. Palram behoudt zich het recht voor vervangingen te leveren indien het product of enig deel daarvan niet beschikbaar of verouderd is. Deze garantie dekt geen kosten en uitgaven van de verwijdering en installatie van het Product of belastingen of verzendkosten of enige andere directe of indirecte schade(s) die kan/kunnen voortvloeien uit het defect van het product. 4. 4.1 Algemene voorwaarden en beperkingen ANDERS DAN SPECIFIEK IN DEZE GARANTIE AANGEGEVEN, ZIJN ALLE ANDERE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT. 4.2 BEHALVE WAAR WE DAT SPECIFIEK HEBBEN AANGEGEVEN IN DEZE GARANTIE , ZAL PALRAM NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE DE KOPER LIJDT, DIRECT OF INDIRECT, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK IN VERBAND MET HET PRODUCT. ALS HET PALRAM VERBODEN IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID UIT TE SLUITEN VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, IS DE DUUR VAN ALLE DERGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE OF, INDIEN LANGER, TOT DE MAXIMALE PERIODE VEREIST IN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. DE KOPER IS ZELF GEHEEL VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF HET HANTEREN, DE OPSLAG, MONTAGE, INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OP ELKE LOCATIE VEILIG EN PASSEND IS, GESCHIKT IS VOOR HET DOEL OF PASSEND ONDER DE GEGEVEN OMSTANDIGHEDEN IS. PALRAM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL AAN DE KOPER, EEN ANDERE PERSOON OF ENIGE ANDERE ZAKEN ALS GEVOLG VAN ONDOELMATIG GEBRUIK, OPSLAG, INSTALLATIE, MONTAGE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET NIET VOLGEN VAN DE SCHRIFTELIJKE AANWIJZINGEN BETREFFENDE HET HANTEREN, OPSLAAN, INSTALLEREN, MONTEREN EN GEBRUIK VAN HET PRODUCT. TENZIJ NADRUKKELIJK ANDERS AANGEGEVEN DOOR PALRAM, IS HET PRODUCT ALLEEN BEDOELD VOOR NORMAAL RESIDENTIEEL EN COMMERCIEEL GEBRUIK. PALRAM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES, SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOOR ENIG DOEL DAT NIET IS AANBEVOLEN IN DE SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES OF DAT NIET IS TOEGESTAAN VANWEGE ENIGE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE GEBRUIKEN OP DE LOCATIE WAAR DE KOPER HET PRODUCT ZAL GEBRUIKEN. 4.3 4.4 4.5
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36

Palram 704743 Gebruikershandleiding

Type
Gebruikershandleiding