Aeg-Electrolux L74659 Handleiding

Merk
Aeg-Electrolux
Model
L74659
Type
Handleiding
LAVAMAT 74659 - 76659
Gebruiksaanwijzing Wasmachine
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 1
2
Geachte klant
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten.
U zult gedurende de hele levensduur van het apparaat een perfecte combinatie
ervaren van functioneel design en hoogwaardige technologie.
De fabricage is gebaseerd op de hoogste kwaliteitseisen. Uw apparaat is
ontworpen om u de beste prestaties te leveren terwijl alle aspecten met
betrekking tot het milieu en energiebesparing gerespecteerd worden.
Wij adviseren u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en hem voor een
optimaal gebruik in de buurt van de machine te bewaren.
Vergeet ook niet hem aan de volgende gebruiker te geven.
Wij wensen u veel plezier met uw A.E.G. Electrolux apparaat.
De volgende symbolen zullen u tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing
leiden:
Veiligheidsinstructies.
Adviezen en aanbevelingen
Informatie betreffende de bescherming van het milieu
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 2
Inhoud
Gebruiksaanwijzing 6
Belangrijke waarschuwingen 6-9
Beschrijving van het apparaat 10
Wasmiddellade 10
Bedieningspaneel 11
Display 11
Ingebruikneming 12
Aanpassing aan persoonlijke wensen 12
Geluidssignaal 12
Veiligheid voor kinderen 12
Dagelijks gebruik 13
Wasgoed in de machine doen 13
Dosering van wasmiddelen 13
Selectie van het gewenste programma 14
Selectie van de centrifugesnelheid of van de Spoelstop-functie 14
Toets van de programma-opties 15
Selectie van de optie Voorwas 15
Selectie van de optie Vlekken 15
Selectie van de optie Behoedzaam 16
Selectie van de optie Extra kort 16
Display 17
Selectie van de toets Start/Pauze 18
Selectie van de toets Startuitstel 19
Weergave programmaverloop 20
Selectie van de extra Spoelgang 20
Wijziging van een optie of van een lopend programma 20
3
Inhoud
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 3
Onderbreken van een programma 21
Annuleren van een programma 21
Opening van de deur tijdens een lopend programma 21
Einde programma 21
Wasprogramma’s 22-24
Programma-Informatie 25
Dagelijks gebruik 26
Het wasgoed sorteren 26
Temperaturen 26
Voordat u het wasgoed in de trommel plaatst 26
Maximale beladingen 27
Gewicht van wasgoed 27
Vlekkenbehandeling 28
Keuze van het wasmiddel 28
Dosering van wasmiddelen en additieven 29
Hardheidsgraden van het water 29
Wasmiddelen en additieven 29
Wasverzachter 30
Internationale wassymbolen 31
Onderhoud en reiniging 32
Ontkalking van het apparaat 32
Na elke was 32
Buitenkant 32
De wasmiddellade 32
Behuizing van de wasmiddellade 33
De pomp 33
Het filter van de toevoerleiding 34
Voorzorgsmaatregelen tegen vorst 35
Machine legen in geval van nood 35
4
Inhoud
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 4
Als zich een storing voordoet 36
Technische kenmerken 40
Verbruikswaarden 41
Installatie 42
Uitpakken 42
Plaatsing en waterpas zetten 44
Aansluiting op de waterleiding 44
Voorziening waterstop 45
Waterafvoeren 45
Elektrische aansluiting 46
Milieu 47
Afdanken van het apparaat 47
Weggooien van het oude apparaat 47
Ecologische adviezen 47
5
Inhoud
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 5
6
Belangrijke waarschuwingen
Gebruiksaanwijzing
Belangrijke waarschuwingen
Voordat u de machine in bedrijf stelt
De veiligheid van onze AEG Electrolux apparaten is in overeenstemming met
de technische normen en de wetgeving met betrekking tot de veiligheid van
apparaten. Wij vinden echter dat wij, als fabrikant, de plicht hebben u aan de
volgende veiligheidsvoorschriften te herinneren. Lees deze helemaal door
voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt.
Om redenen van veiligheid en met het oog op het garanderen van een correct
gebruik van het apparaat, verzoeken wij u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
te lezen. Het zelfde geldt voor de aanbevelingen en waarschuwingen die
hierin staan, voordat u de machine installeert en in gebruik neemt. Om
onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken volledig bekend zijn met
de werking ervan en de veiligheidsmaatregelen. Bewaar deze
gebruiksaanwijzing bij uw machine. Indien het apparaat aan iemand anders
verkocht of geschonken wordt, zorg er dan voor dat de gebruiksaanwijzing
erbij zit. Dan is de nieuwe gebruiker op de hoogte van de werking en de
waarschuwingen die hierin staan.
Controleer, voordat u het apparaat installeert, of er tijdens het transport geen
schade is ontstaan. Installeer nooit een beschadigde machine. Neem contact
op met de winkel waar u het apparaat gekocht heeft als het beschadigd blijkt
te zijn.
Indien uw apparaat in de wintermaanden wordt afgeleverd, als de
temperatuur onder 0°C ligt, laat de wasmachine dan gedurende 24 uur in een
ruimte met kamertemperatuur staan, voordat u hem in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
Het is verboden om de technische kenmerken te wijzigen of om te proberen
op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
De deur kan tijdens de wasprogramma’s een hele hoge temperatuur krijgen.
Raak hem niet aan !
Zorg er voor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
Om dit te voorkomen, de binnenkant van de trommel controleren vóór elk
gebruik van het apparaat.
Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of
andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 6
7
Belangrijke waarschuwingen
toebrengen en dienen niet in het apparaat terecht te komen.
Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid wasverzachter en
wasmiddel. Als u de machine te vol laadt, kan het wasgoed beschadigd raken.
Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant met betrekking tot de
hoeveelheden.
Was kleine artikelen zoals sokken, veters, wasbare ceintuurs enz. in een
waszak of kussensloop, daar deze tussen de kuip en de trommel terecht
kunnen komen.
Gebruik uw wasmachine niet om artikelen te wassen met baleinen, materialen
zonder zoom of gescheurde materialen.
Trek, na gebruik, reiniging en onderhoud van de machine, altijd de stekker uit
het stopcontact en draai de watertoevoerkraan dicht.
Dit apparaat is voorzien van een . Verlichting van KLASSE 1 in
overeenstemming met de IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 normen.
Als het lampje defect is, laat het dan door de Klantenservice vervangen.
Probeer nooit zelf de machine te repareren. Reparaties uitgevoerd door
ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine
veroorzaken. Neem contact op met de klantenservice van uw leverancier.
Vraag altijd om door de Fabrikant goedgekeurde vervangingsonderdelen.
Installatie
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd.
Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet en neem contact op met uw
leverancier.
Het apparaat moet worden uitgepakt voordat u het in gebruik kunt nemen.
Onvolledige verwijdering van de transportveiligheidsvoorzieningen kan schade
aan het apparaat en aan ernaast aanwezig meubilair veroorzaken (raadpleeg
het betreffende hoofdstuk). Het apparaat moet tijdens het uitpakken
uitgeschakeld zijn.
Controleer, na installatie van het apparaat, of dit niet op de wateraanvoer- of
afvoerslang of op de voedingskabel staat.
Als de machine op een vloer met tapijt wordt geplaatst, dient de hoogte van
de stelvoetjes te worden aangepast om de lucht goed te kunnen laten
circuleren.
Let er altijd op of er na de installatie geen water lekt uit de slangen en de
aansluitingen.
Als het apparaat op een plaats geïnstalleerd is waar het kan gaan vriezen, lees
dan zorgvuldig het hoofdstuk «beveiliging tegen vorst».
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 7
Vertrouw de noodzakelijke werkzaamheden voor de wateraansluiting alleen
toe aan een erkende loodgieter.
Als de elektrische aansluiting een wijziging aan de installatie in uw woning
vereist, doe dan een beroep op een erkend elektricien.
Gebruik
Uw machine is bestemd voor normaal huishoudelijk gebruik. Gebruik hem niet
voor commerciële of industriële doelen maar alleen waarvoor hij ontworpen
is.
Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal wassen. Volg
de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
Doe niet teveel wasgoed in de trommel. Zie het betreffende hoofdstuk in deze
gebruiksaanwijzing.
Voordat u gaat wassen, dient u er voor te zorgen dat alle zakken leeg zijn en
dat alle knopen en ritsen dicht zijn. Was geen gerafelde of gescheurde
artikelen. Behandel vlekken zoals verf, inkt, roest en gras eerst voordat u
artikelen met dit soort vlekken gaat wassen. Beugel-BH’s mogen NIET
machinaal worden gewassen.
Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met benzine, alcohol, of
trichloorethyleen, enz. mogen niet in de wasmachine gewassen worden. Als
dergelijke vlekkenverwijderaars gebruikt zijn voordat de kledingstukken in de
machine gewassen worden, moet u wachten tot het product is vervlogen
voordat u ze in de machine stopt.
De stekker mag nooit aan de voedingskabel uit het stopcontact getrokken
worden, maar altijd aan de stekker zelf.
Gebruik de wasmachine nooit als de voedingskabel, het bedieningspaneel, het
werkblad of de sokkel zodanig beschadigd zijn dat de binnenkant van de
machine toegankelijk is.
Veiligheid van kinderen
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen of personen wiens
lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens, of het gebrek aan ervaring
en kennis het gebruik zonder risico van het apparaat zonder toezicht
verhinderen of zonder instructie van een verantwoordelijke persoon die er
voor kan zorgen dat ze het apparaat zonder gevaar kunnen gebruiken.
Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze het apparaat
aanraken en ermee gaan spelen.
8
Belangrijke waarschuwingen
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 8
De verpakkingsmaterialen (bijv. plastic
folie, polystyreen) kunnen een gevaar
opleveren voor kinderen -
verstikkingsgevaar ! Houd deze
materialen buiten het bereik van
kinderen
Berg alle wasmiddelen op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen,
op.
Zorg er voor dat kinderen of huisdieren
niet in de trommel kunnen klimmen. Daarom is de machine uitgerust met een
speciale voorziening. Om deze functie te activeren dient u de knop (zonder
deze in te drukken) aan de binnenkant van de deur naar rechts te draaien tot
de groef horizontaal staat. Gebruik zo nodig een muntstuk. Om deze functie
uit te schakelen en de mogelijkheid te herstellen om de deur te sluiten, dient
u de knop naar links te draaien tot de groef verticaal staat.
9
Belangrijke waarschuwingen
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 9
Beschrijving van het apparaat
Uw nieuwe apparaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve
behandeling van wasgoed met een laag verbruik van water, energie en wasmiddel.
Wasmiddellade
Waspoeder voor programma’s met voorwas
Waspoeder of vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas
Vloeibare toevoegingen: wasverzachter, stijfsel...
Vlekkenverwijderaar voor programma’s met de optie VLEKKEN
Typeplaatje
Afvoerpomp
Schroefvoeten (in hoogte
verstelbaar)
Wasmiddellade
Bedieningspaneel
Binnenverlichting
Deurhandgreep
10
Beschrijving van het apparaat
1
2
3
5
6
7
4
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 10
Bedieningspaneel
Display
Toets EXTRA KORT
Display
Toets START/PAUZE
Toets STARTUITSTEL
Indicatie programmaverloop
Programmakeuzeknop
Toets CENTRIFUGEREN
Toets VOORWAS
Toets VLEKKEN
Toets BEHOEDZAAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21
5
4
3
Symbol veiligheid van kinderen
Zie hoofdstuk «Display»
Symbol Startuitstel
1
2
3
Symbolen programma verloop
Symbol Deur
4
5
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 11
12
Gebruik
Ingebruikneming
Zorg ervoor dat de elektrische en wateraansluitingen voldoen aan de installatie-
instructies.
Verwijder het blokje van polystyreen en evt. andere materialen uit de trommel.
Laat vervolgens het katoenprogramma op 95°C draaien, zonder wasgoed in de
machine, zodat eventuele fabricageresten uit de trommel en de kuip worden
verwijderd. Giet een 1/2 maatbeker wasmiddel in de wasmiddellade en start de
machine.
Aanpassing aan persoonlijke wensen
Geluidssignaal
De wasmachine is voorzien van een geluidssysteem, dat in de volgende gevallen te
horen zal zijn:
door de toetsen in te drukken
door aan de programmakeuzeknop te
draaien
in geval van een verkeerde selectie
aan het eind van een cyclus
in het geval van problemen met de werking
Zet het apparaat onder spanning door gelijktijdig gedurende ongeveer 6
seconden de toetsen VOORWAS en VLEKKEN in te drukken, het geluidssignaal is
uitgeschakeld (Het signaal blijft alleen werken in het geval van een alarm).
Om het signaal weer in te schakelen, dezelfde handeling herhalen.
Veiligheid van kinderen
Met deze optie kunt u het onbedoeld starten van een programma of de wijziging
van een lopend programma voorkomen.
Deze functie blijft ingeschakeld, ook als de
machine niet in werking is.
Er zijn twee soorten vergrendelingen:
als de optie wordt ingeschakeld voordat
de toets START/PAUZE is ingedrukt, kan
de machine niet gestart worden.
als de optie wordt ingeschakeld nadat de toets START/PAUZE is ingedrukt, kan
geen enkele optie of programma gewijzigd worden. De cyclus wordt
afgemaakt en u moet de optie uitschakelen om een nieuwe cyclus te starten.
1400
1000
800
400
CENTRI-
FUGEREN
VOORWAS
VLEKKEN
BEHOED-
ZAAM
EXTRA
KORT
SPOEL-
STOP
VLEKKEN
BEHOED-
ZAAM
LOOPTIJD
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 12
13
Gebruik
Om de kinderbeveiliging in te schakelen moet u het apparaat onder spanning
zetten en vervolgens tegelijkertijd op de toetsen VLEKKEN en BEHOEDZAAM
drukken, totdat het symbool op het display verschijnt. Om de
kinderbeveiliging uit te schakelen, dezelfde handeling herhalen.
Dagelijks gebruik
Wij adviseren u regelmatig op hoge temperatuur (90º of 95°C, afhankelijk
van het model) te wassen, met het oog op de hygiene (bacteriën, geurtjes,
...).
Wasgoed in de machine doen
1. Open de deur voorzichtig door de handgreep
naar buiten te trekken. Doe het wasgoed stuk
voor stuk in de trommel; schud het eerst zo
goed mogelijk uit.
2. Druk de deur goed dicht. De vergrendeling
moet hoorbaar zijn.
Belangrijk! Laat geen wasgoed tussen de deur
en de rubberpakking terecht komen.
Dosering van wasmiddelen
Uw wasmachine is zodanig ontworpen om
het verbruik van water en wasmiddelen te
beperken, beperk dus de door de
wasmiddelfabrikanten aanbevolen doses.
1. Trek de wasmiddellade tot de aanslag
naar buiten. Doseer het waspoeder, giet
het in het vakje voor de hoofdwas
en, als u een VOORWAS wilt doen, giet
het wasmiddel dan in het vakje .
Voor de programma’s met de optie
VLEKKEN giet u de vlekkenverwijderaar
in het vakje . Als u een andere soort
wasmiddel gebruikt, raadpleeg dan de
paragraaf «wasmiddelen en additieven»
van de wasgids.
2. Giet, eventueel, de wasverzachter in het
vakje (overschrijd het «MAX» niveau
niet). Doe de wasmiddellade zachtjes
dicht.
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 13
14
Gebruik
Selectie van het gewenste programma
U vindt het voor het soort wasgoed geschikte programma in de programmatabel
(zie paragraaf Programmatabel).
Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. De
programmaregelaar bepaalt de manier van wassen (bijvoorbeeld waterpeil,
beweging van de trommel, aantal spoelgangen) afhankelijk van de aard en mate
van vervuiling van het wasgoed, evenals de temperatuur van het waswater.
Het controlelampje van de toets START/PAUZE begint te knipperen en op het
display verschijnt de tijdsduur van het gekozen programma.
De programmakeuzeknop kan met de klok mee of tegen de klok in worden
gedraaid. Zet de knop op UIT om het programma opnieuw te starten/de machine
uit te schakelen.
Aan het einde van het programma, moet de keuzeknop op de stand UIT
gezet worden om het apparaat uit te schakelen.
Belangrijk!
Als u de programmakeuzeknop op een ander programma zet terwijl er een cyclus
loopt, knippert het gele controlelampje van de toets START/PAUZE drie keer en
verschijnt de tekst Err op het display om aan te geven dat er een keuzefout is
gemaakt. De wasmachine zal het nieuw gekozen programma niet uitvoeren.
Selectier de centrifugesnelheid of de functie Spoelstop
Druk herhaaldelijk op de toets CENTRIFUGREN om de centrifugesnelheid te
veranderen, als u wilt dat uw wasgoed wordt gecentrifugeerd op een snelheid die
afwijkt van de door de wasmachine voorgestelde snelheid.
Wanneer het gewenste programma is geselecteerd, stelt uw machine
automatisch de maximale centrifugesnelheid voor dat programma voor
De maximumsnelheden zijn 1600 tpm of 1400 tpm afhankelijk van het model.
Voor de compatibiliteit van deze opties met het wasprogramma de tabel
«Wasprogramma’s» raadplegen.
«Spoelstop» : als u deze optie kiest zal de machine het water na de laatste
spoelgang niet afvoeren, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Als het
programma is afgelopen, knipperen
0, het controlelampje DEUR gaat, het
controlelampje van de toets START/PAUZE is uit en de deur is geblokkeerd om
aan te geven dat het water moet worden afgevoerd.
Om het water af te voeren:
de programmakeuzeknop op UIT draaien
selecteer POMPEN of CENTRIFUGEREN programma
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 14
verlaag het centrifugetoerental, indien nodig, door de betreffende toets in te
drukken
druk op de toets START/PAUZE
aan het einde van het programma knippert
0 op het display. Het
controlelampje DEUR gaat uit en de deur kan geopend worden.
Toets van de programma-opties
Afhankelijk van het programma, kunnen er verschillende functies gecombineerd
worden. Deze functies moeten geselecteerd worden nadat u het gewenste
programma gekozen heeft en voordat u op de toets START/PAUZE drukt.
Als deze toetsen worden ingedrukt, gaan de corresponderende controlelampjes
branden. Als zij opnieuw worden ingedrukt, gaan de controlelampjes uit.
Als er een verkeerde optie is geselecteerd, knippert een geïntegreerd geel
controlelampje van de toets START/PAUZE 3 keer.
Belangrijk!
Raadpleeg, voor de compatibiliteit tussen de wasprogramma’s en de opties,
hoofdstuk Wasprogramma’s.
Selectier de optie Voorwas
Selecteer deze optie als u wilt dat uw was wordt voorgewassen op 30°C voor de
hoofdwas.
De voorwas eindigt met een korte centrifugefase voor de programma’s KATOEN
en SYNTHETICA, voor het programma FIJNE WAS, wordt alleen het water
weggepompt.
Voor de compatibiliteit van deze optie met het wasprogramma de tabel
«Wasprogramma’s» raadplegen.
Selectie van de optie Vlekken
Voor de behandeling, met een vlekkenverwijderaar, van ernstig vervuild wasgoed
of wasgoed met vlekken (verlengde hoofdwas met extra stimulering van het
product tijdens het wassen).
Deze functie kan niet gecombineerd worden met wastemperaturen onder de
40°C.
Voor de compatibiliteit van deze optie met het wasprogramma de tabel
«Wasprogramma’s» raadplegen.
Belangrijk! Als u een programma wilt uitvoeren met de optie VLEKKEN, giet dan
de vlekkenverwijderaar in het vakje .
15
Gebruik
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 15
16
Gebruik
Selectie van de optie BEHOEDZAAM
Als u deze optie selecteert, wordt de intensiteit van het wassen verminderd. De
machine voegt een spoelgang toe in de programma’s KATOEN, 40°-60° MIX en
SYNTHETICA.
Deze functie kan niet gecombineerd worden met de optie extra spoelgang
.
Voor de compatibiliteit van deze optie met de wasprogramma’s de tabel
«Wasprogramma’s» raadplegen.
De optie BEHOEDZAAM wordt aanbevolen voor kwetsbare kleuren.
Selectie van de optie EXTRA KORT
De wasmachine stelt standaard de cyclus «Normaal vervuild wasgoed» voor. De
cyclus kan verkort worden met behulp van de toets EXTRA KORT.
Deze optie kan alleen geselecteerd worden voor de programma’s KATOEN,
SYNTHETICA en FIJNE WAS.
Door eenmaal op deze toets te drukken, gaat het bijbehorende controlelampje
branden en kunt u de duur van de wascyclus voor licht vervuilde of dagelijkse
was verkorten. Op het display wordt de verkorte wastijd weergegeven. Te
gebruiken voor licht vervuilde of dagelijkse was. De maximale belading met
wasgoed bedraagt 7 kg voor katoen en 3,5 kg voor synthetische stoffen en fijne
was.
Door tweemaal op deze toets te drukken, blijft het bijbehorende controlelampje
branden en kunt u de duur van de wascyclus voor licht vervuilde was verkorten.
Op het display wordt de verkorte tijd weergegeven. Te gebruiken voor kleding die
slechts kort gedragen is. De maximale belading met wasgoed bedraagt 3,5 kg
voor katoen en 2 kg voor synthetische stoffen en fijne was.
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 16
17
Gebruik
Display
Het display toont de volgende informatie:
Duur van het gekozen programma
Nadat u een programma gekozen heeft,
wordt de tijdsduur in uren en minuten
weergegeven (bijvoorbeeld
2.05). Nadat u
op de toets START/PAUZE heeft gedrukt,
wordt de duur automatisch berekend op
basis van de aanbevolen maximale
belading voor elk type textiel.
Na de start van het programma, wordt de resterende tijd elke minuut bijgewerkt.
Uitgestelde start
De geselecteerde uitgestelde start (max. 20
uur) ingesteld met behulp van de
bijbehorende toets, verschijnt gedurende
ongeveer 3 seconden, vervolgens wordt de
duur van het voorgaande programma
weergegeven.
Het symbool van de bijbehorende fase
wordt weergegeven.
Het aftellen wordt weergegeven op het display (uur na uur, vervolgens 90
minuten, en minuut na minuut vanaf 60 min).
Verkeerde optiekeuze
Als een gekozen optie niet gecombineerd
kan worden met het geselecteerde
wasprogramma wordt de tekst Err
gedurende ongeveer 2 seconden
weergegeven en begint het gele
controlelampje van de toets START/PAUZE
te knipperen.
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 17
18
Gebruik
Alarmcodes
Als de werking van de wasmachine
problemen oplevert kunnen er alarmcodes
worden aangegeven, bijvoorbeeld
E20 (zie
paragraaf «Als zich een storing voordoet»)
Einde programma
Aan het einde van een programma, wordt er
een knipperende nul (
0) weergegeven op het
display, het symbod Deur verdwijnt en
de deur kan geopend worden.
Selectie van de toets START/PAUZE
Om het geselecteerde programma te starten,
op de toets START/PAUZE drukken; het
bijbehorende rode controlelampje stopt met
knipperen en blijft continu branden.
Het controlelampje Hoofdwas brandt om aan
te geven dat het apparaat begint te werken.
Het symbod Deur brandt om aan te geven
dat de machine gestart is en dat de
wasmachinedeur vergrendeld is.
Het symbod Deur geeft aan of de wasmachinedeur wel of niet geopend kan
worden:
Het symbod Deur aan: de wasmachinedeur kan niet geopend worden. Het
apparaat is in werking.
Het symbod Deur uit: de wasmachinedeur kan geopend worden. Het
wasprogramma is afgelopen.
Om een lopend programma te onderbreken, op de toets START/PAUZE drukken: het
rode controlelampje begint te knipperen.
Om het programma opnieuw te starten vanaf het punt waarop het werd
onderbroken, nogmaals op de toets START/PAUZE drukken.
Als u een uitgestelde start geselecteerd heeft, begint de machine af te tellen.
Als er een verkeerde optie is geselecteerd, knippert het gele controlelampje van de
toets START/PAUZE 3 maal terwijl de tekst Err gedurende ongeveer 2 seconden
wordt weergegeven.
START/PAUZE
OVERDOSERING
EXTRA SPOELEN
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 18
19
Gebruik
Selectie van de toets Startuitstel
Voordat u het programma start, als u de
start wilt uitstellen, druk dan herhaaldelijk
op de toets STARTUITSTEL, om het gewenste
uitstel te selecteren. Het bijbehorende
symbool wordt op het display weergegeven.
Het geselecteerde uitstel (max. 20 uur)
wordt gedurende ongeveer 3 seconden
weergegeven op het display, vervolgens verschijnt de duur van het programma
weer.
U moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u de
toets START/PAUZE indrukt.
U kunt te allen tijde de Uitgestelde Start wijzigen of annuleren, voordat u op de
toets START/PAUZE drukt.
Als het, gedurende de tijd van de uitgestelde start, nodig is om wasgoed toe te
voegen, zet de wasmachine dan eerst op pauze door op de toets START/PAUZE te
drukken. Het symbod Deur, voordat u de wasmachinedeur opent. Nadat u de
deur weer gesloten heeft, nogmaals op de toets START/PAUZE drukken.
De start van het wasprogramma kan met deze toets worden uitgesteld met 30
min - 60 min - 90 min, 2 uur en daarna met stappen van een uur tot een
maximum van 20 uur.
De uitgestelde start kiezen.
Selecteer het programma en de gewenste opties.
Selecteer het Startuitstel.
Druk op de toets START/PAUZE: de wasmachine begint af te tellen.
Het programma start na afloop van het ingestelde uitstel.
Annulering van van het Startuitstel nadat de toets START/PAUZE is ingedrukt:
Druk op de toets START/PAUZE
Druk eenmaal op de toets Startuitstel totdat het symbool «
0’» wordt
weergegeven.
Druk nogmaals op de toets START/PAUZE.
De functie Startuitstel kan niet geselecteerd worden in combinatie met het
programma PUMPEN.
STARTUITSTEL
LOOPTIJD
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 19
20
Gebruik
Weergeve programma verloop
Op het display wordt de wasfases
weergegeven.
Door op de toets START/PAUZE te drukken,
worden de varschillende wasfases
weergegeven op het display.
Wascyclus
Spoelen
Pompen
Centrifugeren
Als het controlelampje OVERDOSERING branden het einde van de
cyclus: te veel wasmiddel gebruikt.
Het controlelampje EXTRA SPOELEN is aan tijdens spoelenfase.
Selectie van de extra spoelen
De machine is ontworpen om weinig water te gebruiken. Voor mensen die
overgevoelig zijn, kan het soms nodig zijn om het wasgoed met meer water te
spoelen (extra spoelen).
Voor de compatibiliteit van deze optie
met de wasprogramma’s de tabel
«Wasprogramma’s» raadplegen.
Als u deze optie permanent in wilt
inschakelen voor alle wascycli, druk dan
tegelijkertijd gedurende 6 seconden op de
toetsen CENTRIFUG. en VOORWAS: het
controlelampje Extra Spoelen gaat branden
op het display van de programmaverloop. Deze functie blijft permanent actief.
Als u de functie wilt annuleren, druk dan nogmaals op de toetsen CENTRIFUG. en
VOORWAS totdat het symbool uit gaat.
Wijziging van een optie of van een lopend programma
Het is mogelijk alle opties van een lopend programma te wijzigen voordat de
machine deze uitvoert. Voordat u een wijziging aan kan brengen, moet u de
machine op pauze zetten door op de toets START/PAUZE te drukken.
Als het programma al bezig is, kan het alleen gewijzigd worden door het opnieuw
te starten. Draai de programmakeuzeknop op UIT en vervolgens op het nieuwe
programma. Start het nieuwe programma door nogmaals op de toets
OVERDOSERING
EXTRA SPOELEN
1400
1000
800
400
CENTRI-
FUGEREN
VOORWAS
START/PAUZE
OVERDOSERING
EXTRA SPOELEN
SPOEL-
STOP
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 20
21
Gebruik
START/PAUZE te drukken. Het water in de kuip zal niet worden weggepompt.
Een programma onderbreken
Druk op de toets START/PAUZE om het lopende programma te onderbreken; het
bijbehorende controlelampje gaat knipperen. Druk nogmaals op de toets om het
programma opnieuw te starten.
Annuleren van een programma
Om een lopend programma te annuleren, de programmakeuzeknop op UIT draaien.
U kunt nu een nieuw programma selecteren.
Opening van de deur tijdens een lopend programma
Zet eerst de machine op Pauze, door op de toets START/PAUZE te drukken.
Als het symbod Deur verdwijnt, kan de wasmachinedeur geopend worden.
Als het symbod Deur niet verdwijnt, betekent dit dat de machine al in
opwarmingsfase verkeert, dat het waterpeil de onderste rand van de
wasmachinedeur heeft overschreden of dat de trommel draait: in dat geval
kan de deur niet worden geopend.
Als het niet mogelijk is om de deur te openen, maar dit toch echt
noodzakelijk is, trek dan de stekker van de wasmachine uit het stopcontact en
draai de programmakeuzeknop op UIT. De deur kan na ongeveer 3 minuten
worden geopend (let op het waterpeil en de temperatuur!). Om het
programma verder te laten gaan, moet het opnieuw gestart worden.
Nadat u de deur gesloten heeft, moet u het programma opnieuw selecteren en
op de toets START/PAUZE drukken
Einde programma
De machine stopt automatisch. Het controlelampje van de toets START/PAUZE
gaat uit, de weergave «
0» knippert en er klinkt gedurende 2 minuten een
geluidssignaal.
Als u de optie Spoelstop hebt geselecteerd, gaat het symbod Deur branden en
blijft de deur vergrendeld om aan te geven dat het water moet worden
afgevoerd voordat de deur geopend kan worden.
Om het water af te voeren, de paragraaf over het deel Spoelstop raadplegen.
Aan het einde van de cyclus de programmakeuzeknop op de stand UIT zetten om
de wasmachine uit te schakelen. Verwijder het wasgoed uit de trommel en
controleer goed of de trommel helemaal leeg is.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. Laat de
deur open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te
voorkomen.
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 21
22
Wasprogramma’s
WOL PLUS
/ZIJDE
(HANDWAS)
30° - Koud
Speciaal programma voor
wollen kledingstukken met
het label «zuiver wol,
krimpvrij, wasbaar in de
machine».
Centrifug./Spoelstop
Was op tussen 30°C -
Koud
Spoelgangen
Kort centrifugeren
Wasprogramma’s
Programma/
Temperatuur
Soort wasgoed Opties
Beschrijving van het
programma
KATOEN
95° - 30°
Wit/Bonte: bijvoorbeeld,
lakens, tafellakens,
huishoudlinnen,
overhemden, bloesjes,
ondergoed.
Centrifug./Spoelstop
Voorwas - Vlekken (*) -
Behoedzaam - Extra Kort
- Extra Spoelen
Was op tussen 95°-30°C
Spoelgangen
Lang centrifugeren op
maximale
centrifugeteorental
40-60 MIX
40°
Bonte was van katoen
of linnen, overhemden,
lingerie, badstof.
Centrifug./Spoelstop
Voorwas - Vlekken -
Behoedzaam - Extra
Spoelen
Was op tussen 40°C en
30°C
Spoelgangen
Lang centrifugeren op
maximale
centrifugeteorental
SYNTHETICA
60°-40°-30°
Synthetische of
gemengde stoffen,
ondergoed, gekleurde
kledingstukken,
krimpvrije overhemden,
bloesjes.
Centrifug./Spoelstop
Voorwas - Vlekken(*) -
Behoedzaam - Extra Kort
- Extra Spoelen
Was op tussen 60°C -
30°C
3 spoelgangen
Kort centrifugeren
STRIJKVRIJ PLUS
40°
Synthetische of
gemengde stoffen,
ondergoed, gekleurde
kledingstukken,
krimpvrije overhemden,
bloesjes.
Centrifug./Spoelstop
Voorwas - Extra Spoelen
Was op tussen 40°C
Spoelgangen
Kort centrifugeren
FIJNE WAS
40° - 30 °
Tere weefsels,
bijvoorbeeld gordijnen.
Centrifug./Spoelstop
Voorwas - Vlekken(*) -
Extra Kort - Extra Spoelen
Was op minder dan
40°C en 30°C
Spoelgangen
Kort centrifugeren
* De optie Vlekken kan alleen worden geselecteerd bij een temperatuur van 40°C of
hoger.
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 22
23
Wasprogramma’s
Wasprogramma’s
Programma/
Temperatuur
Soort wasgoed Opties
Beschrijving van het
programma
KORT
SPOELEN
Aparte spoelgang voor
kledingstukken die met
de hand gewassen zijn.
Centrifug./Spoelstop/
Extra Spoelen
Spoelgangen
Lang centrifugeren
CENTRIFUGEREN
Afzonderlijk centrifugeren
voor katoen.
Centrifug.
Water afvoeren en lang
centrifugeren
POMPEN
Om het laatste spoelwater
af te voeren bij
programma’s met
Spoelstop.
Waterafvoer
20 MIN - 3 KG
30°
Voor licht vervuild
textiel, behalve wol.
Centrifug.
Was op 30°C
Spoelgangen
Kort centrifugeren
ECO
60°
Wit en bont katoen
Economy, licht of
normaal vervuilde
kledingstukken,
overhemden, bloesjes,
ondergoed.
Centrifug./Spoelstop
Voorwas - Vlekken -
Behoedzaam - Extra
Spoelen
Was op 60°C
Spoelgangen
Lang centrifugeren op
maximale
centrifugeteorental
O/UIT
Om een lopend programma
te annuleren en om de
machine uit te schakelen.
DEKENS
40°
Korte wascyclus voor
dekbedden.
Centrifug.
Was op 40°C
Spoelgangen
Kort centrifugeren
KORT INTENSIEF
60°
Te gebruiken voor licht
vervuild of slechts
eenmaal gedragen
wasgoed van katoen of
linnen of gemengd.
Centrifug./Spoelstop
Extra Spoelen
Was op tussen 60°C
Spoelgangen
Kort centrifugeren
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 23
Wasprogramma’s
24
Wasprogramma’s
Soort wasgoed/Programma Max. belading
KATOEN
SYNTHETICA, FIJNE WAS
STRIJKVRIJ PLUS
WOL
ZIJDE
20 MIN - 3 KG
7 kg
3,5 kg
1,5 kg
2 kg
1 kg
3 kg
DEKENS
ECO
KORT INTENSIEF
2 kg
7 kg
5 kg
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 24
25
Programma-informatie
Aparte centrifugegang voor kledingstukken die met de hand
gewassen zijn en na de programma’s met de optie Spoelstop.
Voordat u dit programma selecteert, moet de keuzeknop op UIT
gedraaid zijn. U kunt de snelheid kiezen door op de toets te
drukken die hoort bij het soort textiel dat gecentrifugeerd moet
worden.
Eco
Dit programma is alleen bedoeld voor licht of normaal vervuilde
artikelen van katoen. De temperatuur wordt verlaagd en de
wasduur wordt verlengd. Met deze functie kunt u een goede
wasefficiëntie bereiken door energie te besparen.
Dekens
Wascyclus voor een enkel dekbed.
20 MIN - 3 KG
Speciaal programma op 30 °C, met een duur van ongeveer 20
minuten, ideaal om wasgoed op te frissen: bijv. een sportjasje dat
slechts eenmaal gedragen of licht vervuild is of om nieuwe
kledingstukken te wassen.
Centrifugeren
Kort
Spoelen
Met dit programma, kunt u met de hand gewassen
kledingstukken spoelen en centrifugeren. De machine voert 3
spoelgangen uit, gevolgd door een laatste lange centrifugefase.
De centrifugesnelheid kan verminderd worden door op de toets
CENTRIFUGEREN te drukken.
Pompen
Om het laatste spoelwater af te voeren bij programma’s met
Spoelstop. Draai de programmakeuzeknop op UIT, selecteer
vervolgens het programma Waterafvoer en druk op de toets
START/PAUZE.
Programma-informatie
40-60 MIX
Programma voor witte of bonte was die geschikt is voor wassen op
verschillende temperaturen. Dit programma kan gebruikt worden
voor wasgoed dat, volgens het onderhoudsetiket, over het algemeen
zowel op 40°C als op 60°C gewassen kan worden en dat apart
gewassen moet worden. Zodoende wordt de capaciteit van de
trommel beter gebruikt en kan er energie bespaard worden. U krijgt
het wasresultaat van een normaal programma op 60° C.
Strijkvrij Plus
Als u dit programma selecteert wordt het wasgoed behoedzaam
gewassen en gecentrifugeerd om eventuele kreukels te
voorkomen. Op deze manier kunt u gemakkelijker strijken. De
machine zal een extra spoelgang uitvoeren.
Wol Plus
Zijde
(Handwas )
Wasprogramma’s voor in de machine wasbare wol en wollen
kledingstukken die met de hand gewassen kunnen worden,
evenals tere weefsels die voorzien zijn van het « handwas» .
Kort Intensief
Snel wasprogramma om te gebruiken voor licht vervuild wasgoed,
kleurecht katoen en gemengde stoffen.
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 25
Dagelijks gebruik
Het wasgoed sorteren
Wij adviseren u het wasgoed te sorteren:
aan de ene kant het wasgoed dat tegen energiek wassen en centrifugeren
kan;
aan de andere kant, fijne was die met enige voorzichtigheid behandeld dient
te worden;
voor gemengde ladingen, wasgoed dat uit artikelen van verschillende
textielsoorten bestaat, een programma en een temperatuur kiezen die
geschikt is voor de meest tere weefsels.
Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk kledingstuk voorzien is,
en de wasvoorschriften van de fabrikant.
Temperaturen
Voordat u het wasgoed in de trommel doet
Was «witte» en bonte was apart. Wit kan in de was zijn «witheid» verliezen.
Nieuwe, gekleurde kledingstukken kunnen, als ze voor het eerst gewassen
worden, hun kleur verliezen en afgeven op ander wasgoed.
Was dit soort kleding de eerste keer dan ook apart.
Verwijder kleine metalen voorwerpen (spijkers, spelden, paperclips) die in
binnenzakken en broekzakken kunnen zitten.
Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind ceinturen of
lange riemen vast.
26
Dagelijks gebruik
95° of 90°
voor linnen, normaal vervuild wit katoen (bijvoorbeeld
theedoeken, handdoeken, tafelkleden, lakens ...)
60°/50°
voor normaal vervuilde kleurechte kleding (bijv.
overhemden, nachthemden, pyjama’s....) van linnen, katoen
of synthetische weefsels en voor licht vervuild wit katoen
(bijv. ondergoed).
40°-30°-KOUD
voor tere weefsels (bijv. vitrage), gemengde was inclusief
synthetische weefsels en wollen kledingstukken met het
label «zuiver wol, wasbaar in de machine, krimpvrij»
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 26
Verwijder hardnekkige vlekken vóór het wassen.
Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal wasmiddel of reinigingspasta.
Behandel gordijnen met speciale zorg. Verwijder haken of stop ze in een zak of
net. Verwijder loszittende knopen, spelden en nietjes.
Maximale belading
De hoeveelheid wasgoed die in de trommel wordt geladen mag de
maximumcapaciteit van de machine niet overschrijden. Deze capaciteit is
afhankelijk van de textielsoort (zie «Wasprogramma’s»). Niet alle textielsoorten
hebben evenveel ruimte nodig en ze hebben evenmin hetzelfde vermogen om
water op te nemen.
Algemene regels :
Katoen, linnen: trommel vol maar niet volgepropt;
Synthetica (kreukherstellend): trommel niet meer dan half vol;
Fijne was en wol: trommel niet meer dan een derde gevuld.
Indien u wast bij een maximale belading maakt u efficiënt gebruik van water en
energie.
Als de kleding sterk vervuild is of als deze veel water opneemt, laad de trommel
dan minder vol. Vul de trommel, bij een gemengde was, aan de hand van de
meest kwetsbare vezels.
Gewicht van wasgoed
De volgende gewichten zijn zuiver indicatief:
27
Dagelijks gebruik
1200 gram
badjas
100 gramservet
700 gramdekbedovertrek
500 gramlaken
200 gramkussensloop
250 gramtafelkleed
200 grambadstof handdoek
100 gramtheedoek
200 gramnachthemd
100 gramdamesslip
600 gramherenwerkoverhemd
200 gramherenoverhemd
500 gramherenpyjama
100 grambloes
100 gramherenslip
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 27
Vlekken verwijderen
De kans bestaat dat hardnekkige vlekken niet kunnen worden verwijderd met
alleen water en wasmiddel. Het is daarom aan te bevelen vlekken eerst te
behandelen alvorens het kledingstuk te wassen.
Bloed: behandel verse bloedvlekken met koud water. Laat opgedroogde vlekken
een nacht in water met een speciaal middel inweken. Inzepen, wrijven en
uitspoelen.
Verf op oliebasis: dep de vlek met een oplosmiddel nadat u het kledingstuk op
een schone doek gelegd hebt; herhaal de handeling enkele keren.
Opgedroogde vetvlekken: Leg het kledingstuk op een schone doek en dep de
vlek met terpentine.
Roest: gebruik een roestverwijderingsproduct en volg de aanwijzingen van de
fabrikant zorgvuldig op. Controleer, bij oude roestvlekken, of het textiel bestand
is tegen het product.
Schimmelvlekken: behandel de vlekken met bleekmiddel (alleen witte en
kleurechte weefsels).
Gras: licht inzepen en de vlek behandelen met bleekmiddel (alleen witte en
kleurechte weefsels).
Balpeninkt en lijm: dep de vlek met aceton (*) nadat u het kledingstuk op een
schone doek gelegd hebt.
Lippenstift: dep de vlek met aceton zoals hierboven, en behandel de vlekken
met gedenaturaliseerde alcohol. Behandel eventueel achtergebleven vlekken op
witte artikelen met bleekmiddel.
Rode wijn: laten weken in water met een reinigingsproduct. Uitspoelen en
behandelen met behulp van azijnzuur of citroenzuur, daarna uitspoelen.
Behandel eventueel achtergebleven sporen met bleekmiddel.
Inkt: behandel de stof, afhankelijk van het soort inkt, met aceton (*) en daarna
met azijnzuur; Behandel eventueel achtergebleven sporen op witte stoffen met
bleekmiddel, daarna uitspoelen.
Teervlekken: leg wat verse boter op de vlek, laat het even rusten, dep hem
vervolgens met terpentine.
(*) gebruik geen aceton op kunstzijde.
Keuze van het wasmiddel
Wasmiddelfabrikanten geven de hoeveelheid te gebruiken wasmiddel voor de
hoeveelheid wasgoed aan op de verpakking. Houd u aan de aanbevolen doses en
aanbevelingen op de verpakking.
28
Dagelijks gebruik
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 28
Wij ontraden u tegelijkertijd verschillende soorten wasmiddelen te gebruiken, uw
wasgoed kan dan beschadigd raken.
Dosering van wasmiddelen en additieven
Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type
weefsel, de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het
water.
Volg de instructies van de wasmiddelenfabrikant over de te gebruiken
hoeveelheden.
Gebruik minder wasmiddel als:
als u een kleine lading wast,
het wasgoed licht vervuild is,
er veel schuimvorming is tijdens het wassen.
Als het water zacht is, kunt u de doses enigszins verminderen. Als het water
kalkhoudend is, (het gebruik van een ontkalkingsmiddel wordt aanbevolen) of als
het wasgoed niet erg vuil is of weinig vlekken heeft, kunt u de dosis iets groter
maken.
Informatie over de hardheid van het water in uw omgeving kan worden
verkregen bij het desbetreffende waterleidingbedrijf of bij elke andere
competente instantie.
Hardheidsgraden van het water
Opmerking: gebruik alleen lichtschuimende wasmiddelen, die in de handel
verkrijgbaar zijn, die speciaal ontwikkeld zijn voor gebruik in wasmachines.
Gebruik specifieke producten voor het wassen van wol.
Wasmiddelen en additieven
Wij ontraden u tegelijkertijd verschillende soorten wasmiddelen te gebruiken, uw
wasgoed kan dan beschadigd raken.
Waspoeder kan zonder beperkingen gebruikt worden. Vloeibare wasmiddelen
dienen niet gebruikt te worden als de voorwas is geselecteerd.
29
Dagelijks gebruik
graad
1
Kenmerk
zacht
Graden
Duits
°dH
Frans
°T.H.
0-7 0-15
2 gemiddeld 8-14 16-25
3 dure 15-21 26-37
4 erg hard
> 21 > 37
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 29
Voor alle cycli zonder voorwas, kunnen deze in een wasbol gegoten worden die
direct in de trommel gelegd wordt, of in het wasmiddelvakje, in beide gevallen is
het noodzakelijk de wascyclus onmiddellijk te starten.
Als u uw wasgoed vervolgens in een wasdroger droogt, vergeet dan niet de
wasbol te verwijderen.
Vloeibare wasmiddelen worden met name aanbevolen voor lagere temperaturen,
d.w.z. 30°C en 40°C, terwijl voor hogere temperaturen, van 60°C tot 90°C
waspoeder wordt aangeraden.
Wasmiddelen in tabletvorm of in doses moeten in het vakje «hoofdwas» van de
wasmiddellade van uw wasmachine geplaatst worden.
Wasverzachter of stijfsel moeten in het vakje met het teken worden gegoten
voordat het wasprogramma gestart wordt.
Houd u, bij de behandeling van vlekken vóór het begin van de wascyclus, aan de
door de fabrikant van het product aanbevolen doses en aanwijzingen. Als u
wasmiddel gebruikt voor de behandeling van vlekken, moet u de wascyclus
onmiddellijk starten.
Wasverzachter
Giet een wasverzachter in vloeibare vorm in het vakje van de wasmiddellade dat
hiervoor bedoeld is. Houd u aan de op de fles aangegeven dosering, afhankelijk
van de eigenschap van de gebruikte wasverzachter, normaal of geconcentreerd.
Overschrijd de maximale doses niet.
30
Dagelijks gebruik
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 30
31
Internationale wassymbolen
Internationale wassymbolen
NORMAAL
WASGOED
TEER
WASGOED
Wassen op
95°C
Wassen op
60°C
Wassen op
40°C
Wassen op
30°C
Teer goed met
de
hand wassen
Niet wassen
BLEKEN Koud bleken met bleekwater of chloorbleek-
middel in verdunde oplossing mogelijk
Niet bleken
STRIJKEN Hoge temperatuur
(max. 200°C)
Matige temperatuur
(max. 150°C)
Lage temperatuur
(max. 100°C)
Niet strijken
CHEMISCH
REINIGEN
Chemisch reinigen
(alle gebruikelijke
oplosmiddelen)
Chemisch reinigen
(alle oplosmiddelen
m.u.v.
trichlooretheen)
Chemisch reinigen
(alleen olieoplosmid-
delen en R113)
Niet chemisch
reinigen
DROGEN Wasgoed uitge-
spreid drogen
Wasgoed han-
gend drogen
Wasgoed op
hangertje drogen
Drogen in droog-
trommel mogelijk
hoge
temperatuur
matige
temperatuur
Niet in de droog-
trommel drogen
95
60
60
40
40
40
30
30
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 31
Onderhoud en reiniging
U moet het apparaat loskoppelen van de elektrische voeding, voordat u welke
reinigings- of onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt uitvoeren.
Ontkalking van het apparaat
Over het algemeen is het niet nodig de machine te ontkalken, als het wasmiddel
goed gedoseerd wordt. Als er kalkaanslag is, gebruik dan een speciaal niet
corrosief product, dat speciaal ontwikkeld is voor wasmachines, dat normaal in
de handel verkrijgbaar is.
Houd u aan de aangegeven dosering die op de verpakking is vermeld.
Na elke wasbeurt
Laat de deur na ieder gebruik op een kier staan. Dit helpt om de vorming van
schimmel en onaangename luchtjes in de kuip te voorkomen.
Normaal onderhoud
Bij wasbeurten op lage temperaturen is het mogelijk dat er aanslag aan de
binnenkant van de trommel blijft zitten.
Wij raden u daarom aan regelmatig een onderhoudswasbeurt uit te voeren.
Om een onderhoudswasbeurt uit te voeren :
Moet de trommel leeg zijn.
Dient u het heetste wasprogramma voor katoen te selecteren.
Dient u een normale hoeveel wasmiddel te gebruiken, dit moet waspoeder
zijn met biologische eigenschappen.
Buitenkant
Schoonmaken met zeepsop.
Zorgvuldig afspoelen en afdrogen. Gebruik nooit schuurmiddelen of caustische
middelen.
De Wasmiddellade
De wasmiddellade moet regelmatig
schoongemaakt worden.
1. Trek de wasmiddellade met een ruk
naar buiten.
2. Verwijder het bovenste element van het
wasverzachtervakje.
32
Onderhoud en reiniging
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 32
3. Maak alle onderdelen schoon onder stromend water.
4. Druk het element voor de wasverzachter vast tot de aanslag zodat het goed
vastzit.
Behuizing van de wasmiddellade
Trek de wasmiddellade uit zijn behuizing.
Gebruik een kleine borstel om de resten
wasmiddel te verwijderen die zich
vastgezet hebben aan de binnenkant van
de behuizing. Spoel de wasmiddellade
goed af voordat u hem weer op zijn plaats
zet.
De pomp
De pomp moet regelmatig worden gecontroleerd en in het bijzonder als
de wasmachine het water niet goed afvoert of niet centrifugeert
de wasmachine tijdens het water afvoeren een abnormaal geluid maakt als
gevolg van veiligheidsspelden, munten, enz. die de pomp blokkeren.
Ga als volgt te werk :
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Wacht indien nodig tot het water is
afgekoeld.
3. Open het pompdeurtje.
4. Zet een opvangbak op de grond om
eventueel gemorst water op te vangen.
5. Trek de noodafvoerslang naar buiten,
plaats hem in de opvangbak en
verwijder de dop.
33
Onderhoud en reiniging
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 33
6. Als er geen water meer naar buiten
komt, het deksel van de pomp
losschroeven en verwijderen. Houd
altijd een oude doek bij de hand om
het eventueel gemorste water te
kunnen opvegen.
7. Verwijder eventuele voorwerpen uit het
schoepenrad van de pomp, door dit
rond te draaien.
8. Controleer of het mogelijk is het
schoepenrad dat helemaal achter op
het pomplichaam zit te draaien. (het is
normaal dat het schoepenrad van de
pomp onregelmatig draait). Als het
onmogelijk blijkt het schoepenrad te
draaien, neem dan contact op met de
klantenservice.
9. Plaats de dop terug op de
noodafvoerslang en zet de slang terug
op zijn plaats.
10.Schroef het pompdeksel weer helemaal
vast.
11.Sluit het pompdeurtje.
Belangrijk!
Als het apparaat in werking is en afhankelijk van het geselecteerde programma
kan er heet water in de pomp aanwezig zijn. Verwijder het pompdeksel nooit
tijdens een wascyclus ; wacht altijd tot de machine de cyclus heeft afgemaakt en
tot u het wasgoed uit de trommel heeft gehaald. Wanneer u het deksel weer
vastschroeft dient u goed te controleren of het
stevig is vastgezet om lekkages te voorkomen en
te verhinderen dat jonge kinderen het kunnen
verwijderen.
Het filter van de watertoevoerslang
Als het water erg hard is of sporen van
kalkaanslag bevat, of als u merkt dat het langer
duurt voordat de machine met water gevuld is,
kan het filter verstopt zijn.
34
Onderhoud en reiniging
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 34
35
Onderhoud en reiniging
Daarom is het goed om het zo nu en dan schoon te maken.
Draai de waterkraan dicht. Schroef de watertoevoerslang los. Maak het filter met
een harde, ruwe borstel schoon. Draai de waterslang weer goed vast.
Voorzorgsmaatregelen tegen vorst
Als de machine wordt blootgesteld aan temperaturen onder 0°C, dient u enkele
voorzorgsmaatregelen te treffen:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Schroef de toevoerslang van het leidingwater los.
4. Plaats het uiteinde van de kleine noodafvoerslang en dat van de
watertoevoerslang in een opvangbak op de grond en laat het water er
uitstromen.
5. Schroef de watertoevoerslang weer aan de kraan en zet de noodafvoerslang
weer op zijn plaats, na eerst de stop te hebben teruggeplaatst. Op die manier
is het water dat nog in de leidingen zat afgetapt, waardoor ijsvorming en
daarmee beschadiging van het apparaat voorkomen wordt.
6. Als u de machine opnieuw op wilt starten, controleer dan of de
omgevingstemperatuur boven de 0°C ligt
Machine legen in geval van nood
Als de machine niet leeg wil lopen, ga dan als volgt te werk om het water af te
voeren:
1. trek de stekker uit het stopcontact;
2. draai de waterkraan dicht;
3. wacht indien nodig totdat het water is afgekoeld.
4. open het pompdeurtje;
5. zet een opvangbak op de vloer, maak de kleine noodafvoerslang los, hang
deze in de bak. Trek de stop eruit. Het water zou door de zwaartekracht in de
opvangbak moeten lopen. Plaats als de opvangbak vol is de stop terug op de
slang. Gooi de opvangbak leeg. Herhaal deze procedure totdat er geen water
meer uit de slang komt;
6. reinig indien nodig de pomp, zoals hierboven beschreven;
7. zet de kleine noodafvoerslang terug op zijn plaats, nadat u de dop er weer
opgezet hebt;
8. schroef het pompdeksel vast en sluit het deurtje.
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 35
36
Als zich een storing voordoet
Als zich een storing voordoet
Wij raden u met klem aan de volgende controles van uw apparaat ui te voeren
voordat u contact opneemt met de klantenservice. Het is mogelijk dat het een
eenvoudig probleem is dat u zelf op kunt lossen
Tijdens de werking kan het gele controlelampje van de toets START/PAUZE gaan
knipperen; een van de volgende foutcodes wordt weergegeven op het display en
gedurende 20 seconden klinkt er een geluidssignaal om aan te geven dat er een
storing is.
E10 : probleem van wateraanvoer
E20 : probleem van waterafvoer
E40 : deur open.
EF0 : probleem van waterlekkage.
Als het probleem eenmaal is opgelost, op de toets START/PAUZE drukken om het
programma opnieuw te starten. Als het probleem, na alle controles, nog steeds
niet opgelost is, neem dan contact op met de klatenservice van uw leverancier.
Storing Mogelijke oorzaak/Oplossing
De wasmachine start niet:
De deur is niet goed gesloten. E40.
Doe de deur goed dicht.
Het apparaat is niet goed aangesloten.
Sluit het apparaat aan.
De machine is niet goed aangesloten.
Controleer de elektrische installatie in uw woning.
De hoofdzekering is doorgebrand.
Vervang de zekering.
De keuzeknop staat niet goed en de toets
START/PAUZE is niet ingedrukt.
Draai de aan keuzeknop en druk nogmaals op de
toets START/PAUZE.
De uitgestelde start is geselecteerd.
Als het wasgoed onmiddellijk moet worden
gewassen, annuleer dan de uitgestelde start.
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 36
37
Als zich een storing voordoet
Storing Mogelijke oorzaak/Oplossing
Er stroomt water in de machine en
dat loopt meteen weer weg:
Het uiteinde van de afvoerslang zit te laag.
Raadpleeg de paragraaf van het deel «Waterafvoer».
De wasmachine voert het water
niet af en/of centrifugeert niet:
De afvoerslang is plat gedrukt of geknikt. E20
Controleer de aansluiting van de afvoerslang.
De afvoerpomp is verstopt. E20
Maak de afvoerpomp schoon.
De optie Spoelstop is geselecteerd.
Selecteer het programma pompen of centrifugeren.
Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel
verdeeld.
Verdeel het wasgoed opnieuw.
Er ligt water rond de wasmachine:
U heeft te veel wasmiddel gebruikt of een wasmiddel
dat niet geschikt is voor gebruik in een wasmachine
(te veel schuimvorming).
Verminder de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een
ander, geschikter wasmiddel.
Controleer of er lekkages zijn bij de koppelstukken van
de slangen. Dit is niet altijd gemakkelijk te zien, omdat
het water langs de slang naar beneden loopt;
controleer of de slang vochtig is.
Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang.
De afvoerslang is beschadigd.
Vervang de slang, indien nodig.
De dop op de noodafvoerslang is na het schoonmaken
van de pomp niet op zijn plaats gezet.
Plaats de dop terug op de noodafvoerslang en zet
de slang terug op zijn plaats.
De machine wordt niet gevuld met
water:
De watertoevoerkraan is dicht. E10
Draai de watertoevoerkraan open.
De watertoevoerslang is plat gedrukt of geknikt. E10
Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang.
Het filter van de watertoevoerslang is verstopt. E10
Maak het filter van de watertoevoerslang schoon.
De deur is niet goed gesloten.
E40
Doe de deur goed dicht.
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 37
38
Als zich een storing voordoet
Storing Mogelijke oorzaak/Oplossing
De deur gaat niet open:
Het programma is niet afgelopen.
Wacht tot de wascyclus is afgelopen.
De vergrendelingsvoorziening van de deur is niet
uitgeschakeld.
Wacht tot het controlelampje «DEUR» verdwenen is.
Er staat water in de trommel.
Selecteer het programma «Waterafvoer» of
«centrifugeren om het water af te voeren.
De binnenverlichting werkt niet: Neem contact op met de Klantenservice.
De machine staat te schudden of
maakt lawaai:
U heeft de beveiligingsvoorzieningen voor het
transport en de verpakking niet verwijderd.
Controleer of het apparaat goed geïnstalleerd is.
U heeft de voetjes niet afgesteld.
Controleer of het apparaat waterpas staat.
Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel
verdeeld.
Verdeel het wasgoed opnieuw.
Er zit weinig wasgoed in de trommel.
Laad het wasgoed op de juiste wijze in de trommel.
Onbevredigende wasresultaten:
Er is te weinig wasmiddel gebruikt of een wasmiddel
dat niet geschikt is voor gebruik in een wasmachine.
Verhoog de dosering van het wasmiddel of gebruik
een ander, geschikter wasmiddel.
Hardnekkige vlekken zijn niet behandeld vóór het
wassen.
Gebruik normaal in de handel verkrijgbare
producten om hardnekkige vlekken te behandelen
U heeft geen geschikt programma of geschikte
temperatuur geselecteerd.
Controleer of u de juiste temperatuur en het juiste
programma geselecteerd heeft.
Er zit te veel wasgoed in de trommel.
Stop wat minder wasgoed in de trommel.
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 38
39
Als zich een storing voordoet
Storing Mogelijke oorzaak/Oplossing
Er is geen water zichtbaar in de
trommel:
Machines die gebaseerd zijn op moderne technologie
werken erg zuinig en verbruiken minder water dan de
oude, zonder dat dit van invloed is op de prestatie van
de machine.
Als het niet mogelijk is om de storing op te lossen
of op te sporen, neem dan contact op met de
klantenservice. Als u contact opneemt met een
klantenservice, vermeld dan het model, het
serienummer, het productnummer en de datum
van aanschaf van het apparaat.
Centrifugeren begint traag of de
machine centrifugeert niet:
De elektronische voorziening voor onbalans is
ingeschakeld omdat het wasgoed niet gelijkmatig in
de trommel is verdeeld. Om het wasgoed beter de
verdelen draait de trommel in beide richtingen. Dit
kan verschillende keren nodig zijn voordat de
onbalans verdwijnt. Daarna gaat de machine door met
het normale centrifugeren. Als na 10 minuten het
wasgoed nog steeds niet gelijkmatig in de trommel is
verdeeld, zal de machine niet centrifugeren. Verdeel
het wasgoed in dat geval met de hand in de trommel
en selecteer het programma centrifugeren.
De machine maakt een
ongebruikelijk geluid:
De machine is uitgerust met een motor die, in
vergelijking met traditionele motoren, een
ongebruikelijk geluid maakt. Deze nieuwe motor zorgt
voor een soepelere start en een betere verdeling van
het wasgoed in de trommel tijdens het centrifugeren,
alsmede voor een betere stabiliteit van het apparaat.
Op het display wordt de alarmcode
EFO weergegeven:
Het systeem ter voorkoming van waterschade is
geactiveerd.
Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact
en bel de klantenservice van uw leverancier.
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 39
40
Technische gegevens
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte
Hoogte
Diepte
(inclusief deur)
60 cm
85 cm
63 cm
Aansluitspanning - totale
vermogen - zekering
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het
typeplaatje aan de binnenkant van de deur van het apparaat
Druk van het toevoerwater
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,80 MPa
Maximale belading Katoen 7 kg
Centrifugesnelheid Maximaal
1400 rpm (L 74659)
1600 rpm (L 76659)
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 40
41
Verbruikswaarden
De verbruiksgegevens op deze kaart zijn zuiver indicatief, ze kunnen variëren
afhankelijk van de hoeveelheid en soort wasgoed, de temperatuur van het
aangevoerde water en van de omgevingstemperatuur. Ze hebben betrekking op
de hoogste temperatuur voor elk wasprogramma.
(*) Het programma ECO met een belading van 7 kg is het referentieprogramma
voor de gegevens die op het energielabel staan, overeenkomstig de EEG 92/75
richtlijnen.
Centrifugeren
Dekens 40°
(*) Eco 60°
Verbruikswaarden
Programma
Waterverbruik
(in liter)
Energieverbruik(in
kWh)
Programmaduur
(in minuten)
Katoen 95°
Raadpleeg voor de duur van de programma’s, het display op het
bedieningspaneel.
Katoen 40°
40 - 60 MIX 40°
Synthetica 60°
Strijkvrij Plus 40°
Fijne was 40°
Wol/Zijde 30°
Kort Spoelen
Pompen
- -
- -
75 0.35
45 1.19
62 2.1
58 0.7
56 1.3
54 0.9
63 0.45
63 0.55
65 0.25
55 0.06
Kort Intensief 60°
48 1.05
Kort - 20MIN. 30°
38 0.2
Katoen 60°
58 1.35
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 41
42
Installatie
Installatie
Uitpakken
Voordat u de machine in gebruik neemt moet u absoluut de
veiligheidsvoorzieningen en de verpakking verwijderen die ten behoeve van het
transport zijn aangebracht.
Bewaar deze onderdelen; ze moeten weer
gemonteerd worden in geval van een
toekomstig transport van de machine.
1. Nadat u al het verpakkingsmateriaal
verwijderd heeft, de machine voorzichtig op
zijn achterkant leggen om de basis van
piepschuim van de onderkant te kunnen
verwijderen.
2. Zet het apparaat weer overeind en verwijder
debevestiging van de elektrische voedingskabel en
deafvoerslang van hun beugel op de achterkant van
het apparaat.
3. Schroef de drie bouten los met de
bijgeleverde sleutel.
HEC0008
HEC0036
HEC0030
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 42
4. Schuif de betreffende plastic afstandstukken
naarbuiten.
5. Open de vuldeur, neem de watertoevoerslang uit
detrommel en verwijder het polystyreen blokje
datbevestigd is op de afdichting van de deur.
6. Maak het kleine gaatje aan de bovenkant en de twee
grotere gaten dicht met de bijbehorende plastic doppen, die in het zakje
zitten van de gebruiksaanwijzing.
7. Sluit de wateraanvoerslang aan op de wijze zoals
beschreven in paragraaf «Aansluiting op de
waterleiding».
Het verplaatsen van een onvolledig apparaat kan schade
toebrengen aan de interne componenten en tot lekkages
en storingen in de werking leiden. Bovendien kunnen
misvormingen optreden als het ergens tegenaan stoot.
Plaatsing en waterpas zetten
Installeer de machine op een vlakke harde vloer. Zorg ervoor dat de machine
geen muren of andere keukenapparaten raakt. De
kraan, de installatie voor de afvoer en het
stopcontact moeten in de buurt van de slangen van
de machine en de voedingskabel zitten. De machine
mag niet geïnstalleerd worden op een vorstgevoelige
plaats.
Plaats het apparaat op de gekozen plek en zet hem
zorgvuldig waterpas, door aan de voor dit doel
bedoelde stelpootjes te draaien. Controleer, indien
43
Installatie
HEC0037
HEC0010
HEC0005
HEC007
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 43
nodig, of de machine goed staat met een waterpas. gebruik een sleutel om de
stand, indien nodig, aan te passen.
Wateraansluiting
Een waterslang is meegeleverd; deze is te vinden in de trommel van de machine.
Gebruik voor de aansluiting nooit een eerder gebruikte slang.
Dit apparaat moet aangesloten worden op een koud watertoevoer.
1. Open de deur en haal de slang uit de trommel.
2. Sluit de watertoevoerslang aan op het apparaat.
Sluit de toevoerslang nooit verticaal aan. Richt
de slang naar een hoek in de richting (rechts
of links) die het dichtst bij de waterkraan is.
3. Breng de slang in de juiste positie door de
ringmoer los te draaien. Als de slang zich in de
juiste positie bevindt, draai de ringmoer dan weer
vast om lekkage te voorkomen.
4. Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-
schroefdraad. Gebruik altijd de bij de machine
geleverde slang.
De watertoevoerslang mag niet verlengd worden. Als
de slang te kort is en u de kraan niet wilt
verplaatsen, zult u een nieuwe, langere slang
moeten kopen die speciaal voor dit doel is gemaakt.
Waterstopvo orziening
De toevoerslang is uitgerust met een voorziening tegen waterschade. Als de
binnenste slang door natuurlijke slijtage beschadigd zou raken, dan zal deze
voorziening de watertoevoer naar het apparaat blokkeren.
Deze storing wordt aangegeven door het verschijnen van een rood vlak op het
kleine display «A». Draai in dit geval de waterkraan dicht en
neem contact op met de klantenservice. Corrigeer, indien
nodig, de positie van de toevoerslang op de achterkant van
de machine door de borgring los te draaien. Draai de
borgring weer goed vast, om lekkages te voorkomen. Als de
aansluiting gemaakt wordt op een nieuwe leiding of op
een leiding die lang niet gebruikt is, adviseren wij u een
bepaalde hoeveelheid water weg te laten lopen voordat u
44
A
3
52
Installatie
HEC0006
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 44
de toevoerslang monteert. Op die manier voorkomt u dat zand of roest het filter
dat in het apparaat zit verstopt.
Waterafvoer
Het uiteinde van de afvoerslang kan op twee verschillende manieren geplaatst
worden :
Over de rand van een gootsteen met behulp van een slanggeleider van
kunststof, die bij de machine is geleverd. Zorg er in dit geval voor dat
het uiteinde niet van de rand kan losschieten als de wasmachine aan het
leeglopen is.
U kunt de slang met een stuk touw aan de kraan vastbinden of aan de wand
bevestigen.
In een afvoerpijp (of in een aftakking van de
gootsteenafvoer).
In een afvoerpijp op een hoogte waarvan de
afstand tot de grond tussen de 60 cm en 90 cm moet
zijn. Het uiteinde van de afvoerslang moet altijd
geventileerd zijn om eventuele overheveling te
voorkomen. Bovendien mag de afvoerslang nergens
een bocht maken. De slang moet op het niveau van
de grond geplaatst worden, het gebogen uiteinde moet op de eerder aangegeven
hoogte zitten.
De afvoerslang mag niet geknikt zijn.
De afvoerslang kan verlengd worden tot een maximum van 4 meter. Een extra
afvoerslang en koppelstuk is verkrijgbaar bij de Klantenservice bij u in de buurt.
Het niet in acht nemen van deze regels kan leiden tot een abnormale werking
van uw machine.
45
Installatie
P1118
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 45
Elektrische aansluiting
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje aan de
binnenkant van de deur van het apparaat en in het hoofdstuk «Technische
gegevens».
Controleer of de elektrische installatie in uw woning geschikt is voor het
maximale vereiste vermogen; houd hierbij rekening met andere apparaten die in
gebruik zijn.
Sluit de machine aan op een stopcontact met randaarde.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel
die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde
veiligheidsvoorschriften.
Het aansluitsnoer moet na de installatie van de machine toegankelijk
zijn.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan dient dit te
gebeuren door onze service-afdeling.
46
Installatie
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 46
47
Milieu
Milieu
Afdanken van het apparaat
De materialen met het symbool kunnen gerecycled worden.
>PE<=polyethyleen
>PS<=polystyreen
>PP<=polypropyleen
Dit betekent dat ze gerecycled kunnen worden als u ze netjes weggooit in de
daarvoor bestemde containers.
Weggooien van het oude apparaat
Het symbool op het product of op de verpakking betekent dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het
naar een daarvoor bedoeld inzamelpunt worden gebracht (inzameling en
recyclen van elektrische en elektronische apparatuur).
Door er voor te zorgen dat dit apparaat op de juiste wijze wordt afgedankt,
beschermt u het milieu en onze veiligheid, omdat het in optimale
omstandigheden tot afval zal worden verwerkt.
Voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product, kunt u
contact opnemen met de vuilnisophaaldienst in uw woonplaats of de winkel
waar u het product heeft aangeschaft.
Ecologische adviezen
Om water en energie te besparen en zodoende bij te dragen aan de bescherming
van het milieu, raden wij u aan de volgende adviezen op te volgen:
Normaal vervuild wasgoed hoeft niet te worden voorgewassen : daarmee
bespaart u wasmiddel, water en tijd (ook het milieu wordt zo beschermd!).
De wasmachine werkt economischer als de trommel volledig wordt gevuld, let
er echter op hem niet te vol te proppen.
Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en vuil worden verwijderd ;
het wasgoed kan daarna bij een lagere temperatuur worden gewassen.
Doseer wasmiddel aan de hand van de waterhardheid, de mate van vervuiling
van het wasgoed en de hoeveelheid wasgoed.
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 47
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.nl
192 997 801 - 01 -202009 Onder voorbehoud van wijzigingen
1929987801_NL.qxd 14/05/2009 15.07 Pagina 48
/

Deze handleiding is ook geschikt voor