AEG A72200GSW0 Handleiding

Categorie
Diepvriezers
Type
Handleiding
INHOUD
1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4. HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5. DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7. ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8. PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
9. MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
10. TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
2
www.aeg.com
1.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarbor-
gen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclu-
sief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het be-
langrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig be-
kend zijn met de werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het ap-
paraat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigen-
dommen dient u zich aan de voorzorgs-
maatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoor-
delijk voor schade die door het niet op-
volgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
Dit apparaat is niet bedoeld voor ge-
bruik door personen (waaronder be-
grepen kinderen) met verminderde fy-
sieke, zintuiglijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de
voedingskabel door (zo dicht mogelijk
bij het apparaat) en verwijder de deur
om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in
het apparaat opsluiten.
Als dit apparaat, dat voorzien is van
een magnetische deursluiting, een ou-
der apparaat vervangt, dat voorzien is
van een veerslot (slot) op de deur of
het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het
oude apparaat weggooit. Dit voor-
komt dat kinderen er in opgesloten
kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor los-
staande als ingebouwde modellen.
Dit apparaat is bedoeld voor het be-
waren van levensmiddelen en/of dran-
ken in een gewoon huishouden en ge-
lijkaardig gebruik zoals:
personeelskeukens in winkels, kan-
toren of andere werkomgevingen;
door gasten in hotels, motels en an-
dere residentiële omgevingen;
bed-and-breakfast-accommodatie;
catering en gelijkaardige niet-com-
mercieel gebruik.
Gebruik geen mechanische hulpmid-
delen of kunstgrepen om het ontdooi-
proces te versnellen.
Gebruik geen andere elektrische ap-
paraten (bijvoorbeeld ijsmachines) in
koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
Let op dat u het koelcircuit niet be-
schadigt.
Het koelmiddel isobutaan (R600a) be-
vindt zich in het koelcircuit van het ap-
paraat, dit is een natuurlijk gas dat
weliswaar milieuvriendelijk is, maar
ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installa-
tie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
NEDERLANDS 3
de ruimte waar het apparaat zich
bevindt grondig ventileren
Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit pro-
duct op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortslui-
ting, brand en/of een elektrische
schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (net-
snoer, stekker, compressor) mo-
gen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen
door een erkende onderhouds-
dienst of gekwalificeerd onder-
houdspersoneel.
1.
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2.
Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of be-
schadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3.
Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4.
Trek niet aan het snoer.
5.
Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elek-
trische schok of brand.
6.
U mag het apparaat niet gebrui-
ken zonder het afdekkapje (indien
van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzich-
tig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen voch-
tig/nat zijn, dit kan uw huid beschadi-
gen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit appa-
raat zijn speciaal geselecteerd en uit-
sluitend bedoeld voor gebruik in huis-
houdelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.3 Dagelijks gebruik
Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kun-
nen ontploffen.
Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand.
(Als het apparaat rijpvrij is)
Diepgevroren voedsel mag niet op-
nieuw worden ingevroren als het een-
maal ontdooid is.
Bewaar voorverpakte diepvriesproduc-
ten volgens de aanwijzingen van de
fabrikant.
U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van
het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de
betreffende aanwijzingen.
Leg geen koolzuurhoudende of mous-
serende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daar-
door kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
IJslollies kunnen vrieswonden veroor-
zaken als ze rechtstreeks vanuit het
apparaat geconsumeerd worden.
1.4 Onderhoud en reiniging
Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Ge-
bruik een kunststof schraper.
Gebruik nooit een haardroger of an-
der verwarmingsapparaat om het ont-
dooien te versnellen. Oververhitting
kan de kunststof binnenkant beschadi-
gen, en door binnendringend vocht
kan het apparaat onder stroom komen
staan.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektrici-
teit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opge-
volgd.
Pak het apparaat uit en controleer of
er beschadigingen zijn. Sluit het appa-
raat niet aan als het beschadigd is.
4
www.aeg.com
Meld mogelijke beschadigingen on-
middellijk bij de winkel waar u het ap-
paraat gekocht heeft. Gooi in dat ge-
val de verpakking niet weg.
Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de com-
pressor.
Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit
tot oververhitting leiden. Om voldoen-
de ventilatie te verkrijgen de instruc-
ties met betrekking tot de installatie
opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, tenein-
de te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden ver-
oorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiato-
ren of kooktoestellen geplaatst wor-
den.
Verzeker u ervan dat de stekker be-
reikbaar is nadat het apparaat geïn-
stalleerd is.
Aansluiten op de drinkwatervoorzie-
ning (indien voorzien van een water-
aansluiting).
1.6 Onderhoud
Alle elektrotechnische werkzaamhe-
den die noodzakelijk zijn voor het uit-
voeren van onderhoud aan het appa-
raat, dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
Dit product mag alleen worden onder-
houden door een erkend onderhouds-
centrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reser-
veonderdelen.
1.7 Bescherming van het
milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen bescha-
digen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatie-
schuim bevat ontvlambare gas-
sen: het apparaat moet wegge-
gooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom be-
schadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit appa-
raat en die voorzien zijn van het
symbool
zijn recyclebaar.
NEDERLANDS 5
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4
2
5
3
1
1
Bedieningspaneel
2
Klepje
3
Vriesmanden
4
Typeplaatje
5
Maxibox-mandjes
3. BEDIENINGSPANEEL
56 4 3 2
1
1
Display (weergave)
2
Toets om de temperatuur hoger te
zetten
3
Toets om de temperatuur lager te
zetten
4
OK-toets
5
Mode-toets
6
ON/OFF-toets
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen in een
hard geluid door de Mode -toets en de
toets om de temperatuur kouder te zet-
ten, tegelijkertijd gedurende enkele se-
6
www.aeg.com
conden in te drukken. U kunt deze wijzi-
ging ongedaan maken.
3.1 Display
C D E FBA
A)
Weergave timer
B)
FROSTMATIC-functie
C)
Minute Minder-functie
D)
Kinderslotfunctie
E)
Alarmlampje
F)
Temperatuurweergave
3.2 Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in
te schakelen:
1.
Steek de stekker in het stopcontact.
2.
Druk op de ON/OFF -knop als het
display uit is.
3.
Het alarm kan na een paar seconden
afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor
informatie over het resetten van het
alarm.
4.
Als "dEMo" verschijnt op het dis-
play, staat het apparaat in de de-
monstratiestand. Zie 'Problemen op-
lossen'.
5.
Het temperatuurlampje toont de in-
gestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een ande-
re temperatuur in te stellen.
Als de deur gedurende enkele
minuten open blijft staan, gaat
de verlichting automatisch uit.
De verlichting wordt gereset
door de deur te sluiten en weer
te openen.
3.3 Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit
te schakelen:
1.
Druk de ON/OFF-toets gedurende
een paar seconden in.
2.
Het display wordt uitgeschakeld.
3.
Trek de stekker uit het stopcontact
om de stroomtoevoer naar het ap-
paraat af te sluiten.
3.4 Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de vrie-
zer kan worden aangepast door op de
temperatuurknop te drukken.
Standaard ingestelde temperatuur:
-18 °C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de inge-
stelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24
uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking
blijft de ingestelde temperatuur
opgeslagen.
3.5 FROSTMATIC-functie
Om de functie aan te zetten:
1.
Druk op de Mode-toets tot het bij-
behorende pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC-lampje knippert.
2.
Druk op de toetsOK om te bevesti-
gen.
Het FROSTMATIC-lampje wordt ge-
toond.
Deze functie stopt automatisch na 52
uur.
Om de functie uit te schakelen voor de-
ze automatisch afloopt:
1.
Druk op de Mode-knop tot het
FROSTMATIC-lampje knippert.
2.
Druk op de toetsOK om te bevesti-
gen.
3.
Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
De functie gaat uit door een an-
dere ingestelde vriezertempera-
tuur te selecteren.
3.6 Minute Minder-functie
DeMinute Minder-functie wordt gebruikt
om een akoestisch alarm in te stellen op
een bepaalde tijd. Dit is bijvoorbeeld
nuttig wanneer een recept gedurende
een bepaalde tijd moet afkoelen of wan-
neer u niet wilt vergeten dat u flessen in
de vriezer hebt geplaatst om ze snel te
laten afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
NEDERLANDS 7
1.
Druk op de Mode-knop tot het bij-
behorende pictogram verschijnt.
Het Minute Minder indicatielampje
knippert.
De Timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2.
Druk op de knop Temperatuur kou-
der of de knop Temperatuur warmer
om de waarde van de timer te wijzi-
gen van 1 tot 90 minuten.
3.
Druk op de OK-toets om te bevesti-
gen.
Het Minute Minder -indicatielampje
wordt weergegeven.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert
het Minute Minder -lampje en klinkt een
alarm:
1.
Verwijder alle drankjes uit het vries-
vak.
2.
Druk op de OK -knop om de klank
uit te schakelen en de functie te be-
eindigen.
De functie kan op elk moment worden
uitgeschakeld tijdens het aftellen:
1.
Druk op de Mode-knop tot het Mi-
nute Minder -lampje knippert.
2.
Druk op de OK-toets om te bevesti-
gen.
3.
Het Minute Minder -lampje gaat uit.
U kunt de tijd tijdens het aftellen en na
afloop altijd wijzigen door op de knop
Temperatuur kouder en de knop Tem-
peratuur warmer te drukken.
3.7 Kinderslot-functie
Selecteer de kinderslotfunctie om de be-
diening van de knoppen te vergrendelen
tegen onbedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1.
Druk op de Mode-knop tot het bij-
behorende pictogram verschijnt.
2.
Het indicatielampje Kinderslot knip-
pert.
3.
Druk op de OK-knop om te bevesti-
gen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt
getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1.
Druk op de Mode-knop tot het indi-
catielampje Kinderslot knippert.
2.
Druk op de OK-knop om te bevesti-
gen.
3.
Het indicatielampje Kinderslot gaat
uit.
3.8 Alarm bij hoge
temperatuur
Een temperatuurstijging in het vriesvak
(bijvoorbeeld doordat de stroom is uit-
gevallen of doordat de deur open staat)
wordt aangegeven door:
knipperende indicatielampjes van het
alarm en de vriezertemperatuur
het geluid van de zoemer.
Om het alarm te resetten:
1.
Druk op een willekeurige toets.
2.
De zoemer gaat uit.
3.
De temperatuurweergave van de
vriezer toont de hoogste tempera-
tuur gedurende een aantal secon-
den. En toont dan weer de ingestel-
de temperatuur.
4.
Het indicatielampje alarm blijft knip-
peren totdat de normale omstandig-
heden zijn hersteld.
3.9 Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft open-
gestaan, klinkt er een geluidsalarm. Het
alarm voor een geopende deur bestaat
uit:
een knipperende alarmindicatie
een zoemer.
Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het
akoestische alarm uitgeschakeld.
Tijdens het alarm kan de zoemer worden
uitgeschakeld door op een willekeurige
knop te drukken.
8
www.aeg.com
4. HET EERSTE GEBRUIK
4.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadi-
gen de lak.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
5.1 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invrie-
zen van vers voedsel en voor het voor
een lange periode bewaren van ingevro-
ren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen, acvtiveer
de FROSTMATIC functie ten minste 24
uur voordat u het in te vriezen voedsel in
het vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat moet wor-
den ingevroren in het FROSTMATIC-
compartiment.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden is vermeld
op het typeplaatje, een etiket dat aan
de binnenkant van het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tij-
dens deze periode geen ander voedsel
in.
5.2 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is in-
schakelt, het apparaat minstens 2 uur la-
ten werken voordat u er producten in
plaatst.
De vriesmanden zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en mak-
kelijk kan vinden. Indien grote hoeveel-
heden voedsel moeten worden be-
waard, verwijder dan alle lades behalve
de onderste mand die nodig is voor een
goede luchtcirculatie. Het voedsel kan
op alle legplateaus behalve het boven-
ste plateau tot 15 mm ver naar de deur
uitsteken.
In het geval van onbedoelde ont-
dooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
'tijdsduur' is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel geconsu-
meerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer wor-
den ingevroren (nadat het afge-
koeld is).
5.3 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel
kunt, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveel-
heid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de be-
reiding iets langer duren.
6. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
6.1 Normale bedrijfsgeluiden
U kunt een zwak gorgelend en borre-
lend geluid horen wanneer het koel-
middel door leidingen wordt ge-
pompt. Dat is normaal.
Als de compressor aan staat, wordt
het koelmiddel rondgepompt en dan
NEDERLANDS 9
zult u een zoemend en kloppend ge-
luid van de compressor horen. Dat is
normaal.
De thermische uitzetting kan een plot-
seling krakend geluid veroorzaken. Dit
is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch
verschijnsel. Dat is normaal.
Als de compressor in- of uitgescha-
keld wordt, zult u een zacht "klikje"
van de thermostaat horen. Dat is nor-
maal.
6.2 Tips voor
energiebesparing
De deur niet vaker openen of open la-
ten staan dan strikt noodzakelijk.
Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat vol-
ledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op
de verdamper ontstaat. Als dit ge-
beurt, zet u de thermostaatknop naar
een warmere instelling om de koelkast
automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
Om de beste prestatie te verkrijgen:
de deur niet vaker openen of open la-
ten staan dan strikt noodzakelijk
verwijder de koelelementen niet uit de
vriesmand.
6.3 Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het in-
vriesproces te maken, volgen hier een
paar belangrijke tips:
de maximale hoeveelheid voedsel die
in 24 uur ingevroren kan worden. is
vermeld op het typeplaatje;
het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in
te vriezen voedsel toe;
vries alleen vers en grondig schoonge-
maakte levensmiddelen van uitsteken-
de kwaliteit in;
bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig wor-
den ingevroren en zo kunt u later al-
leen die hoeveelheid laten ontdooien
die u nodig heeft;
wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
smalle pakjes zijn makkelijker op te
bergen dan dikke; zout maakt voedsel
minder lang houdbaar;
water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen;
het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is;
6.4 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u:
verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op ge-
schikte wijze door de detailhandelaar
werden opgeslagen;
zorg ervoor dat de ingevroren levens-
middelen zo snel mogelijk van de win-
kel naar uw vriezer gebracht worden;
de deur niet vaker te openen of open
te laten staan dan strikt noodzakelijk
als voedsel eenmaal ontdooid is, be-
derft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren;
bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven be-
waarperiode.
10
www.aeg.com
7. ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshan-
deling dan ook verricht, de stek-
ker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onder-
houd en herladen mag alleen uit-
gevoerd worden door bevoegde
technici.
7.1 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutra-
le zeep.
controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te ver-
zekeren dat ze schoon zijn en vrij van
restjes zijn.
spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of ka-
bels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmid-
delen, schuurpoeders, erg ge-
parfumeerde reinigingsproduc-
ten en waspolijstmiddelen om de
binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak
beschadigen en een sterke geur
achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel of stof-
zuiger. Deze handeling zal de prestatie
van het apparaat verbeteren en het elek-
triciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsys-
teem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreini-
gers bevatten chemicaliën die de kunst-
stoffen die in dit apparaat gebruikt zijn
kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van
dit apparaat alleen schoon te maken
met warm water met een beetje afwas-
middel.
7.2 De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer
en rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt
heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de
rijp te verwijderen:
trek de stekker uit het stopcontact of
schakel het apparaat uit
verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen kranten-
papier en leg het op een koele plaats
verwijder de vriesladen
breng isolatiemateriaal aan rond de la-
des, bijv. dikke doeken of kranten.
Het ontdooien kan versneld worden
door kommen met heet water (niet ko-
kend) in de vriezer te zetten
Laat de deur open staan en steek de
kunststof schraper in de daarvoor be-
doelde opening in het midden van de
bodem, plaats er een opvangbak on-
der om het dooiwater op te vangen
Schraap het ijs voorzichtig los als dit
begint te dooien (gebruik een houten
of plastic schraper)
Na afloop van het ontdooien de bin-
nenkant grondig droog maken en de
schraper bewaren voor toekomstig
gebruik.
Zet het apparaat aan en leg de inge-
vroren levensmiddelen terug.
Wij adviseren u het apparaat en-
kele uren op de hoogste stand
van de thermostaat te laten wer-
ken zodat de bewaartemperatuur
zo snel mogelijk bereikt wordt.
NEDERLANDS 11
LET OP!
Gebruik nooit scherpe metalen
hulpmiddelen om de rijp van de
verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Ge-
bruik geen mechanische of ande-
re middelen om het ontdooipro-
ces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant
zijn aanbevolen. Een tempera-
tuurstijging tijdens het ontdooi-
en van de ingevroren levensmid-
delen, kan de veilige bewaartijd
verkorten.
8. PROBLEEMOPLOSSING
Tijdens de werking van het apparaat
kunnen vaak kleine, maar storende pro-
blemen optreden waarvoor niet meteen
een monteur hoeft te worden gebeld.
Om onnodige onderhoudskosten te
voorkomen, wordt in de onderstaande
tabel informatie gegeven over deze pro-
blemen.
De werking van het apparaat
gaat gepaard met bepaalde ge-
luiden (geluid van compressor en
circulatie). Dat is geen probleem,
maar de normale werking.
Het apparaat werkt niet continu
dus als de compressor stopt, be-
tekent dit niet dat er geen
stroom is. Daarom mag u geen
elektrische onderdelen van het
apparaat aanraken voordat u de
stroom hebt uitgeschakeld.
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai.
Het apparaat is niet ste-
vig en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle pootjes
en wielen moeten op de
vloer staan). Zie 'Waterpas
zetten'.
De zoemer klinkt.
Het pictogram Alarm
knippert.
De temperatuur in de
vriezer is te hoog.
Zie 'Alarm hoge tempera-
tuur'.
De deur is niet goed ge-
sloten.
Zie 'Alarm deur open'.
er wordt een vier-
kantje boven- of on-
derin het tempera-
tuurdisplay weerge-
geven.
Er is een fout opgetreden
in de temperatuurmeting.
Neem contact op met de
klantenservice (het koelsys-
teem blijft werken om uw
levensmiddelen koud te
houden, maar de tempera-
tuur kan niet aangepast
worden).
12
www.aeg.com
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
“dEMo” verschijnt
op het display.
Het apparaat staat in de
demonstratiemodus.
Houd de OK-toets onge-
veer 10 seconden inge-
drukt tot een lange zoe-
mer te horen is en de dis-
play kort dooft: het appa-
raat gaat weer werken.
De compressor
werkt continu.
De thermostaatknop staat
misschien niet goed.
Stel een hogere tempera-
tuur in.
De deur is niet goed ge-
sloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geo-
pend.
Laat de deur niet langer
dan nodig openstaan.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het conserveert.
De omgevingstempera-
tuur is te hoog.
Verlaag de temperatuur in
de kamer.
Er is te veel rijp en
ijs.
De deur is niet goed ge-
sloten.
Zie 'De deur sluiten'.
Het deurrubber is ver-
vormd of vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur in
het apparaat is te
koud.
De thermostaatknop staat
misschien niet goed.
Stel een hogere tempera-
tuur in.
De temperatuur in
het apparaat is te
warm.
De thermostaatknop staat
misschien niet goed.
Stel een koudere tempera-
tuur in.
De deur is niet goed ge-
sloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het conserveert.
De temperatuur in
de vriezer is te
warm.
Producten liggen te dicht
op elkaar.
Berg de producten zoda-
nig op dat er koude lucht
kan circuleren.
Er zijn grote hoeveelhe-
den voedsel tegelijk in de
vriezer geplaatst.
Leg kleinere hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vrie-
zer.
Het apparaat werkt
niet.
Het apparaat is uitge-
schakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed
in het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
NEDERLANDS 13
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcon-
tact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat aan op het stop-
contact. Controleer de ze-
kering. Neem contact op
met een gekwalificeerd
elektricien.
Het lampje brandt
niet.
Het lampje is stuk. Zie 'Het lampje vervan-
gen'.
De deur heeft te lang
opengestaan.
Sluit de vuldeur.
De deur komt tegen
het ventilatierooster
aan.
Het apparaat staat niet
waterpas.
Zie 'Waterpas zetten'.
De deur is niet goed
uitgelijnd.
Het apparaat staat niet
waterpas.
Zie 'Waterpas zetten'.
Bel, wanneer het advies niet tot resulta-
ten leidt, de dichtstbijzijnde klantenser-
vice voor dit merk.
8.1 De deur sluiten
1.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2.
Stel de deur, indien nodig, af. Raad-
pleeg "Montage".
3.
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
9. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het appa-
raat eerst de "veiligheidsinforma-
tie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
9.1 Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats
waar de omgevingstemperatuur over-
eenkomt met de klimaatklasse die ver-
meld is op het typeplaatje van het appa-
raat:
Kli-
maat-
klasse
Omgevingstemperatuur
SN +10°C tot + 32°C
N +16°C tot + 32°C
ST +16°C tot + 38°C
T +16°C tot + 43°C
14
www.aeg.com
9.2 Locatie
A
B
100 mm
min
20 mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd.
Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren
aan de achterkant van het keukenkastje.
Als het apparaat onder een wandkast
wordt geplaatst, moet de minimale af-
stand tussen de bovenkant van de kast
en de wandkast ten minste 100 mm be-
dragen om optimale prestaties te garan-
deren. Voor de beste prestaties kunt u
het apparaat echter beter niet onder
een wandkast zetten. De afstelbare voe-
tjes aan de onderkant van het apparaat
garanderen een nauwkeurig horizontale
uitlijning.
WAARSCHUWING!
De stroomtoevoer aan het appa-
raat moet verbroken kunnen wor-
den; de stekker moet daarom na
de installatie gemakkelijk toe-
gankelijk zijn.
9.3 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typepla-
tje overeenkomen met de stroomtoe-
voer in uw huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact. De net-
snoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in overeen-
stemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk ge-
steld worden als bovenstaande veilig-
heidsvoorschriften niet opgevolgd wor-
den.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlij-
nen.
9.4 Nivellering
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas
staat wanneer u het plaatst. Deze stand
kan bereikt worden met de twee afstel-
bare voetjes die aan de voorkant en on-
derkant van het apparaat bevestigd zijn.
NEDERLANDS 15
9.5 Omkeerbaarheid van de deur
Om de volgende handelingen uit
te voeren, raden we aan dit te
doen met de hulp van iemand
anders die de deuren van het ap-
paraat tijdens de werkzaamhe-
den stevig vasthoudt.
Om de draairichting van de deur te ver-
anderen, gaat u als volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Kantel het apparaat voorzichtig naar
achteren, zodat de compressor de
vloer niet kan raken.
Verwijder de plint.
Draai de lagere scharnieren los en ver-
wijder ze.
Verwijder de deur.
2
1
Schroef de onderste pen los en mon-
teer deze weer aan de tegenoverlig-
gende kant.
Plaats de deur terug.
Zorg ervoor dat de rand van de deur
parallel loopt met de rand van de bo-
venkant.
A
B
Schroef de pen (A) los en monteer de-
ze weer aan de tegenoverliggende
kant.
Verwijder het kapje (B) en plaats het
aan de tegenoverliggende kant.
Schroef de onderste scharnieren vast.
Plaats de plint terug.
Zet het apparaat rechtop.
16
www.aeg.com
Bevestig de handgreep aan de tegen-
overliggende kant en plaats de kunst-
stof plugs (in het zakje van de ge-
bruiksaanwijzing) in de open gaatjes.
Voer een eindcontrole uit en verzeker
u ervan dat:
alle schroeven zijn aangedraaid.
De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is
(bijv. in de winter), kan het zijn dat het
deurrubber niet precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de deurrubber
zich op een natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever
niet zelf uitvoert, neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Een vakman van de klantenservice zal de
draairichting van de deuren op uw kos-
ten veranderen.
10. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
In hoogte 1540 mm
Breedte 595 mm
Diepte 658 mm
Maximale bewaartijd bij
stroomuitval
30 h
Voltage 230-240V
Frequentie 50 Hz
De technische gegevens staan op het ty-
peplaatje aan de linker binnenkant van
het apparaat en op het energielabel.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool
. Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool
niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
NEDERLANDS 17

Documenttranscriptie

2 www.aeg.com INHOUD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com Registreer uw product voor een betere service: www.aeg.com/productregistration Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer. Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden. NEDERLANDS 1. 3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. • Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking. • Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. • Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken. 1.2 Algemene veiligheid WAARSCHUWING! Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen. • Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals: – personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen; – door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen; – bed-and-breakfast-accommodatie; – catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik. • Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen. • Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant. • Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt. • Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar. Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd is: – open vuur en ontstekingsbronnen vermijden 4 www.aeg.com – de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren • Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken. WAARSCHUWING! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Het netsnoer mag niet verlengd worden. 2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken. 3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken. 4. Trek niet aan het snoer. 5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand. 6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje. Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst. Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken. Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht. De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes. 1. • • • • 1.3 Dagelijks gebruik • Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat. • Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen. • Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. (Als het apparaat rijpvrij is) • Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is. • Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant. • U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen. • Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat. • IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden. 1.4 Onderhoud en reiniging • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. • Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen. • Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper. • Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen. Oververhitting kan de kunststof binnenkant beschadigen, en door binnendringend vocht kan het apparaat onder stroom komen staan. 1.5 Installatie Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd. • Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. NEDERLANDS • • • • • • Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg. Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor. Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen. De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken. Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden. Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is. Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting). 1.6 Onderhoud • Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uit- 5 voeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon. • Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen. 1.7 Bescherming van het milieu Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het zijn recyclebaar. symbool 6 www.aeg.com 2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 1 2 3 5 4 1 Bedieningspaneel 4 Typeplaatje 2 Klepje 5 Maxibox-mandjes 3 Vriesmanden 3. BEDIENINGSPANEEL 1 6 5 1 Display (weergave) 2 Toets om de temperatuur hoger te zetten 3 Toets om de temperatuur lager te zetten 4 OK-toets 4 3 2 5 Mode-toets 6 ON/OFF-toets Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een hard geluid door de Mode -toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele se- NEDERLANDS conden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken. 3.1 Display A A) B) C) D) E) F) 3. 7 Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten. 3.4 Temperatuurregeling B C D E F Weergave timer FROSTMATIC-functie Minute Minder-functie Kinderslotfunctie Alarmlampje Temperatuurweergave 3.2 Inschakelen Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen: 1. Steek de stekker in het stopcontact. 2. Druk op de ON/OFF -knop als het display uit is. 3. Het alarm kan na een paar seconden afgaan. Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm. 4. Als "dEMo" verschijnt op het display, staat het apparaat in de demonstratiestand. Zie 'Problemen oplossen'. 5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur. Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen. Als de deur gedurende enkele minuten open blijft staan, gaat de verlichting automatisch uit. De verlichting wordt gereset door de deur te sluiten en weer te openen. 3.3 Uitschakelen Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen: 1. Druk de ON/OFF-toets gedurende een paar seconden in. 2. Het display wordt uitgeschakeld. De ingestelde temperatuur van de vriezer kan worden aangepast door op de temperatuurknop te drukken. Standaard ingestelde temperatuur: • -18 °C voor de vriezer De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur. De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt. Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen. 3.5 FROSTMATIC-functie Om de functie aan te zetten: 1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt. Het FROSTMATIC-lampje knippert. 2. Druk op de toetsOK om te bevestigen. Het FROSTMATIC-lampje wordt getoond. Deze functie stopt automatisch na 52 uur. Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt: 1. Druk op de Mode-knop tot het FROSTMATIC-lampje knippert. 2. Druk op de toetsOK om te bevestigen. 3. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit. De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren. 3.6 Minute Minder-functie DeMinute Minder-functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een bepaalde tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze snel te laten afkoelen. Om de functie aan te zetten: 8 www.aeg.com 1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt. Het Minute Minder indicatielampje knippert. De Timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten). 2. Druk op de knop Temperatuur kouder of de knop Temperatuur warmer om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten. 3. Druk op de OK-toets om te bevestigen. Het Minute Minder -indicatielampje wordt weergegeven. De timer begint te knipperen (min). Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een alarm: 1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak. 2. Druk op de OK -knop om de klank uit te schakelen en de functie te beeindigen. De functie kan op elk moment worden uitgeschakeld tijdens het aftellen: 1. Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -lampje knippert. 2. Druk op de OK-toets om te bevestigen. 3. Het Minute Minder -lampje gaat uit. U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door op de knop Temperatuur kouder en de knop Temperatuur warmer te drukken. 3.7 Kinderslot-functie Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening. Voor inschakeling van de functie: 1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt. 2. Het indicatielampje Kinderslot knippert. 3. Druk op de OK-knop om te bevestigen. Het indicatielampje Kinderslot wordt getoond. Voor uitschakeling van de functie: 1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert. 2. Druk op de OK-knop om te bevestigen. 3. Het indicatielampje Kinderslot gaat uit. 3.8 Alarm bij hoge temperatuur Een temperatuurstijging in het vriesvak (bijvoorbeeld doordat de stroom is uitgevallen of doordat de deur open staat) wordt aangegeven door: • knipperende indicatielampjes van het alarm en de vriezertemperatuur • het geluid van de zoemer. Om het alarm te resetten: 1. Druk op een willekeurige toets. 2. De zoemer gaat uit. 3. De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur. 4. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld. 3.9 Alarm bij open deur Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. Het alarm voor een geopende deur bestaat uit: • een knipperende alarmindicatie • een zoemer. Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het akoestische alarm uitgeschakeld. Tijdens het alarm kan de zoemer worden uitgeschakeld door op een willekeurige knop te drukken. NEDERLANDS 9 4. HET EERSTE GEBRUIK 4.1 De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak. 5. DAGELIJKS GEBRUIK 5.1 Vers voedsel invriezen Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. Om vers voedsel in te vriezen, acvtiveer de FROSTMATIC functie ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt. Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in het FROSTMATICcompartiment. De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden is vermeld op het typeplaatje, een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit. Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens deze periode geen ander voedsel in. heden voedsel moeten worden bewaard, verwijder dan alle lades behalve de onderste mand die nodig is voor een goede luchtcirculatie. Het voedsel kan op alle legplateaus behalve het bovenste plateau tot 15 mm ver naar de deur uitsteken. In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder 'tijdsduur' is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). 5.3 Ontdooien 5.2 Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u er producten in plaatst. De vriesmanden zorgen ervoor dat u het voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan vinden. Indien grote hoeveel- Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is. Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren. 6. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS 6.1 Normale bedrijfsgeluiden • U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koel- middel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal. • Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan 10 www.aeg.com zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal. • De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal. • Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal. 6.2 Tips voor energiebesparing • De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk. • Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen. Om de beste prestatie te verkrijgen: • de deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk • verwijder de koelelementen niet uit de vriesmand. 6.3 Tips voor het invriezen Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips: • de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje; • het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe; • vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in; • bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft; • wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn; • leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt; • smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar; • water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen; • het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is; 6.4 Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u: • verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen; • zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden; • de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk • als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren; • bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode. NEDERLANDS 11 7. ONDERHOUD EN REINIGING LET OP! Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici. 7.1 Periodieke reiniging Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt: • maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep. • controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn. • spoel ze af en maak ze grondig droog. Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten. 7.2 De vriezer ontdooien Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond het bovenste vak. Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft. Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen: • trek de stekker uit het stopcontact of schakel het apparaat uit • verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats • verwijder de vriesladen • breng isolatiemateriaal aan rond de lades, bijv. dikke doeken of kranten. Het ontdooien kan versneld worden door kommen met heet water (niet kokend) in de vriezer te zetten • Laat de deur open staan en steek de kunststof schraper in de daarvoor bedoelde opening in het midden van de bodem, plaats er een opvangbak onder om het dooiwater op te vangen • Schraap het ijs voorzichtig los als dit begint te dooien (gebruik een houten of plastic schraper) • Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de schraper bewaren voor toekomstig gebruik. • Zet het apparaat aan en leg de ingevroren levensmiddelen terug. Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen. Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt. Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel. Wij adviseren u het apparaat enkele uren op de hoogste stand van de thermostaat te laten werken zodat de bewaartemperatuur zo snel mogelijk bereikt wordt. 12 www.aeg.com LET OP! Gebruik nooit scherpe metalen hulpmiddelen om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen raken. Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten. 8. PROBLEEMOPLOSSING Tijdens de werking van het apparaat kunnen vaak kleine, maar storende problemen optreden waarvoor niet meteen een monteur hoeft te worden gebeld. Om onnodige onderhoudskosten te voorkomen, wordt in de onderstaande tabel informatie gegeven over deze problemen. Het apparaat werkt niet continu dus als de compressor stopt, betekent dit niet dat er geen stroom is. Daarom mag u geen elektrische onderdelen van het apparaat aanraken voordat u de stroom hebt uitgeschakeld. De werking van het apparaat gaat gepaard met bepaalde geluiden (geluid van compressor en circulatie). Dat is geen probleem, maar de normale werking. Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat maakt lawaai. Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst. Controleer of het apparaat stabiel staat (alle pootjes en wielen moeten op de vloer staan). Zie 'Waterpas zetten'. De zoemer klinkt. De temperatuur in de Het pictogram Alarm vriezer is te hoog. knippert. De deur is niet goed gesloten. er wordt een vier- Er is een fout opgetreden kantje boven- of on- in de temperatuurmeting. derin het temperatuurdisplay weergegeven. Zie 'Alarm hoge temperatuur'. Zie 'Alarm deur open'. Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar de temperatuur kan niet aangepast worden). NEDERLANDS 13 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing “dEMo” verschijnt op het display. Het apparaat staat in de demonstratiemodus. Houd de OK-toets ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lange zoemer te horen is en de display kort dooft: het apparaat gaat weer werken. De compressor werkt continu. De thermostaatknop staat Stel een hogere temperamisschien niet goed. tuur in. Er is te veel rijp en ijs. De deur is niet goed gesloten. Zie 'De deur sluiten'. De deur is te vaak geopend. Laat de deur niet langer dan nodig openstaan. De temperatuur van het voedsel is te hoog. Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert. De omgevingstemperatuur is te hoog. Verlaag de temperatuur in de kamer. De deur is niet goed gesloten. Zie 'De deur sluiten'. Het deurrubber is vervormd of vies. Zie 'De deur sluiten'. De temperatuur in het apparaat is te koud. De thermostaatknop staat Stel een hogere temperamisschien niet goed. tuur in. De temperatuur in het apparaat is te warm. De thermostaatknop staat Stel een koudere temperamisschien niet goed. tuur in. De temperatuur in de vriezer is te warm. De deur is niet goed gesloten. Zie 'De deur sluiten'. De temperatuur van het voedsel is te hoog. Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert. Producten liggen te dicht op elkaar. Berg de producten zodanig op dat er koude lucht kan circuleren. Er zijn grote hoeveelheLeg kleinere hoeveelheden den voedsel tegelijk in de voedsel tegelijk in de vrievriezer geplaatst. zer. Het apparaat werkt niet. Het apparaat is uitgeschakeld. Zet het apparaat aan. De stekker zit niet goed in het stopcontact. Steek de stekker goed in het stopcontact. 14 www.aeg.com Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact. Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact. Controleer de zekering. Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien. Het lampje is stuk. Zie 'Het lampje vervangen'. De deur heeft te lang opengestaan. Sluit de vuldeur. De deur komt tegen het ventilatierooster aan. Het apparaat staat niet waterpas. Zie 'Waterpas zetten'. De deur is niet goed uitgelijnd. Het apparaat staat niet waterpas. Zie 'Waterpas zetten'. Het lampje brandt niet. Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit merk. 8.1 De deur sluiten 1. 2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage". 3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice. Maak de afdichtingen van de deur schoon. 9. MONTAGE WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Klimaatklasse Omgevingstemperatuur SN +10°C tot + 32°C N +16°C tot + 32°C 9.1 Opstelling ST +16°C tot + 38°C Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat: T +16°C tot + 43°C NEDERLANDS 100 mm min 9.2 Locatie B 20 mm A Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van het keukenkastje. Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast ten minste 100 mm bedragen om optimale prestaties te garanderen. Voor de beste prestaties kunt u het apparaat echter beter niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning. WAARSCHUWING! De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn. 9.3 Aansluiting op het elektriciteitsnet Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typepla- 15 tje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden. Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen. 9.4 Nivellering Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat wanneer u het plaatst. Deze stand kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn. 16 www.aeg.com 9.5 Omkeerbaarheid van de deur Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen met de hulp van iemand anders die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt. Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk: • Trek de stekker uit het stopcontact. • Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren, zodat de compressor de vloer niet kan raken. • Verwijder de plint. • Draai de lagere scharnieren los en verwijder ze. • Verwijder de deur. • Schroef de onderste pen los en monteer deze weer aan de tegenoverliggende kant. • Plaats de deur terug. • Zorg ervoor dat de rand van de deur parallel loopt met de rand van de bovenkant. 2 1 A B • Schroef de pen (A) los en monteer deze weer aan de tegenoverliggende kant. • Verwijder het kapje (B) en plaats het aan de tegenoverliggende kant. • Schroef de onderste scharnieren vast. • Plaats de plint terug. • Zet het apparaat rechtop. NEDERLANDS 17 • Bevestig de handgreep aan de tegenoverliggende kant en plaats de kunststof plugs (in het zakje van de gebruiksaanwijzing) in de open gaatjes. • Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat: – alle schroeven zijn aangedraaid. – De deur goed open en dicht gaat. Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat het deurrubber niet precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de deurrubber zich op een natuurlijke wijze zet. Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice. Een vakman van de klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen. 10. TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen In hoogte 1540 mm Breedte 595 mm Diepte 658 mm Maximale bewaartijd bij stroomuitval 30 h Voltage 230-240V Frequentie 50 Hz De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van het apparaat en op het energielabel. 11. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

AEG A72200GSW0 Handleiding

Categorie
Diepvriezers
Type
Handleiding