Palram 705423 Installatie gids

Type
Installatie gids

Deze handleiding is ook geschikt voor

Veiligheidsadvies
Voor veiligheidsredenen raden wij u ten zeerste aan dat het product gemonteerd wordt met twee
personen.
Zorg ervoor dat er geen verborgen pijpen of kabels in de muur zijn voordat er geboord wordt.
Wees voorzichtig, sommige metalen onderdelen hebben scherpe randen. Draag tijdens de
complete assemblage veiligheid schoenen-, bril en handschoenen.
Probeer de deur-cover niet te monteren als er winderige of natte condities zijn.
Probeer niet de deur-cover te monteren als u moe bent, drugs heeft genomen, medicatie of
alcohol hebt gebruikt, of als u gevoelig bent voor duizelige momenten.
Verwijder veilig alle plastic zakken - houd ze buitenbereik van kinderen.
Houd kinderen weg van het montagegebied.
Wanneer een trapladder wordt gebruikt of elektrische gereedschappen, zorg ervoor dat u de
veiligheidsadviezen van de fabrikant navolgt.
Niet op het dak staan of klimmen.
Hang niet op of leg op de proelen.
Houd het dak en de goot vrij van sneeuw, vuil en bladeren.
Grote hoeveelheden sneeuw op het dak kunnen ervoor zorgen dat het product beschadigd wordt
waardoor het onveilig wordt eronder te staan of in de buurt ervan.
Maak het product schoon na assemblage.
Schoonmaakinstructies
Als uw deur-cover schoongemaakt moet worden, gebruik een mild afwasmiddel en spoel schoon
met koud schoon water.
Gebruik geen aceton, schuurmiddel of andere speciale afwasmiddel om het paneel schoon te
maken.
Maak het product schoon na assemblage.
Vóór de vergadering
Kies deze locatie zorgvuldig voordat u begint met de montage.
Houd voor assemblage rekening met het openen van de deur (naar binnen of naar buiten).
Sorteer de onderdelen en controleer dit met de materiaallijst
Onderdelen moeten dicht bij de hand liggen. Bewaar alle kleine onderdelen (schroeven, enz.) in
een kom zodat je ze niet verliest.
Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten of er bepaalde vergunningen vereist zijn voordat
u het product gaat bouwen.
Het is mogelijk om tot drie producten gecombineerd te installeren.
Let op: Stappen die met stippellijnen worden aangeduid, verwijzen alleen naar Extensies.
Let op de maten die nodig zijn om de beugels aan de muur te bevestigen.
Sommige stappen zijn niet relevant voor een montage van een enkele luifel.
Bij het monteren van een enkele of een verlengde overkapping, kunnen sommige onderdelen
overtollig zijn
Waarschuwing:
Breng siliconenkit aan als dit nodig is
U bent geheel verantwoordelijk voor het vaststellen of de behandeling, de opslag, montage,
installatie of gebruik van dit product veilig is en is aangewezen voor gebruik in elke locatie of
voor een bepaalde toepassing. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel aan u,
elke andere persoon of eigendommen die ontstaan door het onjuist handelen van de opslag,
installatie en montage van dit product, of het niet navolgen van de fabrikant schriftelijke instructies
betreende de behandeling van de opslag, installatie, montage en gebruik van dit product.
Dit product is alleen bedoeld voor normaal residentieel gebruik. Gebruik dit product niet voor
toepassingen die niet zijn aanbevolen in deze instructies of bouwvoorschriften in het bevinden
op de locatie waar dit product zal worden gebruikt. Wees altijd voorzichtig en gebruik de juiste
veiligheidsuitrusting (inclusief oogbescherming) wanneer dit product wordt gemonteerd of
geïnstalleerd.
Tijdens de Assemblage
Gebruik een zachte ondergrond voor de onderdelen om krassen en beschadigingen te voorkomen.
Stap 1: Maak een montageplan aan de hand van het aantal gekochte luifels.
Stap 2: Afmeting op basis van stap 1.
Stap 3: Schroeven en pluggen worden niet meegeleverd. Het is mogelijk dat u een boormachine
moet gebruiken.
Stap 4: Gebruik passende schroeven en pluggen voor us specieke muurtype. In de tekening
tonen we schroeven en pluggen die geschikt zijn voor betonnen wanden.
Stap 13: Stel het paneel af en centreer het voor het sluiten van de schroeven.
* Draai de moeren aan en de assemblage is voldaan.
NL / BE
Attentie:
Lees deze instructies nauwkeurig door voordat u met de montage van dit product begint.
Voer de stappen uit in de volgorde zoals in de instructies staat vermeld.
Bewaar deze instructies op een veilige plek voor toekomstige referentie.
Wanneer dit informatie icoon vermeldt staat, refereer naar de relevante
assemblagestap voor bijbehorende opmerkingen en assistentie.
IT
Garanzia limitata 1 anni Palram
Informazioni sul prodotto: Copertura della porta del baldacchino
Palram Applications (1995) Ltd (società numero: 512106824) i cui uci registrati hanno sede a Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174000,
Israele (“Palram”) garantisce che il Prodotto sarà privo da difetti di materiale o di lavorazione in un periodo di 1 anni dalla data originale
d’acquisto soggetta alle denizioni, termini e condizioni contenute in questa garanzia.
1. Condizioni
1.1 La presente garanzia sarà valida solo se il Prodotto è installato, pulito, trattato e mantenuto secondo le raccomandazioni scritte di Palram.
1.2 Senza deroghe a quanto descritto sopra, i danni causati da forzature, trattamento incorretto, uso inappropriato, uso disattento o
assemblaggio o manutenzione, incidenti, impatto da oggetti estranei, vandalismo, inquinanti, alterazioni, pittura, connessioni, incollature,
chiusura non conformi al manuale utente o danni derivanti dalla pulizia con detergenti incompatibili e variazioni minori al Prodotto non
sono coperti dalla presente garanzia.
1.3 La presente garanzia non è valida per i danni derivanti da cause di forza maggiore che includono, ma non si limitano a, grandine, tempeste,
tornadi, uragani, bufere di neve, allagamenti, eetti del fuoco.
1.4 La presente garanzia si ritiene nulla se le parti strutturali e i componenti usati non sono compatibili con le raccomandazioni scritte di Palram.
1.5 La presente garanzia è valida solo per l’acquirente originario del Prodotto. Tale garanzia non si estende ad altri acquirenti o utenti del
Prodotto (che includono, ma non si limitano a, ogni persona che acquista il Prodotto dall’acquirente originario).
2. Richieste e notiche
2.1 Ogni richiesta in garanzia deve essere noticata a Palram per iscritto entro 30 giorni dalla scoperta del Prodotto difettoso, allegando la
ricevuta di acquisto originale e la presente garanzia.
2.2 Il richiedente deve consentire a Palram di ispezionare il Prodotto in questione e lo stesso sito di installazione mentre il Prodotto è ancora
nella sua posizione originale e non è stato rimosso, spostato o alterato in alcun modo e/o restituire il Prodotto a Palram per eettuare una
prova.
2.3 Palram si riserva il diritto di indagare in modo indipendente la causa di qualsiasi avaria.
3. Risarcimento
3.1 Se la richiesta sotto garanzia viene noticata in modo appropriato e approvata da Palram, l’acquirente potrà, secondo l’opzione oerta da
Palram, (a) acquistare un Prodotto in sostituzione o una o più parti, oppure (b) ricevere un risarcimento del Prodotto originale o del prezzo di
acquisto di una o più parti, tutte in conformità alla seguente tabella:
3.2 Onde evitare ogni dubbio, il calcolo per determinare il risarcimento per la/le parte/i difettosi, secondo la tabella di cui sopra, verrà basato
sulla contribuzione della parte difettosa sul costo originale del Prodotto. Palram si riserva il diritto di fornire sostituzioni se il Prodotto o
qualsiasi parte di esso sia obsoleta o non disponibile.
3.3 La presente garanzia non copre alcun costo o spesa relativa alla rimozione e all’installazione del Prodotto, imposte, spese di spedizione o
qualsiasi altra/e perdita/e diretta/e o indiretta/e derivante/i dal Prodotto avariato.
4. Condizioni generali e limitazioni
4.1 DIVERSAMENTE DA QUANTO È STATO SPECIFICATO NELLA PRESENTE GARANZIA, TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE,
COMPRESE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE SONO ESCLUSE SECONDO LE
LEGGI VIGENTI.
4.2 ECCETTO SE SPECIFICATAMENTE INDICATO NELLA PRESENTE GARANZIA, PALRAM NON SARÀ RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA O DANNI
SUBITI DALLACQUIRENTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE,COME CONSEGUENZA DELL’USO O LEGATI IN QUALSIASI ALTRO MODO AL
PRODOTTO.
4.3 SE LA LEGGE VIGENTE NON CONSENTE A PALRAM DI ESCLUDERE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO
PARTICOLARE IN RELAZIONE AL PRODOTTO, LA DURTA DI TALI GARANZIE IMPLICITE VIENE ESPRESSAMENTE LIMITATA ALLA DURATA DELLA
PRESENTE GARANZIA O, SE PRESENTA DURATA MAGGIORE, AL PERIODO MASSIMO PREVISTO DALLE LEGGI VIGENTI.
4.4 LACQUIRENTE È IL SOLO RESPONSABILE NEL DETERMINARE SE IL TRATTAMENTO, LA CONSERVAZIONE, LASSEMBLAGGIO, L’INSTALLAZIONE
DEL PRODOTTO SIA SICURA E OPPORTUNA IN QUALSIASI LUOGO, PER QUALSIASI SCOPO O IN QUALSIASI CIRCOSTANZA. PALRAM NON
È RESPONSABILE DI ALCUN DANNO O FERITE SUBITE DALLACQUIRENTE, O QUALSIASI ALTRA PERSONA O PROPRIETÀ DERIVANTI DA
TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE, INSTALLAZIONE, ASSEMBLAGGIO O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO O DALLA MANCATA OSSERVANZA
DELLE ISTRUZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE, INSTALLAZIONE, ASSEMBLAGGIO E USO DEL PRODOTTO.
4.5 A MENO CHE NON SIA ESPRESSAMENTE INDICATO DA PALRAM, IL PRODOTTO È INTESO SOLTANTO PER UN USO NORMALE, LOCALE E
COMMERCIALE. PALRAM NON È RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA, DANNO, COSTO O SPESA DERIVANTI DALL’USO DEL PRODOTTO PER
QUALSIASI ALTRO SCOPO NON SUGGERITO NELLE ISTRUZIONI O CHE NON VENGA PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE O DA ALTRI
CODICI VIGENTI NELLA LOCALITÀ DOVE LACQUIRENTE USERÀ IL PRODOTTO.
Periodo dopo l’acquisto Prodotto o parte/i in sostituzione Risarcimento
Dalla data di acquisto no alla ne del primo anno Gratuito 100%
NL
PALRAM s 1 jaar beperkte garantie
Productgegevens: Canopy afdak boven deur
Palram Applications (1995) Ltd (Bedrijfsnummer: 512106824) met maatschappelijke zetel te Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174,
Israël (“Palram”) garandeert dat het product vrij is van materiaal-en fabricagefouten voor een periode van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke
datum van aankoop door de denities en voorwaarden van deze garantie.
1. Voorwaarden
1.1 Deze garantie is alleen geldig indien het Product is geïnstalleerd, gereinigd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de
geschreven aanbevelingen van Palram.
1.2 Zonder af te wijken van het bovenstaande, zal schade veroorzaakt door gebruik van geweld, onjuist gebruik, oneigenlijk gebruik, nalatig
gebruik of montage of onderhoud, ongevallen, botsing met vreemde voorwerpen, vandalisme, vervuiling, aanpassingen, schilderen,
verbinden, lijmen, afdichten op een wijze die niet in overeenstemming is met de handleiding, of schade als gevolg van reiniging met
incompatibele schoonmaakmiddelen en geringe afwijkingen van het Product niet vallen onder deze garantie.
1.3 Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van ‘’overmacht’’, inclusief maar niet beperkt tot, hagel, onweer, tornado’s, orkanen,
sneeuwstormen, overstromingen, gevolgen van brand.
1.4 Deze garantie vervalt als structurele onderdelen en onderdelen die worden gebruikt niet compatibel zijn met schriftelijke aanbevelingen
van Palram.
1.5 Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het Product. Zij geldt niet voor een andere koper of gebruiker van het
Product (inclusief, maar niet beperkt tot, elke persoon die het product koopt van de oorspronkelijke koper).
2. Claims en meldingen
2.1 Elke garantieclaim dient bij Palram te worden ingediend binnen 30 dagen na de ontdekking van het defecte product, met bijvoeging van
het originele koopbewijs en deze garantie.
2.2 De eiser moet het Palram mogelijk maken het betrokken product en de constructielocatie zelf te inspecteren, met het product nog in de
oorspronkelijke positie en niet verwijderd of verplaatst of op enigerlei wijze veranderd en/of het product terugzenden naar Palram om te
laten testen.
2.3 Palram behoudt zich het recht om zelfstandig de oorzaak van een probleem te onderzoeken.
3. Compensatie
3.1 Indien een claim onder deze garantie goed is aangemeld en door Palram is goedgekeurd, mag de koper, naar Palrams keuze, ofwel (a)
een vervangend product of onderde(e)l/en aanschaen, of (b) het aankoopbedrag van het oorspronkelijke product of onderde(e)l/en
terugkrijgen, alles in overeenstemming met het volgende schema:
3.2 Voor alle duidelijkheid, de berekening voor de bepaling van de compensatie voor defecte onderde(e)l/en, volgens het bovenstaande
schema, zal worden gebaseerd op de bijdrage van het defecte onderdeel op de oorspronkelijke kosten van het product. Palram behoudt
zich het recht voor vervangingen te leveren indien het product of enig deel daarvan niet beschikbaar of verouderd is.
3.3 Deze garantie dekt geen kosten en uitgaven van de verwijdering en installatie van het Product of belastingen of verzendkosten of enige
andere directe of indirecte schade(s) die kan/kunnen voortvloeien uit het defect van het product.
4. Algemene voorwaarden en beperkingen
4.1 ANDERS DAN SPECIFIEK IN DEZE GARANTIE AANGEGEVEN, ZIJN ALLE ANDERE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE
IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE WET DIT
TOELAAT.
4.2
BEHALVE WAAR WE DAT SPECIFIEK HEBBEN AANGEGEVEN IN DEZE GARANTIE , ZAL PALRAM NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE DE
KOPER LIJDT, DIRECT OF INDIRECT, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK IN VERBAND MET HET PRODUCT.
4.3 ALS HET PALRAM VERBODEN IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID UIT TE SLUITEN VOOR
EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, IS DE DUUR VAN ALLE DERGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE
DUUR VAN DEZE GARANTIE OF, INDIEN LANGER, TOT DE MAXIMALE PERIODE VEREIST IN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.
4.4 DE KOPER IS ZELF GEHEEL VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF HET HANTEREN, DE OPSLAG, MONTAGE, INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN HET
PRODUCT OP ELKE LOCATIE VEILIG EN PASSEND IS, GESCHIKT IS VOOR HET DOEL OF PASSEND ONDER DE GEGEVEN OMSTANDIGHEDEN IS. PALRAM
IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL AAN DE KOPER, EEN ANDERE PERSOON OF ENIGE ANDERE ZAKEN ALS GEVOLG
VAN ONDOELMATIG GEBRUIK, OPSLAG, INSTALLATIE, MONTAGE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET NIET VOLGEN VAN DE SCHRIFTELIJKE
AANWIJZINGEN BETREFFENDE HET HANTEREN, OPSLAAN, INSTALLEREN, MONTEREN EN GEBRUIK VAN HET PRODUCT.
4.5 TENZIJ NADRUKKELIJK ANDERS AANGEGEVEN DOOR PALRAM, IS HET PRODUCT ALLEEN BEDOELD VOOR NORMAAL RESIDENTIEEL EN COMMERCIEEL
GEBRUIK. PALRAM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES, SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOOR
ENIG DOEL DAT NIET IS AANBEVOLEN IN DE SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES OF DAT NIET IS TOEGESTAAN VANWEGE ENIGE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF
ANDERE GEBRUIKEN OP DE LOCATIE WAAR DE KOPER HET PRODUCT ZAL GEBRUIKEN.
Periode na aankoop vervangende product of onderde(e)l/en Teruggave Teruggave
Vanaf de aankoopdatum tot het eind van 1e jaar Gratis 100%

Documenttranscriptie

NL / BE Attentie: Lees deze instructies nauwkeurig door voordat u met de montage van dit product begint. Voer de stappen uit in de volgorde zoals in de instructies staat vermeld. Bewaar deze instructies op een veilige plek voor toekomstige referentie. Veiligheidsadvies Waarschuwing: • Voor veiligheidsredenen raden wij u ten zeerste aan dat het product gemonteerd wordt met twee personen. • Zorg ervoor dat er geen verborgen pijpen of kabels in de muur zijn voordat er geboord wordt. • Wees voorzichtig, sommige metalen onderdelen hebben scherpe randen. Draag tijdens de complete assemblage veiligheid schoenen-, bril en handschoenen. • Probeer de deur-cover niet te monteren als er winderige of natte condities zijn. • Probeer niet de deur-cover te monteren als u moe bent, drugs heeft genomen, medicatie of alcohol hebt gebruikt, of als u gevoelig bent voor duizelige momenten. • Verwijder veilig alle plastic zakken - houd ze buitenbereik van kinderen. • Houd kinderen weg van het montagegebied. • Wanneer een trapladder wordt gebruikt of elektrische gereedschappen, zorg ervoor dat u de veiligheidsadviezen van de fabrikant navolgt. • Niet op het dak staan of klimmen. • Hang niet op of leg op de profielen. • Houd het dak en de goot vrij van sneeuw, vuil en bladeren. • Grote hoeveelheden sneeuw op het dak kunnen ervoor zorgen dat het product beschadigd wordt waardoor het onveilig wordt eronder te staan of in de buurt ervan. • Maak het product schoon na assemblage. • Breng siliconenkit aan als dit nodig is • U bent geheel verantwoordelijk voor het vaststellen of de behandeling, de opslag, montage, installatie of gebruik van dit product veilig is en is aangewezen voor gebruik in elke locatie of voor een bepaalde toepassing. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel aan u, elke andere persoon of eigendommen die ontstaan door het onjuist handelen van de opslag, installatie en montage van dit product, of het niet navolgen van de fabrikant schriftelijke instructies betreffende de behandeling van de opslag, installatie, montage en gebruik van dit product. Dit product is alleen bedoeld voor normaal residentieel gebruik. Gebruik dit product niet voor toepassingen die niet zijn aanbevolen in deze instructies of bouwvoorschriften in het bevinden op de locatie waar dit product zal worden gebruikt. Wees altijd voorzichtig en gebruik de juiste veiligheidsuitrusting (inclusief oogbescherming) wanneer dit product wordt gemonteerd of geïnstalleerd. Schoonmaakinstructies • Als uw deur-cover schoongemaakt moet worden, gebruik een mild afwasmiddel en spoel schoon met koud schoon water. • Gebruik geen aceton, schuurmiddel of andere speciale afwasmiddel om het paneel schoon te maken. • Maak het product schoon na assemblage. Vóór de vergadering • • • • • • • • • • Kies deze locatie zorgvuldig voordat u begint met de montage. Houd voor assemblage rekening met het openen van de deur (naar binnen of naar buiten). Sorteer de onderdelen en controleer dit met de materiaallijst Onderdelen moeten dicht bij de hand liggen. Bewaar alle kleine onderdelen (schroeven, enz.) in een kom zodat je ze niet verliest. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten of er bepaalde vergunningen vereist zijn voordat u het product gaat bouwen. Het is mogelijk om tot drie producten gecombineerd te installeren. Let op: Stappen die met stippellijnen worden aangeduid, verwijzen alleen naar Extensies. Let op de maten die nodig zijn om de beugels aan de muur te bevestigen. Sommige stappen zijn niet relevant voor een montage van een enkele luifel. Bij het monteren van een enkele of een verlengde overkapping, kunnen sommige onderdelen overtollig zijn Wanneer dit informatie icoon vermeldt staat, refereer naar de relevante assemblagestap voor bijbehorende opmerkingen en assistentie. Tijdens de Assemblage • Gebruik een zachte ondergrond voor de onderdelen om krassen en beschadigingen te voorkomen. Stap 1: Maak een montageplan aan de hand van het aantal gekochte luifels. Stap 2: Afmeting op basis van stap 1. Stap 3: Schroeven en pluggen worden niet meegeleverd. Het is mogelijk dat u een boormachine moet gebruiken. Stap 4: Gebruik passende schroeven en pluggen voor us specifieke muurtype. In de tekening tonen we schroeven en pluggen die geschikt zijn voor betonnen wanden. Stap 13: Stel het paneel af en centreer het voor het sluiten van de schroeven. * Draai de moeren aan en de assemblage is voldaan. PALRAM ‘s 1 jaar beperkte garantie NL Productgegevens: Canopy afdak boven deur Palram Applications (1995) Ltd (Bedrijfsnummer: 512106824) met maatschappelijke zetel te Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israël (“Palram”) garandeert dat het product vrij is van materiaal-en fabricagefouten voor een periode van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop door de definities en voorwaarden van deze garantie. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 Voorwaarden Deze garantie is alleen geldig indien het Product is geïnstalleerd, gereinigd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de geschreven aanbevelingen van Palram. Zonder af te wijken van het bovenstaande, zal schade veroorzaakt door gebruik van geweld, onjuist gebruik, oneigenlijk gebruik, nalatig gebruik of montage of onderhoud, ongevallen, botsing met vreemde voorwerpen, vandalisme, vervuiling, aanpassingen, schilderen, verbinden, lijmen, afdichten op een wijze die niet in overeenstemming is met de handleiding, of schade als gevolg van reiniging met incompatibele schoonmaakmiddelen en geringe afwijkingen van het Product niet vallen onder deze garantie. Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van ‘’overmacht’’, inclusief maar niet beperkt tot, hagel, onweer, tornado’s, orkanen, sneeuwstormen, overstromingen, gevolgen van brand. Deze garantie vervalt als structurele onderdelen en onderdelen die worden gebruikt niet compatibel zijn met schriftelijke aanbevelingen van Palram. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het Product. Zij geldt niet voor een andere koper of gebruiker van het Product (inclusief, maar niet beperkt tot, elke persoon die het product koopt van de oorspronkelijke koper). Claims en meldingen Elke garantieclaim dient bij Palram te worden ingediend binnen 30 dagen na de ontdekking van het defecte product, met bijvoeging van het originele koopbewijs en deze garantie. De eiser moet het Palram mogelijk maken het betrokken product en de constructielocatie zelf te inspecteren, met het product nog in de oorspronkelijke positie en niet verwijderd of verplaatst of op enigerlei wijze veranderd en/of het product terugzenden naar Palram om te laten testen. Palram behoudt zich het recht om zelfstandig de oorzaak van een probleem te onderzoeken. Compensatie Indien een claim onder deze garantie goed is aangemeld en door Palram is goedgekeurd, mag de koper, naar Palrams keuze, ofwel (a) een vervangend product of onderde(e)l/en aanschaffen, of (b) het aankoopbedrag van het oorspronkelijke product of onderde(e)l/en terugkrijgen, alles in overeenstemming met het volgende schema: Periode na aankoop vervangende product of onderde(e)l/en Teruggave Vanaf de aankoopdatum tot het eind van 1e jaar Gratis 3.2 3.3 Algemene voorwaarden en beperkingen ANDERS DAN SPECIFIEK IN DEZE GARANTIE AANGEGEVEN, ZIJN ALLE ANDERE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT. 4.2 BEHALVE WAAR WE DAT SPECIFIEK HEBBEN AANGEGEVEN IN DEZE GARANTIE , ZAL PALRAM NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE DE KOPER LIJDT, DIRECT OF INDIRECT, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK IN VERBAND MET HET PRODUCT. ALS HET PALRAM VERBODEN IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID UIT TE SLUITEN VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, IS DE DUUR VAN ALLE DERGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE OF, INDIEN LANGER, TOT DE MAXIMALE PERIODE VEREIST IN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. DE KOPER IS ZELF GEHEEL VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF HET HANTEREN, DE OPSLAG, MONTAGE, INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OP ELKE LOCATIE VEILIG EN PASSEND IS, GESCHIKT IS VOOR HET DOEL OF PASSEND ONDER DE GEGEVEN OMSTANDIGHEDEN IS. PALRAM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL AAN DE KOPER, EEN ANDERE PERSOON OF ENIGE ANDERE ZAKEN ALS GEVOLG VAN ONDOELMATIG GEBRUIK, OPSLAG, INSTALLATIE, MONTAGE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET NIET VOLGEN VAN DE SCHRIFTELIJKE AANWIJZINGEN BETREFFENDE HET HANTEREN, OPSLAAN, INSTALLEREN, MONTEREN EN GEBRUIK VAN HET PRODUCT. TENZIJ NADRUKKELIJK ANDERS AANGEGEVEN DOOR PALRAM, IS HET PRODUCT ALLEEN BEDOELD VOOR NORMAAL RESIDENTIEEL EN COMMERCIEEL GEBRUIK. PALRAM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES, SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOOR ENIG DOEL DAT NIET IS AANBEVOLEN IN DE SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES OF DAT NIET IS TOEGESTAAN VANWEGE ENIGE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE GEBRUIKEN OP DE LOCATIE WAAR DE KOPER HET PRODUCT ZAL GEBRUIKEN. 4.4 4.5 Palram Applications (1995) Ltd (società numero: 512106824) i cui uffici registrati hanno sede a Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174000, Israele (“Palram”) garantisce che il Prodotto sarà privo da difetti di materiale o di lavorazione in un periodo di 1 anni dalla data originale d’acquisto soggetta alle definizioni, termini e condizioni contenute in questa garanzia. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 100% Voor alle duidelijkheid, de berekening voor de bepaling van de compensatie voor defecte onderde(e)l/en, volgens het bovenstaande schema, zal worden gebaseerd op de bijdrage van het defecte onderdeel op de oorspronkelijke kosten van het product. Palram behoudt zich het recht voor vervangingen te leveren indien het product of enig deel daarvan niet beschikbaar of verouderd is. Deze garantie dekt geen kosten en uitgaven van de verwijdering en installatie van het Product of belastingen of verzendkosten of enige andere directe of indirecte schade(s) die kan/kunnen voortvloeien uit het defect van het product. IT Informazioni sul prodotto: Copertura della porta del baldacchino Teruggave 4. 4.1 4.3 Garanzia limitata 1 anni Palram 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Condizioni La presente garanzia sarà valida solo se il Prodotto è installato, pulito, trattato e mantenuto secondo le raccomandazioni scritte di Palram. Senza deroghe a quanto descritto sopra, i danni causati da forzature, trattamento incorretto, uso inappropriato, uso disattento o assemblaggio o manutenzione, incidenti, impatto da oggetti estranei, vandalismo, inquinanti, alterazioni, pittura, connessioni, incollature, chiusura non conformi al manuale utente o danni derivanti dalla pulizia con detergenti incompatibili e variazioni minori al Prodotto non sono coperti dalla presente garanzia. La presente garanzia non è valida per i danni derivanti da cause di forza maggiore che includono, ma non si limitano a, grandine, tempeste, tornadi, uragani, bufere di neve, allagamenti, effetti del fuoco. La presente garanzia si ritiene nulla se le parti strutturali e i componenti usati non sono compatibili con le raccomandazioni scritte di Palram. La presente garanzia è valida solo per l’acquirente originario del Prodotto. Tale garanzia non si estende ad altri acquirenti o utenti del Prodotto (che includono, ma non si limitano a, ogni persona che acquista il Prodotto dall’acquirente originario). Richieste e notifiche Ogni richiesta in garanzia deve essere notificata a Palram per iscritto entro 30 giorni dalla scoperta del Prodotto difettoso, allegando la ricevuta di acquisto originale e la presente garanzia. Il richiedente deve consentire a Palram di ispezionare il Prodotto in questione e lo stesso sito di installazione mentre il Prodotto è ancora nella sua posizione originale e non è stato rimosso, spostato o alterato in alcun modo e/o restituire il Prodotto a Palram per effettuare una prova. Palram si riserva il diritto di indagare in modo indipendente la causa di qualsiasi avaria. Risarcimento Se la richiesta sotto garanzia viene notificata in modo appropriato e approvata da Palram, l’acquirente potrà, secondo l’opzione offerta da Palram, (a) acquistare un Prodotto in sostituzione o una o più parti, oppure (b) ricevere un risarcimento del Prodotto originale o del prezzo di acquisto di una o più parti, tutte in conformità alla seguente tabella: Periodo dopo l’acquisto Prodotto o parte/i in sostituzione Dalla data di acquisto fino alla fine del primo anno Gratuito Risarcimento 100% Onde evitare ogni dubbio, il calcolo per determinare il risarcimento per la/le parte/i difettosi, secondo la tabella di cui sopra, verrà basato sulla contribuzione della parte difettosa sul costo originale del Prodotto. Palram si riserva il diritto di fornire sostituzioni se il Prodotto o qualsiasi parte di esso sia obsoleta o non disponibile. La presente garanzia non copre alcun costo o spesa relativa alla rimozione e all’installazione del Prodotto, imposte, spese di spedizione o qualsiasi altra/e perdita/e diretta/e o indiretta/e derivante/i dal Prodotto avariato. Condizioni generali e limitazioni DIVERSAMENTE DA QUANTO È STATO SPECIFICATO NELLA PRESENTE GARANZIA, TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE SONO ESCLUSE SECONDO LE LEGGI VIGENTI. ECCETTO SE SPECIFICATAMENTE INDICATO NELLA PRESENTE GARANZIA, PALRAM NON SARÀ RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA O DANNI SUBITI DALL’ACQUIRENTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE,COME CONSEGUENZA DELL’USO O LEGATI IN QUALSIASI ALTRO MODO AL PRODOTTO. SE LA LEGGE VIGENTE NON CONSENTE A PALRAM DI ESCLUDERE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE IN RELAZIONE AL PRODOTTO, LA DURTA DI TALI GARANZIE IMPLICITE VIENE ESPRESSAMENTE LIMITATA ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA O, SE PRESENTA DURATA MAGGIORE, AL PERIODO MASSIMO PREVISTO DALLE LEGGI VIGENTI. L’ACQUIRENTE È IL SOLO RESPONSABILE NEL DETERMINARE SE IL TRATTAMENTO, LA CONSERVAZIONE, L’ASSEMBLAGGIO, L’INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO SIA SICURA E OPPORTUNA IN QUALSIASI LUOGO, PER QUALSIASI SCOPO O IN QUALSIASI CIRCOSTANZA. PALRAM NON È RESPONSABILE DI ALCUN DANNO O FERITE SUBITE DALL’ACQUIRENTE, O QUALSIASI ALTRA PERSONA O PROPRIETÀ DERIVANTI DA TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE, INSTALLAZIONE, ASSEMBLAGGIO O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO O DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE, INSTALLAZIONE, ASSEMBLAGGIO E USO DEL PRODOTTO. A MENO CHE NON SIA ESPRESSAMENTE INDICATO DA PALRAM, IL PRODOTTO È INTESO SOLTANTO PER UN USO NORMALE, LOCALE E COMMERCIALE. PALRAM NON È RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA, DANNO, COSTO O SPESA DERIVANTI DALL’USO DEL PRODOTTO PER QUALSIASI ALTRO SCOPO NON SUGGERITO NELLE ISTRUZIONI O CHE NON VENGA PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE O DA ALTRI CODICI VIGENTI NELLA LOCALITÀ DOVE L’ACQUIRENTE USERÀ IL PRODOTTO.
1 / 1

Palram 705423 Installatie gids

Type
Installatie gids
Deze handleiding is ook geschikt voor