Black & Decker ST4525 de handleiding

Categorie
Grastrimmers
Type
de handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

36
(Vertaling van de originele instructies)
NEDERLANDS
Beoogd gebruik
Uw Black & Decker trimmer is ontworpen voor het trimmen en
afwerken van gazonranden en om gras te maaien in beperkte
ruimte. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor consumen-
tengebruik.
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing!
Bij apparaten
voor gebruik op de netspanning moeten
bepaalde elementaire voorzorgs-
maatregelen, waaronder de navolgende,
in acht worden genomen om het gevaar
voor brand, elektrische schokken,
persoonlijk letsel en materiële schade tot
een minimum te beperken.
Waarschuwing!
De veilig-
heidsregels moeten worden opgevolgd
wanneer u het apparaat gebruikt. Lees
voor uw eigen veiligheid en de veiligheid
van omstanders deze instructies voor-
dat u het apparaat gebruikt. Bewaar de
instructies voor later gebruik.
u
Lees deze handleiding zorgvuldig
door voordat u het apparaat in gebruik
neemt.
u
In deze handleiding wordt ingegaan
op het beoogde gebruik. Het gebruik
van andere accessoires of hulpstukken
dan wel de uitvoering van andere
handelingen dan in deze gebruiker-
shandleiding worden aanbevolen, kan
tot persoonlijk letsel leiden.
u
Bewaar deze handleiding zorgvuldig
zodat u deze altijd nog eens kunt
raadplegen.
Gebruik van het apparaat
Ga bij gebruik van het apparaat altijd
voorzichtig te werk.
u
Gebruik altijd een veiligheidsbril of
oogbescherming.
u
Laat het apparaat nooit gebruiken door
kinderen of door personen die on-
bekend zijn met de instructies voor het
apparaat.
u
Laat kinderen of dieren niet in de
buurt van de werkomgeving komen,
en evenmin het apparaat of netsnoer
aanraken.
u
Let extra goed op wanneer u het appa-
raat in de buurt van kinderen gebruikt.
u
Dit apparaat mag niet zonder super-
visie door jonge of lichamelijk zwakke
mensen worden gebruikt.
u
Dit apparaat mag niet als speelgoed
worden gebruikt.
u
Gebruik het apparaat alleen bij dagli-
cht of goed kunstlicht.
u
Gebruik het apparaat alleen in een
droge locatie. Het apparaat mag niet
nat worden.
u
Dompel het apparaat niet onder in
water.
u
Open de behuizing niet. Het apparaat
bevat geen onderdelen die door de
gebruiker kunnen worden gerepareerd.
u
Gebruik het apparaat niet in een om-
geving met explosiegevaar, zoals in de
nabijheid van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof.
u
Haal de stekker nooit uit het stop-
contact door aan de kabel te trekken.
Zo voorkomt u beschadiging aan de
stekker of de kabel.
37
(Vertaling van de originele instructies)
NEDERLANDS
Veiligheid van anderen
u
Dit apparaat mag niet worden gebruikt
door personen (waaronder kinderen)
met een lichamelijke of geestelijke
beperking of die geen ervaring met of
kennis van dit apparaat hebben, tenzij
ze onder toezicht staan of instructies
krijgen wat betreft het gebruik van het
apparaat van een persoon die verant-
woordelijk is voor hun veiligheid.
u
Er moet toezicht worden gehouden op
kinderen om ervoor te zorgen dat deze
niet met het gereedschap spelen.
Overige risico's
Er kunnen zich tijdens het gebruik van
het gereedschap ook andere risico's
voordoen, die misschien niet in de
bijgevoegde veiligheidswaarschuwingen
worden vermeld. Deze risico's kunnen
zich voordoen als gevolg van onoor-
deelkundig gebruik, langdurig gebruik,
enz.
Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in
acht worden genomen en de veiligheids-
voorzieningen worden geïmplementeerd,
kunnen bepaalde risico's niet worden
vermeden. Deze omvatten:
u
Verwondingen die worden veroorzaakt
door het aanraken van draaiende of
bewegende onderdelen.
u
Verwondingen die worden veroorzaakt
bij het vervangen van onderdelen,
bladen of accessoires.
u
Verwondingen die worden veroorzaakt
door langdurig gebruik van het gereed-
schap. Als u langere periodes met het
gereedschap werkt, is het raadzaam
om regelmatig een pauze in te lassen.
u
Gehoorbeschadiging.
u
Gezondheidsrisico's als gevolg van het
inademen van stof dat door gebruik
van het gereedschap wordt veroor-
zaakt (bijvoorbeeld tijdens het werken
met hout, vooral eiken, beuken en
MDF.)
Na gebruik
u
Bewaar het apparaat na gebruik op
een droge, goed geventileerde plaats,
buiten het bereik van kinderen.
u
Zorg dat het bewaarde apparaat niet
toegankelijk is voor kinderen.
u
Wanneer het apparaat in de auto ligt,
moet u het apparaat in de kofferruimte
plaatsen of goed vastzetten, zodat
het apparaat niet kan wegschieten bij
plotselinge veranderingen in snelheid
of richting.
Inspectie en reparaties
u
Controleer het apparaat vóór gebruik
op beschadigingen en defecten. Con-
troleer het vooral op gebroken onder-
delen en andere omstandigheden die
de werking ervan kunnen beïnvloeden.
u
Gebruik de machine niet in geval van
een of meer beschadigde of defecte
onderdelen.
u
Laat beschadigde of defecte onderde-
len door een van onze servicecentra
repareren of vervangen.
38
(Vertaling van de originele instructies)
NEDERLANDS
u
Probeer nooit andere onderdelen te
verwijderen of vervangen dan in deze
handleiding zijn vermeld.
Aanvullende veiligheidsin-
structies voor grastrimmers
Waarschuwing!
Nadat u de motor
hebt uitgeschakeld, blijven de maai-
elementen draaien.
u
Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met
de knoppen en met het juiste gebruik
van het apparaat.
u
Controleer het netsnoer en het ver-
lengsnoer vóór gebruik op tekenen van
beschadiging, veroudering en slijtage.
Als het netsnoer tijdens het gebruik
wordt beschadigd, moet u onmid-
dellijk de stekker uit het stopcontact
halen. RAAK HET NETSNOER IN
DAT GEVAL PAS AAN WANNEER DE
STEKKER UIT HET STOPCONTACT
IS.
u
Gebruik het apparaat niet wanneer het
netsnoer beschadigd of versleten is.
u
Draag stevige schoenen of laarzen om
uw voeten te beschermen.
u
Draag een lange broek om uw benen
te beschermen.
u
Voordat u het apparaat gaat gebruik-
en, controleert u of het terrein dat u
gaat maaien vrij van stokken, stenen,
draad en andere obstakels is.
u
Gebruik het apparaat alleen rechtop,
met de snijdraad vlak bij de grond.
Schakel het apparaat nooit in een
andere stand in.
u
Beweeg langzaam wanneer u het ap-
paraat gebruikt. Let op: vers gemaaid
gras is vochtig en glad.
u
Werk niet op steile hellingen. Werk
dwars over het vlak van een helling,
niet omhoog en omlaag.
u
Steek nooit grindpaden of wegen over
wanneer het apparaat is ingeschakeld.
u
Zorg ervoor dat u nooit de snijdraad
aanraakt terwijl het apparaat in werk-
ing is.
u
Leg het apparaat niet weg voordat
de snijdraad helemaal tot stilstand is
gekomen.
u
Gebruik alleen het juiste type sn-
ijdraad. Gebruik nooit metalen sn-
ijdraad of visdraad.
u
Zorg ervoor dat u de snijdraadkap niet
aanraakt.
u
Zorg ervoor dat het netsnoer uit de bu-
urt van het snijdraad blijft. Zorg ervoor
dat u altijd weet waar het snoer zich
bevindt.
u
Zorg ervoor dat u altijd uw handen en
voeten uit de buurt van het snijdraad
houdt, vooral wanneer u de motor
inschakelt.
u
Controleer het apparaat op tekenen
van slijtage of schade en repareer
deze indien nodig, voordat u het ap-
paraat gebruikt en nadat het apparaat
ergens tegenaan is gestoten.
u
Gebruik het apparaat nooit met be-
schadigde beschermkappen of zonder
beschermkappen.
39
(Vertaling van de originele instructies)
NEDERLANDS
u
Zorg ervoor dat u geen verwondingen
oploopt door apparaten die worden
gebruikt om de snijlijn op lengte te
snijden. Nadat u een nieuwe snijlijn
hebt uitgetrokken, moet u het appa-
raat terugbrengen naar de normale
gebruikspositie voordat u het apparaat
inschakelt.
u
Zorg er altijd voor dat de ventilatiesleu-
ven niet verstopt raken.
u
Gebruik de gazontrimmer (randtrim-
mer) niet wanneer de snoeren bescha-
digd of versleten zijn.
u
Houd verlengsnoeren uit de buurt van
maai-elementen.
Elektrische veiligheid
#
Dit apparaat is dubbel geïso-
leerd; een aardaansluiting is
daarom niet noodzakelijk. Con-
troleer altijd of de netspanning
overeenkomt met de waarde op
het typeplaatje.
u
Als het netsnoer is beschadigd, moet
dit worden vervangen door de fabri-
kant of een Black & Decker-service-
centrum om gevaren te voorkomen.
u
Met een zeer gevoelige reststroom-
schakelaar (een RCD van 30 mA)
wordt het risico van een elektrische
schok verkleind.
Labels op het apparaat
Het apparaat is voorzien van de volgende waarschu-
wingssymbolen:
Lees de handleiding voordat u met het apparaat
gaat werken.
Draag een veiligheidsbril of een stofbril als u dit
apparaat gebruikt.
N
Maak gebruik van goede gehoorbescherming
wanneer u dit apparaat gebruikt.
E
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat
u een beschadigd snoer inspecteert. Gebruik de
strimmer niet als de kabel is beschadigd.
K
Wees bedacht op rondvliegende voorwerpen.
Houd omstanders uit de buurt van het snijgebied.
R
Stel het apparaat niet bloot aan regen of een
hoge luchtvochtigheid.
Richtlijn 2000/14/EG gegarandeerd geluidsver-
mogen.
Onderdelen
Dit apparaat kan een of meer van de volgende onderdelen
bevatten.
1. Aan-/uitschakelaar
2. Steel
3. Snoerhouder
4. Stekkerbus
5. Tweede greep
6. Beschermkap
7. Spoelbehuizing
8. Kop
9. Randwiel (alleen ST5530)
10. Randgeleider (alleen ST4525)
Monteren
Waarschuwing! Zorg voor aanvang van de montage dat het
apparaat is uitgeschakeld en de netstekker is losgekoppeld
van het lichtnet.
Aanbrengen van de beschermkap (g. A&B)
u Verwijder de schroef van de beschermkap.
u Houd de beschermkap (6) loodrecht op de strimmerkop
(8) en schuif deze op zijn plaats totdat het bevestiging-
slipje vastklikt (zorg dat de geleidingsrails (11) op de
beschermkap (6) juist zijn uitgelijnd met de geleidingsrails
(12) op de strimmerkop (8). g. A).
u Bevestig de beschermkap (6) met de schroef (13).
Waarschuwing! Gebruik het gereedschap nooit wanneer de
beschermkap niet juist is bevestigd.
De tweede greep bevestigen (g. C)
u Druk op beide knoppen (14) aan de zijkant van de greep
en houd de knoppen ingedrukt.
40
(Vertaling van de originele instructies)
NEDERLANDS
u Schuif de tweede greep (5) op zijn plaats boven de knop-
pen (14).
Waarschuwing! Zorg dat de tanden op de knop juist zijn
uitgelijnd met de sleuven in de greep en dat de greep goed
vastzit.
De stand van de tweede greep aanpassen (g. D)
De tweede greep (5) kan worden aangepast voor de beste
balans en gebruiksgemak.
u Druk op de knop (14) aan de linkerkant van de greep.
u Draai de tweede greep (5) in de vereiste stand.
u Laat de knop (14) los.
Waarschuwing! Zorg dat de tanden op de knop juist zijn
uitgelijnd met de sleuven in de greep en dat de greep goed
vastzit.
De hoogte van het gereedschap instellen (g. E)
Dit gereedschap heeft een telescopisch mechanisme
waarmee u het kunt instellen op een comfortabele werkhoog-
te. Er zijn meerdere hoogte-instellingen.
Stel als volgt de hoogte in:
u Koppel het gereedschap los van de netspanning.
u Maak de instelring (15) los door deze met de klok mee te
draaien.
u Beweeg de buis (16) voorzichtig in of uit de greep (2) naar
de gewenste hoogte.
u Maak de instelring (15) vast door deze tegen de klok in te
draaien.
De snijdraad losmaken
Tijdens transport is de snijdraad aan de spoelbehuizing
bevestigd met tape.
Waarschuwing! Verwijder de accu uit het gereedschap
voordat u met de montage begint.
u Verwijder de tape waarmee de snijdraad aan de spoelbe-
huizing (7) is bevestigd.
Aansluiting van het gereedschap op de netspan-
ning (g. F)
u Sluit de contrastekker van een geschikt verlengsnoer aan
op de stekkerbus (4)..
u Steek het snoer door de snoerhouder (3).
u Sluit de netstekker aan op de netspanning.
Voor apparaten met een vaste kabel: Controleer of het snoer
door de snoerklem is gestoken voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
Gebruik van het apparaat
Waarschuwing! Laat het gereedschap in zijn eigen tempo
werken. Niet overbelasten.
Het gereedschap instellen op snoeien of
randafwerking (g. G,H,I&J)
Het gereedschap kan worden gebruikt voor snoeien, zoals
weergegeven in g. I, of voor randafwerking om overhangend
gras te snoeien langs gazonranden en bloemperken, zoals
weergegeven in g. J.
Snoeien (g. E,G&I)
Voor snoeien moet de snoeikop zich bevinden in de stand die
wordt weergegeven in g. I. Doe het volgende wanneer dit
niet het geval is:
u Koppel het gereedschap los van de netspanning.
u Maak de instelring (15) los door deze met de klok mee te
draaien.
u Houd de greep (2) vast en draai de kop (8) met de klok
mee.
u Maak de ring (15) vast door deze tegen de klok in te
draaien.
Opmerking: Opmerking: De kop draait slechts in één richting.
Randafwerking (g. E,H&J)
Voor randafwerking moet de snoeikop zich bevinden in de
stand die wordt weergegeven in g. J. Doe het volgende wan-
neer dit niet het geval is:
u Koppel het gereedschap los van de netspanning.
u Maak de instelring (15) los door deze met de klok mee te
draaien.
u Houd de greep (2) vast en draai de kop (8) tegen de klok
in.
u Maak de ring (18) vast door deze tegen de klok in te
draaien.
Opmerking: De kop draait slechts in één richting.
In- en uitschakelen
u Druk de trekker (1) in om het gereedschap in te schake-
len.
u Laat de trekker los om het apparaat uit te schakelen.
Waarschuwing! Probeer nooit om een trekker in de inge-
schakelde stand te vergrendelen.
Tips voor optimaal gebruik
Algemeen
u U krijgt de beste maairesultaten wanneer u uitsluitend
droog gras maait.
Trimmen
u Houd het gereedschap vast, zoals wordt aangegeven in
g. I.
u Beweeg de trimmer rustig van de ene naar de andere
kant.
u Wanneer u lang gras maait, moet u in stappen van bov-
enaf maaien. Maai telkens een klein stuk.
u Houd het apparaat uit de buurt van harde voorwerpen en
tere planten.
u De snijdraad slijt sneller en moet vaker verlengd worden
wanneer u vaak langs stoepen of andere schurende op-
pervlakken maait, of wanneer u zwaar onkruid maait.
u Verlaag de belasting wanneer het apparaat langzamer
draait.
Randafwerking
De beste snoeiresultaten worden verkregen op randen die
dieper dan 50 mm zijn.
u Gebruik het gereedschap niet om randen te maken.
Gebruik een spade om randen te maken.
41
(Vertaling van de originele instructies)
NEDERLANDS
u Beweeg het gereedschap via het wiel (9) of randgeleider
(10) zoals wordt aangegeven in g. J.
u Hef het gereedschap een beetje omhoog om korter te
snoeien.
Een nieuwe spoel met snijdraad plaatsen (g. K)
Vervangende spoelen met snijdraad zijn verkrijgbaar via uw
Black & Decker-leverancier (cat. nr. A6481).
u Haal de stekker uit het stopcontact.
u Houd de lipjes (17) ingedrukt en verwijder de spoelkap
(18) van de spoelbehuizing (7).
u Verwijder de lege spoel (19) uit de spoelbehuizing.
u Verwijder alle vuil en gras van de spoelkap en de behu-
izing.
u Neem de nieuwe spoel en druk deze op de naaf in de
spoelbehuizing. Draai de spoel licht totdat deze stevig is
geplaatst.
u Maak het uiteinde van de snijdraad los en geleid de draad
door het oogje (20). De draad moet ongeveer 11 cm
buiten de spoelkap steken.
u Breng de lipjes (17) op de spoelkap op één lijn met de
uitsparingen (21) in de spoelbehuizing.
u Druk de kap op de spoelbehuizing totdat deze stevig
vastklikt.
Waarschuwing! Als de snijdraden verder uitsteken dan de
snijdraadkap (22), moet u de draden afsnijden totdat deze niet
verder dan de kap reiken.
Een nieuwe draad op een lege spoel wikkelen (g.
L,M&N)
U kunt een nieuwe snijdraad op een lege spoel wikkelen.
Vervangende verpakkingen met snijdraad zijn verkrijgbaar via
uw Black & Decker-leverancier (cat.nr. A6170 (25 m), A6171
(40 m)).
u Verwijder de lege spoel van het apparaat, zoals hierboven
aangegeven.
u Verwijder overgebleven snijdraad van de spoel.
u Steek 2 cm van de snijdraad in het gat (23) in de spoel
zoals aangegeven (g. L).
u Buig de snijdraad en veranker deze in de L-vormige sleuf
(24).
u Wikkel de snijdraad op de spoel, in de richting van de pijl.
Zorg dat u de draad netjes en in lagen opwikkelt. Wikkel
de draad niet kruislings (g. N).
u Wanneer de opgewikkelde snijdraad tot de inkepingen
(25) reikt, moet u de draad afsnijden. Laat de draad on-
geveer 11 cm van de spoel uitsteken en houd een vinger
op de draad om deze op zijn plaats te houden (g. M).
u Ga door zoals hierboven beschreven en plaats de spoel
op het apparaat.
Waarschuwing! Gebruik alleen het juiste type Black & Decker
snijdraad.
Problemen oplossen
Als het apparaat niet goed lijkt te werken, volgt u de onder-
staande instructies op. Neem contact op met het dichtstbijzi-
jnde Black & Decker-servicecentrum als u het probleem niet
kunt verhelpen.
Waarschuwing! Neem het gereedschap uit het stopcontact
voordat u doorgaat.
Het apparaat draait langzaam
u Controleer of de spoelbehuizing vrij kan draaien. Reinig
de behuizing zorgvuldig, indien nodig.
u Controleer of de snijdraad niet meer dan 11 cm uit de
spoelbehuizing steekt. Als de snijdraad verder uitsteekt
dan 11 cm, moet u de draad afsnijden totdat deze niet
verder dan de snijdraadkap reikt.
Het automatisch langer maken van de draad werkt
niet
u Houd de lipjes ingedrukt en verwijder de spoelkap van de
behuizing.
u Trek aan de snijdraad, totdat deze 11 cm uit de behuizing
steekt. Als de spoel onvoldoende snijdraad bevat, moet u
een nieuwe spoel met snijdraad plaatsen, zoals hierboven
aangegeven.
u Breng de lipjes op de spoelkap op één lijn met de uit-
sparingen in de behuizing.
u Druk de kap op de behuizing totdat deze stevig vastklikt.
u Als de snijdraad verder uitsteekt dan de snijdraadkap,
moet u de draad afsnijden totdat deze niet verder dan de
kap reikt.
Als het automatisch verlengen niet werkt, of wan-
neer de spoel is geblokkeerd, kunt u de volgende
suggesties proberen:
u Reinig de spoelkap en de behuizing voorzichtig.
u Verwijder de spoel en controleer of de hendel vrij kan
bewegen.
u Verwijder de spoel en wikkel de snijdraad af. Wikkel deze
netjes weer op, zoals hierboven beschreven. Vervang de
spoel zoals beschreven.
Onderhoud
Uw Black & Decker-gereedschap/-apparaat (met netsnoer/
snoerloos) is ontworpen om gedurende langere tijd te functio-
neren met een minimum aan onderhoud. U kunt het gereed-
schap/apparaat naar volle tevredenheid blijven gebruiken als
u voor correct onderhoud zorgt en het gereedschap/apparaat
regelmatig schoonmaakt.
Naast regelmatige reiniging vereist de lader geen onderhoud.
Waarschuwing! Doe altijd het volgende voordat u onder-
houds- of reinigingswerkzaamheden aan het gereedschap
(met snoer/snoerloos) uitvoert.
u Schakel het gereedschap/apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact.
u Als het gereedschap/apparaat een afzonderlijke accu
heeft, schakelt u het gereedschap/apparaat uit en haalt u
de accu eruit.
u Als de accu is ingebouwd, laat u deze volledig ontladen.
Schakel dan het apparaat uit.
u Neem de lader uit het stopcontact voordat u deze schoon-
maakt. Naast regelmatige reiniging vereist de lader geen
onderhoud.
u Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het gereed-
schap/apparaat en de lader met een zachte borstel of
droge doek.
u Reinig de behuizing van de motor regelmatig met een
vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddel.
42
(Vertaling van de originele instructies)
NEDERLANDS
u Reinig de snijdraad en spoel regelmatig met een zachte
borstel of een droge doek.
u Gebruik regelmatig een botte krabber om gras en vuil van
onder de beschermkap te verwijderen.
Milieu
Z
Aparte inzameling. Dit product mag niet met nor-
maal huishoudelijk afval worden weggegooid.
Mocht u op een dag constateren dat het Black & Decker-
product aan vervanging toe is of dat u het apparaat niet meer
nodig hebt, gooi het product dan niet bij het restafval. Het
product valt onder de categorie voor elektrische apparaten.
z
Gescheiden inzameling van gebruikte producten
en verpakkingsmaterialen maakt het mogelijk
materialen te recycleren en opnieuw te gebruiken.
Hergebruik van gerecycleerde materialen zorgt
voor minder milieuvervuiling en dringt de vraag
naar grondstoffen terug.
Plaatselijke verordeningen kunnen voorzien in gescheiden
inzameling van huishoudelijke elektrische producten via
gemeentelijke stortplaatsen of via de leverancier bij wie u een
nieuw product aanschaft.
Black & Decker biedt de mogelijkheid tot het recyclen van
afgedankte Black & Decker-producten. Om gebruik te maken
van deze service, dient u het product naar een van onze serv-
icecentra te sturen, die de inzameling voor ons verzorgen.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde Black & Decker-serv-
icecentrum opvragen via de adressen op de achterzijde van
deze handleiding. U kunt ook een lijst van Black & Decker-
servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice
vinden op het volgende internetadres: www.2helpU.com
Technische gegevens
ST4525
Type 1
ST5530
Type 1
Ingangsspanning
V
AC
230 230
Opgenomen
vermogen
W
450 550
Onbelaste snelheid
min
-1
7300 7500
Gewicht
kg
2.5 2.5
Gewogen waarde van hand-arm-trilling, gemeten volgens
EN 786:
= 3.8 m/s
2
, onzekerheid (K) = 1.5 m/s
2
.
L
PA
(geluidsdruk) 80 dB(A)
onzekerheid (K) 1 dB(A)
EG-conformiteitsverklaring
MACHINERICHTLIJN
RICHTLIJN VOOR GELUID BUITENSHUIS
%
ST4525/ST5530
Black & Decker verklaart dat deze producten, die zijn beschre-
ven bij 'Technische gegevens', voldoen aan:
2006/42/EG, EN 60335-1, EN 60335-2-91
2000/14/EG, Gazontrimmer, L ≤ 50 cm, bijlage VIII
DEKRA Certication B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nederland
Aangemelde instantie ID Nr.: 0344
Niveau van akoestisch vermogen volgens 2000/14/EG
(Artikel 12, bijlage III, L ≤ 50 cm):
L
WA
(gemeten geluidsvermogen) 94 dB(A)
onzekerheid (K) 1 dB(A)
L
WA
(gegarandeerd geluidsvermogen) 95 dB(A)
Deze producten voldoen tevens aan richtlijn 2004/108/EG en
2011/65/EU.
Neem voor meer informatie contact op met Black & Decker
op het volgende adres of raadpleeg de achterzijde van de
handleiding.
Ondergetekende is verantwoordelijk voor de compilatie van
het technische bestand en geeft deze verklaring namens
Black & Decker af.
_
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Verenigd Koninkrijk
27/09/2013
43
(Vertaling van de originele instructies)
NEDERLANDS
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in haar producten en biedt
een uitstekende garantie. Deze garantiebepalingen vormen
een aanvulling op uw wettelijke rechten en beperken deze
niet. De garantie geldt in de lidstaten van de Europese Unie
en de Europese Vrijhandelsassociatie.
Mocht uw Black & Decker product binnen 24 maanden na de
datum van aankoop defect raken ten gevolge van materi-
aal- of constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze
vervanging van defecte onderdelen, de reparatie van het
product of de vervanging van het product, tenzij:
u Het product is gebruikt voor handelsdoeleinden, profes-
sionele toepassingen of verhuurdoeleinden.
u Het product onoordeelkundig is gebruikt.
u Het product is beschadigd door invloeden van buitenaf of
door een ongeval.
u Reparaties zijn uitgevoerd door anderen dan onze serv-
icecentra of Black & Decker-personeel.
Om een beroep te doen op de garantie, dient u een
aankoopbewijs te overhandigen aan de verkoper of een van
onze servicecentra. U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
Black & Decker-servicecentrum opvragen via de adressen
op de achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een lijst
van Black & Decker-servicecentra en meer informatie m.b.t.
onze klantenservice vinden op het volgende internetadres:
www.2helpU.com
Bezoek onze website www.blackanddecker.nl om uw nieuwe
Black & Decker-product te registreren en voor informatie
over nieuwe producten en speciale aanbiedingen. Verdere
informatie over het merk Black & Decker en onze producten
vindt u op www.blackanddecker.nl
Vergeet niet uw product te registreren.
www.blackanddecker.nl/productregistration Registreer uw
product online op www.blackanddecker.nl/productregistra-
tion of stuur uw naam, achternaam en productcode naar
Black & Decker in uw land.

Documenttranscriptie

NEDERLANDS (Vertaling van de originele instructies) Beoogd gebruik Uw Black & Decker trimmer is ontworpen voor het trimmen en afwerken van gazonranden en om gras te maaien in beperkte ruimte. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor consumentengebruik. u u Veiligheidsinstructies Waarschuwing! Bij apparaten voor gebruik op de netspanning moeten bepaalde elementaire voorzorgsmaatregelen, waaronder de navolgende, in acht worden genomen om het gevaar voor brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel en materiële schade tot een minimum te beperken. Waarschuwing! De veiligheidsregels moeten worden opgevolgd wanneer u het apparaat gebruikt. Lees voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van omstanders deze instructies voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de instructies voor later gebruik. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. In deze handleiding wordt ingegaan op het beoogde gebruik. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken dan wel de uitvoering van andere handelingen dan in deze gebruikershandleiding worden aanbevolen, kan tot persoonlijk letsel leiden. Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze altijd nog eens kunt raadplegen. u u u u u u u u u u u u Gebruik van het apparaat Ga bij gebruik van het apparaat altijd voorzichtig te werk. 36 u Gebruik altijd een veiligheidsbril of oogbescherming. Laat het apparaat nooit gebruiken door kinderen of door personen die onbekend zijn met de instructies voor het apparaat. Laat kinderen of dieren niet in de buurt van de werkomgeving komen, en evenmin het apparaat of netsnoer aanraken. Let extra goed op wanneer u het apparaat in de buurt van kinderen gebruikt. Dit apparaat mag niet zonder supervisie door jonge of lichamelijk zwakke mensen worden gebruikt. Dit apparaat mag niet als speelgoed worden gebruikt. Gebruik het apparaat alleen bij daglicht of goed kunstlicht. Gebruik het apparaat alleen in een droge locatie. Het apparaat mag niet nat worden. Dompel het apparaat niet onder in water. Open de behuizing niet. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Gebruik het apparaat niet in een omgeving met explosiegevaar, zoals in de nabijheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Zo voorkomt u beschadiging aan de stekker of de kabel. (Vertaling van de originele instructies) Veiligheid van anderen Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met een lichamelijke of geestelijke beperking of die geen ervaring met of kennis van dit apparaat hebben, tenzij ze onder toezicht staan of instructies krijgen wat betreft het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat deze niet met het gereedschap spelen. u u u u u NEDERLANDS Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig gebruik van het gereedschap. Als u langere periodes met het gereedschap werkt, is het raadzaam om regelmatig een pauze in te lassen. Gehoorbeschadiging. Gezondheidsrisico's als gevolg van het inademen van stof dat door gebruik van het gereedschap wordt veroorzaakt (bijvoorbeeld tijdens het werken met hout, vooral eiken, beuken en MDF.) Na gebruik Bewaar het apparaat na gebruik op een droge, goed geventileerde plaats, buiten het bereik van kinderen. Zorg dat het bewaarde apparaat niet toegankelijk is voor kinderen. Wanneer het apparaat in de auto ligt, moet u het apparaat in de kofferruimte plaatsen of goed vastzetten, zodat het apparaat niet kan wegschieten bij plotselinge veranderingen in snelheid of richting. Overige risico's Er kunnen zich tijdens het gebruik van het gereedschap ook andere risico's voordoen, die misschien niet in de bijgevoegde veiligheidswaarschuwingen worden vermeld. Deze risico's kunnen zich voordoen als gevolg van onoordeelkundig gebruik, langdurig gebruik, enz. Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen en de veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd, Inspectie en reparaties kunnen bepaalde risico's niet worden Controleer het apparaat vóór gebruik vermeden. Deze omvatten: op beschadigingen en defecten. Con Verwondingen die worden veroorzaakt troleer het vooral op gebroken onderdoor het aanraken van draaiende of delen en andere omstandigheden die bewegende onderdelen. de werking ervan kunnen beïnvloeden. Verwondingen die worden veroorzaakt Gebruik de machine niet in geval van bij het vervangen van onderdelen, een of meer beschadigde of defecte bladen of accessoires. onderdelen. Laat beschadigde of defecte onderdelen door een van onze servicecentra repareren of vervangen. u u u u u u u u 37 NEDERLANDS u (Vertaling van de originele instructies) Probeer nooit andere onderdelen te verwijderen of vervangen dan in deze handleiding zijn vermeld. Aanvullende veiligheidsinstructies voor grastrimmers Waarschuwing! Nadat u de motor hebt uitgeschakeld, blijven de maaielementen draaien. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de knoppen en met het juiste gebruik van het apparaat. Controleer het netsnoer en het verlengsnoer vóór gebruik op tekenen van beschadiging, veroudering en slijtage. Als het netsnoer tijdens het gebruik wordt beschadigd, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen. RAAK HET NETSNOER IN DAT GEVAL PAS AAN WANNEER DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT IS. Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer beschadigd of versleten is. Draag stevige schoenen of laarzen om uw voeten te beschermen. Draag een lange broek om uw benen te beschermen. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, controleert u of het terrein dat u gaat maaien vrij van stokken, stenen, draad en andere obstakels is. Gebruik het apparaat alleen rechtop, met de snijdraad vlak bij de grond. Schakel het apparaat nooit in een andere stand in. u u u u u u u u u u u u u u u u u 38 u Beweeg langzaam wanneer u het apparaat gebruikt. Let op: vers gemaaid gras is vochtig en glad. Werk niet op steile hellingen. Werk dwars over het vlak van een helling, niet omhoog en omlaag. Steek nooit grindpaden of wegen over wanneer het apparaat is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u nooit de snijdraad aanraakt terwijl het apparaat in werking is. Leg het apparaat niet weg voordat de snijdraad helemaal tot stilstand is gekomen. Gebruik alleen het juiste type snijdraad. Gebruik nooit metalen snijdraad of visdraad. Zorg ervoor dat u de snijdraadkap niet aanraakt. Zorg ervoor dat het netsnoer uit de buurt van het snijdraad blijft. Zorg ervoor dat u altijd weet waar het snoer zich bevindt. Zorg ervoor dat u altijd uw handen en voeten uit de buurt van het snijdraad houdt, vooral wanneer u de motor inschakelt. Controleer het apparaat op tekenen van slijtage of schade en repareer deze indien nodig, voordat u het apparaat gebruikt en nadat het apparaat ergens tegenaan is gestoten. Gebruik het apparaat nooit met beschadigde beschermkappen of zonder beschermkappen. (Vertaling van de originele instructies) u u u u Zorg ervoor dat u geen verwondingen oploopt door apparaten die worden gebruikt om de snijlijn op lengte te snijden. Nadat u een nieuwe snijlijn hebt uitgetrokken, moet u het apparaat terugbrengen naar de normale gebruikspositie voordat u het apparaat inschakelt. Zorg er altijd voor dat de ventilatiesleuven niet verstopt raken. Gebruik de gazontrimmer (randtrimmer) niet wanneer de snoeren beschadigd of versleten zijn. Houd verlengsnoeren uit de buurt van maai-elementen. Elektrische veiligheid Dit apparaat is dubbel geïso# leerd; een aardaansluiting is daarom niet noodzakelijk. Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje. Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of een Black & Decker-servicecentrum om gevaren te voorkomen. Met een zeer gevoelige reststroomschakelaar (een RCD van 30 mA) wordt het risico van een elektrische schok verkleind. u u Labels op het apparaat Het apparaat is voorzien van de volgende waarschuwingssymbolen: Lees de handleiding voordat u met het apparaat gaat werken. N E K R NEDERLANDS Draag een veiligheidsbril of een stofbril als u dit apparaat gebruikt. Maak gebruik van goede gehoorbescherming wanneer u dit apparaat gebruikt. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u een beschadigd snoer inspecteert. Gebruik de strimmer niet als de kabel is beschadigd. Wees bedacht op rondvliegende voorwerpen. Houd omstanders uit de buurt van het snijgebied. Stel het apparaat niet bloot aan regen of een hoge luchtvochtigheid. Richtlijn 2000/14/EG gegarandeerd geluidsvermogen. Onderdelen Dit apparaat kan een of meer van de volgende onderdelen bevatten. 1. Aan-/uitschakelaar 2. Steel 3. Snoerhouder 4. Stekkerbus 5. Tweede greep 6. Beschermkap 7. Spoelbehuizing 8. Kop 9. Randwiel (alleen ST5530) 10. Randgeleider (alleen ST4525) Monteren Waarschuwing! Zorg voor aanvang van de montage dat het apparaat is uitgeschakeld en de netstekker is losgekoppeld van het lichtnet. Aanbrengen van de beschermkap (fig. A&B) Verwijder de schroef van de beschermkap. Houd de beschermkap (6) loodrecht op de strimmerkop (8) en schuif deze op zijn plaats totdat het bevestigingslipje vastklikt (zorg dat de geleidingsrails (11) op de beschermkap (6) juist zijn uitgelijnd met de geleidingsrails (12) op de strimmerkop (8). fig. A). u Bevestig de beschermkap (6) met de schroef (13). Waarschuwing! Gebruik het gereedschap nooit wanneer de beschermkap niet juist is bevestigd. u u De tweede greep bevestigen (fig. C) u Druk op beide knoppen (14) aan de zijkant van de greep en houd de knoppen ingedrukt. 39 NEDERLANDS (Vertaling van de originele instructies) Schuif de tweede greep (5) op zijn plaats boven de knoppen (14). Waarschuwing! Zorg dat de tanden op de knop juist zijn uitgelijnd met de sleuven in de greep en dat de greep goed vastzit. u De stand van de tweede greep aanpassen (fig. D) De tweede greep (5) kan worden aangepast voor de beste balans en gebruiksgemak. u Druk op de knop (14) aan de linkerkant van de greep. u Draai de tweede greep (5) in de vereiste stand. u Laat de knop (14) los. Waarschuwing! Zorg dat de tanden op de knop juist zijn uitgelijnd met de sleuven in de greep en dat de greep goed vastzit. De hoogte van het gereedschap instellen (fig. E) Dit gereedschap heeft een telescopisch mechanisme waarmee u het kunt instellen op een comfortabele werkhoogte. Er zijn meerdere hoogte-instellingen. Stel als volgt de hoogte in: u Koppel het gereedschap los van de netspanning. u Maak de instelring (15) los door deze met de klok mee te draaien. u Beweeg de buis (16) voorzichtig in of uit de greep (2) naar de gewenste hoogte. u Maak de instelring (15) vast door deze tegen de klok in te draaien. De snijdraad losmaken Tijdens transport is de snijdraad aan de spoelbehuizing bevestigd met tape. Waarschuwing! Verwijder de accu uit het gereedschap voordat u met de montage begint. u Verwijder de tape waarmee de snijdraad aan de spoelbehuizing (7) is bevestigd. Aansluiting van het gereedschap op de netspanning (fig. F) Sluit de contrastekker van een geschikt verlengsnoer aan op de stekkerbus (4).. u Steek het snoer door de snoerhouder (3). u Sluit de netstekker aan op de netspanning. u Voor apparaten met een vaste kabel: Controleer of het snoer door de snoerklem is gestoken voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Gebruik van het apparaat Waarschuwing! Laat het gereedschap in zijn eigen tempo werken. Niet overbelasten. Het gereedschap instellen op snoeien of randafwerking (fig. G,H,I&J) Het gereedschap kan worden gebruikt voor snoeien, zoals weergegeven in fig. I, of voor randafwerking om overhangend gras te snoeien langs gazonranden en bloemperken, zoals weergegeven in fig. J. 40 Snoeien (fig. E,G&I) Voor snoeien moet de snoeikop zich bevinden in de stand die wordt weergegeven in fig. I. Doe het volgende wanneer dit niet het geval is: u Koppel het gereedschap los van de netspanning. u Maak de instelring (15) los door deze met de klok mee te draaien. u Houd de greep (2) vast en draai de kop (8) met de klok mee. u Maak de ring (15) vast door deze tegen de klok in te draaien. Opmerking: Opmerking: De kop draait slechts in één richting. Randafwerking (fig. E,H&J) Voor randafwerking moet de snoeikop zich bevinden in de stand die wordt weergegeven in fig. J. Doe het volgende wanneer dit niet het geval is: u Koppel het gereedschap los van de netspanning. u Maak de instelring (15) los door deze met de klok mee te draaien. u Houd de greep (2) vast en draai de kop (8) tegen de klok in. u Maak de ring (18) vast door deze tegen de klok in te draaien. Opmerking: De kop draait slechts in één richting. In- en uitschakelen Druk de trekker (1) in om het gereedschap in te schakelen. u Laat de trekker los om het apparaat uit te schakelen. Waarschuwing! Probeer nooit om een trekker in de ingeschakelde stand te vergrendelen. u Tips voor optimaal gebruik Algemeen u U krijgt de beste maairesultaten wanneer u uitsluitend droog gras maait. Trimmen Houd het gereedschap vast, zoals wordt aangegeven in fig. I. u Beweeg de trimmer rustig van de ene naar de andere kant. u Wanneer u lang gras maait, moet u in stappen van bovenaf maaien. Maai telkens een klein stuk. u Houd het apparaat uit de buurt van harde voorwerpen en tere planten. u De snijdraad slijt sneller en moet vaker verlengd worden wanneer u vaak langs stoepen of andere schurende oppervlakken maait, of wanneer u zwaar onkruid maait. u Verlaag de belasting wanneer het apparaat langzamer draait. u Randafwerking De beste snoeiresultaten worden verkregen op randen die dieper dan 50 mm zijn. u Gebruik het gereedschap niet om randen te maken. Gebruik een spade om randen te maken. (Vertaling van de originele instructies) Beweeg het gereedschap via het wiel (9) of randgeleider (10) zoals wordt aangegeven in fig. J. u Hef het gereedschap een beetje omhoog om korter te snoeien. u Een nieuwe spoel met snijdraad plaatsen (fig. K) Vervangende spoelen met snijdraad zijn verkrijgbaar via uw Black & Decker-leverancier (cat. nr. A6481). u Haal de stekker uit het stopcontact. u Houd de lipjes (17) ingedrukt en verwijder de spoelkap (18) van de spoelbehuizing (7). u Verwijder de lege spoel (19) uit de spoelbehuizing. u Verwijder alle vuil en gras van de spoelkap en de behuizing. u Neem de nieuwe spoel en druk deze op de naaf in de spoelbehuizing. Draai de spoel licht totdat deze stevig is geplaatst. u Maak het uiteinde van de snijdraad los en geleid de draad door het oogje (20). De draad moet ongeveer 11 cm buiten de spoelkap steken. u Breng de lipjes (17) op de spoelkap op één lijn met de uitsparingen (21) in de spoelbehuizing. u Druk de kap op de spoelbehuizing totdat deze stevig vastklikt. Waarschuwing! Als de snijdraden verder uitsteken dan de snijdraadkap (22), moet u de draden afsnijden totdat deze niet verder dan de kap reiken. Een nieuwe draad op een lege spoel wikkelen (fig. L,M&N) U kunt een nieuwe snijdraad op een lege spoel wikkelen. Vervangende verpakkingen met snijdraad zijn verkrijgbaar via uw Black & Decker-leverancier (cat.nr. A6170 (25 m), A6171 (40 m)). u Verwijder de lege spoel van het apparaat, zoals hierboven aangegeven. u Verwijder overgebleven snijdraad van de spoel. u Steek 2 cm van de snijdraad in het gat (23) in de spoel zoals aangegeven (fig. L). u Buig de snijdraad en veranker deze in de L-vormige sleuf (24). u Wikkel de snijdraad op de spoel, in de richting van de pijl. Zorg dat u de draad netjes en in lagen opwikkelt. Wikkel de draad niet kruislings (fig. N). u Wanneer de opgewikkelde snijdraad tot de inkepingen (25) reikt, moet u de draad afsnijden. Laat de draad ongeveer 11 cm van de spoel uitsteken en houd een vinger op de draad om deze op zijn plaats te houden (fig. M). u Ga door zoals hierboven beschreven en plaats de spoel op het apparaat. Waarschuwing! Gebruik alleen het juiste type Black & Decker snijdraad. Problemen oplossen Als het apparaat niet goed lijkt te werken, volgt u de onderstaande instructies op. Neem contact op met het dichtstbijzijnde Black & Decker-servicecentrum als u het probleem niet kunt verhelpen. Waarschuwing! Neem het gereedschap uit het stopcontact voordat u doorgaat. NEDERLANDS Het apparaat draait langzaam Controleer of de spoelbehuizing vrij kan draaien. Reinig de behuizing zorgvuldig, indien nodig. u Controleer of de snijdraad niet meer dan 11 cm uit de spoelbehuizing steekt. Als de snijdraad verder uitsteekt dan 11 cm, moet u de draad afsnijden totdat deze niet verder dan de snijdraadkap reikt. u Het automatisch langer maken van de draad werkt niet Houd de lipjes ingedrukt en verwijder de spoelkap van de behuizing. u Trek aan de snijdraad, totdat deze 11 cm uit de behuizing steekt. Als de spoel onvoldoende snijdraad bevat, moet u een nieuwe spoel met snijdraad plaatsen, zoals hierboven aangegeven. u Breng de lipjes op de spoelkap op één lijn met de uitsparingen in de behuizing. u Druk de kap op de behuizing totdat deze stevig vastklikt. u Als de snijdraad verder uitsteekt dan de snijdraadkap, moet u de draad afsnijden totdat deze niet verder dan de kap reikt. u Als het automatisch verlengen niet werkt, of wanneer de spoel is geblokkeerd, kunt u de volgende suggesties proberen: Reinig de spoelkap en de behuizing voorzichtig. Verwijder de spoel en controleer of de hendel vrij kan bewegen. u Verwijder de spoel en wikkel de snijdraad af. Wikkel deze netjes weer op, zoals hierboven beschreven. Vervang de spoel zoals beschreven. u u Onderhoud Uw Black & Decker-gereedschap/-apparaat (met netsnoer/ snoerloos) is ontworpen om gedurende langere tijd te functioneren met een minimum aan onderhoud. U kunt het gereedschap/apparaat naar volle tevredenheid blijven gebruiken als u voor correct onderhoud zorgt en het gereedschap/apparaat regelmatig schoonmaakt. Naast regelmatige reiniging vereist de lader geen onderhoud. Waarschuwing! Doe altijd het volgende voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden aan het gereedschap (met snoer/snoerloos) uitvoert. u Schakel het gereedschap/apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. u Als het gereedschap/apparaat een afzonderlijke accu heeft, schakelt u het gereedschap/apparaat uit en haalt u de accu eruit. u Als de accu is ingebouwd, laat u deze volledig ontladen. Schakel dan het apparaat uit. u Neem de lader uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt. Naast regelmatige reiniging vereist de lader geen onderhoud. u Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het gereedschap/apparaat en de lader met een zachte borstel of droge doek. u Reinig de behuizing van de motor regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddel. 41 NEDERLANDS (Vertaling van de originele instructies) Reinig de snijdraad en spoel regelmatig met een zachte borstel of een droge doek. u Gebruik regelmatig een botte krabber om gras en vuil van onder de beschermkap te verwijderen. u L (geluidsdruk) 80 dB(A) PA onzekerheid (K) 1 dB(A) EG-conformiteitsverklaring Milieu Z Aparte inzameling. Dit product mag niet met normaal huishoudelijk afval worden weggegooid. Mocht u op een dag constateren dat het Black & Deckerproduct aan vervanging toe is of dat u het apparaat niet meer nodig hebt, gooi het product dan niet bij het restafval. Het product valt onder de categorie voor elektrische apparaten. z Gescheiden inzameling van gebruikte producten en verpakkingsmaterialen maakt het mogelijk materialen te recycleren en opnieuw te gebruiken. Hergebruik van gerecycleerde materialen zorgt voor minder milieuvervuiling en dringt de vraag naar grondstoffen terug. Plaatselijke verordeningen kunnen voorzien in gescheiden inzameling van huishoudelijke elektrische producten via gemeentelijke stortplaatsen of via de leverancier bij wie u een nieuw product aanschaft. Black & Decker biedt de mogelijkheid tot het recyclen van afgedankte Black & Decker-producten. Om gebruik te maken van deze service, dient u het product naar een van onze servicecentra te sturen, die de inzameling voor ons verzorgen. U kunt het adres van het dichtstbijzijnde Black & Decker-servicecentrum opvragen via de adressen op de achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een lijst van Black & Deckerservicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende internetadres: www.2helpU.com Technische gegevens Ingangsspanning Opgenomen vermogen ST4525 ST5530 Type 1 Type 1 V 230 230 W 450 550 7300 7500 2.5 2.5 AC Onbelaste snelheid min Gewicht kg -1 Gewogen waarde van hand-arm-trilling, gemeten volgens EN 786: = 3.8 m/s , onzekerheid (K) = 1.5 m/s . 2 42 2 MACHINERICHTLIJN % RICHTLIJN VOOR GELUID BUITENSHUIS ST4525/ST5530 Black & Decker verklaart dat deze producten, die zijn beschreven bij 'Technische gegevens', voldoen aan: 2006/42/EG, EN 60335-1, EN 60335-2-91 2000/14/EG, Gazontrimmer, L ≤ 50 cm, bijlage VIII DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Nederland Aangemelde instantie ID Nr.: 0344 Niveau van akoestisch vermogen volgens 2000/14/EG (Artikel 12, bijlage III, L ≤ 50 cm): L (gemeten geluidsvermogen) 94 dB(A) onzekerheid (K) 1 dB(A) L (gegarandeerd geluidsvermogen) 95 dB(A) WA WA Deze producten voldoen tevens aan richtlijn 2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met Black & Decker op het volgende adres of raadpleeg de achterzijde van de handleiding. Ondergetekende is verantwoordelijk voor de compilatie van het technische bestand en geeft deze verklaring namens Black & Decker af. _ Kevin Hewitt Vice-President Global Engineering Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD Verenigd Koninkrijk 27/09/2013 (Vertaling van de originele instructies) NEDERLANDS Garantie Black & Decker heeft vertrouwen in haar producten en biedt een uitstekende garantie. Deze garantiebepalingen vormen een aanvulling op uw wettelijke rechten en beperken deze niet. De garantie geldt in de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie. Mocht uw Black & Decker product binnen 24 maanden na de datum van aankoop defect raken ten gevolge van materiaal- of constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze vervanging van defecte onderdelen, de reparatie van het product of de vervanging van het product, tenzij: u Het product is gebruikt voor handelsdoeleinden, professionele toepassingen of verhuurdoeleinden. u Het product onoordeelkundig is gebruikt. u Het product is beschadigd door invloeden van buitenaf of door een ongeval. u Reparaties zijn uitgevoerd door anderen dan onze servicecentra of Black & Decker-personeel. Om een beroep te doen op de garantie, dient u een aankoopbewijs te overhandigen aan de verkoper of een van onze servicecentra. U kunt het adres van het dichtstbijzijnde Black & Decker-servicecentrum opvragen via de adressen op de achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een lijst van Black & Decker-servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende internetadres: www.2helpU.com Bezoek onze website www.blackanddecker.nl om uw nieuwe Black & Decker-product te registreren en voor informatie over nieuwe producten en speciale aanbiedingen. Verdere informatie over het merk Black & Decker en onze producten vindt u op www.blackanddecker.nl Vergeet niet uw product te registreren. www.blackanddecker.nl/productregistration Registreer uw product online op www.blackanddecker.nl/productregistration of stuur uw naam, achternaam en productcode naar Black & Decker in uw land. 43
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100

Black & Decker ST4525 de handleiding

Categorie
Grastrimmers
Type
de handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor