IKEA OV5 Handleiding

Categorie
Elektrische kettingzagen
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

3
POLSKI
OSTRZEŽENIE - Instalacja lub konserwacja
powinna zostać przeprowadzona przez
technika specjalistę zgodnie z instrukcjami
producenta oraz obowiązującymi lokalnie
przepisami bezpieczeństwa. Nie naprawiać i
nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli
nie jest to konkretnie zalecane w instrukcji
obsługi.
РУCCКИЙ
OCTOPOЖHO - Установка и техническое
обслуживание должны выполняться
техническим специалистом в соответствии с
инструкциями производителя и
действующими местными нормами по
безопасности. Запрещается ремонтировать
или заменять любую из деталей прибора,
за исключением случаев, конкретно
оговоренных в руководстве.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO - A instalação ou a manutenção
deve ser executada por um técnico especiali-
zado, em conformidade com as instruções do
fabricante e respeitando as normas locais
vigentes em matéria de segurança. Não con-
sertar ou substituir qualquer parte do aparel-
ho se não for especificamente escrito no
manual de uso.
ESPAÑOL
ADVERTENCIA - La instalacn o el manteni-
miento han de ser realizados por un técnico
especializado en cumplimiento de las instruc-
ciones del fabricante y en el respeto de las
normas locales vigentes en materia de seguri-
dad. No repare o cambie partes del aparato si
no aparece específicamente demandado en el
manual de uso.
∂§§
¶POEI¢O¶OIH™H - ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‹ Ë
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi
ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ Î·È Û Û‚·ÛÌfi
Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ fiÛÔ
·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ªËÓ
ÂȉÈÔÚıÒÓÂÙ ‹ ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Â¿Ó ·˘Ùfi ‰Â ηıÔÚ›˙ÂÙÂ
ÚËÙÒ˜ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING - De installatie of het onder-
houd dienen uit te worden gevoerd door een
gespecialiseerde technicus in overeenstemming
met de aanwijzingen van de fabrikant en in
overeenstemming met de plaatselijk van kracht
zijnde veiligheidsnormen. Repareer of vervang
nooit een willekeurig onderdeel van het appa-
raat als hier niet specifiek in de gebruiksaanwij-
zing om gevraagd wordt.
ČESKY
VAROVÁNÍ
-
Insalaci nebo údržbu musí
provádět kvalifikovaný technik v souladu s
pokyny výrobce a při dodržení platných
mí stní ch bezpečnostní ch předpisů.
Neopravujte nebo nevyměňujte žádnou část
spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno
v návodu k použití .
TURKCE
UYARI - “Kurulma veya bakım işlemleri, üreti-
cinin talimatlarına ve güvenlik mevzuatı
bağlamında geçerli yerel kurallara uygun
olarak uzman bir teknisyen tarafından gerçe-
kleştirilmelidir. Kullanım kılavuzunda spesifik
şekilde belirtilmemiş ise aparatın herhangi bir
parçasını onarmayın veya değiştirmeyin.

Documenttranscriptie

PORTUGUÊS POLSKI ESPAÑOL TURKCE ­ATENÇÃO - A instalação ou a manutenção deve ser executada por um técnico especializado, em conformidade com as instruções do fabricante e respeitando as normas locais vigentes em matéria de segurança. Não consertar ou substituir qualquer parte do aparelho se não for especificamente escrito no manual de uso. ADVERTENCIA - La instalación o el mantenimiento han de ser realizados por un técnico especializado en cumplimiento de las instrucciones del fabricante y en el respeto de las normas locales vigentes en materia de seguridad. No repare o cambie partes del aparato si no aparece específicamente demandado en el manual de uso. ∂§§∞™ OSTRZEŽENIE - Instalacja lub konserwacja powinna zostać przeprowadzona przez technika specjalistę zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi lokalnie przepisami bezpieczeństwa. Nie naprawiać i nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to konkretnie zalecane w instrukcji obsługi. UYARI - “Kurulma veya bakım işlemleri, üreticinin talimatlarına ve güvenlik mevzuatı bağlamında geçerli yerel kurallara uygun olarak uzman bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Kullanım kılavuzunda spesifik şekilde belirtilmemiş ise aparatın herhangi bir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin.” РУCCКИЙ ¶POEI¢O¶OIH™H - ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‹ Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ Î·È Û Û‚·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ fiÛÔ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ªËÓ ÂȉÈÔÚıÒÓÂÙ ‹ ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Â¿Ó ·˘Ùfi ‰Â ηıÔÚ›˙ÂÙ ÚËÙÒ˜ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘. OCTOPOЖHO - Установка и техническое обслуживание должны выполняться техническим специалистом в соответствии с инструкциями производителя и действующими местными нормами по безопасности. Запрещается ремонтировать или заменять любую из деталей прибора, за исключением случаев, конкретно оговоренных в руководстве. NEDERLANDS ČESKY WAARSCHUWING - De installatie of het onderhoud dienen uit te worden gevoerd door een gespecialiseerde technicus in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijk van kracht zijnde veiligheidsnormen. Repareer of vervang nooit een willekeurig onderdeel van het apparaat als hier niet specifiek in de gebruiksaanwijzing om gevraagd wordt. VAROVÁNÍ - Insalaci nebo údržbu musí provádět kvalifikovaný technik v souladu s pokyny výrobce a při dodržení platných mí stní ch bezpečnostní ch předpisů. Neopravujte nebo nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití . 3
1 / 1

IKEA OV5 Handleiding

Categorie
Elektrische kettingzagen
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor