Tristar VE-5948 Handleiding

Categorie
Huishoudelijke fans
Type
Handleiding
7

Gebruiksaanwijzing
NL
Gebruiksaanwijzing / Instruction manual / Mode d’emploi
/ Bedienungsanleitung / Manual de usuario
/ Manual de utilizador / Instrukcja obsługi
/ Manuale utente
/ Användare
Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt
maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde
aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaak en
onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u
altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen
voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

•Leesdegebruiksaanwijzingaandachtigdoorvoordatuhet
apparaatvoorheteerstgebruikt.Bewaardegebruiksaanwijzing,
hetgarantiecerticaat,deverkoopbonenindienmogelijkde
kartonnendoosmetdebinnensteverpakkingomdezeindiennodig
latertekunnenraadplegen.
•Ditapparaatisnietbedoeldvoorgebruikdoorpersonen
(waaronderkinderen)metverminderdelichamelijke,zintuiglijke
ofgeestelijkevermogens,ofdiegebrekaanervaringofkennis
hebben,tenzijiemanddieverantwoordelijkisvoorhunveiligheid
toezichtophenhoudtofhunheeftuitgelegdhoehetapparaatdient
tewordengebruikt.
•Alsdeveiligheidsinstructiesnietwordenopgevolgd,kande
fabrikantnietverantwoordelijkwordengesteldvoorschadediedaar
eventueelhetgevolgvanis.
•Omkinderentebeschermentegendegevarenvanelektrische
apparatuurmaguzenooitzondertoezichtbijhetapparaatlaten.
Selecteerdaaromeenplekvooruwapparaatopdusdanigewijze
datkinderenernietbijkunnen.Zorgervoordathetsnoernietnaar
benedenhangt.
•Ditapparaatisalleenvoorhuishoudelijkgebruikenvoorhetdoel
waarhetvoorbestemdis.
•Hetapparaatmoetwordengeplaatstopeenstabiele,vlakke
ondergrond.
•Ditapparaatmagnietgebruiktwordenalshetgevallenis,er
tekenenvanschadezijnofalshetlekt.
•Laathetapparaatnooitonbeheerdachterwanneerhetinwerkingis.
•Reparatiesdienentegeschiedendooreenbekwame
gekwaliceerdedienst(*).
•Zorgdathetapparaatopgeborgenwordtopeendrogeplaats.
•Controleerofhetvoltagedatwordtaangegevenophetapparaat,
overeenkomtmetdeplaatselijkenetspanningvoordatuhet
apparaataansluit.Voltage220V-240V50Hz.Decontactdoosmoet
mettenminste16Aof10Atraagbeveiligdzijn.
•Ditapparaatvoldoetaanallerichtlijnenmetbetrekkingtot
elektromagnetischevelden(EMV).Mitshetapparaatopdejuiste
wijzeenvolgensdeinstructiesindezegebruiksaanwijzingwordt
gebruikt,ishetveiligtegebruikenvolgenshetnubeschikbare
wetenschappelijkebewijs.
•Gebruiknooitaccessoiresdienietaanbevolenwordendoorde
fabrikant.Dezekunnengevaaropleverenvoordegebruikeren
schadetoebrengenaanhetapparaat.
•Verplaatshetapparaatnooitdooraanhetsnoertetrekkenenzorg
ervoordathetsnoernergensinverstriktkanraken.
•Gebruikhetapparaatnooitbuitenshuis.
•Windhetsnoernietomhetapparaatheenenbuighetniet.
•Dompelhetsnoer,destekkeren/ofhetapparaatnooitinhet
waterofeenanderevloeistof,ditomutebeschermentegeneen
elektrischeschok.
•Haaldestekkeruithetstopcontactalsutoebehorenwisseltenvoor
onderhoudswerkzaamheden.
10
11
6 8
7
13
12
1 2 3 4 5
9
8
•Gebruikhetapparaatnietindiendestekker,hetnetsnoerofhet
apparaatzelfbeschadigdis.Indienhetnetsnoerbeschadigd
is,moetuhetlatenvervangendooreengeautoriseerd
servicecentrum(*)omgevaartevoorkomen.
•Gebruikhetapparaatnooitindebuurtvandirectehittebronnen.
•Haalhetstekkeruithetstopcontactwanneerhetapparaatniet
gebruiktwordt.
•Laathetsnoernietoverderandvandetafelhangenoftegen
heteoppervlakken.Plaatshetproductnietonderofdichtbijde
gordijnen,raambekledingenz.
(*) Bekwame gekwaliceerde dienst: after-sales dienst van de
fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke
herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve
het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.


1. Voorsteafschermkap
2. Bladenborgdop
3. Ventilatorbladen
4. Borgmoervande
achtersteafschermkap
5. Achtersteafschermkap
6. As
7. Motorvoorpaneel
8. Oscillatiepen

9. Clips
10.Snelheidregelknoppen
11.Knopvoorhoogteinstelling
12.Voetstukkap
13.Statiefvoet

•Haalhetapparaatenaccessoiresuitdedoos.Verwijdereventuele
stickers,beschermfolieofplasticvanhetapparaat.
•Sluitdevoedingskabelaanophetstopcontact.(Letop:controleer
ofhetvoltagedatwordtaangegevenophetapparaat,overeenkomt
metdeplaatselijkenetspanningvoordatuhetapparaataansluit.
Voltage220V-240V50Hz)

alsugeenstatiefventilatorheeftkuntudeeerste2punten
overslaanenbijpunt3beginnen.
1.Verwijdereerstdevierschroevenuitdepotenenlegdetweepoten
gekruistoverelkaar.Zorgervoordatdeschroefgatenmetelkaar
samenvallenendraaivervolgensdeschroevenaan.
2.Draaideschroefvanhetmotorgedeeltelosenplaatshetmotor
gedeelteopdebuis,draaivervolgensdeschroefweeraan.
3.Monteerdeachtersteafschermkapophetmotorgedeelte,doorde
gatenindeafschermkapovereentelatenkomenmetdepinnen
ophetmotorgedeelteendeafschermkaperoptedrukken.
4.Bevestigdeachtersteafschermkapmetdeborgmoer.

Gebruiksaanwijzing / Instruction manual / Mode d’emploi
/ Bedienungsanleitung / Manual de usuario
/ Manual de utilizador / Instrukcja obsługi
/ Manuale utente
/ Användare
9
Gebruiksaanwijzing
NL
5.Schuifdeventilatorbladenopdeasdoordesleuveninde
ventilatorbladentelatensamenvallenmetdepenopdeas,zetde
ventilatorbladenvastmetdeklemdopdoordezelinksomtedraaien.
6.Probeerdeventilatormetdehandrondtedraaienomuervan
teverzekerendatdezenergensaanlopen,isditwelhetgeval
herhaaldandevoorgaandestappen.
7.Monteerdevoorsteafschermkapopdeachtersteafschermkapmet
behulpvandeklemmenopdevoorsteafschermkapendeschroef.

1.Gebruikdesnelheidsregelknoppenomdegewenste
ventilatorstandteselecteren.
2.Wanneerugebruikwiltmakenvandeoscillatiestanddruktude
oscillatiepennaarbeneden,trekdezeweeromhoogalsuhet
oscillerenwiltstoppen.
3.Steeknooitvingers,potloden,ofanderevoorwerpendoorde
afschermkapwanneerdeventilatordraait.
4.Verzekeruervandatdeventilatoropeenvlakenstabieloppervlak
staatomomvallentevoorkomen.
5. Schakeldeventilatoruitwanneerdezevandeeneplaatsnaarde
anderewordtgebracht.

1.Haaldestekkeruithetstopcontactvoordatuhetapparaat
schoonmaakt.
2.Maakdebehuizingschoonmeteenzachtedoekofkeukenrol.
Washetafmetzeepwateringevalvanhardnekkigstof.Gebruik
geenbenzine,verdunningenofandereoplosmiddelen.
3.Maakdeventilatorgrondigschoonvoordatdezewordt
opgeborgen:dekdeventilatorafmeteenplasticzakenbewaar
dezeopeendrogeplaats.

•Tristarisnietverantwoordelijkvoorschade:
o Tengevolgevaneenvalofongeluk.
o Indienhetapparaattechnischisgewijzigddoorgebruikerof
derden.
o Dooroneigenlijkgebruikvanhetapparaat.
o Doornormalegebruiksslijtage.
•Dooreventuelereparatiewordtdeoorspronkelijkegarantieperiode
van2jaarnietverlengd.Dezegarantieisslechtsgeldigop
Europeesgrondgebied.Dezegarantieheftdegebruikersrechten
volgensEuropeserichtlijn1944/44CEnietop.
•Bewaaraltijduwaankoopbewijs,zonderditaankoopbewijskuntu
geenaanspraakmakenopenigevormvangarantie.
•Bijschadeveroorzaaktdoorhetnietopvolgenvande
gebruiksaanwijzingvervalthetrechtopgarantie!Voor
vervolgschadediehieruitontstaatisTristarnietaansprakelijk.
•Voormateriëleschadeofpersoonlijkletselveroorzaakt
doorondeskundiggebruikofhetnietopvolgenvande
veiligheidsvoorschriftenisTristarnietaansprakelijk.Indergelijke
gevallenvervaltelkeaanspraakopgarantie.
•Andersdanhetschoonmaken,zoalsgenoemdindezehandleiding,
isaanditapparaatgeenonderhoudnoodzakelijk.
•Indienerreparatiesmoetenwordenuitgevoerd,magdituitsluitend
dooreengeautoriseerdbedrijfgebeuren.
•Hetproductmagnietwordengewijzigdofveranderd.
10
•Indienzichproblemenzoudenvoordoengedurende2jaarna
aankoopdatum,welkegedektzijndoordefabrieksgarantie,kuntu
hetapparaattervervangingaanbiedenbijuwaankooppunt.
•Voorvragenofklachtenkuntzichmeldenbijuwverkooppunt.
•Ditapparaatheeft24maandengarantievanafdedatumvan
aankoop(kassabon).
•Uitsluitendmateriaal-en/offabricagefoutenkomeninaanmerking
voordezegarantie.
•Alsugebruikwiltmakenvanuwgarantieaanspraak,zorgtuer
danvoordatuhetvolledigeapparaatinzijnorigineledoosen
aankoopbewijsinlevertbijuwaankooppunt.
•Schadeaanaccessoiresofonderdelenbetekentnietautomatisch
dathetgeheleapparaatzalwordenvervangen.Inditsoortgevallen
moetucontactopnemenmetonzeserviceafdeling.Afgebroken
glazen/plasticonderdelenofaccessoiresvallennietonderde
garantieenzullendusaltijdtegeneenvergoedingkunnenworden
vervangen.
•Defectenaanhulpstukkenofaandeslijtendeonderdelen,alsmede
reiniging,onderhoudofdevervangingvanslijtendedelenvallen
nietonderdegarantieenzullendusinrekeningwordengebracht!
•Degarantievervaltingevalvanongeoorloofdemanipulatie.
•Nahetverstrijkenvandegarantiekunnenreparatiesworden
uitgevoerddoordebevoegdedealerofreparatieservicetegende
betalingvandedaaruitvoortvloeiendekosten.


Ditproductmagaanheteindevanzijnlevensduurnietbij
hetnormalehuisafvalwordengedeponeerd,maardient
bijeenspeciaalinzamelpuntvoorhethergebruikvan
elektrischeenelektronischeapparatentewordenaangeboden.Het
symboolopartikel,gebruiksaanwijzingenverpakkingattendeertu
hierop.Degebruiktegrondstoffenzijngeschiktvoorhergebruik.Met
hethergebruikvangebruikteapparatenofgrondstoffenlevertueen
belangrijkebijdragevoordebeschermingvanonsmilieu.Informeer
bijuwlokaleoverheidnaarhetbedoeldeinzamelpunt.

Hetverpakkingsmateriaalis100%recyclebaar,leverhet
verpakkingsmateriaalgescheidenin.

DitapparaatisvoorzienvanhetmerktekenvolgensdeEuropese
richtlijn2002/96/EG.InzakeAfgedankteelektrischeenelektronische
apparaten(AEEA).Doorervoortezorgendatditproductopde
juistemanieralsafvalwordtverwerkt,helptumogelijknegatieve
consequentiesvoorhetmilieuendemenselijkegezondheidte
voorkomen.

Ditapparaatisontworpen,vervaardigdenindehandelgebracht
inovereenstemmingmet:deveiligheidsdoeleindenvande
“laagspanningsrichtlijn”nr.2006/95/EC,debeschermingsvoorschriften
vandeEMC-richtlijn2004/108/EC“Electromagnetische
compatibiliteit”endevereistevanrichtlijn2004/108/EC.
487

Documenttranscriptie

Gebruiksaanwijzing Geachte klant, Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaak en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken. Veiligheidsvoorschriften • Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat, de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen doos met de binnenste verpakking om deze indien nodig later te kunnen raadplegen. • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. • Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is. • Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat het snoer niet naar beneden hangt. NL VE-5948 • Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is. • Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond. • Dit apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, er tekenen van schade zijn of als het lekt. • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in werking is. • Reparaties dienen te geschieden door een bekwame gekwalificeerde dienst(*). • Zorg dat het apparaat opgeborgen wordt op een droge plaats. • Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Voltage 220V-240V 50Hz. De contactdoos moet met ten minste 16 A of 10 A traag beveiligd zijn. • Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. • Gebruik nooit accessoires die niet aanbevolen worden door de fabrikant. Deze kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en schade toebrengen aan het apparaat. • Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken. • Gebruik het apparaat nooit buitenshuis. • Wind het snoer niet om het apparaat heen en buig het niet. • Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok. • Haal de stekker uit het stopcontact als u toebehoren wisselt en voor onderhoudswerkzaamheden. 7 • Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door een geautoriseerd servicecentrum(*) om gevaar te voorkomen. • Gebruik het apparaat nooit in de buurt van directe hittebronnen. • Haal het stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. • Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen of tegen hete oppervlakken. Plaats het product niet onder of dicht bij de gordijnen, raambekleding enz. (*) Bekwame gekwalificeerde dienst: after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen. 6 Onderdelen beschrijving Onderdelen ventilator 1. Voorste afschermkap 2. Bladen borgdop 3. Ventilator bladen 4. Borgmoer van de achterste afschermkap 5. Achterste afschermkap 6. As 7. Motor voorpaneel 8. Oscillatie pen 8 1 2 3 4 8 Onderdelen statief 9. Clips 10. Snelheidregelknoppen 11. Knop voor hoogte instelling 12. Voetstukkap 13. Statief voet Voor gebruik • Haal het apparaat en accessoires uit de doos. Verwijder eventuele stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat. • Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Let op: controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Voltage 220V-240V 50Hz) 7 Montage Let op: als u geen statiefventilator heeft kunt u de eerste 2 punten over slaan en bij punt 3 beginnen. 5 10 11 9 12 1. Verwijder eerst de vier schroeven uit de poten en leg de twee poten gekruist over elkaar. Zorg ervoor dat de schroefgaten met elkaar samenvallen en draai vervolgens de schroeven aan. 2. Draai de schroef van het motorgedeelte los en plaats het motor gedeelte op de buis, draai vervolgens de schroef weer aan. 3. Monteer de achterste afschermkap op het motorgedeelte, door de gaten in de afschermkap overeen te laten komen met de pinnen op het motorgedeelte en de afschermkap er op te drukken. 13 4. Bevestig de achterste afschermkap met de borgmoer. Gebruiksaanwijzing 5. Schuif de ventilatorbladen op de as door de sleuven in de ventilatorbladen te laten samenvallen met de pen op de as, zet de ventilatorbladen vast met de klemdop door deze linksom te draaien. 6. Probeer de ventilator met de hand rond te draaien om u er van te verzekeren dat deze nergens aanlopen, is dit wel het geval herhaal dan de voorgaande stappen. 7. Monteer de voorste afschermkap op de achterste afschermkap met behulp van de klemmen op de voorste afschermkap en de schroef. Gebruik 1. Gebruik de snelheidsregelknoppen om de gewenste ventilatorstand te selecteren. 2. Wanneer u gebruik wilt maken van de oscillatiestand drukt u de oscillatie pen naar beneden, trek deze weer omhoog als u het oscilleren wilt stoppen. 3. Steek nooit vingers, potloden, of andere voorwerpen door de afschermkap wanneer de ventilator draait. 4. Verzeker u ervan dat de ventilator op een vlak en stabiel oppervlak staat om omvallen te voorkomen. 5. Schakel de ventilator uit wanneer deze van de ene plaats naar de andere wordt gebracht. Onderhoud 1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. 2. Maak de behuizing schoon met een zachte doek of keukenrol. Was het af met zeepwater in geval van hardnekkig stof. Gebruik geen benzine, verdunningen of andere oplosmiddelen. NL VE-5948 3. Maak de ventilator grondig schoon voordat deze wordt opgeborgen: dek de ventilator af met een plastic zak en bewaar deze op een droge plaats. Garantievoorwaarden • Tristar is niet verantwoordelijk voor schade: o Ten gevolge van een val of ongeluk. o Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden. o Door oneigenlijk gebruik van het apparaat. o Door normale gebruiksslijtage. • Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van 2 jaar niet verlengd. Deze garantie is slechts geldig op Europees grondgebied. Deze garantie heft de gebruikersrechten volgens Europese richtlijn 1944/44CE niet op. • Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie. • Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat is Tristar niet aansprakelijk. • Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften is Tristar niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie. • Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit apparaat geen onderhoud noodzakelijk. • Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een geautoriseerd bedrijf gebeuren. • Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd. 9 • Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum, welke gedekt zijn door de fabrieksgarantie, kunt u het apparaat ter vervanging aanbieden bij uw aankooppunt. • Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt. • Dit apparaat heeft 24 maanden garantie vanaf de datum van aankoop (kassabon). • Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten komen in aanmerking voor deze garantie. • Als u gebruik wilt maken van uw garantieaanspraak, zorgt u er dan voor dat u het volledige apparaat in zijn originele doos en aankoopbewijs inlevert bij uw aankooppunt. • Schade aan accessoires of onderdelen betekent niet automatisch dat het gehele apparaat zal worden vervangen. In dit soort gevallen moet u contact opnemen met onze serviceafdeling. Afgebroken glazen/plastic onderdelen of accessoires vallen niet onder de garantie en zullen dus altijd tegen een vergoeding kunnen worden vervangen. • Defecten aan hulpstukken of aan de slijtende onderdelen, alsmede reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie en zullen dus in rekening worden gebracht! • De garantie vervalt in geval van ongeoorloofde manipulatie. • Na het verstrijken van de garantie kunnen reparaties worden uitgevoerd door de bevoegde dealer of reparatieservice tegen de betaling van de daaruit voortvloeiende kosten. 10 Aanwijzingen ter bescherming van het milieu Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient 487 bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in. Product Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG. Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. EG-conformiteitsverklaring Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de veiligheidsdoeleinden van de “laagspanningsrichtlijn”nr. 2006/95/EC, de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EC “Electromagnetische compatibiliteit” en de vereiste van richtlijn 2004/108/EC.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

Tristar VE-5948 Handleiding

Categorie
Huishoudelijke fans
Type
Handleiding